Goudsche Courant, zondag 8 juni 1884

1884 N 3089 Zondag 8 Joni ADVERTENTIËN GOUDSOHE WaterleidJDg Maatschappij De DIRECTIE bericht dat tengevolge van de nieuwe aansluiting van den zinker in den Turfsingel van af 6 Juni s avonds lO uur tot 7 Juni s morgens 7 uur de toevoer van water moet worden afgesloten De directie GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Getronwd H VAN D R VEGT UK R S COELMAN f 4 Juni 1884 Amateraam I Beden overleed tot diepe droefheid van mg mgne Kinderen en Behuwdkinderen myn innig geliefde Echtgenoote MARIA van REE in den ouderdom van 77 jaren E JOCHIM Gouda 1 Jani 1884 Weaena verzuim van den besteller eerst lieden geplaatst ♦ Heden overleed na een langdurig lijden meermalen gesterkt door de Genademiddelen der H Kerk tot droefheid vau mij en wederzgdsche betrekkingen mijne geliefde Echtgenoote MARIA JOANNA VAN GASTEL in den ouderdom van ruim 30 jaar CoBN VAN LEEUWEN Gouda i Juni 1884 Harteiyken dank aan allen die ona blgken van belangstelling gaven ter gelegenheid van het Huvrelyk van onzen Zoon C THIM A C THIMGouda 4 Juni 1884 Loman ♦ Voor de vele hartelijke en stoffelyke blyken van belangstelling zoo van bier als van elders op den 1 Juni jl betoond betuigen wjj onzen openlijken dank G J DU PAIN A J DU PAIN geb Hazklhofp Haastrecht 4 Juni 1884 TB KOOP een gebruikt doch goed groot HeukenfomiLis met 5 gaten lang 1 40 M breed 60 cM Brieven franco onder No 977 aan het Bureau dezer Courant Mejuffrouw DIJXHOORIV MARKT vra met 1 AUGUSTUS a s eene flinke t § goed kunnende koken en werken NEDERRTJINSCH van J B M E E N E N te Emmerich a d Rijn Door Eeeren leeraren in de landbouwkunde alsmede door mannen van het vak wordt mijn Stremsel als zijnde het beate en het goedkoopste dat tot hiertoe gemaakt is vooral om zijne zoo krachtige en immer gelijkmatige werking ten zeerste aanbevolen Goedgekeurd door d Heeren Dr FRIJTAG Professor aan de Landbouwkundige Academie te Poppeladorf en ADOLF MAIJER Directeur aan het Rijksproefstation te Wageningen Prijs van 1 Ltr flesch ƒ 1 10 Vj 0 60 KAASKLEUMSEL en BOXERKL E VItSËL van uitmuntend goede kwaliteit Verkrijgbaar bg de Heeren J BOERS en J C ZÈLDENRIJK te Gouda VMV0LlEIfH07EN 0 bekroond op de INTERNATIONALE TENTOONSTELLING Mei 1884 te Nice Frankrijk met den Boogsten prjjs een Eere Diploma Steeds voorradig goed belegen op flesschen of fusten van 20 Liter bjj H van Wijngpaarden Bierbottelarfl Korte Tiendeweg D 93 Qemeuleleerde Kamers Op het drukst gedeelte dezer Stad te HUUR aangeboden met Pr Juli TWEE NET GEMEÜBELEERDB KAMERS en ALCOVE met of zonder PENSION voor matigen prgs Franco brieven in te zenden onder motto kamer aan het Bureau dezer Courant ADVERTEI TIE1 in alle Binnen en Buitenlafidsche Couranten worden dadeijjk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Recapitulatie opgemaakt door Dr JULES JANELL practiseerend Geneesheer enz te Weïnkn over Dr J G POPP S ANATHERIi MOi UWATER ea deszeljt werkiaainkeid in bijzondere gevallen Het gebruik daarvan heeft plaats bij alle tand en mondgebreken die er zoo vele zijn dat ik er hier slechts eenige ter openlijke bekendmaking door eigen ondervinding gestaafd aanvoeren wjI 1 Bedicini t het en doet de tandpijn door hollekiezen cerooriaakl verdwijnen verhindert de verspreiding van beenvreting van reeds aangestoken en branderige tanden en behoedt tevens de daarnaaststaande tanden Wordt eene branderige tand aan zioh zelf overgelaten dan brengt hij nadeel aan andere tanden en de kwaal verergert daardoor Tevens kan men er met zekerheid op rekenen als een vertrouwd pijnstillend middel bij rhumaii chejichtige jichtigeen tenuw tandpynea Eveneens is bet aan te raden by ligt bloedenvan andvleeach waarvan de oorzaak slechts in dezwakte en slapheid van het gebit ligt Wordt Dr POPP S Anatherin Uondwater gebruikt dan geeft het in weinig tijd den gebiiten door zijn eigenaardige en versterkende kracht hunne natuurlijke en noodige veerkracht zoodat zij vast gaan zttten en tevens de sappen die tot voeding der tanden en van het tandvleesch noodzakelijk zijn bewaren en daardoor de verderf aanbrengende gevdgen tegengaat 4 Bg dikwijls nel afwisselend gebruik van warme en koude spijzen of dranken zooals dat dikwyis inwarme jaargetgden plaats vindt en in t geheel nietin t voordeel des moods en der taudeo plaats heeft die daardoor bijzonder b j reeds aanwezige prikkelbaarheid niet zelden in ziekelyken toestand geraken die in den regel eerst bg het aanbreken van koeler weer in zy n geheelen omgang invalt 6 Vooral hoog te achten tot verkrijgen van een goed ruikenden adtm zooteel alt tot opheffing en volkomen cerioydering m een slecht ruikenden adem is het jénatherin Uond ater bg dagelgksche mond poe lingen voldoende In die gevallen waar de irgnsteen begint afIe schilveren Door dezelfde oorzaken bg licht Hoedend tandvUeaoh behoedt Dr POPP S Anathtrin MondKater ook tegen blautcachuit aau het tandvleesch Tot bevestiging tot loszittende tanden een kwaal waaraan zooveel Scrophuleuzen plegen te Igden zoowel als in koogen ouderdom als een inkrimping vanhet tandvlerscb plaats heeft 9 Zeer nut aanbrengend bij bet schoonhonden van kunsltanden Deelt bet aan de mond een aangename friiehheid en koelte mede en tevens een znaeren smaak daar Ijet tandslijm oplost welke daardoor lichterwordt verwgderd terwgl de smaak verbeterd wordten verkwikkender is Tegen puisten en zwam in den mond lo Het geeft de tanden hunne schoons natuurlijke kleur terug terwg l het iedere vreemdsoortige aanslag cbemissh veranderd en afspoelt en het glaiuur in zgne natuurlijke kleur herstelt l ó Tegen Aphten in de mondholte die dikugls zeer pijnlijk op de spraakorganen werken 14 Dient hei algemeen tot reinhouden en onderhouden van gezonde tanden 16 Tot geuezing yia chronisch ontstoken tandvleesch zoo ook 16 Tegen scorbut waartoe bet bgzonder zeevarenden is aan te bevelen In flesschen van ƒ 1 75 ƒ 1 20 en ƒ 0 60 co SS VegetablL Tandpoeder maakt de landen verblindend wit zonder ze te beaohadigen 80 et Anatherin Tandpasta in glazen doosjes voor ƒ 1 22 beproefd tandreini gingsraiddcl Aromat TandpaSta maakt na een kort gebruik blinkend witte tanden De tanden hetzij natuur of kunstlanden worden hierdoor goed onderhouden en tandpijn verhinderd Per stuk 40 cent Tand Plombe best middel voor haarworm uitslag zomersproeten en puisten hoofd en baardsohilver en korsten Huidkrankheden en alle onreinheden der bovenhnid Prijs 36 et Het geëerde publiek wordt verzocht uitdrukkelijk K K HOP TANDMï ESTEK POPP S geneesmiddelen te verlangen en slechts die aan te nemen welke van mijn fabrieksmerk zgn voorzien Verkrijgbaar te Gouda bg L Sohenk winkelier op de Hoogstraat A 123 Ie Rotterdam bg F E van Santen Kolff apoth en A Sohippereiju Co blauwe poroelein winkel te s Hage bij J L P Snabilié apotb te Delft bij A J van Egn te Schiedam bg C Malta Gz te Leiden bg E Noordijk te Amsterdam bij P van Wiudheim k Co en H H Uloth Co apotheek te Schoonhoven bg S Wolf en Zoon te Alphen bg L Varossieau en Zoon j te ütreht bij G H N van Spanje idem Lnbry Porton Droogisteii Snelpersdrok van A Bri SKMan te Gouda BINNENLAND G0ÜD 4 7 Juni 1884 Bij beschikking van den Minister van binnenIsndsehe zaken ia bepaald dat de oommiisien die orden belast met hel afnemen van examens in de Fransche Koogduilscbe en Ëngelsche talen voor hel jaar 1884 lilting zullen houden te Utrecht In de oommissie voor de Hoogduitache aal is o a benoemd lie brer H Pol leeraar aan de Rijka H B School en Progymnasinm alhier en lot lid plaatsvervanger in de comissie voor de Fransche taal de heer H W F Bonte leeraar aan de Rijks H B School en Progymnasiuio alhier Dr C H van Rhijn predikant alhier staat op het lealal te Delft In een gisterenavond gehouden vergadering der Afd Gooda en Omstreken der vereeniging Volksondermijt erd rapport uilgebracht door de Commissie benoemd ter zake van het voorgenomen vacantiemlstaige voor zioakke schoolkinderen Daaruit bleek dal de sympathie der ingeteleneu daarmede niet groot sa althans de deelneming aa niet voldoende om Ie taak te doen doorgaan Ontvangen werd aan bffdrage ongeveer 400 behalve nog eenige giflen door veracbilleude peraoneu toegezegd De vergsileriog besloot den gevera ouder dankzegging voor de betoonde bel ngslelling hunne bgdrageo teruglegeven Dezer dagen zal ieder het zijne l buis bfeiorgd worden De vergadering op boogen prija stellende de sympathie van ben die daarian bigk gaven waaronder ook verscheidene geneeskundigen wier oordiel in een zaak als deze van belang is deed bel leed dat de poging door Volksonderwijs aangewend niet beter slaagde maar de deelneming was inderdaad te gering om de taak Ie doen doorgaan Staten Geoeraal Tweede Kamer Zittingen van 5 en 6 Inni 1884 In de zitting vau Donderdag is besloten ter griffie neder Ie It ggen ter inzage vau de leden de adressen van den sociaai drm iCraliscbeu bond over de niet rrkeniiiiig van gn rechtspersoonlijkheid en van F Domela N ieuwenbuia en de socieal deinooratische vereeuiging over de nilgaven voor de doorreia der Koiiingiu van Engeland De disousaie over het ontwerpsuikeraccgns invoering tilrageslelsel naar Fransche methode is aangevangen De berr De Brayn Kopa as voor bel ontwerp doch wilde eene rrmmderlng van accijns De beer Gildemeester wilde gelgilelijke afaobaffiiig en bescherming De heer Buraa verlaagde aÜKbafiiiig der acognsen De beer Mees verdedigde krnohlig hel ontwerp De hrer Bliissé stond een niiiforrarecht voor Dr heer Coivcr hooft was geneigd voor het ontwerp De Minister vau Financien verdedigde dit uitvoerig In de ziiiiig van gisteren gn ingekomen ontwerpen tot vastalelling van het slot der Indische rakeniiig van 1874 lot wgzigiiig der wet tot Bstslilting der klassen en lot samenslelling der reohlbanken en kaïitongerrcbien en lot wgsiging der wet van J880 op de verbetering van den binnenlandsohen aiersUiat in Friesland Hel algemeen debat over hel ontwerp houdende nadere bepalingen op den suiker acc jns is voortgeztt be beer Bablmaim besireed bel ontwerp als redelijk schadelgk voor de bectwortelsuijEerfubrikuileii en onrechtvaardig omdat het de ondergang der rafiinadeurs zou zgn Zoo lang het uniformrtchl niet nailer is onderzocht kan hg niet beslissen De beer Rutgers wees er op dat het protectie vraagstuk de geheele zaak beheprsohi in beginsel is hg legen Mirage en voor het uoiformrecht Maar als proef wil bg het ontwerp aannemen De beer Godin de Beaufort zal ook als Igdelgken maalregel het ontwerp aannemen maar komt op legen bet opofferen van de belangen der beetsuiker fabriksuten aan die der raflinadeurs De algemeene beraadslagingen zgn gesloten en de diacassie over art 1 begonnen De voortzetting is bepaald na afloop van de Nisero interpellalie De Irnmer is gescheiden lot Maandag 1 nur In den toestand vou Z K H den Prins van Oranje zgn eenige meer gerusistelleede verschgnaelen aar Ie nemen Op een verzoek vnu de redactie van het Hbl werd Donderdag door dr Viukhnyzen Jr na het bezoek miJkmim door bsm aan bet ziekixid afgelegd bet volgend telegram door hem rerzondet Naar aanleiding rao eiÉ door u lot kolonel Hojel gerichte vraag deelt de ondergeteekende om loopende geruchten te logenstraffiil u het volgende mede waaraan door ti zoo uoodig openbaarheid kan worden gezeven Voor ongeveer 14 dagen klaagde Z K H prins Alexander over hevigen dorst pijnen in de ledematen volslagen slapeioosbeid en gebrek aan eetlust Deze verschijnselen Damen bij den dag toe en werden weldra vergezeld door steeds klimmende koorts Verscheidene dagen koesterde men de hoop alleen een vorm vau febris gastrica voor zich te hebben de steeds toenemende koorts en ingewandsvera i elen bewezen oowederlegbaar Dinsdag josgstt dal het ziekte proces was febria ilyphaidea een ernstig proces dat vooral door s n langen duur gevaar aanbiedt Niet genoeg kan men zich verheugen dat op dit oogenblik geen ernsil e complicalién bestaan Komen die niet zoo is het te verwachten dat de eerstkomende veertien dagea gelukkig tullen worden doorworsteld God geve dal de op dat tgdstip te verwachten keering van gnntlige aard tgl Omtrent de ziekte van den Kroonprins en de geneeskundige bebandelittg worden nog de volgende mededeelingen verstrekt Sedert het laatst van de vorige week overnachten de hofmaarschalkadjudant en de tweede adjudant van den Prins beurtelings ten paleite waar een groot gedeelte van het d alpersoneel des nachts in fnnctie is Id bet paleis vroeger bewoond door wijlen s Prinsen broeder tga logeervertrekken ten behoeve van een der adjudanten beschikbaar gesteld D lekte van Z K H eisebt haar gewoaeo onlwikkelingslgd en vertoont bet gewone verloop Kritiek bigfi de loeslaud nog steeds daar het gevaar voor bet intreden van perforatie gansch niet is geweken Hoeft zich ifeM complicatie bij een Igder vertoond dan bes kwiaeu de geDeeabeereg iijn toestand in i n regel als hopeloos De geneesheeren van den Prins meeneu echter met grond te mogen hopen dat Z K H dit gevaar tal te boven komeu De diarrhee waaraan de Prins Igdende was beeft sedert beden opgehouden ongetwijfeld een niet ongunstig verscbgnsel Zooals reeds werd medegedeeld gebruikt de Prins weinig voedsel hetgeen geen bgtnndere bezorgdheid behoeft te wekken omdat bg de ziekte jfaaraan Z K H Igdende is het voedingsproces altoos sloornis ondergaat Men maakt tich bovendien in dit opzicht niet ongerust in de eej ste plaats omdat bel lichaam van den Prins alsnog legen tgdelgke onthouding van voedsel beslaud is en voorts verkwikkingsmiddelen als etelinuenmelk gelei van harlsbooru e a welke de Prins geregeld gebruikt genoegzame voedingsbeatanddeelen leveren Overigens neemt Z K H geregeld de voorgeschreven geneesmiddelen in Hoewel de ziekte zgne klachten aanmerkelgk deed afnemen voelde de Prius licb weinige dagen geleden lOg sterk genoeg om uil eigen beweging en zonder steun bel bed voor enkele oogenblikken te verlaten Van tgne kanierdieuiiars ontvangt de Prins eene voortreffelijke verpleging Voor het even edelmoedige als zelfopofferende aanbod van eenige dames van boogen huize om als liefdezuster deu Prins Ie verplegen zal vernioedrigk bedankt worden Herhaalde malen daags eo ook beden deed de Prins tijiien recreteris aan het ziekbed ontbieden tot bespreking van eenige loopende zaken De ziekekamer van Z K H maakt deel uil van 6 kamera e suite met elkaar in gemcenachap en die tot gewoon verblgf van Z K H dienen In alle hel ziekevertrek omgevende aparlementen zgn de vensters geopent tot liet binnenlaten van de frissclie buitenlucht Nadat tgne oiigesleldbeld van erusligen aard is geworden zgn s prinsen lievelingen papegaaien parkieten fraaie vogels uil tgne kamer en belendende vertrekken verwgderd terwgl ook de prachtige gitzwarte poedel die des nachts voor bel bed van zijne vorstelgkeu meester gewoon was te waken tydelgk een ander verblgf heeft belrokken Uit teer betrouwbare bron ontvingen wij bedeu half vier het volgende scbrgvcn gOp een bctrekkelgk gunstigen dag volgde weder aaqzieulgke koortaverhefSog De ingeiranda verachgnselen hebben weder opnieuw zich vertoond Tot nu toe is het een regelmatig verloop van febris typboidea ernstige tickle niet tooteer gevaarlijk als verraderlgk Dit bericht is officieel en van inhoud iels minder hoopvol dan een zoo even verschenen bulletin der geneesheeren Omtrent den gezondheidstoestand van Z M den Koning zgn voldens bet Dagblad uit Carlsbad zeer bevredigende berichten omvangen De ongunstige nierverschijnsejen welke zich vóór hen vertrek van Z M naar de genoemde badplaats hadden voorgedaan zgn reeds geweken De badgeneesbeer dr Londen koestert de hoop dat de oigesleldbeid geheel zal tgn te overwinnen Aan het Dagblad wordt uit Brussel gemeld dat al de Vrgmetselaaraloges van België onderling zijn overeengekomen gedelegeerden naar Nederiand te zenden ter gelegenheid van den 300en verjaardag van den dood des Zwijgers en dat tg bovendien hare deelneming aan da herdenking van dit eeuwgetgde zullen vereeuwigen door een bronzen of marmeren gedenkpenning of wel door eene allegorische figuur die zg naar Delft zullen zenden Tot onderwgzer aan de school jnet den bgbel te Woerden is benoemd de heer R Vaifcden Bosch Ie Kapelle a d IJsel die de benoemi heeft aange Eige Haard bevat van dr Schoute eene beschrgving van een nieuw patience spel de Ringen van Brabma Het berust op de volgende legende Nadat Brabma zoo heet het de wereld geschapen had bouwde hg in den groeten tempel te Benares ijrie pyramiden van diamant en hing hij om de eerste 64 ringen van klinkklaar goud oo op dat de grootste den voet en de kleinste den top dier pyramide omsloot Daarna sprak Brabma tot de priesteis Brengt de 64 ringen van de eerst ramide op d tweedï Ov M wet zoo dat slechts één ring te gelgk verplaatst en deze óf op een leêge pyramide óf op een grooteren ring gelegd wordt Wanneer gij deze laak volbracht hebt zal het einde der wereld nabg zijn De 64 ringen tgn vervangen door acht en daardoor kon in eenige minuten bel spel geepecid worden Waren er 64 men zou dan 684 000 millioen jaren er voor noodig hebben Boe het gespeeld wordt kan men in genoemd tijdschrift leien Het Jnni nommer van de Oiis bevat eene verhandeling van deu hoogleeraar mr J de Louler over de Transvaalsohe depnUtie De schr levert daarin een op aauleekeuingen en persoonigke herinneringen voorts op inlichtingen van de leden der deputatie en andere met de toeslandeo vau nabg bekende personen steunende schels van de geschiedenis der laatste jaren van de ZuidAfri kaauscbe republiek haren legenwoordigen loe tand en naaste toekomst Hij staat ten slotte stil bg het doel der komst van de deputatie in Nederland en doet uitkomen dat de reden daarvan hoofdtakelgk ligt in de bg uitstek praotische belangen van stoffelgken aard die op dit oogenblik aller aandacht in de republiek betig houden Terecht betoogt de sch dat mislukking der zending na al de luidruchtige demonstratién der laatste maanden nift alleen een groote teleurstelling tgn maar in Engeland reobimatigen spot in Zuid Afrika eene verbittering en minachting te weeg tou brengen die de pas gesloten vriendschap emslig in gevaar tou brengen Het gevoel toch van min of meer de rol van speelpop Ie hebben vervuld is uiterst onaangenaam voor den forsch gespierdeu Afrikaner Het is reeds daarom de dure plicht van iederen Nederlander wien de eer des lands Ier harte gaal aan de voorstellen der deputatie zgne ernstige aandacht te schenken Hierop sitbans hebben wij zelvcn bun aanspraak gegeven De gelegenheid wordt aan Nederiand gebodenom de gewichtige spoorign van Pretoria naar de Delagoabaai de uatuurlgke haven van Transvaal en tevens de beste van geheel Znidooslelgk Afrika in banden te krggeu en daarmede tich de verbindingsweg te verzekeren tutscken de onde Natie in Europa en haar veelbelovende loot in het zuiden Zal het de geheel eenige gelegenheid met beide handen aangrijpen en altoo toouen nog ieli te bezitten van den ondernemingsgeest der vaderen die niet slechts op oumiddelgk voordeel bedacht ook nieuwe wegen opende eu grootsche doeleinden najoeg F