Goudsche Courant, maandag 16 juni 1884

1884 Zondag ZZ Jonl S 3095 GOUDSGHE COURANT JVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken bchandeleo da meerderheid wil eigenlqk lierer Ues Uten b j het oude De begroolingKommisaie besloot het Onderwys bet lutat te behandelen omdat men dan het beat kon nagaan wat er an de andere begrootingen geroegiyk geschrapt kan worden en op de rerhooging van het Onderwya oTergebraeht er wordt S millioen meer gerraagd Toor yerbetering van de trakteJneaten der schoolmeesters De nienwe Belgische Ministers hebben betit genomen an hunne departementen De Kamers ign tegen 21 Juli byeengeroepen terwgl 8 Juli de serkietiogeu tullen plaats heboen roor den nieuwen Senaat In het personeel der proTinoiale gouTerneura lal een belangrgke wgiigiug worden gebracht De algemeene erkietingen in Hangarge die reeds lang tot looreei bloedig getwist aanleiding gaven tgn begonnen en tullen iwee wekeu duren Tot ni toe tijn te Petth bekend de resultaten au 138 lysten De regeeriiig wint tot nu toe H tetels en erliesl er twaalf tot ile reeds gekozenen behaoren de beeren Ti ia miuisler precideul en Pechjr president an den landdag De etiatssccretaris N atlako ich werd bestreden door de antiaemielec die de candidatunr au den door het Tisza Ëstlarproces bekenden ad ocaat Köt os steunden De staatssecretaris is herkoten evenals een ander lid an het kabinet de minister Keninny Deze crkietingen tgn daarom zoo belaugrgk wgl daarvan de vernieuwing an het Oostenrgkscb Hongaarsch verdrag afhangt dat in het volgend jaar moet eruieuwd worden De minister Tisza is voor het behoud daarran maar de uiterdie linkerzgde il het afichaffen en bg deze heeft de gematigde oppositie tich ge ocgd die steeds gereed is de hand te leeneo ten einde den heer Tisza omver te werpen Naar de aanvankelijke resulta en te rekenen heeft de oppositie rohter niet veel kans erandering in de ineerj rheid te brengen Oansch Hongarije is onder den indruk dezer verkiezingen en in ele streken tiet het er uit alsof het leger gemobiliseerd ia om aan eeu inral an den gaod weerstand te bieden Hoe groot de oppositie ook tg welke tioh legen de rerkieaing van den heer Blaine tot president der Vereenigde Staten van Noord Amerika openbaart gelooft men toch dat hg op zgnen nog onbekenden mededinger den oandidaat der democratische partg de zege zal behalen daar hij rekenen kan op de temgien van al de lersohe kieters die besloten hebbeu hem te steunen omdat hg den Ëngelachen ijandig gezind ii en eel sympathie oor de lertche taak hteft Afloop van Openbare Verkoopingen vau Ooroerendo Goederen VEILING 17 Juni Huis en Ërf Raam en 15 Huiieu in een gang daarachter O No 308 tot 322 ƒ 9316 k F Meger te Oudshoorn en K Meger Pakhais en Krf met Borenhuis Kaam O 321 en 324a en Huis daarachter ongenummerd ƒ 2535 kr G Hnagsman RECLAME RENTENnFORTUIN Wer kjpluiist dig in bet betit i $ na roed en ter benru renoteerd lÊKlta actiea ut obUgtUta kao z cli p BittaeiiutiKhe en lekere wijze ew INKOMEN VAN 40 o TCredufea dooreenroMlii operauen betiaande in den rerkoopTan premin Dit fttd twkende ev trdert lug id rêrecbiileorfe lioden beproefde lyttews wttfcert o jurl kj inkoneo van t a OOO met en kapitaal ia f V afin gaettnj vao t 5 000 f 1 000 met f 3 500 r 500 M 1 tta Dl fondHD lya altyd beschikbaar De wmii wordl aan HyiM per poetwiuel opfeioodea Duidelijk uttUggenié irochwm W9nltH 9piaart04 gtdant aanvraag rnANco n koitelooi ut§€ iM 4m i9W 4 n Hoer DirecUur dtr Alammm na Bélgiaohm Smak BAMQUE aËNÊRAIaE DE BELOIQUE 6 Rm j é Coatgt BroMal MABKTBEBICHTGN QOUda 19 Juni 1884 Met Aanwen handel ble Ba granen ali oren Puike leeuwsche Tarwe iets aster ƒ 9 a 9 60 Goede en polder ƒ 8 26 8 75 Afwgkend naar kwaliteit Rogge 6 26 a ƒ 6 75 Gerst ƒ 6 75 4 6 50 Haver 4 4 4 60 Maïs 6 75 a 6 10 Verder geen handel De eemarkt met gewonen aan oer alle soorten verdrn lot hooge pigzen lug verkocht ette arkens 23 a 28 et arken oor Londen 20 a 23 et magere arkens en biggen lug biggen 1 70 a 2 per week schapen en lammeren tot hooge prgten erkocht handel echter traag Aange oerd 203 partgen kaas eerste kwaliteit ƒ 27 a ƒ 30 zware ƒ 31 2de idem 24 è ƒ 26 Noordhollandsche 30 a 35 Goeboter 1 35 a ƒ 1 45 Weiboter ƒ 1 10 a ƒ 1 20 UarKerlIjiia Stand GFBOREN It Joai Ttiu Mriaaa oaden J Talc g 1 d Boom Mtri Hokertina oaden F W Wolckio en C J van logea OVEKLEDBN 16 Juni J V A aa der Utii 4 m GEHUWD 18 Jtni A Tryliili en M an Daotzig ADVERTEWTIËN Getrouwd A TBUBITS BN M VAN DANTZIG die mede oaiueiis wederzgdsche betrekkingen hannen dank betuigen voor de vele blgken Tan belangstelling Oouda 18 Juni 1884 ♦ Bevallen van een Dochter T S GOEDEWAAGEN Echtgenoot van G HOOGENBOOM Kapitein Ingenieur Fort de Koek 1 Mei 84 fledeu oreileed te Amtterdam mgn eenige Broeder MARINÜS ARINÜS W HOOÜENDIJK Wz Gouda 19 Juni 1884 Eenige kenniegeving De Wed C 6R0ENBNDAL Achter de Viscbmarkt vraagt WERKHUIZEiV of NATTE WASSCHEN Mejuffrouw van der DOES OOSTHAVEN B 86 vraagt tegen AUGUSTUS e k eene EMmmmmmmMt goed kunnende koken tevens geschikt voorhuiswerk MejulVrouw KAMPHÜIJZEN Hoek PEPERSTRAAT verlangt een zindelijke Diiars 8®oi die goed kan koken P G tegen AUGUSTUS Gevraagd te Gouda met HALF AUGUSTUS b jong gehuwdeo eene als MEID ALLEEN goed kunnende koken en netjes in haar werk Goede getuigen worden vereiscbt Adres met franco brieven onder letter O aan het Adv Bureau van de Boekh A KOK COMP te Gouda NEDERRTJWSCH van J B U JE B N E N te Emmerich a d Rijn Dpor Hteren leeraren in de landbouwkunde alsmede door mannen van het vak wordt myn Stremsel als z jnde het beste en het goedkoopite dat tot hiertoe gemaakt is vooral om zgne zoo krachtige en immer gelijkmatige werking ten zeerste aanbevolen Goedgekeurd door de Heeren Dr PRIJTAG Professor aan de Landbouwkundige Academie te Poppehdorf en ADOLF MAIJER Directeur aan het Ryksproefatstion te Wageningen Prfls van 1 Ltr flesch 1 10 Vi 0 60 KAA8KLEUB8EL en BOTBBKL E VBSEL van uitmuntend goede kwaliteit Verkrflgbaar bg de Heeren J BOERS en J H ZELDENRIJK te Oouda 0 PE 3SrB A I E Op DINSDAG den 1 JULI 1884 ten 12 uur s middels zal door de Garnizoens Voe dingsC ommissie te Gouda onder nadere goedkeuring van den M v O worden AANBESTEED De levering van de beaoodigde AARDAPPELEN ten behoeve van de menages der troepen in het Garnizoen te Oouda van 15 Juli tot 1 November 1884 De voorwaarden dezer aanbesteding liggen voor gegadigden dagelgks ter lezing van af 10 uur des morgens tot 2 nar namiddags op het bureau van den Garnizoens Comm ndant De Majoor Voorzitter van de Commitiie STRAATMAN O mmm nm bij SWITZER Openbare Vrijwillige Verkooping op WOENSDAG den 25 JUNI 1884 des voormiddags ten 9 ure ten huize van den Heer H H BEKKER Mr Grutter te Stolwijk v Bi MEUBELEN HUISRAAD en andere roerende Goederen waaronder 3 BEDDEN 1 MAHONIEHÜOTEN SECRETAIRE 1 dito LINNENKAST 1 WITWERKER8 CHIFFONIÈBB ÜLA8 en AARDEWERK enz Diegenen die verlangen mochten goedemtin te steken kunnen zich aanmelden bg genoemden Heer BEKKER mits vóór den 23 Juni 1884 Nadere informatieën geeft Notaris SPRULIT te Ouderkerk a d IJitel Zuivere Cacaopoeder VAN Kichard C van Haagpen te UTBBCHT Verkrggbaar te Gouda bg H W M 8TEEVEN8 Firma A D ckï Hoogstraat H J KABEL Oosthaven B 36 J F HERMAN en Zoon Lange Tiendeweg D 62 te aUli A LAROCHE OwSmdto KRAEPELIEiV t HOLM gjL BBB j dryvend IJzerhmdtitdê Qhim ♦ Kp © Larocke b j bloedarmoede elo In lleMohen van ƒ 1 90 en I Eenig depot voor Gouda en Omstreken bg den Heer C THIM Apoth te Gottda Door deu Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen BE QOÜSm ME of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkgïazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth Pr js 0 Cents Snelpersdruk van A Brixkua te Gouda BINMENLAND QOVDK 11 Joni 1884 De Kerkermul der Ned Her Kemeenie Ie Vliuinpg heeft het beilaande viertel aanf e uld met ilr C H Van Bhijn pretlilcent te Gouda De Oemeenleranl ran Utrecht rereenütde tioh Donderilaft jl met een voordracht van B en W om mei ingaug van 1 September a tot lijdel jl e lernrea in ile fiyninnaiiek aan de H B School voor neiqea Ie benoemen roejnff M van Ainerom alhier De IwnoeminK ui geacfaieiieo roor loolaofi tot de lierarea mrjnfrroaw Hoogtlag bg etentneel heratel jiare leawu tal hervatten De betaldixing tal orden berekend naar ƒ 600 per jaar Giaterenmiddag irerd ten Raadhuiie alhier aanbesleed het verwen en behangen van eenige vertrekken in Kemeente gebonwen en wel in twee afzonderlijke prrceelen Ingeachreven werd door K Geitel late perceel ƒ 282 de I28 M Binnendyk late 270 üde 1 4 B de Jong late 323 2de 143 ff van Soeal late 188 2de 124 en J Qonat late 266 50 2de 131 60 In de tilting der Arr Rrehtbauk te Rottenlara rail Donderdagmorgen werd o a reroordeeld J H tonder beroep alhier bekl tan dicftlal rail een tiiehfuik tot 1 maand ger cell Voor bet Oereebtakof te i Grarenhage tlond gitteren Icreeht 0 W r d P oiul 27 jaren laautelijk goud en lilrerkaihooder te Qonda btiohuldigd vau bedriegelijke bankbreuk door hel alt gefailleerd loopman rerdulitereu ran koopoianichappeu e n loensade goederen van aüa bowlel I U de door den beach afgelegde bekeolenia bleek dat i$a taken een rgf of teatal jaren te Oouda gedaan tpoedig leeda niet goed gingen en later zelfi lerr ongnnalig waren geworden loodat hg in iVorember jl behalre lohalden aan lereranoien lot reu rrij aanileulgk bedrag wegene geleende gelden au tgn rader 5000 en aan tgn lohoonmoeder 1800 Ie belalen had Oen 23n Noreniber tich luiten ataat tiende den rolgendea dag een rerrallen wiHel ta roldoen en alioo feitelgk opgehoaden hebliende te belalen verliet hg heïmelgk tgn woonplaata met hel plan tioh naar het buitenUnd te Iwgeren iloch met tich nemende een deel van tgn winkelvoorraad bettaaiide in allerlei koelbaarheden door hem geichat op een waarde ran lOUll Dentelfdcn ilag ferkocht hy daarvan aan een tyiier oiedilenren Han handelaar H te Sobiadam ten groot gedeelte toor 860 terwgl bg een paar dagen later aan ilentelHen perioon dien hg rerrolgoni naar Oen llaa had ontboden weder een pang roorwerpen verkocht roor 120 beide rerkoopen deed bg olgena tgn eigen opgare onder de waarde Te i O rarenhage waar hg op enkele ilagen na ran 23 Nor tut 13 Oec rerbleef leidde betch een teer trearig leren in getclichap ran zekere damet in de Tiiiliiigbilruat woonachtig en dat wel terwgl hg rrouiv en kind familie en taken had in den tteek grialon Van de opbrengst der overige medegenomen voorwerpen die werden rerkooht of beleend en ook wel ten geachenke grgeren mankte hg goede tier totdat allrt waa rcrieerd en bg tgn afaoheid bekwam Aanrankelgk in ggieling geateld erd beachuldigde alt bunkroeticr in heohlenia genomen Den 29 November wat bg door de Rechtbank te Kotterdam in ataat run faillitaemenl rerklaard en bleek bij de inreuturiiatir dnt het bedrag der ehuldeii dat der baten met 10 00a overtrof lersgl de in de winkel achtergelaten sieraden op ongeveer 3000 werden gelaxeerd Keu aantal juweelen gouden au tilreren roorwerpeiii waren onder de orertoigingsstukken Ier terechttilting annwetig en komen altoo nog aan le crediteuren ten goede Besch deed hel overigena roorkomen dat hg door de toestand tguer zaken rerward was geraakt hg ktd gehoopt dat alles zou tgn geschikt en was rtrti na gerulmen tgd tot de weteniohap gekomen dat tgn failüelrcrkUring wat uitgesproken Nadat omtrent het boren medegedeelde een twintigtal getuigen verklaringen hadden afgelegd was hel woord aan adr generaal mr Bgleield die kor iyk aautooiiile dat uit de bekentenis ran besoh in rerband met de rerklaringm der getnigen rolkomen was bewezen hetgeen besch was ten laste gelegd Hg geloofde dat buiten iwgfel betch met zgu onhondbaren toestand bekend was Met het oog op tgn onbesmet verleen en tgn jeugdigen leeftijd eisëhie Z Ë O A eea reroordeeling tot 2 jaren celstraf De retdediger mr Baroo vin Zuyien ran Nyerelt wees er op dat tgn dient iet bekend waa mat de weubepalingen betrekkel bedriegelijke bankbreuk Zijn taken waren lehlernitgegaan en daardoor was hg in rerwarden toepland geraakt hetgeen nog toeiiam toen hg hier tet stede in handen riel ran personen die hem ceker jniet op den rechten weg touden brengen maar esch had eenmaal ti h aan lichtzinnigheid orrrgegewn en ondoordacbt was hij roortgegaan Pleiter hoipte dat een en ander als rrrsochtende omstandigheden zouden gelden en rooral de reeds ondergane picrentiere gerangenis bij de op te leggen straf in s inmerking tou worden genomen De uitspraak is bepaald af a a Vrijdag De Eerste Kamer der Stalen Gleneraal is tot berratiiog ran de werkzaain den opgeroepen tegen Maandag 30 Jaui dea avo da te 8 uren Uit Carlsbail wordt geowM dat Z M de Koning ran plan is tgn rerbiyf Mint te rerlengeo en waarscbgnigk er rgf of aea eken te rertoerea êi Een wetsontwerp ia iugtdiend tol rerhooging ran den aocgna op het adiililleerd van ƒ 57 tot 60 Het i bestemd om in werking te treden met U Juli a s Het gemeeniebetlaur van Ondewater heeft teugevolg ran de in de circnlaire der Dciftscho Tentoonstelliugscommlssic rourkomendt woorden Kan tich ia geral vaa baaokialigiog Éf rierlïes niet reiantwoordelgk stellen geweigeld de daar aanwetige stukken betrekking hebbende op het leren ran Prins Willem den Eerste naar de tentoonstelling te Delft op te tendeu Ouk partiealiereu tgn er die om die reden huiverig zijn voorwerpen in hun betit Igdelgk at Ie staan De heer J A Moutgu aldoor betit eene toogeutamde opzettafel die reeils meer dan twee en eene halve eeuw eigendom iguer familie ia geweest met een tafreel ran deu moordaanslag beschilderd De daarop voorkomende figuren van den Prins diens gemalin ran deu schildknaap eu van deu moordenaar moeten zeer gelgkend zgn In aommige garnizoenen tullen op last ran den Minister van Oorlog proeren worden genamen met het betigen vau houlwol lot ruiling ran de bedtakkan der ooderoAioieren en minderen De Commistaiis des Koniugs in Zuid Hollaud heeft ter kennis van de belanghebbenden gebracht dat bg bMluit vau 10 Juni 1S84 No 64 door ied Staten is bepaald dat de aftonderlgke jachten op waterwild voor dit jaar tallen worden geopendop Maandag den 28 Juli a s eu dat mitsdien van dat tgdstip af de uitoefening der jachtbedrijven vermeld in art 15 lett d f en h dei wet op de jacht en visscherg is geoorloofd wordende levens herinnerd aan de bepaling van art 1 van het reglement op de uitoeftning der jacht n visaohcrij in deze provincie krachtens welke die jachten niet anders inogeu plaata hebbeu dan op het water langs de stranden oevers ran meren plaaseu rivieren en op moeraasige lauden Woensdag a s wordt door de Rotlerdamtohe Afdteling rm hl Neder Jboaeei van deu heer Jan C de Vos die met tgne zooveel lof inoogstte een uieuw oorspronkcigk bigtpel in 3 bedrgven opgevoerd Het in sommige bladen opgenomen bericht alt zouden drie roariueaohepen met name de Atjeh Von Oalen en Zilveren Kruis uitgerust worden om Ie vertrekken naar de Atjehsche wateren is ten eeucnmale ongegrond Wg kunnen met volkomen zekerheid raededeeleu dat er vau uitzending van schepen uit Nederland naar Aljeh geen sprake is Wel is order gegeven om de Aljeh vóór October aanst geheel reisklaar te maken doch dit vindt alleen tyn oorinak in s Ministers beslissing om dit schip niet gelgk gebruikelgk ua vijfjarigen dieust in conservatie Ie glt n maar in dienst te houJen onverschillig roor welke bestemming ook Eveneens wordt de Zilveren Kruii uitgerust om in dienst te komen vermoedelgk voor een eskadertocht doch ook dit is niet onherroepelijk vastgesteld In elk geval voor Atjeh wordt hier te lande geen enkel schip gereed g m kt Torf Twee el arige jongens te Leiden H en V waren eergisteren de ouderlgke woning onlloopen tonder daarin terug te keeren Nadat tij nabg De Vink waren opgemerkt werd door de Leidtche politie ook aau de omliggende gemeenten hunne aanhouding verzocht In den afgaloopen nacht echter werd door eenige bewoners van buiten de voorm Wittepoort een dier knapen nl V aan het politiebnreel gebracht als zijnde bijna levenloos uit eeae aldaar aanwezige sloot gered terwijl eenigen tijd later het lijk van den tweeden knaap op aanwijzing van zgn makker uit eene andere sloot werd opgehaald Beide jongens hadden zich in het land te slapen willen neerleggen doch waren door de duisternis misleid in het water geloopen Zeer waarschijnlijk was het noodgesobreeaw slechts van één hunner gehoord Staten Oeneraal Tweede KaHn Zittingen van 19 en 20 Juni 1884 In de titling van Donderdag werdtn de beraadslagingen over de wetsontwerpen betrekkelijk de klaasenbelaaling voortgezet De heer Correr Hooft wilde nog niet toegereu dot niet door behoorlgke en ernstige bezuiniging zon kunnen roorkomen worden het opleggen rau nieuwe belatlinge i maar moet dat too weten dan locb zeker geen belasting waarran de eerste rerdediger van Donderdag de heer Gleichmau de grove gebtekeu heeft aangetoond gebreken die rooral Vt alelsel ran aanslag ran aangifte schuilen waordwr de belasting too onrecbirawdig mogelijk zal werken Dit is op kleine schaal te Spr bealreed vervolgens de afschaffing ran bet patentrecht Hoe is t mogelijk dat terwijl meu zegt geld nooilig te hebbeu een goede belasting afschaft De tegenwoordige patentplichtigen zullen door de klastenbeloating reel minder betalen Men zal dus feitelijk een ruim rioeiende bron vso iukomsten stoppen om een onzekere eu onbillijke belaaiiog in t leven te roepeu De heer van Baar bleef bij zgu vroeger uilgesprokeii overtuiging dat niet tonder de uiterste noodzakelijkheid en dan nog niet tonder een stelsel van betere verdeeling van lasten tot het heffen van nieuwe belastingen raag worden overgegaan Een belasting als de nu voorgedrageue zal in het geheele land drukkend werken omdat de gemeentelgke lasten reeds zoo zwaar drukken Zoo al niet op de Uroudwetsberzieniug dan toch op de regeling van het Indisch financiewezen behourde gewacht ie worden Doel men dat niet dan komt men lot rerrormiug tot verknoeiing van het belastingstelsel Daarbij is de klasseiibelasting lelft niet gewettigil door het betrekkelg k geringe bedrag dat meu tal kunnen heSeu Eu daarvoor gaat meu een over t algemeen goed werkende belasting als het paleutrecht opheffen Twee hoofdgebreken kleven de klassenbelastiiig aan geheele onzekerheid van heffing en verregaande stuitende ongelijkheid Men mist een vast percentage omdat men een sluitpoat op de begrooiing wil hebben dal reeds tal de prikkel tgn tot bovenmatige opdrijving van de uitgaven Omtrent de opbrengst der heffing bestaat daarenboven de grootste onzekerheid Na van spr standpunt te recht de eed verdwenen is slaat ook de aanslag op losse schroeven In de meest conioientieuse colleges ran tetters vindt men niet genoegzame waarburgen De fiscua zal daarenboven door tijn Kgksinspecteur die de zettarscolleges beheerscht zoo willekeurig mogelijk kuunen haudelen Ten eeneumsie onbillgk is ook de verdubbeling van lasten roor de grondeigendom wordt teker algeheels oiitheRiiig roor handel eu nijrerheid en dat terwijl de grondeigendom reeds too twaar bilaal is Voor sprelÈer en naar hij hoopt roor de groote meerder