Goudsche Courant, zondag 1 juni 1884

Itiijf der opleiding tsd de onderwgiers in kweekioholen en op rüksnormaallessen na 1886 een gunstiger rerhouding cal brengen tus tchen bet aantal examen candidaten en het aantal geslaagden Voor het klemmend en ook bemoedigend betoog ran dr Van Ëgk schijnt inderdaad Teel te leggen te lyn maar mooht hy eens te optimistisch gebleken weien dan loadeo wg geheel ïyn adTiea onderschrgTen dat niet een lagere rang Toor hoofdonderwgter niet eene hoofdakte Tan minder allooi ïou moeten in t leTen geroepen worden omdat men dan een kwaad door een nog grooter kwaad zou wegnemen Het zal lOOTer niet komen tegt dr Tan Ëgk er zal geen hoofdonderwgirrsnood ontstaan maar mooht hg sioh hierin bedriegen dan geeft de wet reeda den weg aan die ion moeten worden ingeslagen namelijk de waarneming Tan het bestuur der school tijdelgk op te ragen aan een hulp onderwgier maar ten knohtigste en naar ouie meening terecht komt hg er tegen op dat de Staat eene klasse Tan halfslachtige hoofdonderwgzers te Toorschijn lou roepen waaronder de school en het onderwgs nog gedurende een geheelen meosohenleeftgd zou lijden Met een warm en orertuigend pleidooi ter Terdediging Tan het leervak der paedagogie hetwelk in de gunst Tan mr De Beaufort niet bg ster hoog staat aingeschreTen besluit dr Van Kijk zijne hoogst leienswaardige en belangrijke beschouwingen N Rott a Van wege de Maatschappij tot Nut van t Algemeen worden TOor Teelbelovende maar minvermogende jongelieden die aan het onderwijs der Sijksaohool Toor Kunstnijverheid te Amsterdam wenschen deel te tjeraen dit jaar weder vier beurzen Tan f 300 a jaars uitgeloofd welke driemaal telkens Toor een jaar kunnen rernieuwd worden Alle in Nederland geboren en metterwoon geTestigde onbemiddelde jongelieden die den leeftijd Tan 17 jaren bereikt een vak gekozen en reeda tón of meer jaren practisch onderricht in een werkplaats met vrucht genoten hebben en daarenboven van bgzonderen aanleg blijk geven worden ter mededinging naar voormelde beurzen toegdaten Ook voor onderwgzers en onderwg zeressen mits reeds in het bezit van een der akten middelbaar onderwgs TOor teekenen die lich in eenige kunstindnatrieele inrichting wenschen te bekwamen wordt de gelegenheid tot mededinging opengesteld Met name hoezeer niet uitsluitend kunnen in aanmerking komen eg die verlangen opgeleid te worden in bet vak van meubelmaker goud of zilversmid émailleur gzersmeder terracotta of cementvormer stukadoor huis of siersohilder decorateur tegel of plateelschilder patroonteekenaar Toor tapgten borduurwerken geweven stoffen behangsels eni lithograaf spiegel of lijstwerker boekbinder kunstdraaier ivoorwerker lakwerker decoratief beeldhouwer metaalgieter koperalager tinwerker stempelsngder graveur industrie teekenaar voor fabrieken van baarden lichtkroonen bronzen voorwerpen weelde artikelen enz Wegens den aard der school zijn toekomstige timmerlieden en bouwopzichters Tan mededinging uitgesloten De lessen beginnen met September De Adspirauten zullen in het begin van Juli een examen moeten afleggen Vóór 20 Jnni moet men zich schriflelgk aanmelden bg den algemeenen secretaris der Maatschappg te Amsterdam Kloveniersburgwal 27 Programma s van het onderwijs en de gewenschte inlichtingen tgu verkrggbaar bg den directeur der Rijksschool voor Kunstngverheid den heer J B da Krnyff te Amsterdam Blgkens het jaarverslag van de Martha Stichting te Alfen a d Rgn die zich ten doel stelt arme en verwaarloosde kinderen te verzorgen en op te voeden ia van 8 Mei 1883 tot 8 Mei 1884 ontvangen ƒ 6667 06 De uitgaven zgn geweest 6160 4 7 oodat de rekening met een nadeelig saldo sluit van ƒ 698 42 Voor de nieuwe iuricbting die in het afgeloopen jaar is aangebouwd werden aanzienlijke giften ontvangen Toch is er voortdurend behoefte aan verderen steun daar nog 3000 noodig zijn om alles wal tot den bouw en de menbileeriiig der nieuwe inrichting behoort te kunnen afbetalen In het afgeloopen jaar is het Friesch RundveeStamboek belangrgk vooruitgegaan Het ledental klom van 368 lot 809 dat der begunstigers Tan 23 tot 64 en dat der donateurs van 11 tot 16 Er werden 4460 aanvragen tot keuring ingediend ignde 3802 meer dan het vorig jaar Op 30 April waren er nog 2666 aauTragen onafgedaan Behalve lo Oosten Wesistellingwerf telt het Stamboek zgn leden nu in alle gemeenten In de sprongregisters werden 1166 sprongen aangeteekend en in de kaUerboeken 868 geboorten ingeschreven De ontvangsten bedroegen ƒ 8107 83 de ui ven ƒ 5771 93 batig saldo 2336 90 De heer jhr mr C v Eyiinga werd herkoien als lid van het bestuur De centrale oommiwie tot leniging der Krakataurarap te s Hage heeft op 16 dezer hare laatste vergadering gehouden ten huize van den ondervoorzitter jhr mr G C J Van Reenen Zg werd door deien namens den Prins van Oranje voorzitter ontbonden na raststelling van een verslag dat in de Staaie Comrant is epgenomen Ter beschikking T n het comité Ie BataTia werd gesteld ƒ 624 900 Het verschil tusschen de ontTangsten en de aan genoemd comité geremitteerde gelden ad ƒ 1036 30 heeft gestrekt tot betaling van telegraafkosten drukloon scbrgfwerk briefport enz Bg het nederleggen van hare taak is het der commissie een plicht en een behoefte haar warme erkentelijkheid te betuigen aan allen zoowel hier als in het buitenland die op renigerlei wgze hun medewerking hebben verleend Daaraan is het voor een groot deel te danken dat het doel waarmede de commissie is opgetreden volkomen is bereikt dat een zeer algemeene inzameling van giften in hei geheele rgk met de gunstigste gevolgen heeft plaats gehad en dat er gegrond vooruitzicht bestaat dat door de ruime bijdragen van landgenoot en vreemdeling in de behoeften hoe groot die ook mogen wezen op afdoende wgte zal worden voorzien In het jaarverslag over 1883 van de inspecteurs en keurmeesters van voedingsmiddelen te Amsterdam vindt men het volgende opgeteekend Op verzoek van den hoofdcommissaris van politie is eene vloeistof onder den naam La Casa Espanola alhier als wgn verkocht onderzocht Hare algemeene eigenschappen en bestanddeelen kwamen het meest overeen met een aftreksel van roagneu op brandewijn Een hier als nectar Terkoohte drank kwam in eigenschappen en bestanddeelen het meest oTereeu met een aftreksel Tan tamarinde waarin eenige rietsuiker en Teel aardappelenstroop Als cerisette werd een poeder te koop gesteld bestemd tot bereiding Tan eenen gezondheidsdrank I Het bestond uit drop in poedervormigen staat dub belkoolzure natron en eenige droppels pepermuntolie Een ander poeder onder denzelfden naam en met hetzelfde doel te koop aangeboden beTatte mede Toornoemde beatanddeelen doch zonder pepermuntolie Het had echter een geur Tan bittere amandelolie Buiteniandsch Overzicbt De Fransche SeiSat heeft de discussie over Naqoet s voorstel tot wederinvoering van de echtscheiding voortgezet De minister van justitie verklaarde namens de regeering dat zg de echtscheiding wenschelgk acht in die gevallen welke thans tol scheiding van tafel en bed aanleiding geven maar niet kan toestemmen in een echtscheiding met onderling goedvinden Na den minister was de heer Allou aan het woord ter bestrgding van het voorstel Naquet Tot 6 Juni is GHadsione en tot 9 Juni is lord Granville ontheven van den laat xnterpellalien te moeten beantwoorden Het Lagerhuis en het Hoogerhuis hebben tot die tgdstippen Finksterracantie genomen na wier afloop de conferentie van Egypte weder ter sprake gebracht zal worden Zooals men weet bigkt uit de laatst gedane mededeeliug der regeeriog in de twee huizen van het Parlement dat alléén de Egyptische aangelegeobedeu het onderwerp van discussie ter conferentie zullen zijn dat de onderhandelingen over het deelnemen van de mogendheden aan die diplomaten vergadering nog worden voortgezet en dat het hier niet geldt een afzonderlijke schikking mei Frankrgk maar een Europeesche overeenkomst waarbij gelet moet worden op de rechten en toorreohten welke Engeland in Egypte geniet De PM Mali Gazette was dus naar het schijnt goed ingelicht toen zij meldde dat het Britsche kabinet jl Zaterdag besloten had Prankrgks voorstel tot ontruiming Tan Egypte binnen twee jaren aan te nemen en bovendien toe te stemmen in het vestigen van een internationaal toezicht over het beheer der Egyptische schatkist Dat de regeeringsvelklaring een aanvul der oppositie uitlokte was alleszins natuurlgk Lord Salisbury in het Hoogerhuis protesteerde in de scherpste bewoordingen tegen de politiek welke door het Kabinet gevolgd wordt en die zgus inziens geschikt is om Eugelands macht en aanzien te verzwakken het te vernederen en zijne hoogste belangen op te offeren Hierbg bleef het debat en de vacnntie begon met het vooruitzicht op een hervatting van den strgd onmiddellijk na hUren afloop In het parlement zijn de stukken rondgedeeld die op de zaak der Nitero betrekking hebben Zij zgn 109 in getal en loopen tot 30 April jl Men vindt er belangrijke rapporten in o a van den heer Maxwell die door de Engelsche regeering belast werd met de taak om met den radjah van Tenom te onderhandelen over de invrgheidstelling der gevangenen In zgn laatsten brief ged 22 Maart stelt de heer Maxwell aao de Engelsohe regeering voor om hare bemiddeling zoo aan te bieden dat aan den strgd tussohel Nederland en Atjeh een einde kome daarhg vaoropatellend dat het gebeurde met de NUero een incident in dien strgd Is De nota van lord Granrille aan den Nederlandschen gezant te Londen is bigkbaar een gevolg van dit schrijven Oen hoofdinboud van die nota ged 29 April ootleeuen wg aan een particulier telegram in de N R Ct Lord Granville zegt dat naar hetgeen uit de door hem verkregen inlichtingen volgt de ware reden van de gevangenneming der schepelingen ligt in de politiek der Nederlandsohe regeering Zg toch heeft de Atjehsche peperhavena gesloten en daardoor aan den radjah en de bevolking van Tenom zware onverdiende verliezen toegebracht Naar de meening van brd Granville staat het vast dat de gevangenen niet zullen warden losgelaten voordat de geschillen tusschen Nederland en Atjeh op billijke wijze zgn vereffend Daarom biedt hg Engelandi bemiddeling aan die niet alleen moet Btrekken om de scheepsbemanning te bevrijden maar ook een pacificatie van Sumatra op billijken grondslag te verkrijgen Hij beroept zich in deze op de tractalen die in 1824 en 1871 tusschen Engeland en Nederland zgn gesbteo met oogmerk om de belangen van vrede en handel in dan Indischen Archipel te bevorderen ea welke belangen thans door den langdnrigen strgd tegen Atjeh in gevaar worden gebracht De telegraaf bracht tt t Berlijn het bericht van een voorstel bg den Bondsraad tol verhooging Tan het invoerrecht op sommige artikelen meest zaken van Weelde opmerkelijk is het dat er geen verhooging wordt voorgesteld van de graanrechten Tegen het ontwerp van hel zegelrecht wordt voordurend ook van conservatieve zijde oppositie gevoerd Niet alteen de beurs wordt daardoor getroffen maar ook de gewone handel en hel meest stuit men op de bepaling dat de kooplieden hun boeken bg de belastingambtenaren moeten inleveren Alleen in militaire Staten kan zulk een voorstel in de gedachte komen De commissie tot onderzoek van het wetsontwerp betreffende de vennootschappen heeft de eerste lezing ten einde gebracht en men hoopt dat de wet nog in deze zitting zal tot stand komen De wel op de verzekering der arbeiders bg ongelukken wordt zeker aangenomen dank zg de oonservatief nltramontaansche meerderheid ondersteund door de nati onaalliberalen Het Dttitsohe parlement heeft reeds vacastis genomen Men heeft hel in Berlgu overigens druk over de twee koloniale vraagstukken die in deze dagen opgelost werden Hel eene geldt de nederzetting Angra Peqnena in Zuid Afrika welke de Doilsohe regeering thans tot ongenoegen van Engeland ofiicieel erkend heefi Waarom zou Duitschland niet mogen doen wal andere naties zelven ongestraft verrichtenP De andere quaestie is het üongoverdrng dat naar men weet tusschen Engeland en Portugal gesloten was maar in alle lauden ook in de beide genoemde scherpe afkeuring uitlokte Duitichlaiid en andere staten hebben thans beslaten hunne goedkeuring te onthouden zoodat hel verdrag van 26 Februari als vervallen mag worden beschouwd Waarschgnlijk zal men thans el overgaan tot het benoemen eener internationale Congo commissie gelijk die welke over den Donau waakt Gevonden voorwerpen aan het bureau van politie gedeponeerd Een fantasie Broche zijnde een zwarte steen met portret en zilveren rand een Doosje waarin een paar Kioderoorbelletjes met bloedkoraal Kantongerecht te Gouda Terechtzitting van Woensdag 28 Mei 1884 Kantonrechter Mr J H van MIEROP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Holterdaa VEROORDEELD Wegens dronkensobap op den openbaren eg te Gouda Johannes Radix 28 jaar sjouwerman te Ooudi tol 3 boeten van 1 gulden of 6 dagen Nicolaas van der Kin 63 jaar arbeider te Goud tot 3 boeten van 1 gulden of 3 dagen Mattheus Johannes Trngen 30 jaar sjouwernuB te Gouda tot 12 gulden of 4 dagen Lodewgk den Hond 40 jaar sjouwerman Ie Gouds tot 12 gulden of 4 dagen Johanna van der Toorn 59 jaar werkvrouw Ie Gouda tot 1 gulden of 2 dagen Chiiitiaan Damen 41 jaar scharenslgper te Goudi tot 1 gulden of 1 dag Roelof van der Pol 26 jaar koopman te Goud tot 1 gulden of 1 dag Willem Tan der Neut 49 jaar schoenmaker U Gouda tot l gulden of 2 dagen Arie Tan Hofwegeu 62 jaar toawalager te Gouda tot 1 gulden of 1 dag Karel Wagenaar 42 jaar pgpmaker te Gouda tot l gu den of 1 dag Adrianus de Kroon 33 jaar koopman in matten te Gouda tot 1 gulden of 1 dag Melis Bos 43 jaar sigarenmaker te Gouda tot 1 gulden of 2 dagen Coruelis van den Heuvel 17 jaar gruttersknecht te Gouda tot gulden of 1 dag Jacob Ouwel 46 jaar apothekersbedieode te Gouda lot 1 gulden of 1 dag HuiberI Bunschoten 56 jaar koopman in visch te Gouda tot 1 gulden ot 1 dag Jozua Hoebeek 23 jaar qouwermau Ie Gouda tot 1 gulden of 1 dag Mazes Leri Cats 40 jaar rentenier Ie Gouda tot 1 gulden of 1 dag Willem de Haan 63 jaar mandenmaker te Gouda to 1 gulden of 1 dag Antonie den Hertog 20 jaar steendrokker te Gouda lot 1 golden of 1 dag Jacobus Limaoher 22 jaar stoker Ie Gouda tot 1 gulden of 1 dag Nicolaas van Dubbelen 44 jaar opperman te Gouda tol 1 gulden of 1 dag Johannes ran der Post 61 jaar arbeider te Gouda tot 1 gulden of 1 dig Johannes ran Veen 32 jaar koopman te Kamerik tot 1 gulden of 1 dag daarenbovea tot 6 gulden of 1 dag wegens te Gouda Ie koop aanbieden van ongekeurd sohapenvleesch B Wegens dronkenschap op den openbaren eg te Waddiuxveen Willem Rosbergen 46 jaar arbeider te Waddioxveen tol 1 gulden of 1 dag Adrianus Pannebakker 48 jaar boomkweeker te Boskoop tot gleden of 1 dag C Wegens droAiKDSobap op den openbaren weg te Zevenhuizen Antonios van Venroog 60 jaar koopman in eieren te Zegwaard tol gulden of 1 dag D Wegens dronkei sohap op den openbaren eg Ie Moercapelle Gerrit Kroon 53 jaar arbeider te Moercapelle tot 1 gulden of 1 dag E Wegens dronkenschap op den openbaren weg te Nieuwerkerk Jan de Bruin 66 jaar arbeider te Nieuwerkerk tot 1 gulden of 2 dagen F Wegens dronkenschap op den openbaren weg te Beeujrgk Cornelia van der Wolff 60 jaar koopman te Gouda tol 1 gulden of 1 dag Burger ij ke Stand GEBOREN 2S Hei Fniu Anthoaie Nicolui ooden J Spiraaau eo H C A MolüDsar 80 Conwlii oadera A Joe ea S Wilichat OVERLEDEN tt Mei M P Mo Hofwegen SS j A C VcrnieiileD 1 j 1 m P JoDubloed 8 j ONDERTROUWD 29 Mei J Jongkiod 52j ea A Per l jl 41 Jl A 6 Scboltea 20 j m C Tbeonii 28 j GEHUWD 80 Mei A Thim en N Hermaa de Groot BV Het Bnreaa van den Burgrermken Stand zal op a s Maandai 3e Pinkst riat des voormiddagfs van 10 tot IZ ure geopend zyn tot het doen van aanfilteu geboorte en overiyden Ü ADVERTENTI V Getrouwd A THIM £ N N HERMAN db GROOT die tevens hunnen dank betuigen voor de blyken Tan tielangstelling bg hnn Hnwelgk ondervonden Gouda 30 Mei 1884 Heden overleed te Rotterdam tot onze droefheid aa een ziekte van slechts enkele dagen onze Vader en Behuwdvader de Heer 6ERARDUS JOHANNES van deb VAART in den onderdom van 76 jaren Namens Broeders en Zusters H W M STEEVENS C STEEVENSGouda 29 Mei 1884 van dïe Vaart Bevallen van een Zoon Mevrouw H 0 A SPARNAAU MOLBNAAE Gouda 29 Mei 1884 Voorspoedig bevaUen van een Zoon E DB JONG geliefde Echtgenoot van A DERCKSEN j V Voor de vele blflken van belangstelling bfl onze VIJF EN TWINTIG JARIGE ECHTVEREENIGING ondervonden betuigen wfl ook namens onze Dociiter onzen hartelgken dank A GROENENDAL C E GROENENDAL Gouda 31 Mei 1884 De ondprgeteekende heeft de eer te berichten dat h DONDERDAG 5 JDNI a 8 Gouda met zyne Artikelen zal bezoeken en alsdan te spreken of te ontbieden zal zijn bij den Heer P X HARDUZER Oafé Vredebest op de Mahkt 8 Hags Ofticikn X 17 HAVEN RAAUHAAKERS GecHstaHaeerde eember Doperwten v en andere Groen ten in blik Aan de Leden der Maatschappij van het BURGERLIJK BEGRAFENISFONDS opgericht te Gravenltage den 18den September 1836 en aldaar gevestigdr waarvan voor Gouda en Ometreken de Heeren L van dek WOLF en F W ESSEBAGGERS Agenten zgn De DIRECTIE vernomen hebbende de lasterlgke aantgging jegens de Maatschappg verspreid verklaart die ten eenemale voor onwaarheid en noodigt die tegeaitanderg uit een bewgs te leveren dat genoemde Maatschappg gedurende bgna Acht en Veertig jaren van haar bestaan niet stipt al haar verplichting heeft voldaan en niet zal doen waar zg ook is gevestigd Namens de Directie C P J VAN DEB VEN DirecteurAdministrateur s Gravenhage 23 Mei 1884 Fabriek en Hagazijn VAN BIERPOMPEN NIEUWSTE CONSTRUCTIE J J BRUNS Jb Arnhem Men VRAAGT eene bekwame ELEEEESSMSTEOIIE tegen goed Loon te Tilburg zich te adresseeren bg H van PUTTEN Jaagpad No 52 te Gouda Het SM k Ale VAN S ALLSOFF SON S brouwers te London 4 Burton on 2V n bekroond Gouden Medaille Parijs 1867 Eerste Klas London 1862 wordt door verschillende doctoren in Nederland aanbevolen om zijn voedende bestanddeelen Agent A CALISSENDOKFP Botierdam Verkrijgbaar voor Qotida Omitreken bg de Depóthouders 8LOTEAfAKËR Go Let wel De ondergeteekende van ouds bekend bericht het geachte Publiek van Gouda en Omatreken dat hfl gedurende de twee PINKSTERDAGEN en den volgendËn dag is geplaatst met zgne net ingerichte Poffertjeskraam op STOLWIJKERSLÜIS naböGOUDA over den Heer LAMBERT Hopende met een druk bezoek vereerd te worden heeft hg de eer te zijn UEd Dienaar T H VAN DEB STEEN sar NB Bestellingen voor ZONDAG en DINSDAG worden van af heden aangenomen Mevrouw van de VELDE OOSTHAVEN VRAAGT tegen AUGUSTUS eene KEUKEIVMEID genegen ook huiswerk te verrichten CAREi EFBAW In bovengenoemd Vak wordt zoo spoedig mogelgk een fatsoenlgk BURGERMEISJE P G gevraagd Goed rekenen en schrijven zgn vereischten Brieven franco onder letters S K aan het Advertentiebureau van A Kok Comp Boeken Kantoorhandel te Gouda In een BURGEEGEZIN wordt gevraagd tegen AUGUSTUS een fatsoenlgke R K Brieven franco onder No 976 aan het Bureau dezer Courant t Openbare Verkoopingf te GOUDA op DINSDAG 17 JUNI 1884 des voormiddags ten elf ure in het Eo£Sehuis Haemonie aldaar van No 1 Een ruim goed betimmerd WINKELHUIS en ERF aan den Raam te Gouda wgk O No 308 Nr 2 tot 17 Zestien HUIZEN en ERVEN op een Erf in een gang daarachter wgk O Nr 309 tot 322 en 2 nog ongenommerd En No 18 Een PAKHUIS met een fraai Bovenhuis met vrgen opgang aan den Baam te Gouda wijk O Nr 324 en 324 m 70MH Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda bekroond op de INTERNATIONALE TENTOONSTELLING Mei 1884 te Nice Franknjk met den Hoogsteu prgs een Eere Diploma Steeds voorradig goed belegen op flesschen of fusten van 20 Liter bg H van Wijngfaarden Bierbottelarg Korte Tiendeweg D 93