Goudsche Courant, vrijdag 6 juni 1884

1884 Vrijdag 6 JaM IN 3088 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken A fzonderlflke Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentien kan gescbieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOKNSDAG en VBIJDAG In de Stad geschicidt de uitgave in den avond ran DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 6 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschynt BINNENLAND GOUO S Jnni 1881 Wy ternemsn dat Barg en Weth naar aanleidiog eener mededeeling ran de Kamer ran Koophandel en Fabrieken de Directie der raifabrielc alhier ibebben silgenoodigd den prga ran het gaa dai door haar aan de ingetetenen gelerrrd rordt kraehtens het beataande contract te rerminderea ran 12 op 10 oeiili per kub el Men cal tich herinneren dat in 1879 de gaaprye op aanachriJTing ran Burg en Weih van 14 op 13 centt per etère werd gebracht De kapitein L F Legds ia ran het Ie bg het 4e reg inf orergeplaatst en ingedeeld Ie Qonda Het 21e Chriatelgk nationaal zendingsfeeat zal op Woenadag 18 Juni op Boekenrode bg Haarlem gehouden worden Onder de aprekera die zullen optredto komt tooi de beer B f Swmd predikant alhier De heereo O Prince en Zn alhier waren bg de aanbeateding op 3 rnni II te Amelerdara door het Deparlement ran Koloniën gebonden rainale inachrgrert roor 8800 en 1260U kg gem loodwit tegen 1838 32 en 2611 25 Giatereoarond had de aanbesteding plaata ran het doen ran eenige reroienwiogen aan de honteo rloeren der socieleitslokalen in Ons Genoegen Ingeschreren werd door W de Jong Wz 822 j J de Jong Wz 796 P A Borghout 777 P Vermeer Jz ƒ 760 B Hoogerwaard 748 E Sliedreobt ƒ 720 N Koning Hz 7I4 A Snelleman ƒ 696 H J Nederhorst ƒ 647 68 D Amesï 674 A de Zeeuw ƒ 648 SCHAAK COEBESPONDENTIE Alkmaar 868te zet B 6 B 6 Gouda 37 C 3 C 5 f Op den Khgnspoorweg beeft gisteren middag de trein di te 2 21 het station Gouda rerliet op de hoogte ran Zoetermeer een defect aan de machine bekomen zoodat hg de reis niet kon voortzelteu Een locomotief werd uit Gouda ontboden t geen een rertraging ran anderhalf uur ten gerolge had Uit Haaslreoht wordt gemeld Zondag rierde onze gemeeotereldwachter G J Du Pbiu het feest zgner 26 jarige ambtsvervulling Des morgens vroeg reeds zag men overal de driekleur wapperen Om 12 uur werden hem namens de gemeenteraden ran Haastiecht en Vlist door den burgemeester D A Dupper zes stoelen met een fauteuil aangeboden en omstreeks 3 uur door de heeren dr P L Idenburg en S de Jong Jz namens de burgerij ran Haastrecht een vloerkleed nel een spiegel waarbg een album was gevoegd dat de namen bevatte ran al de personen die tot dit geschenk hadden bggedragen Van verscheidene parliculieren werden hem nog geschenken aangeboden zoodat Du Pain wel kon bemerken dat hg door Haastrechis ingezetenen gewaardeerd wordt De Tranraalache Deputatie denkt haar verblijf tier Ie lande met eene week té verlengen en zal nu waarschijulgk baar onlangs voorgenomen doch later opgegeven bezoek sao Berlijn in dien tyd ten uitvoer brengen Staten Generaal Twctos Kamek Zittingen ran Dinsdag 3 en Woensdag 4 Juni 1884 In de zitting ran Dinsdag ia aangeboden bei wetsontwerp tot bet in werking treden ran bet nieuwe Wetboek ran Strafrecht met 1 Januari 1886 de regeling tot orergang van d oade tot de nieuwe strafwetgering in orereenstimming te brengen tnsschen di beslaande wellen en het nieuwe Wetboek In de zitting ran gisteren beeft de beer ran Eek nadat bet hoofdpunt der voordracht was afgestemd zgu voorstel tot wijziging van bei Reglement van orde ingetrokken Heden is aan de orde het welsantwerp houdende nadere bepalingen omtrent tt accgns op de suiker en tegen Maandag is de Nia ro interpellatie aan de orde gesteld en roorts de kloïaen belasting In den toestand ran Z K H Alexander Prins ran Oranje is met reel rerandering gekomen Het nitgeneren bulletin luidde gisteren iiZ K H lijdende aan iebris typhoidea bracht een onrustigen nacht door De koorts big ft aanhouden Voor het oogenblik zijn er geen onrustbare verschijnselen Aan den zieke die volkomen bg zijn bewustzijn is werd Woensdag mededeeling gedaan ran de telegrammen ran Z M den Koning de Grootbertogin ran Saksen Weimar den Prins en de Prinses Voii Wied den Luxemburgseben Minister president De Blqchausen en van rele anderen ontrangen Versobillende horen en ook de Keizerin ran Oostenrgk laten zieb dagelijks door de gezantschappen ran den toestand op de hoogte honden De Belgische gezant baron d Anetban beeft ingevolge opdracht ran zgn Sourerein ten paleize ran Z K H inlichtingen ingewonnen en terens aan den dienstdoenden adjudant de b jsondere betuiging ran deelneming ran HH MM den Koning en de Koningin van België orergebracht Orereeokomstig de wettelgke bepalingen is het biljet der besmetlelgke ziekte vlyphus ten paleize rau Z K H aangeplakt voor het beneden rensler aan het voorfront Het Vaderland deelt mede dat de Prins die reeds róór een paar dagen zplf de verwachting bad uitgesproken dal zijne ziekte wel in lypbus zon ontaarden naar het bulletin der geneesheeren vroeg dat hem dan ook werd medegedeeld Z K H nam er met groote kalmte kennis van De Prins gaat voort met het gereu rap bevelen in spoedvereisobeode zaken Zijn geestestoestand ia zelfs van dien asrd dat hij persooulgk last gaf om namens hem een bonquet te doen aanoieden aan zgn adjudant den luit kol Hojel die gisteren zgn verjaardag vierde Het monument voor Mr Groen van Prinslerer op het kerkhof Ter Navolging te Soheveningeo is Dinsdagmiddag onthuld waarbg gesproken werddoor de Heeren Van Wasseneer Catwijck Elont Bryuen Van Sou Keuehenins en de onderwgzersSchaberg eu Meger Er waren ongeveer 31 0 onderwijzers aa nwezig De gepensiouneerde generaal der iufanterie Duycker is op 9ijarigen leeftgd ie s Gravenhage overleden In hem verliest bet vaderland een uitstekend burger het Nederlandscbe leger zijn beroemdsten generaal Z M heeft de nog te ondergane straf ran H ran Santen Kolif gedetineerd te Leeuwarden den 4 Juni 1879 door het Hof te Amsterdam Wegens manslag tot acht jaar tucbthnis lraf reroordeeld veranderd in 18 maanden celstraf Gedurende zijn rerblgf aldaar moet hg zich roorbeeldeloos gedragen hebben Juut Ct Het volgende oordeel over de Aljeh oorlog is ran den ond bërelhebber der tweede expeditie in Aljeh gentraal J van Swielen en werd geschreven in de maand Mei ran dit jaar De oorlog is uit zijnen aard een ramp roor elk der beiligeranie partijen zelfs roor de orerwionende want de orerwinning kan niet verkregen worden zonder daarvoor aanzienlijke offers te brengen aan menschenlevens aan schatten gonds en aan gedeeltelgken stilstand van de productieve werken randen rrede Maar by is dikwerf onvermgdelijk vooral door koloniale rooïendbeden ter wille van de roeping die lij in de Aziatische gewesten te rervnllen hebben maar lyet aligd langs den rredelievenden weg bereiken kunnen Maar die oorlog moet steeds opbouwend en beschavend zijn eu dat kan bg zgn als hl menschsIgk geroerd wordt in orereenstemming met de thans beerschende begrippen ran het rolkenrecht Geschiedt dat niet fraat de oorlog met onnoodige rerwoeslingen gepaard dan is hg niet opbouwend en niet beschavend dan veroorzaakt bg rerbittering en dan kan ook bet staalkundig doel waarvoor bg ondernomen werd niet bereikt worden In plaats van toenadering en gewillige onderwerping aan een bestuur dst veiligheid orde en welvaart zoude gegeven hebben ontstaat dan rerwgdering haat en bandeloosheid met alle zijne droerige en ontbindende gerolgen Er is maar één waarheid zg kan door geen andere rervangen worden Zg leert ons dat de moraliteit niet straffeloosvan de staatkunde kan gescheiden worden Het miskennen ran die waarheid bet toelaten dat de Aljehoorlog in strijd daarmede en met de gezonde beginselen der staat en krijgskunde geroerd werd is oorzaak dat hg zoolang duurt en voor ons zelven zoo rerderfelgk geworden is dst hg niet is geweest opbouwend en bescbareud I Het rerledene kan niet ongedaan gemaakt worden Maar bet kan ons tot leering dienen dat op den ingeslagen weg niet mag worden roortgegaan Uit bet jaarverslag en de rekening orer 1833 der Vereeniging tegen de Kwakzalverij blijkt dal het ledental in den loop van dat jaar ran 620 tol 783 is gestegen en dus met meer dan 44 procent is toegenomen Van het nlaandblad werden ruim 91 000 exemplaren irralis rerspreid en bovendien nog ruim 17 000 kleine blaadjes zoodat er door de Vereeniging meer dan 108 000 stuks drukwerken met nuttige waarschuwingen onder het pabliek werden gebracht Vele leden zouden bijdragen of bouwstoffen voor het maandblad en ran 17 middelen die tot nu toe niet onderzocht waren werd door de leden der Vereeniging een chemisch of microscopisch onderzoek verricht j Terwijl ét verslag de orertuiging uitspreekt dat de Vereeniging ook dit jaar nuttig is werkzaam ge