Goudsche Courant, vrijdag 13 juni 1884

ft 1884 Zondag 15 lint N 3092 GOUDSCHE COURANT JVieuwS en Advertentieblad l Oor Gouda en Omstreken Ne Y rlt iioh tegen Blaine Do Ne Tork Timei bondt de nederlMg ran it repablikeiiien bg de Preaideutt rerkieiing oor waartohgulgk RECLAME RENTENe FORTUIN kder kaptuliat lie lu hflt beiit ia tu fo d ea ter beane ffenotMrdl ifteua aciiea of obiiKatiut kan icb op lutbematuchfl en aeken wtjie mi INKOMEN VAN 40 wnckaSiBa door een ruucii e openlieD bulisode tn dea verkoop van preutel DU fotd bekeoda eo ledert laag m Tencfaillend landso beproefde ayileen vtnekert eett jurlgks iitkomen f f 3 000 met en kapitaal Ua f ld of in affscftn tib f 5 000 t i 000 met f 9 500 f 500 mit l SOO eni De roadaeii iija llyd twscmkbaar Pa winai wordt msaoielijka per posiwisael opffezoodeii Dutdéhjk mtltogend ttrochurtn wtrdtn pétartoê gMUnu üanvraag rRANCo n koitelooi loegexoné9H é09r étn Hur Dtrtcteur der AlffBia sne B lgiach0 BttjUr BAMQT7E GÉNERALE DE BELGIQUE 6 Bu d Goaorta BnuMl KEJXXlSGEyiJXG BUKGEMEESTlïR en WETHOÜDEHS van Gouda breD en ter algemeeoe kei nis dat op Maandag den 16 Juni aanstaande aanvangende de voormiddiga ten 10 ure een ALGEMEENE COLLECTE met open schalen aan de huiten tal geschieden tot ttijving ran bet fonds ter ondersteuning en aanmordiging ran den geirapenden dienst in het Koninkrgk der Nederlanden Zg erlroatren dat een ieder door het schenken Tan een milde gift lal willen medewerken tot bevordering ran het goede doel Qouda den 12 Juni 1834 Burgemeester en Wethouders voornoemd VV POST DROST I B De secretaris BROl WER k A rITt B K R I C H T E JsT Gouda 5 Juni 1834 De handel iu granen is stil evenwel beginnende voorraden kleiner te worden eu moch voor consumptie voor puike tarwe iels meer betaald worden De beste Zceuwsohe ƒ 9 25 a ƒ 9 60 goede en poldertarwe ƒ 3 76 a 9 20 mindere ƒ 8 50 i ƒ 8 eu lager Rogge nominaal f 6 25 ü ƒ 7 Oerst gewild Zomeren Wintergerst ƒ 6 60 a ƒ 6 30j Chevalier 6 75 a ƒ 7 60 Haver ƒ i k f 4 50 Mals ƒ 5 80 a 6 10 Andere granen zoïder handel De veemarkt met gewonen aanvoer de handel handel in alle soorten vlug vette Hrkeus23 a 26 ot varkens voor Londen 19 a 21 et magere varkens en biggen vlug ƒ 1 70 a 2 per week BOhapeu traag lammeren vlug tot hooge prgzeu verkocht Aangeroerd 151 partijen kaas ee te kwaliteit 27 a ƒ 30 2de idem 23 a ƒ 26 NoordhoUandsohe ƒ 26 a ƒ 34 handel matig Goeboter 1 26 a ƒ 1 35 Weiboter ƒ 1 05 ü 1 15 B u r K a r 1 Ij ko Stand OLBÜKEN 10 Joui Maria ouders U Schaap en G bcfaooteo OVEBI EDEN 10 Juni N van Veuteu 7 m A Lecwis 87 A Schoatcd huiBVr van J A Rtetteld SO j 11 P Kromme 2 m GEHUWD U Juai T de Hoog en M J Goedhart J Jongkind co A Perdglc A G Scholten d C TbeuDis ADVERTENTIÊN ♦ HedeB overleed te Utrecht onze waarde Broeder en Behuwdbroeder de WelEdeloeb Heer E P TEMMINCK Notaris aldaar J F M TEMMINCK A E TEMMINCK Gouda 10 Jani 1884 Heule 1 ♦ Voor de vele bewgzen van deelneminf onderTondeo bjj het overlgden mgner geliefde Echtgeooote betntg ik mede namens weder sgdache betrekkingen mynen hartelgken dank Corn va LEEUWEN Gouda 12 Juni 1884 Voor de vele bewgzep van deelneming ontvangen bg het overlgden van mgn geliefden Vader bettiig ik ook namens mgne Familie mgnen oprechtëA dank J KOOMEN BoUiTdam 12 Juni 1884 De Ondergeteekenden betaigen bg dezen hannen hartelgken dank aan den Heer A THIM wegens het aan hen geschonken CADEAU bg gelegenheid van ZEd Huwelgk F TEMPELMAN en ECRTOENOOTE BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Moordrttht maken bekend dat krachtens vergunning van de Gedeputeerde Staten der Provincie Zaidbolland de PASSAGE voor RIJTUIGEN en VEE over den MIDDELWEG onder de gemeente Moordrecht zal zgn GESTREMD van 23 JUNI tot 12 JULI a s Dat tgdens de afsluiting de PASSAGE kan geschieden naar de zijde van Zevenhuizen langs den Nieuwerkerkschen weg en den weg langs den derden Tocht en naar de zgde van Waddinxveen langs den Nieuwerkerkschen weg en den Ringdgk van den Polder Dat in de PASSAGE voor VOETGANGERS over den MIDDELWEG op behoorlgke wgze zal worden voorzien Moordrecht iO Juni 1884 De SEoaETARTS De Busgeheesteb D NUGTEREN A Chb SNEL RIJKS ZJEGELS alsmede zgn te bekomen in den Boekhandel van A BRINKMAiV GHASVÉlPACHniTG TE C3 o TJ 2D op VRIJDAG 13 JUNI 1884 s morgens 11 ure in het Logement cde ZALM De Notaris D TELJINCK te Schoon iofieti zal op bovengemelden tijd en plaats in het openbaar VERKOOPEN Het Grasgewas voor de eerste snede wassende op ongeveer 15 Hectaren flOOILAND onder Moordrecht behoorende tot de Hofstede cdb Mbswede nabg het Station van den N R Spoorweg in perceelen zooals is afgebakend Koopprgs en kosten moeten Contant worden betaald Nader onderricht en aanwgzing bg den eigenaar A VAN VLIET Extra goedkoop is het middel om voor altoos van de gevreesde Rhumatiek verlost t wortien De ABSHAUBBirS of Anti Rhumatische Watten zgn slechts 30 cta per akje A BREETVELT Az te Delft Door mg verkrggbaar gesteld bg r A C van Deth C B Verheul Oudewater Ilej de Wed Bosmau A Bos Berkel Oouda W F J den Uijl Schoonh X Prins Zevenhuiüen M J Qoudkade Boskoop O Hoogendgk Cappelle J var Dorp Zoetermeer A Kauling Alphen J B E C chlattman B egraven K Oo tefling Haastrecht S V d Kraats Bl iswgk W d ft Wilhelmus Woerden STOOIMIBOOT Moordredit Gouderak ZOI DAG DIEI ST Van Moordrecht Gouderak naar Oouda n m 2 5 7 uur Van Oouda tot Moordrecht en Gouderak n m 4 6 9 uur AANVANGENDE ZONDAG 15 JUNI Tarief 1ste Klasse Retour 35 Ct 2de 25 Ligplaats bij de Ooudsche boot Er wordt TE KOOP aangeboden 2 flinke geoliede Wagens met DEKSELS voor eiken handel geschikt en een flinke TREEHOND en is ook iedere Wagen en Hond afzonderlgk te koop Te bevragen bg D J KLARENBEEK Schoenwinkel te Schoonhoven Levensverzekering Maatschappij opgericht in 1829 Maatschappelgk Kapitaal en reserven 72 000 000 fr Zich te vervoegen voor alle inlichtingen eoprospectussen bg den Hootd Agent te Gouda den Heer W C WEEN INK HeekersingelR 199 AGENTEN gevraagd ADVËBTE TIEÜV in alle Binnen en BuUenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda C G VM IIEE POST vraagt een J0NGMEN8CH als Bediend bekendheid met het Sigaren sorteeren strekt tot aanbeveling Te en JICHT RHUMATIER verkrggbaar te Gouda Wed Bosman Tiendeweg Q IJSBLSTHN Blauwstraat Alphen L Vaeossiad Zn Boskoop J Goudkade P Loom AN Harmeien W G Ktovebs Bqzertwoude J Gaarkeuken Noorden D W Bom Oudewattr 5 Lufianb Waarier Wed Bodthoorn Woubrugge A d Wiide Bodegraven B G F Brink Kamerik vaN Ebüwen I AANDOENINGEN 1 L i Op voordeelige voorwaarden worden Depots geplaatst aanvraag aan het Hoofd Dépót bg M J C HAM te Utrecht Snelpersdmk van A Brinkman te Gouda VAH Handwerksleerlïngen Op initiatief van de Vereeniging tot bevordering van Fabrieks en Handwerksngverheid is voor een paar jaren eene commissie benoemd teo einde een onderzoek in te stellen naar de vertering van de opleiding van leerlingen in handwerk ambacht en fabriek Deze commissie aan welke afgevaardigden werden toegevoegd van het Nut en de Maatschappg tot bevordering van Ngverheid heeft voor eenige maanden een rapport uitgebracht gesteld door Mr B H Pekelharing te Delft waarin de uitkomsten van dit onderzoek zgn nedergelegd Wegens het belang van het onderwerp wenscben wg op dit verslag de aandacht te vestigen hetgeen misschien aanleiding geeft tot bekendheid in wgder kring De volgende vragen werden aan het oordeel der commissie onderworpen Welke middelen kannen in Nederland worden aangewend tot verbetering van den maatschappelgken toestand der leerlingen bg handwerk ambacht en fabriek Kan daarvoor ook heil worden verwacht vao wettelgke bepalingen op den arbeid of dergelgke Zoo ja moeten art 9 15 van de wet van 22 Germinal an XI worden afgeschaft en d or andere vervangen of welke andere weg zou daarvoor moeten worden ingeslagen SunUHMde VereeragingBn ie zich den bloei van ngverheid en handwerk ten doel stellen en andere dergelgke vereenigingen tot dit doel medewerken Men kan zeker niet ontkennen dat de in die vragen aangevoerde punten overweging waardig zgn Zg gaan uit van de onderstelImg dat de opleiding van leerlingen in fabriek en handwerk thans onvoldoende is eene overweging die trouwens alle leden der commissie deelden gelgk m over het algemeen wel niet zal worden betwist De tegenwoordige toestand is een gevolg van de opheffing der gilden op het einde der vorige eeuw zonder dat daarvoor e ne voldoende regeling van het leerlingwezen werden de plaats gesteld In vroegertgdwas de opleiding van leerlingen een zaak van het geheele gild waartoe zg behoorden Door statuten en verordeningen was de opleiding geregeld en lelk patroon was verantw ordêlgk aan net gildebestuur voor de wgze waarop hg ïflii taak opvatte Na de omwenteling werd dit anders en in den nieuweren tjjd zou deze toestand ook niet houdbaar geweest zgn pn velerlji bedrgveo die in het gi oot worden uitgeoefend e iu de tegenwoordige fabrieken waar groote verdeeling van den arbeid is inge voeid is het den leerling onmogelijk alle deelen van het bedrgf te leeren kennen elk heeft slechts een bepaald onc rdeel van den arbeid te verrichten zoodat een jarenlange leertgd deels overbodig dfeels onmogelgk is geworden ieitelflk bestaan er tegenwoordig geen regelen voor de opleiding van leerlingen de nadeelen daarvan doen zich stKeds meer gevoelen maar het geneesmiddel te vinden is niet gemakkelgk Het is een ingewikkeld vraagstuk omdat daarbij allerlei mnntschappelgke ea economische vertoudiagen eu verschijnselen betrokken Mn n de commissie erkent dan ook volmonnig dat zg niet bij machte geweest is eene doeltreffende aljïeiu eene regeling voor 3en arbeid te Vladen JJij heelt zich bepeikt tot de haar gestelde ragen en hetgeen haar voor het oogenblik het meest noodzakelijk en het best nitvoerbaar scheen Het voornaamste gebrek ligt in de ontstentenis van eene regeling wIMbg patroon enleerling persoonlgk met elkam r zgn verbonden en daarom is het iotstandbrengen daarvande eerste stap op den goeden weg Contractentusachen de beide partgen die de wederzjjdscherechten en verplichtingen uaaivkeurig omschrgven moeten r el worden Natnurlgk behoortbg het ontwerpen daarvan b ioorlgk te wordengelet op het onderscheid tiftscheu handwerkof ambacht en fabriek bg bat eerste is geheelebeoefening van het vak mogelgk in eenefabriek niet hoewel daar toch wenschelgkzou zgn dat den leerling een ruimer overzichtvan het geheel en eenige bekendheid met aanzgne specialiteit verwante werkzaamheden verzekerd werd De eerste soort van leerlingenmoeten door den patroon wonden opgeleid detweede door geschikte werklieden wier belangaan den goeden uitslag der opleiding verbonden wordt Ala voorbeeld gont de commissiedergelijke verbintenissen als leeds nu geslotenworden door de Holl Spoqrwegmaatschappgen door de heeren Van Mferken te Delft en Stork te Hengelüo Naar aanleiding dezer voorbeelden spreekt de Commissie de wenschelgkheid ait d t den leerlingen van den aanvang af cenig looM wordeuitgekeerd hetgeen in het hegin van den leertgd te veel gegeven wordt vin4t zgne vergoedingin het geringe bedrag der lantite jaren Leergeld te eisenen anders dan bg uitzondering zou bet welslagen van het Hitractenstelsel inde waagschaal stellen a d iweed plaats eht S l i iMB iMaie een wettelgke regeling van het contractenstelsel onmisbaar om bet op den duur ingang te doen vinden Het verslag bevat de schets van een wetsoijtwerp op dit stfik De voornaamste bepalingen daarvan zijn 1 dei leerlingencon tracten moeten schriftelijk gesloten worden en worden geregistreerd op het gemeentehuis tegen een vast recht b v van 1 gulden 2 de contracten behooren om geldig te zgn aan zekere vereischten te voldoen wat den inhoud betreft 3 gebruik van leerlingen voor huiselijke en persoonlgke diensten is verboden 4 minstens 10 uur voor schoolonderwijs moet behalve de tgd voor godsdienstonderwijs voor den leerling vrg bigven 5 een zekere termijn b v de eerste 1 a 3 maanden van het contract gelden als proeftijd gedurende welke beide partijen de verbintenis nog kannen verbreken 6 regelen worden gesteld voor het van rechtswege tenietgaan dei verbintenis door overlijden of vgor de ontbinding op verlangen van ééne p rtg 7 Leerlingenboekjes worden ingevoerd die alleen de noodige bijzonderheden behelzen omtrent gesloten contracten doch niet omtrent gedrag enz het doel is alleen te voorkomen dat leerlingen zich bg anijeren verhuren in strgd met hun contract 8 Op verlaten van zijn patroon door den leerling wordt straf gesteld terwijl patroons die leerlingen aan contracten onttrekken tot schadevergoeding gehouden zgn Omtrent andere punten b v examens aan leerlingen af te nemen den tijdsduur der contracten het toekennen van belooningen het houden van wedstrijden en tentoonstellingen van door leerlingen vervaardigde voorwerpen geeft de commissie als haar meeniug te kennen dat zg öf vooralsnog èf in t geheel niet voor wettelijke regeling vatbaar zgn In de derde plaats acht de commissie het noodig dat het onderwgs der leerlingen beter behartigd worde dan thatfs Elk leerling behoort de lagere school doorloopen te hebben Voor het verder onderwijs wordt vooral op teeken en burgeravoudscholen gewezen en op vermeerdering daarvan aangedrongen Een algemeen schema van deze te geven wordt door de commissie eene zeer uftgebreide taak geacht welke een afzonderlgk onderzoek van deskundigen zou vereischen Hetzelfde geldt van het herhalingsonderwgs Met het oog op de zoo groote verscheidenheid van plaats van bedrgf acht de commissie zich dus genoopt zich te bepalen tot den wensch dat het onderwgs na het doorloopen der lagere school aan de aanstaande handwerkslieden en fabriekarbeiders te geven hoe langer hoe meer worde ingericht in overeenstemming met de bgzondere behoeften welke het bestemd is te bevredigen Ziehier in korte trekken wat dit verslag geeft Het komt ons voor daj de wenken die het bevat overweging en behartiging verdienen Indien in dezen trant een begin wordt gemaakt met de regeling eener zaak die thans in het geheel niet georganiseerd is kan er langzamerhand een degeljjk stelsel tot stand komen dat handwerk en fabrieken patroons en leerlingen en dus ten slotte de geheele maatschappg ten goede komt Medewerking van patroons en werklieden is tot welslagen van dit streven een eerste vereischte ondersteuning daarvan door maafcchappgen en vereenigingen op wier weg zulks ligt zal aan de tot standkomingbevorderlgk kunnen zgn Want alvct rens de denkbeelden der commissie in eelw wet kunnen worden belichaamd moet er eeMy volksovertniging 4iestaan omtrent de opleiding van leerlingen en op dit oogenblik ontbreekt 4k ïtQg g eel BINjKTENJQAJNTD GOUDA 14 Juoi 1884 Z M heeft benoemd tot leeraar aan de Kijkshoogere burgerschool alhier den heer M J fan Dugleren met toekenning van eervol ontslag ala leeraar uan de Kgks hoogere borgerscbool te Middelburg eu met machtiging tot gelijktijdige traarneming fan het ambt fau teeraar aan het progymnasiura te Gouda Tot onderwijzer aan een der jongen soholen fOor uitgebreid lager onderwy a te Kotterdam is benoemd de heer J viin iteu Arend te Gouda Het ofergangs examen B der Polytechnische School te Delft folgeus art 61 64 der wet op het Midd ondeivvgs 19 met goed gevolg afgelegd door den heer L van Krimpen Aan Ie universiteit te Utrechl werd eergisteren mei gunstig gevoU het eerste natuurkundig examen voor artsen afgelegd door de heeren M Schinkel eu C H Felix Het muziek corps der dd Schutterij alhier zal dezen zomer eens in de 14 daag openbare muziekuitvoeringen geven op de groote Markt en weides Donderdags des avonds van 7 tot 9 ure In de zitting van Donderdag der Arrondissementt Kechthnnk stond o a terecht J H negens een hem ten laste gelegden diefstal van eene pulin fuik In den morgen van den 23 Mei jl werd nl door tHce knechts in dienst van dtin vi8 cher J van O te Gouda vermist eene zy den pnlingfuik eu ivet uit den singel aldaar waar ZIJ den vorigen morgen inet meer andere dergelijke fuiken was gezet Op eerstgeraeldt n ochtend werd beklaagdf iu het bezit van eene dergelijke paliugfuik en eun ziikdoek met paling gezien en bij de later gevolgde arresiatie wees hij aan de politie de plaats aan waar hg de fuik te drogen h id gehangen Het O M bekfa igde 3 schuld voldoende bewezen nchleiide eischtc zyne veroorJeehiig tol eene maand celstraf Over 8 dagen uiispruuk