Goudsche Courant, zondag 1 juni 1884

PINKSTERDAGEN Op bovengenoemde dagen zal de Raderstoomboot de IJSEL varen van GOUDA s morgens 7 uur van ROTTERDAM s namiddags 5 uur De directie 1884 Zondag 1 Juni j 3086 GOUDSCHE COURANT JVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken A van 05 Az KieiwesE 3 Md Tailleur Ontvangen Eeue raime keuze in fijne HEERENDASSEN Heerenen Dames ÜLACÉBAND SCeOENEN in alle kleuren LINNEN GOEDEREN enz enz enz tegen 15 Juni of eerder een DIENSTMEISJE P G liefst boven de 20 jaar in een stil gezin lederen Zondag uit en 80 gulden huur Brieven onder No 975 hg den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda De ondergeteekende beveelt zich ten vriendel kste aan tot het Vergulden en Verzilveren op alle METALEN zoowel in het vuur als galvanisch in alle kleuren Ia iedere Donderdag te spreken en worden ook dageljjks voor hem orders aangenomen bg den HeerL LEÜSEN £ ofBehuishouder op de Kleiweg te Gouda E VAN GEELEN van Schoonhoven TANmENHOTEN C bekroond op de INTERNATIONALE TENTOONSTELLING Mei 1884 te Nice Frankrijk met den Hoogsten pr s een Eere Diploma Steeds voorradig goed belegen op a A sachen of fusten van 20 Liter bij H van Wijng aarden Bierbottelarjj Korte Tiendeweg D 93 Veiling van Koolzaad enz IN DEN nOüSTEfiUEEHFOLDEB gemeente Nederhorst den Berg De Directie der Naamlooze Vennootschap de Horstermeerpolden zal op WOENSDAG den 11 JUNI 1884 des voormiddags te 11 uren in het Logement van G BOESCHOTEN te s Graveland ten overstaan van de Notarissen P C LASONDER te Hilversum en F VAN HOPTEN te Amsterdam in Veiling brengen ongeveer 250 Hectaren KOOLZAAD 3 Hectaren ROGQE 11 Hectaren ORAS en KLAVER in zoodanige perceelen en combinatiën op te geven bjj afzonderlijke Notitie te verkrggen it 25 Cents even als inlichtingen van af den 5 Juni a s by genoemde Notarissen en aan de Opzichterswoning in den Polder Van 5 Juni af geschiedt aanwyzing van uit Overmeer en s Graveland dageljjks te 10 uren s voormiddags De toegang tot den Polder geschiedt over de Stations Loenen Vreeland of Hilversum per Boot of Diligence Koopers en borgen brengen een bewjjs van g oedheid mede afgegeven door den Burgemeester of Notaris hunner woonplaats Snelperadmk van A Brinkhan te Goada Het BESTUUR van den Vereenigden Polder te Boskoop ia voornemens aan te besteden Het verlengen van twee aanlegplaatsea en het nerstellen van p ni 500 Meter BazaltglooUng langs de Gouwe bij BoskoopDe aanwijzing zal pla ts hebben op Zaterdag den 31n Mei e k dea namidmaga ten 1 are eu de aanbeateding op Zaterdag den 7n Juni dea morgena ten 11 ure in hetKoiflehuia van den Heer van DBfi BIE te Boskoop waar van den 25n Mei af Bestek en Teekening ter visie liggen Bestekken tegen betaling van ƒ 0 50 te bekomen b de Boekhandelaars J van BENTUM en Zoon te Gouda Inlichtingen geeft de Heer H PAUL Architect te Zevenhuizen Aan de Leden der Maatschappij van bet BURGERLIJK BEGRAFENISFONDS opgericht te Gravenftage den 18den September 1836 en aldaar gevestigd waarvan voor Gouda en Omstreken de Heeren L van deb WOLF en F W ESSEBAGGERS Agenten zjjn De DIRECTIE vernomen hebbende de lasterljjke èantgging jegens de Maatschappg verspreid verklaart die ten eenemale voor onwaarheid en noodigt die tegenstanders uit een bewjjs te leveren dat genogmde Maatschappij gedurende bjjna Acht en Veertig jaren van haar bestaan niet stipt al haar verplichting heeft voldaan en niet zal doen waar zjj ook is gereatigd Namens de ÏHrectie C P J VAN DER VEN DirecteurAdministrateur s Gravenhage 23 Mei 1884 Openbare Verkoopingf te GOUDA op DINSDAG 3 JUNI 1884 des voormiddaga ten elf ure in het Koffiehuis Habmonik aan de Markt aldaar van Eene BOUWMANS WONING bestaande in een HUIS met STALLING voor 12 Koeien wijk B Nr 888 SCHUUR en TÜINGROND aan de Karnemelksloot te Gouda Te aanvaarden 1 Augustus 1884 Een HUIS met SMIDSWINEEL ERF en stnk GROND en een een afzonderleken opgang hebbend BOVENHUIS aan den Groeneweg te Gouda wgk L Nr 170 en 170 En drie HUIZEN en ERVEN achter de Viachmarkt te Gouda wjjk I Nr 129 134 en 135 Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaria W J FOBTUIJN DROOGLEEVER te Gouda ADVERTE1 TIEI I in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Wiskunde Boeklioudeii Handelsrekenen Voor onderw a ia deze vakken kan men zich vervoegen by den ondergeteekende Voorbereiding voor den handel en voor examens F J BOER Oosthaven B 73 Leeraar in de Wiskunde eu het Boekhouden Te Imtir gevraagd i tegep 1 AUGUSTUS voor een klein gezin zonder kinderen EEN NET MODERN INGERICHT nSEBENHUIS HET M in den omtrek van de R H B School Brieven met opgave van huurprgs franco onder letters M D bg den boekhandelaar B M SMITS te Middelburg Het Stout k Ale VAN S ALLSOFF h SON S brouwera London 4r Burton on Trene bekroond Gouden Medaüle Parijs 1867 Eerste Klas London 1862 wordt door verschillende doctoreo In Nederland unberolen om zijn voedende bealanddeelen Agect A CAIilSSENDOKFP Kotlerdsni Verkrygbaar oor Oouda Omttreken bg de Depótbouders SLOTEMAKER Go aUI A LAROCHË van KRAEPELIEAi k HOLH Opicekkend versterkend koortnerdravend IJzcrhoudende Qoi m Laroche by bloedarmoede eto In fleiacben van 1 90 en ƒ Benig depot voor Gouda en Omstreken bfl den Heer C THIM Apoth te Gouda Iedereen die tot zjjn hoogste jaren zonder bril wil werken make eer het te laat is ge bruik van Dr ChantomC lanus Oogenwater en na een korte proefneming zal men de heilzame gevolgen van dit nooit volprezen Oogenwater ondervinden Prfls per flacon met gebruiksaanwjjzing 60 cents verkrijgbaar bjj Well N Sanders Leiden W Liglhelm Voorburg A Bos Berkel Wed Bosman Konda A Prins Zevenbuleen Wed G Wilbelmus Woerd KIJK8 ZEGELS alsmede zyn te bekomen in den Boekhandel van A BBLXKIIIAIM BINNENLAND GOUDA 31 Hei 1884 Yoor den 7en locbt van de Willem Barents is ten gesohenice outrangrn van P J v d Want Ac alhier eeoe beteodinK pypjea Zondag 8 Juni en bg ongunstig eder op Zondag 15 Juni a s zal aan de gewone Sohietoefening im Weerbaarheids VereeoigiDg verbonden worden A Sen peraooeele WedDIrgd Uitgeloofd worden Zes prgien twee voor elke der drie klassen voorrekening der Vereeniging B Wedstrijd op Vrge Baan Inleg 60 oentDete beiden afaund 200 paa C Wedatrgd roet Flabert er Inleg 26 oeot Afstand 16 pas l e Vrge en Flobert baao wordt ook opengnteid voor Niet Leden mits geintroduceerd door bet Beatuu Deie wedstrijd welk een geheel hnlsbondelgk karakter draagt is alleeü slechts om de Iroasre opkomst der leden te bMorderen bg de wekelgksohe Sohietoefeniugeo De Eêrtte Nederlandtcke Ferseierinff Maaiteitppij op M Itten tegen tntaltditeU en imfelnkken te g Qraveobagi pablioeert de volgende reaaltaten Afdeeling I Levepsvenekering Van I Juli 1882 16 Hei 1884 werd afgesloten ƒ 1 088 991 76 Afdeeling II Invaliditeit k ongelnkkeo Individneeie Veraekering tegen ongelakken in en bnitAi bet beroep Van 1 Januari 1883 15 Hei 1884 werd afgesloten o OBgclokkca éh dea 4oi d t i gevolge hebben veriekerd kapitaal ƒ 1 906 700 i Ongelukken die infaliditeit tengevolge iiebben verzekerd kapitaal 2 220 680 e OngetukkeD die tgdeljjke onbekwaamheid tol werken veroonaken nllkeeriog per dag 1 687 50 De door middel van Beispollssen vertekerde bedra S en waren orer hel tgdvak van 1 Juli 1883 15 ei 1884 o Ongelukken op reiien die den dood tengefolge hebben f 1 527 000 h Ongelukken op reizeo die in validiteit tengevolge hebben 1 527 000 c Ongelukken op reilen die tg deiyke onbekwaamheid tot werkenveraoraskeo uilkeering per dag 1 U6 25 Bovendien werd aan Zeeveizekeriogen afgesloten een totaal bedrag van 101 000 Over bet e boekjaar sluitende uit December 1883 wordt 4 pCt ilividend uitgekeerd De bovengenoemde ogfers geven een gunstig denkbeeld van het vertrouwen dat de Maatschappij geniet en toonen aan dat de deelneming niet germii is Toch wordt het doel der Vereeniging nog Ie weinig op prgs gesteld bet practiscbe van deelneming daaraan te weinig begrepen Alle inlichtingen aangaande de Maatsobappg zgn te verkrijgen by den Generaal Agent den heer K K van der Qarden alhier De Transraaliche Deputatie vertrekt den 7en Juni naar Londen waar sg tot den ISden vertoef en dan te Dartoionlh aan boord gaat van de Drummond Caitle van de Donald Curree line die den 9deu Juni van Londen vertrekt De depniatie ontvangt dagelijks tal van bezoekers en hebben vele en velerlei conferentien plaats ook natuurïgk roet de financieele commissie die de belangen der Transvaal tijdens de afwezigheid der Depnialie is bigven behartigen en naar verzekerd wordt hoogst voldaan ii over de resultaten door de Deputatie in Portngal verkregen Hel reeds bestaande handelatractaat is daar verlengd en aangevuld en de Transvaalscbe Begeering heeft vergunning gekregen om een tramign aan te leggen ao Delagoabaai naar de Tausvaalscbe grens een afstacd ran 45 raglen Deze concessie is natuurlgk veel waard met het oog op die vroeger voor een spoorweg aan Mac Murdo verleend waardoor deze f aders der Transvaal licht te booge eiscfaen had ktt Beg stellen De Depntatie ia vol van dl vriendelgke ontvangst welke haar op hiar zuidelgkv nis vooral ook in België is Ie beurt gevallen fiaarne had zij ook oog Berign bezocht doch nadat haar door het Pruisische ministerie van binoenlaodsehe zaken verzekerd was dat het handelatractaat evtn goed door bemiddeling van den gezant tol stawl kon komen heeft zg met het oog op haar beperkten tgd van de reis afgezien Met groote belangstelling wordt zeker hier te lande de openbaarmaking te gemoet gezien van den volledigea stand der Transraalache lakeo Naar wg vernemen zullen in de volgende Nk al de desbetreffende stukken verschgnen Jnut Staten Oenaraal Twtmt Kahiu zittingen van 29 en 30 Mei Van den Geneonteraad van Dtlft kwam in deze zittingeen uitnoodiging lol bgwoailg van de plechtigheid van 10 Juli a s ter herdenking van den sterfdag van Prins Willem 1 De beraadslaging werd herval over het wetsontwerp tot wijziging van de Sakoolwet en wel over art 24 betrekkelijk het aantal onderwgzers De heer Mackay verdedigde nader het door hem en 3 leden voorgestelde amend 1 onderwijzer boven de 40 kinderen 2 boven de 90 en 1 meer op elke 60 boven de 90 Hg wees daarbg op de in Duitsehland bestaande verhouding die nog veel zwakker ia en waar noohtana de onderwijzer de veldslag heeft gewonnen De heer Rnys hoopte dal nn de linkerzijde een stap tot toenadering haefk gedaan ijj ook wat verder zal willen gaaa aaagMfah da oijferverhaudiog in hel amend Borgesius eigcnlijk geen vooruitgang is op den goeden weg Slechts een bezuiniging van 264 op bet aanul onderwgzers zal daardoor worden verkregen door de Begeeriog zullen ongeveer 1000 onderwgzers minder noodig zgn en door het voorstel Haokay 1600 minder En wat de lokaal bezwaren betreft deze kunnen ook niet wegen want terwgl de beataande wet gemiddeld 37 kinderen geeft op eiken onderwgzer zal naar hel Begeeringsontwerp dat aantal zgo 42 volgens het voorstel Borgesius 38 volgens bet voorstel Mackajr 43 Dit verschil is dus gering De heer Borgesius verdedigde zgn amend 1 hulponderwgser boven de 40 2 op de 86 kinderen en 1 onderwijzer meer boven de 85 Naar zgn berekening zullen bij volledige uitvoering der wel door dat amend 49 1 onderwgzers bespaard worden Op 90 kleine scholen zal geen enkel hulponderwgser noodig zgn Slechts op de scholen boven de 200 zal 1 onderwgzer meer moeten komen dan volgens de bestaande wet Voor t overige wraakte spr hel beroep op het Buitenland Voor onze eigen paedagogeu en deskundigen motten wg te rade gaan en dan beroept hg zich op het advies van de Min Heemskerk dat hoe kleiner klasse hoe beter het i De heer Sehaepman bleef hel amend Borgesius bestrgden en deed uitkomen dat het gemakkelijk is poëtisch te zgn als men over het proza van hel Slaa sgeld slechts te beschikken heeft De heer dt Meijier maakte bezwaar tegen de toelating overeenkomstig het zoogenaamd amendement V d Feltz van 600 kinderen op één school Dit IS voor ons plattelandsbewoners zeer bezwarend De heer Clercx verklaarde in elk geval het gewijziird art 28 te zullen aannemen omdat althans iels meer en beter dan ia 1878 zal verkregen worden Na repliek van den minister worden de beraadslagingen over art 24 gesloten De zesde alinea van het regeeringaartikel betrekkeiijk den grondslag der berekening van het aantal schoolkindereu werd verworpen met 43 tegen 38 stemmen het amendement Mackay belrekkelgk bet aantal kindrren met 42 tegen 38 stemmen Aangenumeu werd met 41 tegen 39 stemmen het amen demenlBorgesiuj c s Behalve den heer Bsstert bleven de liberalen aaneengesloten maar bg de laatste stemming sloot zich de heer Brngers bg de minderheid aan De heeren van Houten en Borgesiua hebben voorsteld de strafbedreiging tegen schending der ueatraliteit in artikel 33 Ie veranderen De suikerwet is aan de orde gestold na de herzienicg van het reglement van orde In de zitting van gisteren is mededeeling ontvangen van het Kabinet des Konings berichtende dat Z M het voorstel Butgers in zake het Uerwedekanaal heeft goedgekeurd Daarna is de discussie over de sohoolwet wgtigiug voortgezet Het amendement Van Houten Borgesina om art 33 3e lid te doen vervallen is ingetrokken De Begeeringswijzigiug van art 33 is verworpen met 45 tegen 20 stemmen Art 33 bigft dus geheel ongewgzigd Vervolgens kwam de wijziging der Begeering op art 45 om in plaats van 30 percent voor alle kosten 40 percent te geven voor onderwijte trsraklementen en de verrekening met de gemeente beter te regelen Hierop waa voorgesteld een amendement van de heeren Van Gennep c s om 30 pGt te behouden maar geen oitkeering te geven voor het onderhond van schoollokalen en schoolmenbelen aanschaffing van nieuwe meubelen en aaoschafiiog en onderhoud van schoolboeken leermiddelen en scboolbeboeften De bedoeling ia het centraal gezag zich niet te laten bemoeien mei alle details en een einde te maken aan de inhaligheid der gemeentebesturen De voorstellers berekenen hierdoor eene bezuiniging van 1 millioen De Minister achtte zijn bezuinigingsvoorstel beter en zekerder maar had geen principieel bezwaar tegen het amendement Nadat de heeren Lohmao Keucheniua en Schaepman het beginsel van art 45 in alle opzichten bleven afkeuren en daarom ook het Begeeringsartikel eg de amendementen die dat beginsel handhaafden bleien bestrqden is het amendement van Gennep aau genomen met 40 tegen 37 stemmen Alle overige artikelen werden daarna goedgekeurd De geheele schoolwet wgziging is aangenomen met 40 tegen 31 stemmen Dezer dagen is uit Zevenhuizen de landbouwer D Lakeman met vier zoons naar Amerika vertrokken om aldaar eeue geschikte plaats te zoeken len einde naderhand met zgn gezin zich aldaar als landbouwer te vestigen Er is sprake van dat nog anderen uit die gemeente zgn voorbeeld zullen volgen H Wessberg heeft in de Duittcke Somccourant over de duurzaamheid van boulbestrating medegedeeld dat bet doortrekken van de blokjes met zware teerolie weinig bevalt omdat door den invloed van de zoonewarmie een deel van de ingedrongen vloeistof nitzweet en de oppervlakte van het plaveisel vuil maakt Daarentegen levert het doordringen van de blokjes met ziukchloride en eene oplossing van karbolznur systeem Bulgers eene volkomene besobniling legen rotting verzekert de elasticiteit van het bont en is geheel vrg van bovengenoemde gebreken Hoe verschillend ook de nitkomslen zgn van de tot dusver genomen proeven met houtplaveisel zoo kan men echter op grond van nauwkeurige en onbevooroordeelde waarneming zegge dat met goed materiaal en bij goede behandeling dit plaveisel allhans even goede resultaten geeft als met asphalt en steenplaveisel tot nu toe zgn verkregen Naar aanleiding van bet artikel van mr W H de Beaufort in de Oidt van April getiteld De onder wgsersexamens heeft dr VI B J van Eijk schoolopziener in bel district Haarlem in eene brochure bg H D Tjeenk Willink aldaar verschenen de vraag beantwoord of er iuderdaad reden is te vreezen voor nhoofdonderwijzersnood Indien jaarlgks het getal hoofdonderwijzers zooals mr De Beaufort berekent slecht met 165 zal worden aangevuld dan is de tg d van nood zeker spoedig aangebroken ja zelfs nog spoediger dan mr De Beaufort vermoedt Door eene tiecgfering gebaseerd op het district Haarlem toont dr Van Êijk dit met groote juistheid aan Maar toch deelt hg niet de vrees van mr De Beaufort en verwacht hü geen vermeerderend gebrek aan onderwijzers met hoofdakle I hoofdzakelijk op dezen grond dat de verbeterde rege