Goudsche Courant, vrijdag 30 mei 1884

De gehwle Ned Vrymetnlarg lal op e u nader te bepalen dag en plaala dankbare hulde brengen aan de nagedaohtenis au Prins Willem den Eersten een holde waarbq mogelyk ook de Belgische Trijmetselaren tegenwoordig auUeu zijn De deputatie der Zuidafrikaansohe Bepubtiek gaat niet iiaar Berlgn De Duitsohe Segeering heeft de beleefdheid gehad haren geiant hier te lande naar Amsterdam te eenden met de mededeeling dat wel een besoek der deputatie te Berlijn teer welkom weien lou maar de Duitsche Regeeriug reden had om te oBdentelleo dal dit der Deputatie wegens haar teer beperkten tyd misschien te betwaarlyk eou Tallen en de Duitsohe Begeering Toor dit geral Tolkomea bereid was te bespreken punten hier te lande te doen behandelen door haren Tertegenwoordiger Aldus tal nu gesohieden Van den tgd die daardoor werd gewonnen tal nu nog gebruik gemaakt worden oor afdoening der hier te lande hangende sakea die een goeden uitslag beloven Dinsdag brengt de deputatie een beioek in NoordHolland en Woensdag aan Wageuingeu en omstreken flW Maandag werd te Amsterdam de jaarlyksche aU gemeene vergadering gehouden van de Ned ZuidAfrikaansohe Vereeniging Uit het door den secretaris mr N A Calisoh uitgebracht terslag bleek dat door overleg met de Trausvaalsche Deputatie menig duister punt opgehelderd menig moeilgk te verwezcnigkeu plan tot rijpheid gebracht ia De reis van dr Jonkman belooft goede vruchten hg Ket den besten indruk achter in de Transvaal hg is thans bezig met t opmaken van een uitgebreid rapport De oplossing der quaestie van de aanstelling van een consul generaal wacht op de goedkeuring der met Engeland gesloten conventie door den Trausvaalschen Volksraad Een vertoek om finauoieelen steun voor het weekblad De Boll A riiaan werd afgeweten Het verslag maakt voorla in t breede melding van de met de Transvaalsche depuiatie gevoerde besprekingen die speciaal wat de opleiding vau Transvaalsche jongelieden aan de scholen hier te lande betreft in overleg met den Min vau Buinenlaudsohe Zaken plaats hadden en die ook aanleiding gaven tot hel voorstellen van een nieuw plan van prof Fruln dat door den heer Du Toit overgenomen werd en aan de beoordeeling van den Trausvaalschen Volksraad onderworpen tal worden ümtreut het oplichten van een tijdschrift is door de heeren M A Perk mr H A L Hamelberg eti mr J De Louter verslag uitgebracht dat later tal gepubliceerd worden Het tot stand brengen van studiebeurzen is ernstig ter hand genomen Er is voor twee beurzen voldoende fiuancieele hulp verkregen Enkele giften tijii ingekomen met speciale voorwaarden betreffende de inrichting van hooger onderwgs waarvoor zg wel of niet mogen warden besteed Het verslag eindigt met de vermelding dat het ledental der Vereen met 30 is verminderd maar met H nieuwe toegenomen t is thans 286 Na het uitbrengen vau dit verslag werden unaniem herkozen de aftredende bestuursleden de heeren D Cordes mr H A L Hamelberg mr N A Caliscb prof J De Louter eu mr W Heioeken en in plaats van den heer De Marez Oyens dit bedankt heeft prof C B Spruijt Het saldo in kas van het vorige jaar bedraagt ƒ 17 289 30 het studiefonds ƒ 3621 04 bg welk laatste na eenig debat besloten werd ƒ 12 C J0 tM voegen met het doel uit de rente daarvan Studiebeurzen voor Transvaalsche jongelieden aau d hoogescholen of de polytechnische school beschikbaar te stellen Zoo mogelgk zal bet genotene terugbetaald moeten worden ten einde daarvan weder anderen te kunnen doen profiteeten Omtrent eene geheimtinnige gebeurtenis Maandag morgen ten kantore der Associatie Cassa te Amsterdam voorgevallen verneemt het Uandeliblad het volgende De hoofdkashouder stelde den adsistentkashouder twee pakjes bankbiljetten ter hand om uit te belalen aan verschillende personen die stonden te wachten De adsistent kashouder betaalde bet eene pakje uit en greep naar het andere bestaande uit deitig bankjes elk a f 1000 maar de biljetten waien weg en zgn weg gebleven Men onderzoekt De hoofdkashouder heeft gelgk uit tgne boeken blijkt de som uitbetaald maar het onderzoek wordt bemoeilgkt omdat de 71 jarige adaistenl wiens eerIgkheid en goede trouw buiten kijf zijn niet met juistheid weet waar hg het pakje bankjes heeft neer Te Pest is een der daders gepakt van den bekenden diefstal in den molen bij Teplilt Zooals men weet drongen toen twee personen als commissaris van politie en gendarme verkleed deo molen binnen en legden beslag op 36 000 fl aan effecten eo andere papieren van Waarde op grond dat de molenaar lioh schuldig had gemaakt aan tooialiatiBCUe opruiing Nu sohgnt men den hoofddader in handen te hebben Voor eenige dagen kwam te Pest een jongfi man in een wisselkantoor om t ee obligatiën van 1000 11 Oostenrijksche rente te verkóopen De chef was niet op het kantoor de boekhouder had geen geld genoeg in kas en zoo moest de hulp van een naburig kantoor worden ingeroepen Inmiddels bekeek een der klerken de uommers en tag dat het dezelfde waren als die van de gestolen effecten van den molenaar Toen de boekhouder den man mededeelde dat hg dit stuk niet kon aannemen tette de dief het op een loopen doch werd spoedig door een politie agent aangehouden In tgn bezit werd een groot aantal papieren van waarde gevonden zoodat alle reden bestaat om aan te nemen dat hi de gewaande politie commissaris of de gendarme in handen der politie is geraakt In het Nud Tijdtehrift voor Oentetkunde komt een rapport voor van twee inspecteurs van het geneeskundig staatstoezicht de heeren dr D Lubach inspecteur in Overgssel en Drenthe en dr H L Verspgck inspecteur in Gelderland ea Utiecht over de kwestie der overlading van onze jeugd bij het onderwgs Spierarbeid zeggen tg o a bevordert de spgsverteriug en opneming van voedsel ea werkt dus tot herstel van bet verbroken evenwigt mede Maar bovenmatige hersenarbeid werkt juist andersom o 8 omdat bg hem die leert en studeert de spieren nagenoeg werkeloos bigven en de ademhaling niet krachtig genoeg plaats heeft toodat bet geheele organisme er onder Igdt Daarom tgo juist voor hen die leeien en studeeren krachtige lichaamsbeweging en veel verkeer in de vrije lucht ook telfs bij minder gunstig weder bepaalde behoeften Spierarbeid eu hersenarbeid hebben echter weder dit met elkander gemeen dat bg beiden de inspanning die kan geeiscbt worden van den volwassene te zwaar is voor hem die noi uiet geheel is ontwikkeld Die waarheid wordt wat den hersenarbeid betreft nog bevestigd door bet feiw dat de hersenen in den kinderlijken leeftgd meer dan later tot bloedsopbooping voorbeschikt zgn Men moet daarom nog matiger weten in bet vorderen van berseninspanning dan bij het opleggen van lichamelijken arbeid aan personen van eeu bepaalden leeftgd Van deze stellingen gaan de rapportrurs uit om tot eene becijfering te komen van het aantal uren hersenarbeid dat men van bepaalde leeftgden mag vordereu Zg redeneeren aldus Vaneen volwasseu handwerksman mag men op deo dui r zeker niet meer dan 12 uren arbeid in het etmaal vorderen ja velen vinden 8 uur reeds ruim genoeg Aangenomen echter dat 12 uren niet te veel zgn dan moet dat cgfer allengs dalen wanneer de leeftijd beneden 20 jaren daalt Voor den jongen van 15 17 jaar tullen dan 8 uur niet te weinig zgn en daar arbeid van den geest minder lang mag duren komt men voor dien leeflijd tot een maximum van berseninspanning van 7 uur daags of 42 uren in de week Voor knapen van 12 14 jaar die niterlgk 6 uur daags ingespannen mogen worden egn dan de 32 schooluren s weeks die gemeenlijk worden gehouden niet te veel Maar het huiswerk komt er bg en dat eischt ook gemiddeld Z j uur daags aanmerkelgk worden overschreden De rappo feurs oonstateeren op gronc van dete cijfers dat wat den duur van stilzittenden arbeid betreft werkelijk overlading bestaat Zij herinneren dat hettelfde io Duitschland is erkend en de zoogenaamde Straatsburger voorstellen heeft uitgelokt volgens welke de gemiddelde duur van dagelijiische inspanning zoowel voor schoolals voor huiswerk behoort te worden beperkt tot S 6 uur voor de laagste 6 7 voor de middelste en 7 3 tot 8 3 uur voor de hoogste klasseu van de middelbare en gymnasiale scholen of 1 tot 2 uur minder dan thans aan de Pruissische scholen regel is Tegen dit rapport is in het weekblad van het NederlandtcA Tijdtchrift toor Oeneeëiunde een protest geschreven door prof A P Fokker ie Groningen Ik wil schrijft prof Fokker o a nietaanvoeren dat de aan leeftgd evenredig vermindering van het aantal werkuren door rapporteurs gesteld geheel willekeurig is noch ook dat de stelling dat de kiuderlgke hersenen miuder tegen inspanning zouden bestand tijn dan die van volwassenen dat dit met de spieren het geval is bewijst immers niels op verschillende gronden zou kunnen worden bestreden Alleen meen ik er op te mogen wijzen dat de berseninspanning op onze Hoogere Burgerscholen van deleerlingen gevorderd etue zoodanige is en door zooveel tusschenpooien van allerlei aard wordt afgebroken dat de meeste leerlingen die niet alleen zonder nadeel verdragen maar dat ook van bijzondere vermoeienis heel weinig blijkt Hij wgst er voorts op dat de leerlingen die van de drie voor huiswerk gereserveerde ureu er één overhouden dit uur vrijwillig gebruiken voor hersenarbeid en tich vergasten aan een der voor ben liescbikbare I boeken uit de scboolbtbliolbeek Wie heeft ooit van een werkman geboord die vermoeid van ign langdurigen arbeid tehuis komende zich ging ontspannen door spierarbeid Dat sommige kinderen door het schoolgaan bleek en zwak worden en in de vaoantie s weer beter worden wordt door prof Virchow in zijn rapport namens de oommissie gflir das Medioinalwesen uitgebracht niet aan overlading maar hoofdzakelgk aao de slechte soboollucbt toegeschreven Van daar dan ook zijn wensch om de hygiënische toestanden te verbeteren om meer te iudividualiseeren en in bet algemeen door beter toezicht ook door artsen bet schoolwezen te verbeteren Dat rapport meent dat een leerlgd van acht uur per dag niet te veel is Prof Fokker meent dat de uit den vreemde op Nederlandschen bodem geïmporteerde overladingskwestie bg ons meer ingang gevonden heeft dan zg verdient om twee redenen Ten eerste omdat bet onzen Nederlandschen Aristophanes gelust heeft het middelbaar onderwgs aansprakelijk te stellen voor de algemeen gevoelde dikwgis op geestige wijs door hem gehekelde sociale kwalen En in de tweede plaats omdat deze en andere stokpaardrijders bg zoovele ouders wier hoopvolle progenituur op Hoogere Burgerscholen mislukt it een gunstigen voedingsbodem vinden voor hunne bewering dat het onderwgs hiervan de schuld zou dragen Prof Fokker meent dat de medici véór ig tich I bij die agitatie aansluiten de overtuiging moeten hebben erlangd dat er werkelijk overladingsziekte bij gewone voor onderwgs geschikte leerlingen voorkomen andeis loopen zg gevaar dat de stokpaardrgdersbnnne medewerking ezploiteeren als ware die niet ep aprioristische gegevens maar werkelgk op waargenomen feiten gebaseerd i Het weekblad de Mcmnfacturur geeft in tgn jongste uommer een antwooid op de vraag welke reeds herhaalde malen door winkeliers werd gedaan wat is er aan te doen dat particulieren hier te lande hunne mannfacturen en confeoties van groote huizen te Fargs of Brussel koopen ja dat zelfs reeds de dienstboden op het voorbeeld hunner meesteressen het door hen benoodigde uit genoemde plaatsen ontbieden Dat antwoord gegrond op eene heilige overtuiging nog versterkt door de ervaringen gedurende een bgna negenjarige zwerftocht in het buitenland opgedaan luidt Een der grootste geheimen van t zaken maken tit in bet adverteeien Het is eeu euvel waaraan niet alleen de mannfscturiers en hunne vakgenooten maar alle Nederlandscbe handelaari m industrieeleu lijden zij adverteereo niet genoeg Hoe kwam Holloway aan zgn millioenenl Op welke wgze slgt de Zwitaersche apotheker Bichard Brand zulke enorme hoeveelheden pillen aloe naar wg meenen io ons dierbaar vaderland pillen die ml men den fabriekant gelooven iyna elke liekte kunnen genezen Het antwoord is Door adverteeren Waardoor zetten Bolle Coben enz jaarlijks aanzienlijke partgen boeken af Door hun adverteeren Wat is de reden dat in een der vorige weken de leening der Kon fabriek van Stoom en andere werktuigen te Arasterdam niet werd volteekend Het antwoord is Omdat er waarschijnlijk niet genoeg geadverteerd werd Het is alles niet genoeg om koopers te lokken Adverteer Maakt reclame Beschilder des noodt de pui van uw magazijn met de namen der artikelen die ge levert en met de prgzen waarvoor ge ze levert dat tal iets opleveren of die gevel frasi bepleistert ie of geverfd t doet niels tot u voordeel af integendeel als t er bg u fraai uitliet zegt menig voorbgganger nog dat betaal ik alt ik er iets koop daarom koopt hij niet Zorg slechts dat t er niet vuil bg n uiltiet maar adverteert Zendt ook aan onte dames Drochuret met stalen waaraan tg dadelgk beoordeeleo kunnen wat ge te koop aanbiedt en legen welken prijs tendt ze te huis de prgzen van de artikelen die ge hebt opdat tg In een verloren uur eens uw aanbiedingen kunnen inzien Want ach I Ie moeten vragen in den winkel Mgnheer of Mejuffrouw hoeveel kost dit hoeveel kost dat t valt meenigeen zoo zwaar is t duur dsn veroorlooft de beurs niet het aan te schaffen en volgt opeen vriendelgk ik dank u geen bestelling dan rijst van achter menige toonbank dikwgis een zucht op die beleekent Mensch ik wou dat je enz enz Zoo iets gebeurt bij U in t magazijn wel nooit geachte lezer maar waarlgk bet komt voor Komt aan die allen te gemoet en zendt brochures of plaatst uw artikelen met naam en toenaam en prgt in de Courant Zegt niet dat de advertenties er niet af kunnen tij moeten er af Zoo noodzakelijk als t brood voor uw lichaam is de odvertentie voor uwe taak I Twee Italiaanache maatschappijen te Milaan da Sooieta d exploratione Jommerciale en frica en Ntvigazione generale Ilaliana hebben bet volgende ólan beraamd Zg zullen in den loop van dezen temer een schip uitruslen dal de voornaamste havens vso gausch Afrika zal aandoen teneinde de gelegenheid te openen nieuwe handelsverbindingen tussohen Eiropa en het zwarte werelddeel aan te knoopen Aan ieder passagier zal het vrge transport van 3000 kilogram handelsartikelen worden toegestaan die bg in aanmelding zich verbindt om 5000 lire bij den Invang der zeereis Ie storten Ten aanzien van nationaliteit zgn geen beperkingen gemaakt Se vereenigde maatscbappgen behouden zich voor de bevoegdheid om het plan niet te doen doorgaan ia geval tegen 20 Juli e k geen veertig deelnemers ieb hebben aangemeld Is dat cgfer op dien datum bereikt dan verbinden zich de vereenigde maatschappijen den tocht in t begin van September aan te vangen Tegen dien igd zullen zich de deelnemers U Napels of te Genua moeten vereenigen BÜiteolandsch Overzicht De Frauscbe Senaat heeft Maandag een aanvang gemaakt met de behandeling van het wetsvoorstel tot ederinvoering van de echtscheiding Twee leden voerden bet woord de bh Lafond de Saint Mur en Naqaet Ue eerste ondersteunde bet voorstel en erkende dst de ecbtscbeidiug een weldadigen invloed tal hebben doch wenscbte ernstige waarborgen De tweede hield een leer uitvoerige rede ten betooge van de noodzakelijkheid en het nut van den maatregel waartoe hg het initiatief genomen heeft Toen de tilliiig opgeheven werd had de spreker nog niet al tijiie argumeaten ontwikkeld en gisteren zette bg tgne taak voort Na hem was de heer Jules Simon aan bet woord ter bestrgdiug van het voorstel Wg berinneren dat het ontwerp zooals bet door de Seuaats oommissie is ingediend niet is dit nsttaao de Kamer bare goedkeuring hechtte eo dat tg ook verworpen beeft de wederiuvoering van de eobltcbeidiiig zooals deze vóór 1816 krachtens het burgerlgk wetboek bestond Het omwerp der commissie herat looveel beperkende bepalingen dat het eigeiilgk als een bestendiging van de afschaffing belehoawd kan warden De osnkondiging van de grondwetsherziening door den Franschen premier Ferry wordt over t geheel vrg koel opgenomen Meg naakt uit de verschillende oordeelvellingen op dat de taak zal slatten Toch hetft zg constitutioneel haar bedenkelgke zQde Ferry bepaalt vooraf dat de grondwet zal worden benien geeft de pnoleu aan welke daarvoor in aanmerking komen en onderwerpt igo voorstal eerst san ds goedkeuring van de Kamer Nu berust de bealitsiug oier de grondwelsherzieuingeo bg bet Congres d K de vereenigde zitting der beide Kamers welke santpraak kan maken op de souvereine macht Sommigen en daaronder behoort b v de de Journal de DSatt houden de geheele herziening voor overbodig en meenen dat het gelukkig ton zijn wanneer er niets van kwam De eerste toepassing der nienwe kieswet in België beeft den liberalen geeo geluk aangebracht Het laolsl kiezers is too alt men weet aanmerkelijk vermeerderd door bet toevoegen van capaciteitskieters saa de census kiezers d i behalve degenen die looveel belasting betalen als vereiscbt wordt om kiesbevoegd te tgn beeitteu dete bordanigheid thans ook tndeie burgers die met goeden uilslag een examen doorstaan en dus bewezen hebben dat bet door beu genoten sohoolonderwgt goeile vruchten draagt Het initiatief tot deze nieuwigheid was genomen door de liberale partg maar dete dacht voorzeker niet dat de maatregel ten bate barer tegenitandert tou komen Het gold thans de verkieliagen voor de Provinciale Staten Oelgk reeds in oss blad is bericht heeft de katholieke partg te Antwerpen een volkomen lege behaald de 26 liberale leden der Staten tgn door 26 katholieken vervtogen in BraiaDt worden zeven plaatsen waar lot dusvvre liberalen zetelden door de katholieken iogeaomen eu in Namen verliezen de liberalen drie stemmen Daarentegen wordt in Luliemburg de meerderheid liberaal en in de overige provinoien Ugft de toestand onveranderd Daar de nieuwe kieswet alleen voor de provinciale verkiezingen is gemaakt geef de eergisteren verkregen uitkomst gesD maatstaf voor de verwacbliog van den uilslag r aanstaande parlementsverkiezingen Overigens on indien de capaciteitskieters ook moesten medewerken tot het samenstellen van de Kamer en den oenaat de Grondwet moeten herzien worden en hiertoe willen de Belgen vooralsnog niet overgaan Er kwamen belangrgke Igdingen uit Loudeu o lieffende de conferentie der mogendheden Engeland o Praukrgk zouden bet eens tgn geworden owr de voorwaarden die de republiek tot de toetreding Iside en deze zouden onveranderd in het voordiel n Fiankrgk zijn gebleven Met andere woorden o Briisohe regeering wil volgens de Timei en de ftll Mali eeu datum vaststellen waorop de bezetting uit BIgypte zal worden teruggetrokken en heeft io beginsel toegestemd om het beheer der Egyptische finsncién toe te vertrouwen aao een internationalen raad van controle die de Engelsche dictatuur zou gaan vervangen Dailt Telegraph meldt dat de Britsche bezitting oog minstens drie jaren zoude voortduren en dat de eventoeele raad van contrite slechts het bestuur zou hebben over de takken vao inkomsten die met de openbare Egyptische schuld in verband staan Volgens de beide andere genoemde bladen is de tijd van ontruiming bepaald na twee jaren Of die raad van controle zonde optreden onmiddelgk of eerste met de ontraiming van Engeland hiervan wordt niet gewaagd Doch wg zgn slechts bezig met de basis waarop geconfereerd zal worden nog lang niet met de conferentie zelve Wanneer die gehouden zal worden Niemand weet het nog in Berign deokt men io de tweede helft van Juni Nu er geen tijdingen nagenoeg uit Soadan zelf komen grijpt men elk berichtje dat van de conferentie gewaagt gretig aan Met de kieswethervormiiig is het Engelsche Lagerhuis nog weinig gevorderd Naar de Daüif News verneemt zal Gladstone al de artikelsgewgie behandeling van de kieswet is afgeloopen nog een artikel voorstellen den datum bepalende waarop de wet in werking zal treden en die datum zal ruimschools tgd overlaten voor de behandeling van de wet ter betere verdeeling van de Fariementszetels in een volgende zitting De nederlaag van de Engelsche bnitenlandsche politiek in de Congo zoak kan geconstateerd worden Volgens berichten uit Berlgn zal het met Portugal gesloten Congotractaat noch geratificeerd noch uitgevoerd worden De correspondent vao de Tme te Madrid meldt dat de Foctageetche Begeering aan den Duitscbed gezant ie Lissabon verklaarde dat Portugal geneigd is io het Gongo gebied aan alle belanghebbende mogendheden dezelfde rechten toe te kennen als aan Engeland door ioternationaliseering der Engelsch Portugeescbe commissie op te richten krachtens art 3 van het Congo tractaat Op gezag van het Btrl Tageii vermelden wij de volgende bgzonderbedeo betreffende bet groodgebied der Internationale Afrikaansche Haatschappg De nienwe Slaat aan den Congo te verrgzen zal verdeeld zgn in vier districten en Leopoldsville bg StanleyPool tot hoofdstad hebben De Internationale Afrikaansche Moiitscbappg beeft reeds 31 stations gevestigd waarvan 11 aan de Niadi Kwilu en 20 aan den Neder Coogo eu beschikt over een gewapende macht van 2000 man Hare vloot beatast uit U sehepen urondtr 8 gewone en 4 sterkere sloombooten deze laatslen zgn van staal eo zoogenaamde walviscbvangers baleiniirei Een der bodems wordt voornamelgk tot het vervoer van negers gebezigd en heeft een inhoud van meer dan 600 ton eeu ander heeft 114 toe de overige tgn van 30 ton en minder Van September 1883 tot Januari 1884 is Stanley in het bezit geraakt van 900 K M lange de rivier Door de stoomvaart en over de wegen die oaast de onbevaarbare gedeelten zgn aangelegd kan men in veertien dagen van de zee tot Slanley pool reiten De Engelsche kolonel De Winton is met bet opperbevel over het gebied tutschen Vivi en SlanleyPool belast Het commando van het station Karema ten oosten van het meer Tanganyika is van kapitein Storms naar Europa teruggekeerd overgegaan op dr Eohme een Duilscber Scbuttersraad te Gouda Bij vonnis van 29 April eo 27 Mei is A C J V d P Schutter veroordeeld wegens vertel tot wegzending uit de schutterg in een jaarlgksche boete van ƒ 150 voor ieder jaar van zgn nog overigen vgQarigen iliensltgd en in de kasten van bet geding B E C L A M E RENTENnFORTUIN leder kB iia4iJt ille in bet betit tu goed en Ier beane lenoteerdt ffecteti ariiexi uf obliKtlleii kan uch op mallKiiuUKbe eo lekere wijie en INKOMEN VAN 40 o Yertcbiiïen dooreeavoudijre operalien bcfliaodcia den verkooiiTanpreniea Dit foed bekende t n ledert tix iii ferichilleoda landeo lieproefde syiteem Terwkerl een Jaarlyki inkomen tan f 2 000 met sen kapitaal m r W ofln effeottn van f 6 000 f 1 000 met f 2 500 f 500 met 1 800 eni De fonilBen ign atlijd besclnkbaar De wtiigl wordt masndelljki per postwisiel opgeioodea Duidelijk uitleggende broehurtm worden op daartoe gedane aanvraag rHANco en koifeloo $ toegeMOnien door den Heer Directeur der Alaaaaoeae Balgiachm Bmuh BANQUE OËNËRAIaE DË BELOIQUE 5 RU da Congrte BroiMl Gevonden voorwerpen en aan het bureau van politie gedeponeerd Een gouden Haariing een Zweep een Pakje waarin 60 cents een pasr grgze Handschoenen een Dpekspeld zgnde twee Hatelnoten met blaadjes een Bracelet met lilveren sluiting een Portemonnaie met 4Vj cents een gouden Oorkuop met hatirwerk eenige loten ten behoeve der Botterdamsohe Vereeniging voor B C onderwgs MARKTBEBICHTEM Gouda 29 Mei 1884 Granen uiet slapper Puike Zeenwscbe Tarwe ƒ 8 80 a ƒ 9 60 Goede en Poldersoort ƒ 8 26 8 76 Mindere naar kwalieteit Bogge met weinig handel ƒ 6 50 en ƒ 7 io de puikste en ƒ 7 a ƒ 6 40 in gewone loort Gerst voor gewone voer ƒ 5 25 a 6 26 Zware en Chevalier ƒ 6 60 i f 7 50 Haver ƒ 3 80 a ƒ 4 20 de ligte en f 4 20 tot 4 60 de zware Mais f 6 90 a ƒ 6 20 Erwten booneo en zaden tonder handel De veemarkt met goeden aanvoer alle soorten werdeu tot hooge prgzen vlug verkocht vette varkens 22 a 26 ot varkens voor Londen 19 a 21 et per half kilo magere varkens en biggen vlug biggen f 1 60 a 2 per week schapen en lammeren vlug verkocht Aangeroerd 189 partijen kaas eerste kwaliteit ƒ 26 a ƒ 29 2de idem ƒ 23 a ƒ 25 Noordbollandsohe ƒ 30 a ƒ 35 handel ihatig Goeboter 1 20 a f 1 30 Weiboter ƒ 1 a ƒ I IO Bargerlljke Stand OEBOÜEN 27 Mci Wilbelmo Frederik ooden Vr t KlesmsD eo H deo Oadeo 28 Adnioae MstlheDB oajeri M vaa As eo C bd der Post JobaoDea en Theodoros oodera C G ThoeD en i I eeldeobarg AodriM ooder k vsD Os en G Teroal OVERLEDEN 27 Mei A t Spruit 2 j 4 m G de Brnin 9 m 28 1 Meewezeo 6 m B Engelsman 3 m G K Boot 4 m C Greadel 3 m K Bloot 6 w GEHUWD 28 Mei 1 Soabel en M A van der Jagt C Bakker eo J Wiezer B Terloow en A Kooijman A de Brain en M J BmI J 7 Signer en S W Blom 29 M Ooussen ea I f B Hondijk ADVERTENTIES 40 Jarige Echtvereeniging vau onze geliefde Oaders H HOBBEL EN T A LANDHEER Hunne dankbare Kinderen K J HOBBEL D HOBBEL VisMEE L B VAN ES I J VAN ES Hobbel H J HOBBEL A HOBBEL Hagkdoobn Receptie 1 Jnni Bevallen van een Zoon Mevrouw H O A SPARNAAUMolenaak Gouda 29 Mei 1884 Voor de vele blgken van belangstelling ondervonden bü onze 25 JABIGE ECHTVEREENIGING betuigen wg ook namens onze Kinderen onzen harteiyken dank W J VAN LEEUWEN A VAN leeuwenVan DE PaVOOEDT QoüDA 27 Mei 1884 De ondergeteekenden zeggen hartelgk dank voor de belangstelling ondervonden bg de geboorte van hun Zoon G J DE JONG J DE JONGGouda 29 Mei 1884 Messehakek L B VAN S Aanleg van Waterleiding en Reparatie van STOOM en andere Werktuigen Reparatie van Naaimaehinea IJzer en K yg cdraaiwerken spoedig accuraat biUgk