Goudsche Courant, vrijdag 20 juni 1884

1431 1884 VrUdag 20 Jani N 3094 Specialiteit voor AAJNLEG VAN WATERLEIDING in particuliere en alle openbare g ebouwen Kantoor en Magfazijn Gouwe C 24 li GOUDSCHE COURANT JMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Gtouderak OVERLEDEN J A Mem Um N C t d Vliet 48 i GEHUWD G de knikker en t de Winter Stolwijk GEBOREN Simon ouden C StoppeleDbari en P Stoot OVEKLEDEN G van Dim 10 m Reeuw k GEBOREN Mine onder K Tin der Steegt en M Schollen Mirioos oudere K Verwey en M Amersfoort Joliannes Adrisno ouden A Matie en A van Schaik Eduard onders t lan Breuktien en A M Sluia Antje oudera C Ooiterinjk en O tan Ea Neeltje oudere V Kwakernaak en A de Heer OVERLEDEN B van Tnet 1 m APVERTENTlfiN ♦ Bevallen van een Dochter P BRUIJNELGouda 15 Juni 1884 Geendel Door s Heeren goedheid voorspoedig bevallen van een vrelgeschapen Zoon NEELTJE HOBNES geliefde Echtgenoot van H M DERCKSEN Gouda 15 Juni 1884 Tot onze groote droefheid overleed heden onze veelgeliefde Vader en Grootvader de WelEdel Gestrenge Heer Mr J0HAN6HEBARD VAN RAVESTEIJN in den leeftp van rnim zes en negentig jaren WILH JOH VAN BAVESÏEIJN Mevr de Wed HOFFMANN VAN RaVESTEIJN Mevr de Wed WERNINK VAN RaVESTEUN C J G HOFFMANN Gouda 12 Juni 1884 Volstrekt eenige kennisgeving Bezoeken hunnen niet worden afgewacht Voor de menigvuldige bewijzen van deelneming ondervonden gedurende de ziekte en na het overlijden van mijn geliefde Echt genoote betuig ik ook namens de Kinderenen Behuwdkinderen mjjn hartelijken dank E JOCHIM Gouda 17 Juni 1884 Vrijwillig e Verkooping en te GOUDA ten overstaan van Notaris Mr KIST aldaar 1 op Donderdag HG Juni 1884 des avonds ten 7 ure in het Koffiehuis Hak MOHIB aan de Markt aldaar van ongeveer 1600 Liter Wijn Port Madera Arak Likeuren enz 2000 Kilo Tabak waaronder Marijland Paraguay Java Sumatra en Sumatrarollen 50 000 diverse Sigaren eene partg Tliee waaronder Javathee in gesloten kisten alles gedurende denzelfden dag van 9 12 en 2 5 nur te zien in het Huis aan d n Tiendewèg wgk D No 29 aldaar en des avonds te verkoopen op monster 2 op Vrijdag 27 Juni J8S4 des voorm ten 9 ure in het Huis aan den Tiendeweg D No 29 voorn van den Winkelinventaria Winkelopstand kleine partjjtjes Wijn Likeuren Tabak Sigaren eenige Meubelen waaronder eene Pianino van Caveau en Huisraad Daags te voren van 2 5 aur te zien Inlichtingen geven Mr KRANENBURG Advocaat te Utrecht en voorn Notaris Mr KIST te Gouda De ONTVANGER der REGISTRATIE en DOMEINEN te Gouda zal op Maandags 23 Juni 1884 in het openbaar bjj inschröving tegen dadelijke betaling V KOOPEN eenige buiten dienst gestelde genie 09 hospitaalgoederen aldaar Onkosten tien procent De op zegel gestelde onderteekende billetten moeten op gemelden dag vóór s middags twaalf uur gesloten ten kantore zijn ingeleverd De aanwijzing geschiedt Zaterdag 21 Juni 1884 s morgens 11 uur te beginnen op het plein der kazerne MejulVrouw KAMPHÜIJZEN Hoek PEPERSTRAAT verlangt een zindeljjke If die goed kan koken P G tegen AUGUSTUS Mevrouw HAVERKAMP te Gouderak vraagt met 1 AUGUSTUS eene iataoenlyke voor MEID ALLEEN Advertentiën in alle Binnen en Buitenlandache Couranten worden dadel k opgezondendoorden Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda nn jll l7n RADIKALE genezing desverkiezend wordt DlluLnuilf otereengekomen voor een bepaalde prijs betaalbaar na gcnejioi Daario zijn 20 kamers ter bcschikkind der patiënten gesteld WAEHSEGBRS Heelmeester Tan breuken Gkoekplaats 35 te Aktwebpek OPENBARE AAUBESTEDIITG BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zijn voornemens op VRIJDAG den 20n JUNI 1884 des namiddags ten één ure in het Raadhuis aldaar bjj iuschrgving in twee afzonderlijke perceelen AAN TE BESTEDEN Het Verwen en Behangen van eenige vertrekken in Oemeentegebouwea Het Bestek zal dageljjks de Zondagen uitgezonderd van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 ure aan de Stads Timmerwerf ter inzage liggen Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteArchitect De inschrjjvingsbilletten zullen op zegel geschreven door den Inschrijver en zjjne borgen geteekend en behoorlijk gesloten den 19 Juni 1884 vóór des namiddags 5ure te j laat8elpeSecretarie moeten zjjn ingeleverd Snelpersdruk van A BrinkmanW Gouda STEAÏÏSS AVOITDEIT Winterseizoen 1883 1884 ALGEMEENE VERGADERING op Zaterdags 21 Juni des avonds ten 8 ure in een der bovenzalen van deSocieteit tuERiUNib Punten ter Behandeling Rekening en Verantwoording van den Penningmeester Voorstel van het Bestuur aangaande het batig saldo Gouda 17 Juni 1884 De Secretaris E G STAAL HeT¥oiTAJe VAN S ILLSOFF SON S brouwers te London Burton on Trent bekroond Gouden Medaille Par Ju 1867 Berirte Klas London 1862 wordt door veraohillende doctoreu in Nederland aaabevolen om zijii loeiipnde bcstandileelen Af eüt A CALISSENDOHFP Kotierdam Verkrijgbaar fOor Oouda k Omilreien biJ de DepSt houders SLOTEMAKKlt Co ui iinT hi ii tegen Invaliditeit t Onadii TARIEVEN VOORWAARDEN en STATUTEN verstrekken de Gen Agent A K v D GARDEN te Gouda de Hoofd Agent P M SCHELLING te id en de Agent P J K VAN WERKHOVEN te id P ELSHOÜT te Zevenhuizen Hoofd Agent H SMITS te Nieuwveen en VRIJLANDT te Moordrecht Agenten Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen jK mmi mil of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen derCartonteekeningen enz waarbjj is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOR CHRISTIA4 N KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs 80 Cents Eene les uit Bel S Een ommezwaai als wfl de vorige week in België op politiek gebied beleefd hebben is een feit van te groote beteekenia en een te zeldzaam roorkomend geval dan dat die niet de aandacht getrokken zon hebben ook bniteo de grenzen Ttn dat land Een politieke partg die in de Kamer beschikt over eene meerderheid van 20 temmen en in baar gevoel van zekerheid zich it weelde veroorlooft van een binnenlandscben oorlog wsarby in de kiesvereenigingen vroegere medestanders elkander nitkleeden en aitschelden loodat de tegenpartjj er jaloersch op wordt ontwaakt op den verkiezingsd nit haar schoenen droom en bemerkt dat zg geheel een Treemdeling geweest is in haar eigen land en dit zg zelfs geen flauw begrip had van hetgeen tr omging in de stad waar ziJ voor altjjd haar hoofdkwartier meende gevestigd te hebben De meerderheid is geslonken tot eeoe minderheid Tin 34 stemmen de clericalen beschikken dus over grooter kracht dan zg sedert 1830 gekend hebben een ander ministerie waa onvermgdelgk en is reeds in fnnctie Grooter misrekening is haast niet denkbaar en overtreit nog den laststen val van lord Beaconafield waarmede deze geKbiedenia overigens voor zoover onze herinneringen reiken de meeste overeenkomst heeft Het ligt in den aanl der zaak dat elk aandachtig waarnemer dfr politieke gebeurtenissen van onzen tgd benieuwd is naar de oorzaken die tot dergelijke Bitkarast geleid hebben In liet buitenland en ook in ons land dachten velen dadelgk aan heit capaciteitsitelsel dat dit jaar voor het eerst in België in toepassing is gebracht Dit is echter eene dwaling daar de zoogenaamde capaciteiten en de door een examen bevoegd verklaarde kiezers alleen stem hebben TOOI den gemeenteraad en de provinciale staten De nieuwe wet gold dus niet voor deze verkieadngen het zjjn ongeveer dezelfde kiezers dii voor eenige jaren eene liberale meerderheid in de Kamer brachten welke thans tot het bekende resultaat hebbeb medegewerkt Alle argamenten dna vóór of tegen het stellig in België nog onvolmaakt toegepaste stelsel der capaciteiten zjjn van allen grond ontbloot De triomtkreet van de Standaard dat de ontwikkelde lieden dns clericalen blijken te zgn benut alleen op onbekendheid met de wetgeving onier zuidelijke naburen De oorzaken moeten elders gezocht worden De liberalen in België zjn het er zelven nog niet over eens en noemen de nieuwe belastingen n bet driven der radicalen als hoofdschnldigen de clericalen schrijven hnn onverwachte zege Toomamelgk toe aan afkeer der bevolking van de nieuwe schoolwet Al deze zaken zullen haar invloed hebben doen gelden maar als men de Terschillende berichten uit de provinciën leest o m aanmerking neemt dat de Brusselaars wier keuze van 16 vertegenwoordigers den doorslag heeft gegeven toch niet zoo bijzonder clericaal JBn geworden dan ligt het vermoeden voor w band dat de verdeeldheid der liberalen in gen boezem en het onverstandig drijven dei gsivanceerden de boofdfactor der onverwachte ïwenkiog van vele kiezers geweest is De vooravond der stemming was getuige van zooveel bitterheid onder medestanders van zooveel eid tegen de gematigden dat hoogstwaar oogniyk den bedaarden kiezers de schrik om het hart geslagen is Men moet niet vergeten at tasschen de beide groote stroomingen op politiek gebied een breede zoom bestaat van ood water met andere woorden dattusschen beide hoofdrichtingen een talrgke schaar lezers zweeft die weinigof geen belangstelling hebben in de publieke zaak zander veel staatkundig inzicht zonder persooalijke overtnigin l gen nagenoeg nentraal de een met een Uberaal de ander met een clericaal tintje Wanneer nu de strgd der meeningeu bgzonder hevig is en de partgen nagenoeg tegen elkander opwegen doet juist dete hebt vo w indrukken vatbare groep de schaal overslaaf naar de eene of de andere zgde Van nature zgif deze lieden voorzichtig en vooral bezorgd voor hun oogenblikkelgk materieel belang Veel houvast heeft men er niet aan omdat afw4feigbeid van eene gevestigde opinie ze onvatbaar maakt voor degelijke afrgnmenten de minste paniek drgft hen als schapen nit het eene naar bet andere kamp Iets dergelgks stellen wg ons voor dat in België geschied is De Hrosselaars b v zullen zich niet verdiept hebben in denschoolstrgd die alleen de geestelgkbeid en hun aanhang warm maakt de nieuwe belastingen kunnen een zeker aantal dor bovenbeschreven middelmannen gevoelig in bon zwak geraakt hebben maar de hoofdzaak sehgnt de te groote gver der radicalen en hun verwoedheid tegen de gematigde elementen der liberale partg te zjjn geweesi Zon nit hetgeen aan gene zgde van den Moerdijk gebenrd is niet eene nuttige les te trekken zgn voor alle parlementaire landen en inzonderheid voor ons Langzamerhand komen wg in hetzelfde geval dat twee groote partgen elkander het veld betwisten en dat ook de middelQasneo de bed ardst fa kalmste beclen der bode kampen den doottlag geven Het is daarom ook voor onze liberalen van groot belang met bnnne achterhoed e rekening te houden en deze niet door al te groote voortvarendheid van zich te varrreemden Logisch doorredeaeemn op een juist beginsel is heel mooi het doorvoeren zijner principes tot de niterete conseqneutiën is noodig en nnttig in de studeerkamer maar men zü voorzichtig met de toepassing op bestaande maatschappelijke rerhondingen Men kan ook het organisme van staat en maatschappij niet meer versterkend voedsel toedienen dan het redelijkerwijze verduwen kan zonder gevaar te loopen het van zgn stel te brengen en zich de jammeren eener indigestie op den hals te balen Weigering van alle toegedachte spgze is dan het oovermgdelgke gevolg Liever wat te langzaam dan te snel Daarbg komt dat onderling krakeel op alles behalve vriendelijke wgze over de meer of mindere opportuniteit van sommige maatregelen voortdurende oprakeling van persoonlijke qnaestiën waarbij beide partyen elkander hatelijkheden naar het hoofd werpen en elkander afbreken allerminst geschikt zijn om den steun te winnen der weifelende achterhoede en veeleer bg deze twgfel doen ontstaan aan de goede bedoelingen en de belangeloosheid der partyhoofden voor wie men anders wel eenige voorliefde hebben zon Onze geavanceerden kunnen met de ontvangen les hun voordeel doen Het spiegelen aan een ander is altgd verkiesiyk boven het voelen der striemen op eigen rug Veel is in België door onvoorzichtigheid bedorven wat na door jarenlangen arbeid zal moeten ingehaald worden Of echter de bovenliggende party den moed zal hebben het werk barer voorgangers omver te halen is minstens twiifelachtig Zelfs wat de school betreft Zg zelven zullen zoo zeer overtuigd zgn dat niet de clericale beginselen hun de overwinning geschonken hebben dat de zuivere toepassing hunner leer wel achterwege zal biyven Een kleine wgziging hier en daar tot satisfactie der vrienden zal wel het voornaamste zgn Althans het kabinet bestaat nit bekwame poli tieke mannen die water in hun wgn wetente doen Evenmin als aan vroegere kabinetten van die richting zal het aan het nieuwe gelnkken het bestaande af te breken om alles nieuw in te richten naar den wensch der geestelgkheid Maar het goede verzwakt eu stellig den vooruitgang tegengehoaden te zien is op zich zelf reeds eengroote straf voor die liberalen op wie de verantwoordelgkheid nederkomt voor de beganemisslagen GOUDA 19 Jani 1884 De ooileete tot itijring n het fonds ter ondersleuning ea aanfflOediging Tan den geirapendea dienat in Nederland heeft hirr ter itede opgebracht de aora van 136 65 In de zitting der Eottenlamaohe Arr Rechtbank Tan Dinadsg stond o a terecht i K bejcl Tan bedelarij te Goada gepleegd Eiach 1 maand grr 0 Te Vfoe ien is benoemd lot wtlboader de heer 1 Knijff en tot gemeente onlTanger de heer A K C van ÜTen aldaar Naar wy Ternemen hebben tich meer dan 330 adspiraoten aangemeld Toor het notarieel examen dat in Jnli zal suTangen F Naar aan het N v d D Tenekerd atonlt ia beTcl gegeren aan drie MariDe aehepen o a de Jd ei en het Zilveren Snit om nit NieBwediep t rarIrekkee met beaieiapiDg out Atjehv teneinde ént handelend op Ie treden Naait de laan irelke toegang geeft lot de Sterreniraeht te Leiden wordt thans de Indische kampong opgericht welke rerlrden jaar op de Amslerdamscfae Internationale Tenloonstelling Ie cien was dit eigenaardig gebouwtje is nl het eigendom rbn het Sthnograpbisoh Mnsenm geworden Staten Oeneraal Twezde KAtcza Zittingen Tan Dinsdag 17 en Woensdag 18 Jam 1884 Bij het debat oTer hoofdstak silgaTen ia Nederland Tan de Indische Begrooling werd door de heeren Van Kerkwijk Van Honten en Kenohenins sterk bestreden het koninkl besluit waarby fn afwgking Tan de wet het pensioen Tan den minisier Tan Koloniën was geregeld Bestond er een leemte in de pensioenwet dan had die bg de wet moeten worden aaogeTuld De minister san Oorlog die iudertgd hel besluit uitlokte constateerde uitdrnkkeigk dal de minister Van Ëyk pan noch deel had aan de taak maar dat de Regeering het besluit had Toorgedragen met het oog op de billgkheid om de recliten Tan den benoemde te waarborgen Verder werd aangenomen met 31 tegen 39 stemmen een amendement der oommissie ran lapporieara om een memoriepost Toor rerhooging Tan het subsidie der internationale tentoousielliog te Amsterdam op de Begrooting te brengen en lol dekking Tan het tekort Tan het comité der koloniale afdealing Na Terwerping Tan het amendement der Commissie Tan Rapporteurs met 43 tegen 23 atclamen om f 1 0 000 toe te staan is het amandenwal Ven der HoeTcn aangenomen met 50 tegen 16 stemmen om de subsidie Toor het comité der K ionisle tentoonstelling op ƒ 50 000 te bepalen Hel anendcment Rutgers om 3 ton te schrappen Toor het droogdok te Soerabaia bij ouderhandsohe iuschrg Ting aan een Bngelache firma te gnnnen is aangenomen met 64 tegen 3 stemmen waarna het geheele hoofdsink II is aangenomen met 66 tegen lat Hoofdstuk middelen is aangenomen In de titling ran gisteren is hoofdstuk X Koloniën der Slaatsbegrootiug unauiem aangenomen Vooraf ling een incident door de rede Tan KenclieDius Tan gisteren uitgelokt D heer Tan der Hoereu mi ende ilat vaderlandsliefde de Kamer moest bewegeu niet orer Atjeh i