Goudsche Courant, woensdag 11 juni 1884

Gouda Narkt 6i Leiden Menwe Rijn 32 GROOTSTE MAGAZIJNEN VAN HEEREN BURGER en KINDERKLEEDINGSTUKKEN van M CAIIËIV 1884 Woensdag 11 lunf N 3090 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad vpor Gouda en Omstreken Op nieuw ontvangen eene j roote keuze RAMGAREN BUCRSKIMG en FANTASIE COSTÜÜMS REIS COSTÜÜMS LUSTRE en CACHEMIER COLBERTS JACftUETS en VESTEN DRILJASSEN DRILPANTALONS PlftüÉ VESTEN Jongeheeren GEKLEEDSCHOOL en WANDELPAKJES DRILPAKJES en nog vele andere artikelen alle goederen zUn soiled bewerkt elegante coupe en worden tegen de alom bekend lage prijzen geleverd Leiden Nienwe Rijn 32 ÖQ inzending van sdvertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Gonda Markt 62 fl4liE € iLi ü Specialiteit voor AANLEG VAN WATERLEIDING in particuliere en alle openbare g ebouwen Kantoor en Magazijn Gouwe C 241 Umm in TAPUTEIV GOEDIJUSTÖFFEIT en BEHANGEESAETIEELEÏÏ B de JONG Pehanger Gouwe C No 200 Huiselijke vlijt is voorzeker eene de meest te waardeeren deugden der vrouwen doch irots de grootale vlgi is het de huisvrouw niet steeds mogelijk alle vrerkzaamheden op tjjd te verrichten in het bjjzonder waar eene talrgke tatnilie ia en zal derhalve elke hulp in deze welkom zyn Reeds vele machines worden daarom in de haishonding aangewend doch geene heeft bewezen zóó nuttig te zgn als eene goede naaimachine daar deze t jdroovende handenarbeid en vreemde hulp bespaart en daarmede het soliedste naaiwerk byna spelend kan verricht worden Buitengewoon goede zoodanige werktuigen leveren de depots der ondergeteekende Maatschappg alwaar de gerenommeerde echte Singer Naaimachines verkocht worden die zooals bekend is niet alleen voor familiegebrnik eene wereldvermaardheid genieten maar ook voor de volmaakste Naaimachines voor handwerkers en v r de meest verschillende indu striëele doelein den gelden Onze mac bnS hebben daarom ook reeds meer dan 2Ö0 hoogste Eereprjjzen verworven en werden ook op de laatste Wereldtentoonstelling te Amsterdam weder metden hoogsten prgs het Eere diploma bekroDnd Een zeer bizonder voordeel biedt daarbij de door ons in het belang der koopers ingevoerde inrichting dat de machines zonder prijsverhooging tegen zeer geringe termjjnbetalingen afgeleverd worden zoodat de aanschaffing eener zoo ijverige helpster een ieder is mogelyk gemaakt en eene nauwelijks merkbare uitgave veroorzaakt Voor contante betaling wórdt flinke korting toegestaan Onze machines worden ook opzicht geleverd en gratis onderricht verstrekt zoodat men de machine kun leerèn kennen en zelfbenordeelen alvorensmenkoopt Te O oud a bevindt zich ons Dépöt uitsluitend 111 HOOGSTRAAT 111 THE SINGER MANUFACTURING Co NMW YORK T Goedewaagen en Zonen O OTJJDJl MARKT naast DB WAAG verstrekken gelden op effecten voor bedragen onder ƒ 1000 a 4 s jaars daarboven tot den prolongatiekoers volgens Amsterdamsche beursvoorwaarden nemen gelden h deposito a 4 sjasrs voorbedragen onder ƒ 1000 voor minstens 2 dagen daarboven 8 nemen gelden a deposito tegen onderpand in tuss fondsen a S j j i belasten zich met het koopen en verkoopen van effecten tegen een provisie ook voor loten van Va or fondsen boven de 30 o u o onder 30 wisselen coupons boven de Amsterdamsche beursnoteeriug zonder byberekening van provisie als pr frslOO 0 20 russ roebel O OI am dollar 0 01 pr Oostenr coup 0 05 pond sterling 11 80 0 26 Inkasseeren zonder kosten wissels op Amsterdam en Rotterdam Openbare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 16 JUNI 1884 voorn ten Elf ure ten overstaan van Notaris Mr KIST in het Koffiehuis HAaHoüiK aldaar van EEN UITMUNTEND RUIM MODERN met gemakkelijk WOONHUIS Gas en Waterleiding Elektrische Schellen ruime WËRKen BERGPLAATSEN TUIN en Uitgang tevens dogr een Gemeenen Gang alles aan den Langen Tiendeweg W k D No 29 te Gouda sedert onheugel ke jaren dienende als SLIJTERIJ thans met VJEBQUNNlNCi en AFFAIRE in TABAK SIGAREN KOLONIALE en KRUIDBNIERSWAREN kad bekend in Sectie C nommer 2476 groot 2 Area 75 Centiares In eigen gebruik en te aanvaarden 1 Aug 1884 Inlichtingen geven Mr KRANENBURG Advocaat te ütrtcht en voornoemde Notaris Mr KIST te Gouda Snelpersdruk van A Bihskman te Gouda De uitgave aezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUD I 10 Juni 1884 Zoudsg had de dour out tmiKelioudigde Wedtirijü pluU verbanden aau de gewone Schieioefeniug der Weerbnarheidsrereenigiug alhier Deze wediirijd wu ran huishuudelgki n anrd I e uitilag ae dat door de volgende beeren pryzen erden behaald A Pertoneele weiUtryd Ie klaue Ie prjjt C A Sehouien met p 2e pryi i H G de Lauge met SI p 2e klaue Ie pryi A r Reedt Dortland inet 49 f Se prije D Hoogendylc met 48 p Se klane Ie prijs L P Hoogeudyk net 46 p ie prgi H Berlyo met 45 p B VVeiiitrijd op Vrije Baan Ie prye A f Keedt Dartland met 55 p 2e pryi H aa Wgngaardeo met 54 p 3 pryt i 1 t u Benimel met 63 p C Weditrijd met Klobert geweer Ie prijs A Streussia met 29 p bg loting tegen A Booustrn die oenreue 29 p behaalde 2e priji A BooiKira 3e ry U r Wyijgaardeu met 28 p by lotiug tegen A Hoogeudyk die meile 28 p behaalde De Tijftigate gewestelijke vergadering laa het Ned Oed Geuooischap werd Zaterdag j I te Gouda gebou den In legenwoordigheld van de beeren ür U Terpsiraen i H Kramers Arrondisiements Schoolopzieners en een lestigtal ooderwyters opende de heer H V Leopold uit Delft ten ongereer 10 uur de byernkomst roet een hsrielyk welkom aau de aanwezigen Na eenige mededeelingeu waaronder dat de Heer de Vletter uit deu Haag verhinderd was op te komen en daardoor dieus vraagpunt ran de agenda verriel beanlwoordile de Heer Oediking uit den Haag de f raag Wordt bg ons lager oaderwys voldoende gelet op de kennis vau de naaste omgefiog Gedurende de pauze rergaderdeu Bestour en afge urdigden lot het afdoen der huishoudelijke zaken Ni de pauze sprak de heer Posthumus uit Gouda orer het herhaliugs onderwgs en de Heer Veenstrn uil Waddiiiiveen o r Het niet velerlei maar reel moei op de lagere sohool met omzichtigheid worden toegepast De inleiders zagen het gesprokene door eene belangrgke discussie get olgd Na het sluiten der vergadering bood de afdeeliug den beroekrrs de gelegenheid het tiedelyk museum de groote kerk of de pijpenfabriek van den heer Ooedewaagen te bezichtigen Het neerendeel koos hel laalsle OngeTfer 5 uur vereenigdeii zioh 32 leden aan esngezelligen disoh waar zooals het te Gouda bij de ouilerwyters Ie doen gebruikelijk is niet ontbrak asu prettige afwisseling De nestor der stutioiisohefs hi r te lande de heer J Mulder alhier herft na ruim 40 jarigen dienst g den Kynsponrweg wegens vergevorderdeii leeftijd eerrol ontslag aangevraagd Op Ie houdenteuloonslelling uitgeschrevin Hloor de rereeuigiiig Nimrwd en gehouden in den tuin n den Parkschouwburg Ie Amsterdam is o a een 3e prijs luegekend aan den üecnscheu dog vau den ieer C C H Pnnce alhier Voorts kreeg de glailkarige windhond van den heer C Blonk te Waddingsveen eeu In prijs De toestand van Z K H den Prins vao Oranje verbetert er helaas wrt op Gisterenavond ten half tien ure werd liel volgen le bulletin uitgegeven Z K H genoot betrekkelijk eenige rust In zgn toestand kwam geene veraudentig Volslagen gebrek aan eetlust met voortdurende koorts oudermijnen zichtbaar zijne krachten Des uachta half twee had de zieke voortdurend koorts De temperatnur was 40 6 Het heden Dinsdag uilgegtven officieel bulletin luidt aldus Nadat door bet toedietien v n opwekkende middelen de zeer iugezonkrn toetltad van Z K H iels verbeterde verliep tie naoht verder rustig De darmbloeiling is bedwongen D versohynselen van de zijde der aderah liu a erk a a ijja niet erger De prioa ie eeer zwak Voorts ontleenen wg bel volffeiule aau het faderltmd Tot hedenmorgen Maandag was er nog geeu gunstige veraudering in den Isestand gekomen Dete blijft zeer ernstig zelfs lorgwekktnd al is er gelukkig tot op dit oogenbldi nog geeu dadelijk levensgevaar De Prins wil door niemand anders dan zgn eersten kamerdienaar verpleegd warden thans bijgestaan door een lieken verpleger Deze uu is onvermoeibaar en dag en UBcht in dienst niet hjj maar de tweede kamerdienaar dee Prinsen was onlangs ernstig ziek en hoewel deze ook ten paleize aanwezig is en ijverig dienst verricht is de e geulyke verpleging niet aan hem opgedragen Door de geneesheeren was den Prins in overweging gegeven om éen of meer diaootleasen mt t zyn verpleging te belasten maar Z K H verklaarde dat niemand beter dan zijn kamerdienaar voor hem kon zorgen en zoolang deze dus op de been kon blyveu wees hg elke aanbieding van verpleging ook die van eenige dames van hoogen huize dankbaar af Groot blyft de belangstelling in deu Vorstelykeii Igder De gezant n van schier nlle hoven speciaal van de Belgische Eugeltohe en Oostenryksche komen eiken dag persooiilyk en namens hun Sonvereinen bij deu kolonel Hcjel inlichiini en iuwiunen Siaalsliedeu bof en leger autonieilen en kerkdienaren o a de oudste predikant der Hervormde gemeente ds Moll en de hofprediker ds Vun Koetsveld en onze buriromeester de heer Palijn nemen dagelijks persoonlijk keunis van de bulletins lücu correspondentie uit s Hage aan het VtrtcUich Dagblad bevat nog t volgende Het verbind tussohen de tegenwoordige ziekte van den kroonprins en zijne langdurige ziekelijkheid of kwaal sohyiil naar liet gevoelen van deskundigen onmiskenbaar oorzaken en gevolgen schynen zoodanig door elkaar te loopen dat zy nauwelijks te onderscbeiilen zy u De kwaal an Z K H IS ei lie ingewaudszieUe die liet hem onmogelijk scheen te makeii pm zich te kleeden en aan hel lichaam een rajen dan gewonen omvang gaf een der redeneu waarem slechts enkele personen lol de Prins wcrlle toigelaleo nicl wie hij zich zooals mei hel iu hel dagelgksche leven uwml met behoefde te geneeren om en ne gligé te blyven Zciuals niet zelilei het gevnl is werkte ADVEUTENTIÈN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschijnt yzoaderlpe Nommers VIJF CENTEN echter die ingewandskwaal weder terug op het hoofd de gemoedsgesteldheid het humeur van Z K H terwyl ik met twijfel zelfs gaarne geloof aan de verzekeringen uit de naaste omzeving ook uit s Prinsen studietijd dat de geeslesgaven daaronder niet leden en de Prins zelfs vaak van meer dan dagelijksch verstand en inzicht blijken gaf is het niettemin even waar dat de kwaal alle opgeroialdbeid scheen weg te nemen en den patient voortdurend in een prikkelbaren toestand hield die deu omgang met hem vaak hoogst moeielijk maakte Eeu gevolg van een en ander was nu weder dat de Prins zich juist niet bewegen liet tot datgene wat zijn toestand vooral scheen te vereischen lichaamsbeweging de vrije lucht Afgezonderd van de wereld die zijne zwaarmoedigheid ontvluchtte isoleerde hij zioh zells by voorkeur in zijne woning en daar vertoefde hy in eene beperkte kamer voort durend te midden zijner herinneringen Men heeft dizer dagen gemeld dat s Prinsen geliefkoosde vogels ro kardoeshond uit de tegenwoordigheid van hno Siiogen gebieder waren venfijderd Welk verband dit met de ziekte houdt zal wellicht duidelgker warden als men weet dat Z K H voortdurend in zijr e woonkamer o a een dertigtal papegaaien en eenige honden roD l tich had en de geneesheer toen de lypheuse ziekte zich vertoonde in de eerste plaais zuivering van de atmosfeer voor den zieke uoodtak k achlte en hem daarom vao zgne vogels enz d i verwijderen Een tweede verftnnd lussehen dekte en kwaal is van ernsliger Aard dit toch maakt den tegenwoordigen toestand vooral gevaarlijk Hetzij gedwongen helzy wegens een eigenaardigen smaak had de Prins sinds geruimen i jd een zeer bijzonder dieet aangenomen zonder direct geloof te hechten aan sommige praatjes bovenbedoelde welingelichie fanlasie ariikelen mag men als zeker aannemen dal eene zwakke voedi ig het lichaam dus greusziiis grsierkt heeft tegeu een hevigen aanval als de tegenwoordige waaronder menig krachtig gestel bezwyki dat door voortdurend onderhoud een grootere voorraad weeratandskrachten heeft verzameld Van daar dan ook weder en dit is de derde complicatif te deele het waarschijnlijk verloop der ziekte verklaard helder hoofd iugewands Haudorning en vermoedelijk welgeslaagde pogingen der geneesheeren om de crisis die anders wellicht bevorderd diende te worden nu juitit zooveel doenlijk te vertragen dewijl vel is waar een langdurig verloop veel van de zwakke krachten des lijders zal vergen en daardoor gevaar voor uiipulting blijft opleveren doch daarentegen een bespoedigde crisis bijna zeker niet doorstaan zou kunnen worilen De Officier van Jusiitie ie Zutphen vestigt de aandacht op de pruktg krn mn ïekeren H VV Muller zioh noemende graaiihandelaar winkelier of koopman te Bredevoon gemeente Aalten Hij doet aan kooplieden die met hem onbekendzijn bestelliuj en en op de aflevering van goederen volgt nimmer belaliug De toestand vau landUouw en veeteelt in de Krirapenerivaard is thans zef r gunstig Hoewel weien liooiliind er rcds goed niizitgen is hun uiterlijk nog a iiimerkelijk verbeterd door de malsohe regenbuien en het openzetten der zijlen tst inlaliiig van Li kwaler De ee iapel is gezond De veldvruchten als hennep aardappelen haver enz staan