Goudsche Courant, woensdag 18 juni 1884

V t £ 884 N 3093 I door bijzondere g eleg enheid liESLEUMIJLADEHEEIlENHMBSDaOENEN I f 1 00 C A van OS Az Kleiweg È 73 q i De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRiJDAG In de St geschiedt de uitgave i p den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATER DA f prys p er drie maanden ia 1 25 franco pkr post A 1 50 WLikm 2 Specialiteit voor AANLEG VAN VTATEIILEIDING I in particuliere en alle openbare g ebouweii i Kantoor en ülag azijn Gouwe C 241 i tfel ingang van 1 Jlli U k i4 Wt laliona ekef hel nation ionajf der RHPapoatweginut ichlkppii benoemd de l r D Bood die reieda rele jaren achiereen aan dit alatiori Varkuam faa Drse benoeming tal lelcer door onze atadfreaooten net genoegen worden ernonien daar bet reizend publielc den beer Boon leerde kennen ala een balpvaardig beleefd en ffiok amliteaaar bq irien de betrekking ongetwijreld lo goede baodeo la fttt beden Dinadog uitgeKevea balletin omtreo IRll IDeatand van Z K H den l rioa ran Oranje laidt aldui Omtrent den toestand ran Z K H ralt oiede te deelen dat bet lypbeuae proces is atgeloopen eene groole twakie aoblerlaieode Het recouvale oenlie ttjdperk is ingetreden dat nit den aard drr lask aa langen duur laltgn In dien tyd is weinig afwiweling te wacbten waarom geneesbeeren besloten hebben geene bulletins meer uit te geren Bg gunstig weder zal Donderdagarond ran 7 9 our op de Markt alhier eene mtuirkuilroering gegeren worden door hel Muziekoorpa der dd Schuiterg Uil het ons toegezonden 3e jaarl rerslag ran de HoofdCommissie ran het OnderUemtHgi ondt opjtricit door iet Nedtrl ondermjierê nooltciaf bljjkt dal dit fondi ofscboon nog jong reeds reien te zegen is daar reeds rersoheideue ondersteuningen konden rerleend worden Niet dan na ernstig beraad oorafgegaan do r nauwgezet onderzoek gaat men lot ondersteuning orer Uit de rekening en reraot oording blykf dat het vaste fonds ran ƒ H623 47 tot 17860 77 klom Uit de opgare der bedragen bigkt dal het onderwgiend personetl in deze gemeente bgna in zgn geheel medewerkt nan deze zoo nuttige zaak Wg eosohen naar aanleiding ran genoemd rersing ie aandacht ran Gouda a gegoede ingezetenen op bet fonds te resiigen Door eene kleine jaarlgksohe bg trage toetezeggen verleent men zgn steun aan een ttak die ongetwgfeld de sympathie ran alle weldenkenden verdient Ken meldt ons De zangrereeniging Apollo rerschufie onder lei ing ran haar bekwamen Directeur den heer Koiiings we leden A udagarond in de zaal Kunstmin der Door ongesteldheid ran Mej B kon het ei op het programma rermeld uiet worden uitge oerd hierroorwerd de il ori e ran HimmelgeP f reik nr olgemeen in den smaak viel Aan het ONTVANGEN Nieuwe Cretonnes waaronder aan weerszyden bedrukt met verschillend Dessin vry van Arsenicum D HOOGENBOOM Openbare Verkoopingf te GOUDA op DINSDAG 17 JÖNI 1884 des voormiddags ten elf ure in het Koffiehuis Hasuonie aldaar van No 1 Een ruim goed betimmerd WINKELHUIS en ERF aan den Raam te Gouda wflk O No 308 Nr 2 tot 17 Zestien HUIZEN en ERVEN op een Erf in een gang daarachter wijk O Nr 309 tot 322 en 2 nog ongenommerd En No 18 Een PAKHUIS met een fraai Bovenhuis met vrqen opgang aan den Raam te Gouda wijk O Nr 324 en 324a Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda OpenlDare Verkooping in het Schaakbord op de Kleiweg te Gouda op DONDERDAG 19 JUNI 1884 s middags 12 ure van Elf € 14i€EW4i wassende op 3 perceelen land eik groot 1 hectare gelegen achter de woning bewoond geweest door J K0R8 in Bloemendaal binnen Waddinxveen voorts het GRASGEWAS wassende op het Erf in den Boomgaard en langs het Jaagpad en de BOOM VRUCHTEN In 4 perceelen door nummerpaleo aangeduid Betaaldag 15 October 1884 Twee dagen vóór de Verkoop te Ijezichtigen Nader onderricht geeft Notaris MOLENAAR te HutWin rpecw StoumbieTbrouwei iJen de HAAU SLEUTELS AMSTERDAM i De uitmuntende TAFELBIEÏtEN uit vöori noemde Brouweryen zyu steeds teeenl Brouwery s pryzen verkrijgbaar inihet DepOT A NORTIER Gouwe C No 34 3 Openbare Vrijwillige f erkooping op WOENSDAG den 25 JUNI 1884 des voormiddags ten 9 are ten huiïe van den Heer H H BEKKER Mr Grutter te Stoltoijk yaü mmELE HUISRAAD en andere roerende Goederen waaronder 3 BEDDEN 1 MAHONIEHOUTEN SECRETAIRE 1 dito LINNENKAST 1 WITWERKERS CHIFFPNLÈRE GLAS en AARDEWERK enz Diegenen die verlangen mochten goederen in te steken kunnen zich aanmelden by genoemden Heer BEKKER mits vóór den 23 Juni 1884 Nadere informatieÉn geeft Notaris SPRUIJT te Ouderkerk ajd IJsse OPENBARE AAITBESTEDIITG BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zyn voornemens op VRIJDAG den 20n JUNI 1884 des namiddags ten één ure in het Raadhuis aldaar by iuschryviug in twee afzonderlyke perceelen AAN TE BESTEDEN Het Verwen en Behangen van eenige vertrekken in Gemeentegebouwen Het Bestek zal dagelgks de Zondagen uitgezonderd van des voormiddags 10 tot de namiddags 1 ure aan de Stads Timmerweri ter inzage liggen Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteArchitect De inschryvingsbilletten zullen op zegel geschreven door den Inschryver en zijne borgen geteekend en behoorlyk gesloten den 19 Juni 1884 vóór des namiddags 5 ure ter plaatselyke Secretarie moeten zgn ingeleverd Er kunnen COMMENSALEN geplaatst worden bij H Dl JONGH op de Kleiweg wgk E No 83 T Qoedewaagen en Zonen O OTJIDA MARKT naast DB WAAG verstrekken gelden op efiecten voor bed agen onder ƒ 1000 a 4 j ars daarboven tot den profongatiekoers volgens Amsterdamsche benrsvoorwaarden I nemen gelden a deposito a 4 s jaars voorbedragen onder ƒ 1000 voor minstens 2 dagen daarboven 8 nemen gelden a deposito tegen onderpand in russ fondsen a S g jaars I belasten zich met het koopen en verkoopen van efiec tegen een provisie ook voor loten van H 7o voor fondsen boven de 30 i onder 30 wifclen coupons boven de Ai isterdamsche beursnotee Vg zonder bybcfrekeni g van pro visie j als pr frslOq 0 20 ruas r lebel 0 01 km do lar 0 01 pr OOstenHcoup 0 Ö5 pond sMrling 11 Sof 0 21 InkasseèBn zonder I Koste iif a sterdam ewRotiterda 3 00 Moorlrechl fiou Van Moordrecht Qon jkax Gouda n m i 3 15 Van Gouda tbt Moorérl en Goudefak n m 4 6 AANVANGENDE i ZONDAG 15 JUNI Tarief Iste Klasse Retour 35 Ct 2de 25 I Ligplaats bij de Goudsehe boot Voor een of twee HEEREN te Huur een flinke KAMER GEMEUBILEERD met ruime ALCOOF op netten stand met of zonder Kost Brieven franco Bureau van dit blad onder motto cKamer Openbare Verkoopingf a Contant van eene party HOlirWAREl op DINSDAG den 17 JUNI 1884 des voormiddags ten 10 ure achter de Waag te Gouda bestaande in geschaafde en geploegde VUREN en GREENEN DEELEN en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden Nadere inlichtingen te bekomen by den Deurwaarder B H VAN DE WERVE te Gouda Het Stout k Ale VAN S ALLSOFF k mi brouwers te London 4r Burton on JVct bekroond Gouden Medaille Parijs 1867 Eerste Klas London 1862 ordt door Vfrsohilleiide doctoren in Nederland aanbevolen om zgn oei ende bestauddeelen Anir t A CALISSENDOUFF Rotierdam Verkrijgbaar voor Gouda k Otiutrtken bij de Depolhouders SLOTËilAKËR Co Snelpersdruk van A Bkivkhan te Gouda $ o Woepsdag 18 Juni fiOUDSCHE COURANT meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERT E NTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags erschynt lp Inz n ing an advertentlén kan geBCigeden tot één uar de namiddags vin den dag der nitgave applaudissemenl kwam bgna geen einde orer het algemeeif kaoh Apollo over het welslagen ran dezeuitrof ring roeiden ook wat de opkomst ran hare kunstliefende led w aangaat De iMl waa goed bezet en het bal dat den arend sloot teer geanimeerd Tot roOrtitl ler ran het betinnr ran den polderde Neise Ie Oaderkerk a d IJsel is gekozen deheer Jan Hoogendijk lerw jl als groomitleerde ingelanden tijn herkozen de b ereu M de Jong it en A Hoogeodijk Ji i Tot lid ran den gemeenteraad te Groot Ammers is gekozen de heer H ran der Wolf roet 43 stemmen tegen 42 die op den heer A i Voortpuij waren uitgebracht ifzondeflyke Nommers VIJF CENTEN t4 irku bS exun i uo de ooj f edugd d heer W 4S tegen 0 alemmen heeft aangenomen lot tgdeIgke rersierking der maritime middelen in de waierco ran Aljeb met het doel om krachtiger op te treden legen sommige onderhoorigbeden speciaal tegen den Radja ran Tenom ter berrgding der gerangenen ran de Nisero Op de aanstaande vergadering der Maatschappij voor geneeskunde op 7 en 8 Juli a s te Leeuwarden Ie houden zullen belangrgke roorstellen ter tafel komeu tol wgziging van de opleiding onfer aanstaande geneeskundigen In de a si zaraerrergaderi g der Pror Stalen ran Zuid Holland tal o a ia behandeling komen een adres ran het geffleeotelMaMiir ran Sohoonboren om tegnaoetkdiat g ntl de Pra K iiiie fondsen in bet door die gemeente toegezegd subsidie len behoeve ren den aanleg en de exploiiaiie eener iramign lusschen Gouda en Schoonhoreo waaromtrent Oedep Staten eene afwgzende beschikking roorstellen De afdeeling Utrecht stelt voor dat lol het Ie natnurkiindig examen tulleo worden toegelaten Ie ig die het eindexamen B aan een gymnasium hebben afgelegd 2o zg die eindexamens der H B school met 5 jarigen cursus hebben afgelegd en bekend zg u met de gronden van Laign en de eerste bej inseleii van het Orieksch 3o zg die 19 jaar oud voldaan hebbeu aan de eiscbeu van bet matbemaUBoh lUenrisch exameii waaraan Latijn en de eerste beginselen ven Grieksch worden toegevoegd Verder wil de afdeeling Utrecht dal aan ieder die bel practisch artsexamen heeft afgelegd de geilegenheid gegeven worde zich den doctorstitel te verwerven Onder de nieuwe nitgaren die ons werden toegezonden behoort er een die wg gaarne onderde aandacht onzer lezers brengen Hrt is de Lee w ieri ecu blad ter berordering van ous letterkundig verkeer uitgegeven en geredigeerd door den heer W Gosler £ r tijil thans 3 nrs ran dat blad rerscheoen en de inbond daarran is beUngrgk genoeg om de ailgare een bepaalde aanwissl ie mogen noemen Op onderhoodendeii toon geachreren artikelen orer letterkundige onderwerpen doen bel blad met belangstelling ter band nemen door ieder brscbaafd landgenoot en wg hopen dat een ruime deelneming hel roorldarend bestaan daarran zal rertekeren Het abonnement bedraagt franco per post 3 Wg oniriugen de Ie Ad ran een werk dal zeker door onze iandgenooteo met genoegen zal worden welkom geheeten Het heet De VAUEa DIS Vadeblands m zijn leven en uerken getckeUt mor hel Nederlandui Folk door Dr W A ïerwogt In boetenden stgl wordt hier het leren geteekend van Prins Willem in 158 gedood door den kogel eens sluipmoordenaars Thans nn dat treurige feit 3Ü0 jaar geleden roorgerallen in ons laud wordt herdacht zolleo reien behoefte hebben de kennis Ie hernieuwen mei de geschiedenis dier dagen en daartoe is genoemd werk alleszins geschikt Populair geschreven opgeluisterd door gekleurde platen en roiaal gedrukt zal dit boek weldra een sieraad gn ran menige huiskamer Het is compleet in 20 afl ran ƒ 0 66 De inteekeoareii ontrangen gratis een portret ran Prins Willem in Chromolithographie naar de sohilderg ran M Mierereld De heer dr B Killer rabbgn Ie Prenslaw heeft de benoeming tot opperrabbgn te Rotterdam aangenomen Eindelijk wil tg dal telke jare worden benoemd 4 examen commissies zitting houdende Ie Leiden Ulreobi Groningen en Amsterdam ten einde de siaaisexamens voor artsen af te nemen lu de toelichting lezen wij o a De afdeeling acht bet onbiilgk dat hun die arts geworden zgn zouder den gymnasialen weg Ie hebben gevolgd het verkrggen van den doctorstitel oumogelgk is gemaakt Onder de oud leerlicgeo der Hoogere Burgerscholen birinder zich uitstekende artsen en studenten die het rolle recht hebben op een wetenschappelgken tittl Van hen zal dan rolgene het voorstel niet alleen hel vervaardigen van een proefschrift worden rerlangd maar ook neg hel afleggen van bet doctoraal examen Zoo kan de doctorsiilel hoog genoeg worden gehouden De afdeeling Tiel doet een voorstel dat van het Utrechtsche voorstel niet veel afwgkl Dordrecht eindelgk wit dat artsen volgens de Kederlandsche wet worden toegelaten Hei Hoofdbestuur dankbaar voor hel initiatief door de afdeeliugen genomen wil de roorstellen commissoriaal maken Als bgdrage tot de ontzettende statistiek der zelfmoorden diene het rolgende orerzichi daaromtrent in SleeswgkHolsteiu hetwelk ran dubbele beteekenis is omdat bet eene grooteodeels landbonweude bereiking betreft Het is ontleend aan het officieel jaarrerslag over den gezondheidstoestand aldaar in 1882 dat onlangs verschenen is Het getal zelfmoorden bedroeg daar in genoemd jaar 340 dal is bg eeue berolking ran pi ra 1 124 000 zielen pi m 300 op het millioen In 1860 was dit cgfer 179 cll jaar laier 240 nn eer elf jaar later 300 I Staten Generaal Twemb Kaxeb zittine ran Maandag 16 Juni 1884 In deze zitting is hoofdstuk II der Indische be groolMig aangenomen nadat de Kamer een door de Regeering voorgesteld crediet nin 1 millioen met Onder de aangegeven oorzaken behooren ook vrees voor straf 13 ongelukkig huwelgk 11 financieele rampen 8 versmade litfde II het gooiste aandeel der bekende oorzaken echter komt aan krankzinnigheid waarvan de grond met wordt opgegeven 86 en dronkenschap 53 Naar t geslacht was het getal mannen 266 ruim driemaal loo grool nis dat der vrouwen 74 El f M