Goudsche Courant, woensdag 4 juni 1884

Woensdag 4 loni 1884 N 3087 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIÈN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschynt Afzonderlflke Nommers VIJF CENTEN kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave 14 © IL £surIlst met BIELEFELDER LIJNNEN BORST 2 10 en hooger dito ook met LINNEN BOORDEN 2 25 en hoog er Goede kwaliteit nette coupe onberispelijk afg ewerkt Tricot Sorstrokken en Pantalons voor mannen vrouwen en kinderen SC HENK en ZOO Groot Badhuis Scheveningen Abonnement Hoofdkaart voor elke bijkaart Kinderen beneden 15 jaar onder geleide van geabonneerden hebben vrgen toegang Oe Abonnementskaarten geven recbt tot het bezoek der concerten op het afgesloten terras tevens tot de Lees Billard en Conversatiezalen en tot alle Bals Voor verdere byzonderfaeden wordt naar de gedrukte voorwaarden verwezen De kaarten zjjn van af beden dagelijks verkrggbaar van 10 tot 12 uur s ochtends en van 2 tot 5 snamid Niet g eabonneerden betalen 40 cents voor een toe gangkaart welke recht g eeft tot het bezoek van het Concert op het afgesloten terras en van de Conversatiezaal Boekjes van 12 loegangsbewU en worden tegen f 3 50 verkrijgbaar gesteld Sortie worden niet verstrekt De toegang tot het afgesloten terras blijft vrij tot s avonds 5V uur Specialiteit voor AANLEG VAN WATERLEIDING in particuliere en alle openbare gebouwen Kantoor en Jtfagpazijn Gouwe G 241 Eenig Depot van THEE Men wordt verzocht op t nCRK te letten DIT UBT MaGAZUK VAN M RAVEMSWAAY ZONE GORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned one met vermelding van Nommer en I Prijs voorzien van nevenstaand F Merk volgens de Wet gedepoJneerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende J BREEBAART LZ Botermarkt te Gouda Openbare Verkooping in het Schaakboed op de Kleiweg te Gouda op DONDERDAG 19 JUNI 1884 s middags 12 are van wassende op 3 perceelen land elk groot 1 hectare gelegen achter de woning bewoond geweest door J KORS in Bloemendaal binnen Waddinmeen voortrf het GRASGEWAS wassende op het Erf in den Boomgaard en langs het Jaagpad en de BOOM VRUCHTEN In 4 perceelen door nummerpalen aangeduid Betaaldag 15 October 1884 L B vAiv ES Aanleg van Waterleidingen Reparatie van STOOM en andere Werktuigen Reparatie van Naaimachines IJzer en Ko xdraaiwerken spoedig accuraat billök Twee dagen vóór de Verkoop te bezichtigen Nader onderricht gpeft Notaris MOLENAAR te Waddinxveen ADVEBTEf iTIEI I in alle Binnen en Suifenlandache Couranten worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda T Qoedewaagen en Zonen O OUXJ A MARKT naaat DM WAAG verstrekken gelden op efiecten voor bedragen onder ƒ 1000 4 s jaars daarboven tot den prolongatiekoers volgens Amsterdamsche beursvoorwaarden nemen gelden a déposit a 4 o sjaars voor bedragen onder 1000 voor minstens 2 dagen daarboven 8 nemen gelden a deposito tegen onderpand in russ fondsen a 3Vs J belasten zich met het koopen en verkoopen van effecten tegen een provisie ook vóór loten van Vs fondsen boven de 30 o lit o onder 30 wisselen coupons boven de Amsterdamsche beursnoteeriug zonder bgberekening van provisie als pr Oostenr coup 0 05 pond sterling 11 80 0 26 pr frs 100 0 20 russ roebel 0 01 am dollar 0 01 Inkasseeren 7 Onder kosten wigsels op Amsterdam en Rotterdam Te Imnr gevraagd tegen 1 AUGUSTUS voor een klein gezin zonder kinderen BEN NET MODERN INGERICHT SEEMBUIS m TÜIN in den omtrek van de R H B School Bneven met opgave van hanrprgs iranco onder letters M D bg den boekhandelaar R M SMITS te Middelhurg Op WOENSDAG den 18en JUNI 1884 des middags ten één ure zullen DUEGRAAF en HOOGHEEMRADEN van Uijnland mede namens DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van het GROOTWATERSCHAP Woerden bfl enkele inschrgving in het Gemeenlandshuis te Leidtn VERPACHTEN 1 de invordering van de doorvaartrecbten aan s Bloleiiaarsbrug overeenkomstig het tarief goedgekeurd bij s Eonings besluit van 28 Juni 1881 n 63 2 de doorvaartrechten aan de brug over den Rijn te Zwammerdam overeenkomstig het tarief goedgekeurd bij s Konings besluit van 16 Maart 1881 nb 6 Beiden voor den tijd van drie jaren aanvangende op den 1 Juli 1884 en eindigende op den 30 Juni 1887 op den middag De voorwaarden liggen van af Dinsdag den 3en Juni 1884 ter lezing op het Gemeenlandshuis te Leiden De gezegelde en behooriyk gesloten inschrijvingsbiljetten moeten vóór of uiterlijk op den 18 Juni des middags ten 12 ure bezorgd zjjn in de bus op het Gemeenlandshuis te Leiden Nadere inlichtingen zijn te bekomen ter Secretarie van het Hoogheemraadschap Rijnland te Leiden Snélpersdrnk van A Bri vkhan te Gouda De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VEUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 Oe inzending van advertentiön Se onderwijswet in de Kamer Met bgzonder genoegen vatten wg de pen op om eene beschouwing neder te schrjjven over den afloop der debatten in onze Tweede Kamer omtrent de wet op het lager onderwijs Reeds zoo dikwgls hebben wg ala vriend de feilen getoond der liberale partg dat een enkele maal te kunnen prgzen een ware verademing is In den strgd voor goed onderwijs zgn de zoo dikwgla jammerlijk verdeelde liberale leden der Kamer één van zin geweest en daaraan hebben we te danken dat én de voorstellen Mackay c f zgn verworpen dn de regeeringsvoordracht zóó is gewijzigd dat wel administratieve verbeteringen zijn aangenomen maar dat geenerlei belangrgke schade is toegebracht aan ons volksonderwga Er ia dus nog één groot volksbelang waarroor men zooveel hart heeft dat oude veeten worden vergeten en waaromtrent allen zich solidair aansprakelijk gevoelen tegenover de natie Dit geeft eenigen moed voor de toekomst De uitkomst dezer campagne is eene volkomen nederlaag geweest der clericale partjjen welke onder de lenze van bezuiniging een bedekten aanval deden op de schoolwet en daarbij rekenden op den steun van enkele liberalen wier gemoed zg bezwaard achtten te zgn door den financieelen noodvan het oogenblik Hunne teleurstelling over deze misrekening was dan ook groot en volkomen verklaarbaar In scherpe verwijten gaven zg bö monde van de beereu Lohman Schaepman en Keuchenius lucht aan hunne machtelooze woede De een smaalde op de onderwgzers die als verkiezingsagenten werden gebrandmerkt de ander bazelde van onderwijsdolheid waaraan de liberale partg leed kortom hun geheele houding gaf blgken van eene bitterheid als alleen in clericale gemoederen huizen kan Heeft onze partg dus alle reden van tevredenheid over de houding harer vertegenwoordigers ook wg kunnen ons in hoofdzaak nederleg en bü de gevallen beslissing Onze lezers hennneren zich misschien dat wiJ in om e hoofdartikelen van 10 en 15 Febr jl ons ten sterkste verklaarden tegen de vooivenomen vermindering van rgkssubsidie aan de gemeenten doch minder bezwaar hadden tegen wijziging m de bepalingen omtrent het vereischte hulppersoneel op de scholen Welnu de Kamer is Tan dezelfde meening geweest De 30 pCt Tan art 45 is grootendeels gehandhaafd terwijl de eischen van art 24 eenigszins werden gematigd hoewel niet in die mate als de Regeenng wenschelgk had geacht De discussie over de rijksbijdrage vormde het glanspunt der debatten welke overigens tamelgk mat en beneden het onderwerp bleven De redevoeringen Tan de heeren Verniers van der Loeff Heemskerk en Roëll waren zaakrijk en maakten blgkbaar indruk vooral de eerste heeft zich door Bn uitnemend betoog zeer verdienstelijk gemaakt Zooals men zich herinnert stelde de minister voor 40 pCt enkel van de tractemen ten der onderwgzers Mackayc s slechts 30 pCt en dan nog maar van zeke maxima Gedurende de discussie stelden de vier liberale leden vac de commissie van rapporteurs eene andere lezing voor die alle stemmen der liberalen op zich vereenigde De 30 pCt der wet werd gehandhaafd behalve voor oncierAoul van scboollokalen en meubelen en voor andefe dan eerste aanschaffing der hulpmiddelen enz zoodat de hoofdzaak onveranderd blgft maar in ondergeschikte pnnten welke vooral aanleiding gaven tot misbruik eenige ontlasting werd verkregen van de rgksschatkist Art 23 is gewgzigd tei gevolge van een amendement van den heer Rorgesins waarbg de liberalen meer toenadering toonden tot de regeeringsïoorstellen dan op andere pnnten Waarschgnlgk geschiedde dit uit vrees dat onveranderde handhaving vaa dit artikel door de onzen aanneming van het Mgeeriagsroorstel ten gevolge hebben zon De cgfers ziJn eenigszins anders geformuleerd waardoor eene besparing van circa 4 a 500 onderwgzers verkregen is terwjjl de minister ongeveer 2000 minder voldoende achtte Wü die wat dit punt betreft voor de school geen bezwaar zagen in de onveranderde aann ing van het regeeringsvoorstel kunnen ténrlgk ons zeer goed vereenigen met hst fians aangenomen stelsel Hoe meer onderwijzers hoe beter en het verheugt ons dat zooveel politieke mannen den toestand der schatkist nog niet zoo bedenkelgk achtten dat er op de onderwijskrachten aanzienlgk bezuinigd moest worden Alles bgeengenomen mag dus de volksschool worden gelukgewenscht met den afloop van dezen veldtocht Wij hadden vrees voor erger daar de om8tain heden den aanvallers bgzonder gunstig waren Alleen de aaneensluiting der liberalen heeft de school gered Bg de eindstemming voegden zich de 3 conservatieven bij de voorstemmers terwijl een zestal liberalen zich er tegen verklaarden De conservatieven wilden blgkbaar liever eene kleine bezuiniging dan in het geheel geene terwjjl natuurlijk de liberale opposanten liever de ongewgzigde handhaving der wet van 78 zagen voor deze laatsten was de wgziging van art 24 en art 45 een te dure prgs om er eenige verbeteringen van administratieven aard voor te koopen Geheel ongelgk hadden deze 6 liberalen niet De geheele verandering der wet toch komt nu neder op vermindering van het getal onderwgzers met uitstel van den uitersten tiérmgn waarop het vereischt getalmeet aanwezig zgn tot het jaar 1890 en op inkrimping van de vergoeding aan de gemeenten Verbeteringen zgn dat voor de voorstanders van eene goede volksschool ia geen geval tenzij ü de regeling van het getal der onderwijzers gelet was op de grootte der klassen en tegenover de verminderde nitkeering eenig equivalent stond voor de gemeenten Niets dan verzwakking der wet is dus verkregen en daarom zullen wü ons wel wachten dezen heeren eenig verwijt te doen over hunne vasthoudendheid Toch gelooven wg dat de meerderheid verstandig gedaan heeft dit in liberalen zin gewijzigd wetje niet te verwerpen De eenheid onder de hberalen heeft niet te veel opofferingen gekost en heeft veel gered wat door oneenigheid verloren zon gegaan zjjn Had de meerderheid der liberalen zich geplaatst op het standpunt van ongewijzigde handhaving der tegenwoordige bepalingen der wet dan zon stellig een deel der onzen met het oog op de financiën de regeering gesteund hebben De storm is thaus bezworen door eenige toegeeflijkheid die naar ons oordeel geen afbreuk doen zal aan de qnaliteit van het onderwgs In de politiek is schipperen een vereischte zg leeft van transactie Ons dunkt dat de leiders der liberalen in deze omstandigheden blgk gegeven hebben van tact en staatsmanswijsheid en dat wjj alle reden hebben om over het verkregen resultaat verheugd te zijn Laat ons hopen dat de tegenwoordige financieele moeilgkheden van voorbggaandeu aard zullen zgn en van bezuiniging op dit gebied verder geen sprake behoeft te weze Als wg beter onze handen kunnen roeren kan aan herstel der schade weder worden gedacht dit zg dan de eerste zorg der liberalen Aan het beginsel zijn al de onzen getrouw gebleven Moge dus de aanneming dezer wet zjjn een reeuier pour mieux sauter Binnen eenige dagen komt thans deklassenbelasting aan de orde Wg zouden niets liever wenschen dan dat men ook daarbg zoo gelukkig was eene formule te vinden welke alle liberalen vereenigde Ook hier eenheid van beginsel maar zal daarvan blgk gegeven worden in de toepassing Wü hopen het maar vreezen grootelüks De clericale partgen zullen uit wrok over de geleden nederlaag in geen geval de nieuwe belasting goedkeuren het ligt dus voor de hand dat alleen aaneensluiting der der liberalen de inkomsten belasting mogelük maken kan Waarom zou die nu niet evengoed bereikbaar zgn BINNENLAND GOUDA 3 Juni 1884 Zondagarond ten kwart voor tvaalf nre ia Jan van Rgn ran Beenirylc nabg de tol bij den gemeente door de stoomtram Gouda BodeKrareu aaoKereden De machinist stopte en toen men f ing zien moest men hem onder de machine uithalen waarop men naar Keeuwgk terngstoomde Maandag morgen is hy in het gasthuis alhier opgenonten waar hem de linkervoet ia afgezet en de rechterknie in een zwaar verband is gelegd Men vermoedt dat hg in beschonken toestand naast de rails is gevallen en blgreu liggen In de zitting der arrondissements reohtbank Ie Rotterdam ran Zaterdag is J r C arbeider te Krimpen a d IJssel ter zake van gewelddadigheid legen een bedienend beambte in fuoolie en verwonding veroordeeld tot eene maand celstraf en ƒ 8 boete subs een dag celstraf