Goudsche Courant, vrijdag 13 juni 1884

loof water met petroleum in hunne holen te gieten terwgl de larre ran den meikever er door gedood wordt Huiskrekele vereiechen eene sterkere oplos ing die eenige malen aangewend moet worden Uil Goes wordt aan de MidieU Cl gemeld Sedert eenigen tgd was der justitie medegedeeld dal er bij eenige slecht befaamde personen plan bestond om iu bet kantoor tan den heer J J A Fransen van de Putte agent der Nederlandsche Bank in de Bierstraal iu ie breken zich meester te maken tan de aanwezige geldswaarden en daarna de sporen tan de misdaad door brandslicbting te bedekken t Behoeft niet gezegd dat de justitie en politie op hare hoede waren en het huis van den heer Van de Putte streng bewaakten De moeite werd Maandag nacht beloond want toeu omstreeks 12 ure zekere A B een oud bekende der justitie het kantoor met braak opende een lessenaar openbrak en zich het geld loeëigende werd hg door ile in hui verborgen poliliebeamblen op heelerdaad betrapt en met niet weinig moeite geval zijne medeplichtigen waren aan den haal gegaan Den majoor der rijksveldwacbt P Verdouw komt vooral lol toe voor zgn beleid in deze zaak getoond B die veilig als den hooldaanlegger herbouwdkan worden zil thans achter slot en grendel en men hoopt spoedig oqk zgne metgezellen onschadelijk te maken De justitie uit Middelburg stelde gisteren aldaar een onderzoek in A B is derwaarts gevankeiijk overgebracht Zooals vroeger werd medegedeeld zal de Maaitchapfij Ut Nut tan t Jlgemeen ter gelegenheid ran haar eeuwfeestviering in Augustus e k als feestgave aan bel Nederlandsche tolk te Utrecht een kweekschool tooi bewaarschoolhouderessen met daaraan terbonden oefenscfaool stichten Terwijl de vorige algemeene vergadering der Maatschappij besloot in de kosten tan op en inrichting te doen toorzieu belzg doorgiften hetzij door deelneming in eene rentelooze leening met aaudeelen tan ƒ 1000 splilsbaar in onderdeelen tan f 100 en met een aflossing tan 1000 s jaars is te dien einde tot heden ruim ƒ 50 000 bijeengebracht waartan omstreeks ƒ 6800 aan giften Dit bedrag ie op verre na niet toereikend aangezien toor een toldoende inrichting ongeteer een tonne gouds wirdt tereischt Daar echter een zeer grooi aantal departementen nQg géén bericht heeft gezonden van den uilslag der iu hun kring iu het werk gestelde pogingen mag worden terwacht dat het beoogde doel ten tolle zal worden bereikt Buitenla dsch Overzicht Verpletterend is de nederlaag Dindag door de liberale partg in België aan de stembus geleden Van de 29 liberale a etaardigden die aan de beurt tan aftreding waren zijn er slechts twee herkozen de heereu Tesch en Boutier in de Luxemburgsche arrondissementen Arlon en Virion terwgl er één een der tier afgetaardigden tan Ngtel baron de Vrints met den olericalen candidaat baron Snoy in herstemming komt Indien ook deze hertteniming voor de liberalen ongunstig uitvalt is de clericale parig derhalte lo de Kamer met 27 stemmen termeerderd de Kamer telde 79 liberalen en 59 olericalen zoodat de clericale parlij dan in t ter leden gZal tellen De liberale meerderheid van 20 stemmen is dus Dinsdag omgeslagen in eene clericale meerderheid tan 34 of indien baron de Vrints nog herkozen mocht worden in elk getal tan minstens 32 stemtnen Nu zullen de ministers allerwaarscbgnlgkst hunne portefeuilles ter beschikking ran den Koning stellen Vdigens de Chronique zou dit reeds gisteren atoud geschieden Hel Kabinet i Ofteii = bewind sedert JWfï 1878 en werd gedurende zijn zesjarig Ceslaan slechts een paar maal gewgzigd Het fs 4bans saamgesteld uit de bh H i W Frère Orban buitenlandsche zaken Ch Graui financiën G Bolln Jacqnnmyns binnenlandsohe zaken f Van Humheeok openbaar onderwgs J Bara justitie Xatier Olin openbare werken en generaalmajoor Graux oorlog De schoolquaeslie het kiesstelsel en de betrekkingen tan den Slaat mei het Vatioaan zijn de roornaamste punten tan geschi tusschen de twee partijen welke het land terdeeld houden Te Londen zijn geruchten in omloop betreffende eeue ontbinding tan bel Parlement In de Franaohe Kamer is het rapport over de grondwetsherziening ingediend Men weet dat de conclusie strekt tot aanneming van het Begeeringsvoorstel Het rappoft ia aan de orde gesteld na afloop tan de reoruteeringswet De Duilsche bladen bevatten een uitvoerige be schrgring ran het leggen ran den eersten steen van het nieuwe Rgksdaggebouw een plechtigh id die gelgkt op alle andere van dien aard Onder de oorkonden die onder den steen rusten behoort in de eerste plaats der allerhöchste Erlass aii das deutsche Volk gegeben im Uauplquartier Versailles den 17 Januar 1871 betreffend die Erneneruug der deutsohen Kaiserwürde De truweel werd den Keizer overhandigd door den Beiersohen Bondsgetolmachtigde Lerchenfeldt De Keizer gaf zes slagen op den steen drie roor z ch en drie voor de Keizerin daarop volgden de Prinsen en Prinsessen en toen Bismarck de generaals de gevolmachtigden van den Bondsraad de president en de vice presidenten tan den Eijk dag en ten slotte de beide architecten De wijding geschiedde door den bekenden opperhofpre dikant dr Kogel Nadat de zegen was uitgesproken werd gezamenlijk gezongen het koraal Nnn dauket alle Golt Over het verleenen van poliliek stemrecht aan de vrouw zijn de premieri in Europa het niet eeu Terwijl Gladstone zich nadrukkelijk tegen deze emancipaiie tan hel schoone geslacht rerklaart ze zelf gevaarlijk asht en de verantwoordelijkheid voor de gevolgen er rau niet op zich nemen wil heeft Depretia Ilaliës eerste minister zioh iu beginsel er roor rerklaard De vrouw heeft op dit gebied in het Italiaansche parlement een eerste overwinning bohaald De commissie door de Kamer belaal met hei onderzoek vau het ontwerp van t regelende Hel bestuur van gemeenten en provinciën stelt voor aan de trouw kieïbevoegdheid te verleenen en de heer Deprelis maakt hierentegen geen bezwaar Alleen wenschl hij dat de dames als zij geroepen worden om naar de stembus te snellen niet persoonlgk zich daarheen begeven maar zioh door mannelgke gevolmachtigden laten tertegenwoordigen De commissie harerzijds geeft dit toe eu nu moet de Kamer beslissen Feitelijk geldt het hier slechts het uitstrekken tot andere protinciën tan het Bijk ran een recht dat de roormalige Oostenrijksche en Toscaansche wellen aan de trouwen toekenden Het nieuwe Italiaansch Spaansche handelsifaolaat maakt een einde aan den tarief oorlog tusschen de twee mogjidheden sedert 20 October 1882 getoerd toen nl bij den afloop tan hel torig terdrag de onderhandelingen over hel ternieuwen mislukten en elk der twee landen in zgn algemeen tarief de bijna met terboJsbepaliug pfgkstaande hooge rechten opnam waardoor de voortbrengselen tan het andere getroffen werden Krachtens hei gesloten tractaat worden ile rechten op tele Italiaansche artikelen tan 30 tot 40 pCt terlaagd en geniet Spanje dezelfde roordeelen Voorts herat het de igebruikelijke bepaling betreffende de behandeling op den toet der meest begunstigde natie Officieus wordt bericht zoo luidt een telegram uit Bern tan den 9 Juni in de £ ölm Zeit dat Zwitserland met het opzeggen ran de Lalgnsche muutconveniie tegen 1 Januari 1886 geenszins ten doel heeft als lid der Vereenigiiig af te treden maar wenscht dal gunstiger bepalingen vastgesteld worden betreffende het maximum der zilveren muut eu lot de intrekkina van de Pransche rijffraokstukken die in waarde verloren hebben Genoemd blad twijfelt of Zwitserland zgn zin zal krijgen Gelgk wij reeds meldden is de heer Blaine door de republikeinen der Vereenigde Staten als candidaat voor het presidentschap gekozen Blaine was slaalseoretaris onder Gorfield en werd vooral door de zeer machtige lersche partij gesteund Voordat de conventie te Chicago tot de keuze orerging heef zg iu groote Igoen hel politiek programma uiteengezet dat len grondslag zal dienen Dit betat onder roeer de torming tan eene machtige marine en de tigiiig van de leer ran Monroe wat aangaat Itekkingeu met de rreemde moge dlieden fBt £4g £j nen £ der itilandsche werkkracbtlen it buiteuhouden tan alle werklieden komeiiïïé uit China in het bgzonder en uit Azië in het algemeen eindrilijk de toepassing ran hetzelfde stelsel tan protectie Vat de industrieele en landbouwproducten aangaat Men ziet dit is een weinig liberaal programma tan Blaine heeft men daaren boren mei de wetenschap zgner rroegere handel gze tegenoter Engeland weinig te wachten wat de begunstiging der Europeesche staten aangaat Van top tot leen proteclionnisl zal hij alle toor ellen lol herrorming van douanenrechten beslrgden loral wanneer eenmaal de doorgraving tan de landengte tan Panama eea voldongen feit tal zgn Welke keus de democraten zullen doen is nog niet bekend In November moet de verkiezing tan den nieuwen president plaats hebben De candidatuur tan Blaiue toor het Presidentschap in de Vereenigde Staten tindt sterke tegenkanting behalte de Neic rork Tribune rerklaren alle republik insche eu onafhankelijke bladen te SCHAAKCOEKESPONDENTIE Aikmaar 37 te ut H 7 O 8 Gouda SSate G 4 G 5 Benoemd tot oplichter van den polder Bloeroendaal onder Gouda de heer H Paul te Zereohuiten Sedert Uag waa de geest an lelen te SohoonhoTen CD in den omtrek gestemd tegen zekereu herbergier in wiens stal iu Februari jl eeu jongman uit Lopik bewusteloos werd gevondeu die kort daarna o erleed De justitie heeft de zaak onderzocht maar het ondenoek leidde too men trgt nog niet tot een voor de openbare meeuiug bevredigend oordeel Inmiddels openbaarde zich van tyd tot tgd d weerzin tegen den herbergier soodat onlangs o a eukele glasruiten bg hem stuk werden gegooid LI Zondagavond nam de beweging zulke groote afmetingen aan dat verscheidene rullen der herbeig werden verbrgzcid maar tuen De Instructie compagnie stond de politie bg ofn het terrein af te zetten en de orde te herstellen Dinsdagavond is een detachement Infanterie uit deze gemeente naar Schoonhoven vertrokken op een lelegraphisch verzoek van den burgemeester dier gemeente De wanordelgkheden hebben zich daar herhaald en een erustigtr karakter aangenomen De Artillerieinstructit coinpagnie te Schoonhoven in garnizoen is Maandag naar het kamp te Oldebroek vertrokken Na at op genoemden avond de samengeschoolde zingende menigte door charges met geveld geweer was uiteengedreven omdat men anders niet gehoorzaamde en nadat zelfs iu de onmiddelijke nabijheid der patrouilles nog enkele ruiten waren ingegooid werd het zeer spoedig rustig Inugs de stratrn Een paar personen werden tgdrltjk iu verzekerde bewaring genomen doch later weer in vrgheid gesteld Gedurende den ganschen nacht is de orde verdtr niet verstoord De berichten omtrent den toestand van Z K H den Prins van Oranje lulden thans wederom gunstiger Gisteren Woensdag avond kon het volgende bericht orden gepubliceerd Z K H bracht een tamelijk kalmen dai door de complicatiën die hel beloop stoorden hebben ich niet verder ontwikkeld zuodat van die zgde geen oogenblikkelgk gevaar te duchten is Daarentegen is de Prins zeer zwak Zeer vreemd bleef in deze ziekte de betrekkeIgke helderheid van geest die gewoonlijk reeds snel den zieke verlaat Heden evenwel was hel duidelijk waar te nemen dat het typhusproces zijn invloed op het geestesleven uitoefende Niet geheel delireerende was het toch duidelijk dat Z K H evenmin geheel present was Gisterenavond half elf luidde hel bericht aldus Werd de Kroonprina heden niet gekweld door een voortdurend hoesten dan zou Z K H wellicht eenige rust genoten hebben aldus luidde het avondbericht der dokters ouder bijvoegiug dat van andere zijden geene bijzondere stoornis was waar e nemen Nog vernamen wg dat de zwakte van den Prins belemmerend op zgne spraak werkt zoodat hij zich slechts bg tusscheopoozeo verstaanbaar kan maken Het hedenmiddag Donderdag verschenen officieel bulletin luidt aldus Ook dezen nacht belette het aanhoudend hoesten Z K H eenige rust te nemen Dit gebrek aan rust maakte Z K H dof Deingevyandsverschijn elen blgveu bevredigend De prins ii zeer zwak De Zuidafrikaansche Deputatie gisteren van Berign te Amsterdam teruggekeerd vertrekt Zaterdag definitief naar Londen Staten Generaal Tweede ICihib Zittingen tan 10 en 11 Juni 1884 De Kamer verwierp in de zitting van Dinsdag alle amendementen op artikel 3 der suikerwet ten doel hebbende grootere protectie te verleenen dan door de Begeering was voorgesteld en nam daarna mtt 48 tegen 18 stemmen het Regeeringsvoorstel geheel ongewgzigd aan zoodat met 1 Augustus het saccharometrie volgens het Fransch stelsel als proef lot 1887 wordt ingevoerd De heer W K van Dedera heeft bg de Tweede Kamer eeu wetsvoorstel ingediend strekkende om c n regeling tot stand te brengen waardoor een iste verrekening zal plaats hebben van de sommen door Nederland om o voor Indië jaarlgks besteed en omgekeerd Daarna zal Indië in eigen behoeften moeten voonien Alleen door zulk eeu toestand rustende op het recht is z i hei belang van Indië te verzekeren alsook de indirecte vnordeelen van Indié voor het moederland te behonden De et zou met 1886 in werking treden zg is zeer breedvoerig toegelicht In de zitting van gisteren is de begrooting van Ned Indië voor 1884 in behandeling gekomen de discussie waarover heden zal worden voortgezet Wellicht herinnert meu zich de belofte door generaal Srnit Eedaan om ter herdenking van de ontvangst der Deputatie door ons volk eene medaille uit te loven om elke de Hollandsche scherpschutters dan konden schieten De vervaardiging dezer medaille is door de Deputatie opgedragen aan den graveur J D Posthumus te Ameierdam die zich naar baargeuoegen van zijn taak heeft gekweten De medaille is van zilver Het midden is gepolijst Aan de eene zijde is hierop gelegd het verguld zilveren apen der Z Afr B publiek aan den andereu kant een dito lauwerkrans Aan belde zgden is voldoende ruimte gelaten voor inscripties bg den wedstrijd Oin het midden gedeelte is eene vrij breede hoogere rand van dof zilver waarop aan den eenen kant is te lezen Ter herinnering aan den volksgeest voor de Zuid Afrikaansche Bepubliek in 1881 Aan den anderen kant leest men Gesehonken door de Deputatie der Zuid Afrikaansche Republiek Deze rand en relief is den heer Pmsthumus roorIreffelgk gelukt Het geheel is een fraai geschenk doch dat zgne grootste waarde heeft als souvenir aan de gevers De medaille zal waarschijnlgk bij den wedstrgdte sGravenhage verschoten worden mat Het voetstuk van bet gedenkteeken van Leiden s ontzet nadert zijn voltooiing thans zijn reeds de vier basreliefs aangebracht Dat aan dé frontzijde geeft een voorstelling van den eed van trouw eenmaal door van der Werff den Pri u gezworen waaronder gegrift is Het vaderland getrouwe blijf ik tot in mgn dood Ter rechterzijde zien wg een gevecht tusschen belegerden en belegeraars waaronder Zoo lang g hebben ziet Om l eten één om te vechten Zoo komen wij tot schande niet De linkerzgde vertoont een prediking in de kerk ter dankzegging van Leiden s ontzet waaronder Ik zei met al miju hart den Heer Blijmoedig geven lof en eer terwgl eindelijk de achterzijde ons het ontzet zelf aanschouwelijk maakt waaronder Nu mogen wy afdrogen Ons l ng bekreten oogcn Want Leiden is ontzei Nog zien wg op de voorzijde gegrai eerd Ter gedachienis van de verdediging en verlossing van Leiden De bevestiging van Neerlands rrgheid en ter eere van den Burgemeester Pieter Adriaaiiaz van der Werff en op het benedengedeelte Juich Holland dat door Leiden s moed Uw roem uw vrijheid ziet behoed Fad Dinsdag zijn naar de openbare kn crimineele terechtzitting van s Hertogenbosch verwezen 1 Wilhelmus Ballinlijn oud 45 jaren meesterknecht op de sigarenfabriek van Meeuwissen 2 Jacobus Heudrikus Mours oud 44 jaren ontslagen brievenbesteller en 3 Zachariaa Abraham van Hal oud 47 jaren kleermaker allen geboren en wonende te Breda beschuldigd van te zameu en in vereeniging na vooraf door hen bertamd plan en gemaakte afspraak zich in den nacht van 28 op 29 Februari 1884 Ie Breda te hebben begeven naar het postkantoor aldaar ilat een geheel uitmaakt met bet bewoond buis van den directeur daarvan en daarmede door binnendeuren iuwendig is verbonden en waartoe zij zich den toegang hebben weten te verschaffen door middel van een valschen sleutel vaa de buiten zoogenaamde bestellersdeur eu ran een valsoheu sleutel van de deur tusschen de gang en hel kantoorlokaal en uit dat kantoor nadat de 2e en 3e beklaagden daarbinnen waren gegaan op gezegde wijze en de Ie beklaagde zich daarbinnen had geposteerd met het doel om de wacht te houden bg mogelijk onraad te waarschuwen en een vooruit afgesproken teeken te g ven als signaal voor veiligheid aan de twee laatste beklaagden kg fauu uittreden uit het gebouw arglistig te hebben ontvreemd eu zich toegeëigend een aantal aangeteekende britven ten getale van 41 inhoudende een gezamenlijk bedrag van ƒ 28 741 74 Nederlandsefa eu fr 3005 Belgisch een kisije in houdende een bedrag van ƒ 220 16 aan gelden behoorende aan de rijkspostspaarbank een bedrag van 60 60 en de som van ƒ 18 91 gehecht aan een adviesbrief al welke waarden hun beklaagden niet toebehoorden hebbende de drie beklaagden dadelijk na de ontvreemding op bet postkantoor gezamenlgk de hierbovengenoerade voorwerpen gebracht naar de fabriek van Meeuwissen hun tot dit einde door den eersten beklaagde geopend aldaar de brieven opengebroken eu al de geldswaarden er uit genomen Den 22en dezer zal deze zaak behandeld warden Dor genoemd Hof Dat er wel eens weinig menschen ter kerk opgaan is geen zeldzaamheid doch dal een godsdienstoefening niet kan doorgaau wegens volslagen gemis van toehoorders mag gelukkig een bgzonderbeid heeteu Dit laaiste nu is jl Zondag te Breda gebeurd toen een predikant de vroegpreek zou houden er was slechts één mensch met hem in de kerk De reeds meermaleu besproken onbestemde klachten in de Duilsche bladen aangeheven over onwetti e aanwervingen voor den dieust iu het NederlandschIndische leger beginnen nu een scherper vorm aan te nemen Het Berl TageU noemt nu in een hoofdartikel over deze zaak namen eu plaatsen Het spreekt vau een onderzoek door de Duiteche eu de Zwitserscbe Begeeriugeu ingesteld eu noemt als de voornaamste ageuteu ran den meuschenhandel twee Zwitsers Jean Joqucs Goliier die iu de herbergen van ZuidDuitschland en Zwitserland jongelieden tut dienst nemen vtor Indië weet te verlokken en een zekeren Schabeli te Harderwijk die de aangeworvenen aflevert De werversbende moet hare ageuten hebben langs de geheele Duisch Nederlandsche grens zoowel ouders üuitschers als Nederlanders De papieren beweert het blad voorts welker overlegging de Nederlandsche wet voor de Indiensttreding door vreeindeliiigeu vordert worden verstrekt maar zij zijn dourgauns valach Er wordt te Luik eeu handel in zulke valsche papieren gedreven Agenten van de werversbende waaaronder vooral ook herbergiers zgn gevestigd te Bern Mannbeim Luik Veuloo Oldenzaal Arnhem Aken ea Harderwijk Het Tagtbl behoudt zich nadere mariedeelingen omtrent de zaak voor Gewoonigk stelt het blad de zaken niet op de bedaardste manier voor en misschien is het groote schelmen complot niet zoo erg Maar het is in elk geval te hopeu dat onze Begeering dubbel nauwlettend moge toezien opdat alle schgn rail onwaardige handelingen vermeden worde Te Londen is Dinsdag van wege het Britsch Kabinet de diklomalieke correspondentie openbaar gemaakt in zake van de Niiero Er komt in voor het antwoord van lord Granville op de depêche rau graaf Van BylandI van 9 Mei Lord Granrille zegt levendig te betreuren de weigering van het Nederlandsch Gouvernement om de be niddeling van Engeland aan te neman Deze weigering zegt de Minister moet üien tol een verzwakking van de vriendschappelgke betrekkingen tusschen Nederland en Engeland omdat de openbare meeniug terecht van oordeel is dat de door de Nederlandsche Begeering over Aljeh gevraagde souvereiniteit even goed haar verplichtingen medebrengt als dal zij rechten schenkt Nogmaals noodigt lort Granville derhalve ds Nederlandsche Regeering uit de aangeboden bemiddeling aan te nemen De Minister meent te mogen g luoven dat alt Nederland in de Aijehsche havens de belemmeringen voor den handel wegnam de gevangenen van de NUtro in vrijheid zouden ordeu gesteld Ten alotle zegt de Minister Grauville De politiek door Nederland in Aljeh gevolgd wgkt af van het iraotaat van 1824 indien zy alniet de scbeuding is van een voornaam artikel vuidat tractaat Ik hoop dus dat de Nederlandsche Begeering zioh overeenkomstig de vriendschappelgke voorstellen van Engeland zal willen gedragen om tot een vreedzame en eervolle oplossing van de geschillen tusscheo Holland en Atjeh te geraken en om de nadeelige gevolgen van die geschillen voorSngeland te doen ophoudenf Java die gezegende plek der aarde moemt men het oog der hel omdat er ruim 40 werkzame en tgdelijk althans uitgedoofde vulkanen op aangetroffen worden Maar welke benaming moet l worden gegeven aan het on er eeuwigdurend ijs M sneeny bedekte IJsland waar de Noor eegsohe mineraloog Amund Heiland op een betrekkelijk gering gedeelte des eilands circa 160 kraters heeft onderzocht Gedurende de jaren 1882 38 heeft genoemde mineraloog een gedeelte van het eiland doorreisd eu wel voornaraelgk het jongste eruptie gebied Uit zgn belangrijke mededeelingen dienaangaande leerW men o a de volgende zeer opmerkelijke bgzooderbeden kennen In het gebied ran de Hekla onderzocht bg 14 ruikenen in een rechte Ign ongeveer geplaatst die zich ran het zuidwesten naar het noordoosien uitstrekt Wat die rulkaneu hebben uitgebraakt gedurende de jongsirerloopen jaren laat zich eeuigermate beoordeelen naar dezen maatstaf de lara stroomen uit de kraters dier rulkaneu opgeweld hadden een dikte van 90 a 100 voet In bet Oerati dittrict trof hij aan ciroa 20 vulkanen staande in een Igu van 2 mg len lengte en tan het noordoosten naar het zuidwesten uericht Bgna elke krater heefi den vorm van eeu ellips De streek lands door die vulkanen met lava crerstroomd heeft een lengte van 14 kilometer en gemiddeld genomen een breedte van 1 kilooKter de dikte der laag is gemiddeld 10 meter Bg de geduchte uitbarsting der vulkanen in het Oeratiedistrict ten jare 1875 vingen de uitbarstingen aan des ochtends van 29 Maart en in den daarop volgenden nacht viel een aschregen in Noorwegen en vóór 12 uren des middags van 30 Maart waren stralen en telden in en om Stockholm insgelijks met Bsch bedekt In het Vinbelyjar gebied gelijkt de bodem als t ware op een zeef Vulkanen rijzen op netens elkander wier ringwallen palen aan de naastbij gel egenen eeu dorre doodsohe landstreek tormende zoo ver hel oog kan reiken heerschl slechts één natuurkracht het vuur Niet minder dan ongeveer 160 kraters heeft Heiland iu het jongste eruptie gebied van IJsland geteld Indien Java om zgn veertigtal vulkanen de benaming verdient ran het oog der hel hoe behoort dan IJsland mei zgn honderden rulkaneu el betiteld Ie worden De Soeiété national ifaccltmatation te Pargs beeft de vorige maand haar dertigjarig bestaan getierd Zg beeft dien dag op een eigenaardige wgze willen gedenken Zg heeft namelijk een feestmaaltijd aangericht waarvan de schotels en hel dessert roor zeker deel samengesteld waren uit spijzen van goed geaoclimateerde dieren eu planten Zoo werden er gerechten opgedisoht van siameesoh tarkensrieesoh mei iudische saus wilde kalkoenen kangaroe eu kasuariivleeseh ohineesch buffel en amerikaïnsoh hertentlecscb califoruischeu zalm en californische salade Bg het nagerecht werden er noordame rikaansehe eu australische wgnen geschonken en japanscbe mispels toortgezel Geen schotel of hij bevatte iets uit verre landen Er waren schotels die bij uitstek bevielen maar uok die de gasten roor de tweede maal stellig zouden afivgzen De Engelsche rereeniging van hel Roode Kruit heefi een aanzienigke sora Ier beschikking gealeld voor het hemen van proeven mei electrisch licht tot het verlichten van slagrelden Het ambulancecomité der hygiënische tentoonstelling te Londen heeft de groote vlakte van Wirapledon voor deze proef bestemd die half Juli zal plaats hebben Twee brigades troepen van het leger en vrgwilligers rullen alsdan in tegenwoordigheid tan den prins tan Wallis een nachtelgke mar oeuvre houden De uitwerking tan het program en de leiding der geheele oefening is opgedragen aan dr Freibcrr ton Mundy t Weeiien In den torigen herfst g 86 eu de liberale slechts 52 werden door de If eener Frijmllige Reddingi Maat Khapfij reeds aoortgelgke proeten genomen Veel mensehen zgn al zeer slordig In het plaatsen van komma s en punten Als meu den tolgendeu zin leest zal men bgt niet zeggen dat hg dwaas is Toen kwam lord Palmerston binnen op zgn hoofd een witten hoed aan zijn toeten groote maar zeer gijmmend gepoetste laarzen op zgn gefronst toorhoofd een donkere wolk in zijn hand zgn trouwen wandelstok in zgn oog een dreigen itfi blik die niets zei Hg ging t rtolgens tiiten Maar lees dat mx eens gelijk het in een engelaob d agblad stond slordig en slecht van komma s en pttnien voorzieu Dan luidt het Toen kwam lord Palmerston binnen op zgn boofd Mn witten ïioiS aan zijn voeten groote maar zeer glimmend gepoetste laar n op zgn gefronst voorhoofd een donkere wolk in zijn oog een dreigenden blik die niels zei Hij ging vervolgens zjtten In Let Mondet wordt petroleum aangegeven als een uitmuulei middel ter rerdr ring tan insecten n wel tootnamelijk de ongezniterde Voor gebruik binnenshuis is eene zeer kleine hoeteelheid noodig terwijl voor lander gen eene begieting Wordt voorgesteld met water dat eenige g rai iifnen petroleum pef liter bevat De reldkrekels ordeu rerdreren £ y