Goudsche Courant, woensdag 11 juni 1884

De Goudsclie MacMnefalDnek te Gouda IJzer en Metaalgieterij Keteimakerij en fabriek van Stoom en andere Werkluigfen Speciale inrichting voor het herstellen van machines en ketels van stoombooter Leveren complete inrichtingen voor stoom bleekeryen Locomobiles Horizontale en Verticale Stoommachines in voorraad Wtr Reparatiën worden snel en billijk uilg evoerd Specialiteit voor AANLEG VAN WATERLEIDING in particuliere en alle openbare g ebouwen Kantoor en Magpazijn Gouwe C 241 IN 3091 ons voor dat er alle reden zgn zou om de koninginnemoeder met het regentschap te belasten De grondwet zwggt er van of vrouwen tot dit ambt benoembaar zijn maar behelst ook geen verbod Nu alle prinsen van den bloede ontbreken gelooven wg dat het belang des Rgks het meest gebaat zou zgn als men de moeder der jeugdige Koningin Regentes maakte En bij de benoeming van voogden zullen de Kamers kunnen waken voor overmaat van vreemden invloed door de aanzienlijke Nederlanders in de meerderheid te doen blgven Voor overdreven bezorgdheid voor Dnitschlands macht bestaat geen reden dunkt ons Mocht de Prins van Oranje overlgden dan zou dit te meer eene reden zgn om zoo spoedig mogelgk voortgang te maken met de grondwetsherziening Art 198 toch der grondwet luidt aldus Geene verandering in de grondwet of in de erfopvolging mag gedurende een regentschap worden gemaakte Het zou onverantwooi delgk zgn in dergelgke omstandigheden daarmede lang te dralen Maar ook wanneer de Prins herstelt dan is voortvarendheid in deze plicht Terecht zegt de JUiddelb Crt 0e staatscommissie die belast is geweest met het onderzoek van welke bepalingen der grondwet herziening noodzakelgk en thans raadzaam is schreef in haar verslag over de troonopvolging Er is geen enkele reden om in de a gemeene regelen van erfopvolging materieele veranderingen te brengen Maar wel is Jlet raadzaam den vorm te verbeier n D bestaande bepalingen laten aan dnideljjkbeid en volledigheid veel te wenschen over en kunnen daardoor tot allerlei misvattingen aanleiding gaven liet zal wel overbodig zgn uiteen te zetten tot welke moeielgkheden deze gebreken in buitengewone omstandigheden aanleiding zouden kunnen geven Welnu die buitengewone omstandigheden doen zich wellicht spoedig genoeg voor De treurige ervaring der laatste jaren door ons vorstenhuis opg aan had voor ons een les en eene waarschuwing moeten en kunnen zgn om met meer voortvarendheid een werk te volbrengen dat noodig ia en ieder oogenblik steeds dringender om afdoening vraagt Maar zooals met zoovele zaken hebben wg den tgd voorbg laten gaan elk verlies dat wg leden beschouwden wg niet als een wenk om ons te haasten De politiek nam onzen ganschen tgd in beslag en nu nog zal er wie weet hoeveel tgd voorbggaan vóór wg aan die herziening de hand slaan Het ziekbed v n onzen troonopvolger kan ook in deze eene vingerwijzing zgn Hartelyk hopen wg dat het stel bepalingen die wg onder de aandacht onzer lezers gebracht hebben weder ongebrnikt in het arsenaal der grondwet opgeborgen zullen kunnen wordm Tot dusver zgn zg met eene enkele uitzondering zonder toepassing gebleven moge dit no lang het geval zjjn door bet gelukkig herste van den Prins Den 7 Juni overleed in den ouderdom Tan raim 84 jaar onze geliefde Moeder en Be huwdmoeder JANNETJE van NOOT Wed van T DK Jong ten huize van J tan Vliet üit aller naam J T VLIET J V VLIET DE JONO Stolurijkeriluia 7 Juni 1884 Mevrouw Fohtuijn Dhoogueeveb Turfmarkt Traagt tegen l AUGUSTUS a s eene DIEI STBODE die KOKEN en WEKKEN kan Mejuffrouw BIEZENAAR Wachtelstraat P 185 VRAAGT tegeu Augustus a s eene flinke Let wel Een JONGMENSCH sterk Tan gestel 26 jaar oud die gaarne werkzaam vril zijn weuscht by eenen Boer geplaatst te worden fl is ook bereid eenige toelage te geven Degene die hierop reflecteert wordt verzocht met opgave van couditiën zich te adresseeren met franco brieven onder letter H aan de Boekhandelaars WEIJTINGH en BRAVE Gasthuismolensteeg no 4 te Amsterdam Stoom boot Haatscliappij VOLHAR DIING De gewijzigde dienst aanvangende Maanoao 16 Jdni a s ondergaat gedurende de zomermaanden geeue verandering dan alleen dat de boot Uitlioom Amsterdam s Maandags en s Vrfldags in plaats van v m 5 30 te 4 30 en de boet Leiden Amsterdam in plaats van n m 2 te 2 30 vertrekt De directie KAblKAHE GÜNËZI NG dnverklezend ordt overet gekomrD voor eea bepaalde pr s betaalbal ua leuezlofc üaartoe zijn 20 kHmtrs ter beschikkiPK der palwDtN iiMlell ABIISbOËKS Heelueealer aii breuken GnoiKPUl 36 Ie AMWtBPïN aUlNA LARüCHE van KRAEPfiLIEIV k IIOLM tViSl Opwekkend cersterkend koorltcerdrijeend JJzerhoudende Quitta Larocke bg bloedarmoede ric In fle 9clien viju ƒ 1 90 en ƒ 1 Eenig depot voor Gouda en Omstreken bö den Heer C THIM Apoth te Gouda Rci sir i li rhiiiilsclii VEiiznE ii f iirr ii t i L tegen Invaliditeit en TARIEVEN VOORWAARDEN en STATUTEN verstrekken de Gen Agent A K v o QARDEN te Gouda d Hoofd Agent P M SCHELLING te id en de Agent P J k VAK WERKHOVEN te id P ELSHOÜT te Zecenhuken Hoofd Agept H SMITS te Sieuwceeii en VRIJLA ÜÏ U Moordrecht Agenten GEASVEEPACETIUG TE C3 O TJ ID J op VRIJDAG 13 JONI 1884 s morgens 11 ure in het Logement d £ ZALM De Notaris D TEIJINCK te SchoonJtoven zal op bovengemelden tjjd en plaats jn het openbaar VERKOOPEN Het Grasgewas voor de eerste snede wassende op ongeveer 15 Hectaren HOÜILAND onder Moordrecht behooreude tot de Hofstede cde Meeweoe nabg het Station van den N R Spoorweg in perceelen zooals is afgebakend Kdoppr s en kostei moeten Contant worden betaald Nader onderricht ei aanwgzing bg den eigenaar A VAN VLIET NEDEÉRTJNSCH van J B M JE E N JE N te Emmerich a d Rijn Door Heeren leeraren in de landbouwkunde alsmede door mannen van het vak wordt m n Stremsel als z nde het besteea xetgoedkoopste dat tot hiertoe gemaakt is vooral om zijne zoo krachtige en immer gelijkmatige werking ten zeerste aanbevolen Goedgekeurd door de Heeren Dr FRIJTAG Professor aan de Landbouwkundige Academie te PoppeUdorf en ADOLF MAIJER Directeur aan het Ryksproefstation te Wageidngen Prgs van 1 Ltrrflesch ƒ 1 10 0 60 KAASKLEUBSEL en BOtjBBKL E ÜJiSEL van uitmuntend goede kwaliteit Verkrijgbaar bij de Heeren J BOERS en J C ZKLDENRIJK te Gouda ADVÈRÏE TIÈ1 in alle Binnen et BuUenlandnche Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Er wordt TE KOOP aangeboden 2 flinke geoliede Wagens met DEKSELS voor eiken handel geschikt en een flinke TREKHOND en is ook iedere Wagen en Houd afzonderlijk te koop Te bevragen bü D J KLARENBEEK Schoenwinkel te Schovnhocen Zuivere Cacaopoeder VAN Itichard C van Haagen te UTRECHT Verkrflgbaar te Gouda bg H W M 8TËEVBNS Firma A Dmcksbs Hoogstraat H J KABEL Oosthaven B 36 J F HERMAN on Zoon Lange Tiendeweg D 62 Het Stout k Ale VAN S ALLS07F SON S brouwers ie London Burton oa 2Ven bekroond Gouden MedalUe Parfja 1867 Eerste Klas London 1862 wordt door veriohillende docloreu in Nederland unbevoleii om zijn toecleiide bealanddeelcii Ajjenl A C A LISSEN DORFF Botierrtam Verkrijgbattr oor Gouda Omtlreken bij de Depdihouders SLOTEMAKER Co TAMARINDE BONBONS van KRAtPELIEN HOLM Apothekers te Zeist Aanbevolen tegen Verstopping en daarmede in verband staande ongcsteldheden De TAM iRINDE BONBONS Van Kkakpeliim HOLM zijn een zuiver plantaardig lachtwerkend spijsvertering en eetlust niet storend Lazatief in Coniituurvorm aangenaam frisch van muuücen zeker werkend prys per doos 90 en 50 Gents Terkrygbaar m de apotheken ïe Gouda bg drn heer C THIM Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen DE BOÜDSCnE MLll of de beschrüving der beroemde geschilderde Kerkglazen van d Groote of St Janskerk te Ter Goude Ijenevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeniijgen enz waarby is toegevoegd eeii afzonderlek levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOg Chrktiaan kramm Lid derKon jfafedemie van Beeldende Kunsten enz KunstscBÏraer Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs 80 Cents Snelpersdruk van A Bkinkhan te Gouda 1884 Vrijdag 13 Joni GOUDSCHE COURANT meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken bloedverwanten van den minderjarigen Koning over de regeling der voogdg gehoord Alvorens de voogdij te aanvaarden legt elk der voogden in eene vereenigde vergadering van de beide Kamers der ftatón Generaal in handen van den voorzitter oen volgenden eed of belofte pf Ik zweer beloof trouw inn den Koning ik zweer beloof al de plichten welke de voogdg mjj oplegt heilig te vervullen en er mg bijzonder op te zullen toeleggen om den Koning gehechtheid aan de Grondwet en Heide voor Zijn volk in te boezemen c Wat hier gezegd wordt van den Koning geldt natnurlgk ook van de Koninginc indien ons Prinsesje tot den troon geroepen werd De vierde afdeeling onzer grondwet handelt over het regentschap Onder regent verstaat men dengene die belast wordt met de taak om de regeering waar te nemen gedurende de minderjarigheid van den Koning of de Koningin of voor het geval dat bat hoofd van den Staat buiten staat geraakt dit zelf te doen De regent wordt benoemd bg eene wet op dezelfde wgze als boven omschreven is voor de voogdgschap deze wet kan ook de opvolging regelen in het regentschap tot de meerderjarigheid toe en behoort volgen art 40 te worden gemaakt tgdens het leven van den Koning voor het geval hg overleed terwgl zijn opvolger minderjarig is Onder de werking der tegenwoordige grondwet iijht voorschrift reeds eennjaaltoegepaat en vMl ut 1850 toen Prin Hendrik werd benoemd tot regent in 1849 was Willem III Koning geworden en de toenmalige Kroonprins was eerst 9 jaar Bg het aanvaarden van het regentschap legt de Regent in eene vereenigde vergadering van de beide Kamers der Staten Generaal in handen van den voorzitter den volgenden eed of belofte af Ik zweer beloof trouw aan den Koning ik zweer beloof dat ik in de waarneming van het koninklgk gezag zoolang de Koning minderjarig is zoolang de Koning buiten staat blgft de regeering waar te nemen de grondwet steeds zal onderhouden en handhaven Ik zweer beloof dat ik de onafbankelgkheid en het grondgebied van den Staat met al mgn vermogen zal verdedigen en bewaren dat ik de algemeene en bgzondere vigheid en de rechten van alle des Konings onderdanen en van elk hunner zal beschermen en tot instandhouding en bevordering van de algemeene en bgzondere welvaart alle middelen aanwenden welke de wetten ter mgner beschikking stellen gelgk een goed en getrouw regent is schuldig te doen c Mocht deze benoeming verzuimd zgn tjjdens het leven des Kgnings dan wordt tgdelgk het koninklgk gezag waargenomen door eene vergadering bestaande uit de leden van den iaad van State en de Ministers Deze regeeringsraad benoemt een voorzitter uit zgn midden in wiens handen de leden den eed of belofte fleggen Zelf legt de Voorzitter dien af in een vereenigde zitting der Kamers Die Raad roept de Staten Generaal bgeen tot benoeming van den Regent Bg het lezen dezer bepalingen doeCzich de vraag op wie in de tegenwoordige omstandigheden wel het eerst tot het regentschap geroepen worden zou Nederlandsche prinsen zjjn er niet en reeds heeft de Middelb Crt hare vrees doen blgken voor Duitschen invloed indien een of meer der naaste familieleden welke alle Duitsche prinsen zjjn tot voogdg of regentschap geroepen werden Het komt BEGENTSCBAP co VOOGDIJ Gedurende verscheidene dagen reeds volgt geheel Nederland met belangstelling den loop der ernstige ziekte Waaraan de Prins van Oranje Igdende is Ieder onzer denkt met weemoed aan de mogelpheid dat de laatste mannelijke afstammeling behalve de Koning van ons roemryk vorstenhuis uit ons midden weggenomen wordt en is doordrongen van de groote belangen die voor onzen staat hierbij op het spel staan Deze buitengewone belangstelling geldt minder den persoon van onzen kroonprins dien wg weinig kennen en voor wien dus hg de groote meerderheid der ingezetenen weinig bjjzondere sympathie kan bestaan dan wel den vertegéS ooriüger van liet vorstenhuis dat reeds eeuwen lief en leed met ons deelde de historie heeft hier te lande tnsscfaen vorst en volk een band gelegd hechter dan die welke louter berust op persoonlijke waardeering en gehechtheid Oranje en Nederland kennen elkander zg weten dat zg op elkander kunnen rekenen en de mog Igkheid dat het vorstenhuis uitsterft en de kroon in een ander gealacht wordt overgebracht geeft on een gevoel van onzekerheid dat ieder vaderiander onaangenaam aandoet Daarbg komt nog de sympathie die allen onwillekeurig gevoelen voor den tragischen toestand van den koningszoon die alleen in zgn paleis op het ziekb nederligt zonder naaste betrekkingen om hem been wier vriendelgke toespraak zooveel Igdeu venachten kan en ateeds opbeurend werkt Gelukkig dat nog niet alle hoop op herstel vervlogen is en dat hoe ernstig de ziekte zgn moge de mogelgkheid blgft bestaan dat dit kostbaar leven wordt gespaard en in de toekomst nieuwe loten ontspruiten aan den aiouden stam Het is niet te veel gezegd dat overal in den lande en bg alle partgen een gelukkigen afloop gewenscht wordt Niet onnatnurlgk is het dat in de tegenwoordige omstandigheden bg velen de vraag opkomt hoe de loop van zaken zal zgn indien onverhoopt de kroonprins mocht komen te overlgden In gewone tgden denkt men er niet aan de daarop betrekking hebbende bepa lingen der grondwet op te sla doch thans is het niet van belang ontbloot daaraan eens onze aandacht te wgden GOUDA 12 Juni 1884 De heer B J Swaan prediknut bg de Herr Crarden P e Uent Tot Opperrabbijn voorde halve provincie Zuid Hol land waaronder Gouda ressorteert is benoemd met algemeene stemmen de heer Dr Bernhard Ritter Tot bekrachtiging v n de benoeming wordt de goedkeuring des Konings vereischt Vooreerst blgkt nit art 15 der grondwet ten dnidelgkste dat ingeval de Pnns van Oranje sterft en den Koning geen zoon meer wordt geboren de jeugdige Prinses Wjlhelmina bestemd is om haren vader in de regeering op te volgen Maar daarenboven bevat de grondwet de uoodige voorschriften voor het geval deze Prinses tot den troon wordt geroe en vóór zg meerderjarig is d i den 18jarigen eeftgd heeft bereikt Onze koning hoe krachtig van gestel ook begint reeds op jaren te komen zoodat het wel zou kunnen gebeuren dat hg de meerderjarigheid zgner dochter niet beleefde Dan wordt door de grondwet op verschillende wgzen voorzien zoowel in de voogdg als in de uitoefening der koninklgke macht De derde afdeeling art 34 39 regelt de voogdgschap De voogdg wordt uitgeoefend door eenige leden van het koninklgk huis en eenige sanzienl ke Nederlanders welke worden benoemd bg eene wet die tevens de voogdgschap regelt over deze beraadslagen en besluiten de beiJe kamers in vereenisde zitting Zg wordt nog bg het leven vau den Koning voor het geval der minderjarigheid z ns opvolgers gemaakt Mocht dit niet zgn geschied zoo worden is het doenlgk eenige der naaste Ü