Goudsche Courant, woensdag 25 juni 1884

1884 iM 3096 Woensdag 25 Jnoi GOUDSCHE COURANT De nitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geschiedt de uitgaTe in den avond ran DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prflg per drie maanden is 1 25 flfanco per póit 1 50 meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatrekèn ADVERTBNTIÈN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTS LETTERS worden berekend nsar plaatsruimte Borendieo worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags rerschgnt D u n 4 r z rzr4 nuttige en weldadige instellingen was hy een beicbermheer in den waren zin det woordi Hoe bij b V de pogingen om de Sohia Stichtiug te Scheveuiiigen ruimer middelen te verzekeren bevorderde en met zyn koninklgken vader bet iuiliatiet cam om tpoedig eu op dengdelyke wijie de getroSeneu door de ramp van Krakatau geldelyk tegemoet te komen ligt nog vertch in het geheugen In den laatileu tijd opende de Print zicb een nienw arbeidtveld door het Grqotmeestersohap van de Orde der Vrymeltelareu te aanvaarden De blyde verwachting dat de Prins weldra de kracht zou vinden om zioh aan de openbare aangelegenheden te wyden is belaas voor goed vervlogen In de kracht van zgn leven de Prins die in I8S1 geboren den iitUa Augustus van dit jaar zijn 33ste leveusjaar zou hebben vrrvald is hy aan de dynastie eu de natie die zooveel van hem hoopten o Tallen Kvao 19 ure hadden de geneeefleeieii den Print Zaterdag nog bezocht Na dien lijd begon Z K H te kermen en worstelde hij met benauwdheden die verminderden naarmate de barlwerking begon af te nemen Z K H bezat loen niet meer het volle bewustzijn en riep herhaalde malen Ik kan niet meer Hg stierf echter zacht en kalm in tegenwoordigheid van zijne adjudanten zgn secretaris en zgue geneetheeren De Opper Ceremoniemeetter maakt bekend dal ingevolge de bevelen det Koningt bet Hof den rouw zal aanmmen wegens het overlijden van Zgne Koninkigke Hoogheid Willem Alexander Kerel Hendrik Frederik Prins van Oranje voor deu tgd van twaalf weken te weien 4 weken groeten rouw 4 weken halven rouw 4 weken lichten rouw ingaande heden den 22n Juni 1884 St Ct GOUDA 24 Jnoi 1884 Nsu el jki ni ante eonraut ZalerdaKmiddag rernndeu of y ontTingeu uit de mideuiie deamartfolie iqdiriK dal Z K H de Priua an Oranje op wieni herelel man in de laataie oaifen too tait ineeade ie mogei rrkeueo plotieliiiK waa orrleilen W j baaaiteo oua deze treurmare bg afionderlyk boltelin in deie gemeente te rerapreideo zoodat tm paar uur nadal men te iHane daarraa keunia aan ook da Gondeche iugeuteoeo bekeud waren net bet treurige feit dat oni land opoienir een iware ilag vaa loegrbrachl Ook hier Ier atede aa de deelneming algemeen Schonken de beriohten in de rorige ireek oog eenige hoop dat bet dierbare leven ran den ICroonprini at wordrf eaptard eeae noodlottige treading beefi cieh ZalèrJiX ziekte geopenbannl eu wat de tjrphni ipaarde beeft de doodelgke zwakte eruletigil Het beaef riio de twaarir Tan het onber aielbaar rerlin dat Nederland en Oranje door deo dood ran dezen koningazoon Igdt ie algemeen In hem beweent onze Koning den laatelen zgner zonen Nederland een Prina op wien het zgne toekomat had gebouwd Wel wat ran kindibeeu af Prina Alnander zwak ran liohaam maar toen in tateren tgd de knaap rijpte lot een jongeling wient edele geetieigaren door ieder die met hem iu aanraking kw m werden erkend en bewonderd toen reea de hoop telkeot meer dal deze Print mocht bg eenmaal geroepen orden den Troon te beaiggeu de tradiliea ran ign geilacht glautrgk zou welen te handharen Aan igue iceeatetoiitwikkeling hebben zgne koninklijke ouders met zorg gearbeid en groot vooral wat de toewyding an zgne dicpbeireurde moeder wglen KoDingin Sophia Juiti de teérfaeid ran gcttel ran kit beminde knaapje teriterkie boienmate de liefde die de moeder hrin toedroeg Bg en met de hoogbegaafde rrouw bragl Print Alexaniier zgne kinderjaren door en wel meeet op bet Huit ten Bo eh in de hoop dat de rrge natuur hem lereutkracht mdeht tchenken eu die kiodeig aren toen de ankomende knaap met enkele makken tpeelde behoorden in zgu later leren tot de aangenaamate herianeringeu Op dien gelukkigen tpeeliijd volgde eene oorIrrffelijke jeugd Aan een man au reolzgilige leonit den kolonel der rgdende artillerie Hooft vflrd door onzen Koning de vereereude laak op dragen om de studiën van den Print te leiden a met geestkroijht ondernomen werd die arbeid dour bet meeiie suooea bekroond De leerzame knaap blrek roet een buitengewoon sterk geheugen te zgii begaafd en trok ton de leiicn lan zgn waardigen meester ten volle parlg In hooge mate vatbaar foor indrukken ontwikkelde zich bg hem naar mie dat bg in kennis toenam een welentnhappel keB zin die hem zgn geheele helaar zoo kortindig leven ouverzwakt ia bggeblefeu Daarvan jden de hoogleeraren van de Leidtche Hooveschaol pe ichoonite getuigenis af toen hg later ua eenige inn aan die Universiteit te hebben gestudeerd jden verliet Mannen als Fiuering Bui t Goud H waardeerden in htm een hoogbegaafden leerling olkomen in etnat om vau hel hooger ouderwgs vruchten te plukken De omgang niei zgne raedetludenlen leed onder zgne ttndien geenizini de Print stelde er tteedt pr s op hen Ie ontvangen en vau hun kant werden tgni voorkomendheid en ongedwongenheid zeer geroemd Die sindietgd is ongetwyfeld een van de gelnkkigite Igdperkeo van t Prinsen leven geweest en toen bij zgn ttudien had volbiachl en in de residentie zgn paleis betrok gaf bg aanstonds bigk van tgu leertgd niet als geëindigd te beschouwen Van het recht hem gescbonltcn om de zittingen van den Rand van Suie bij e wonen maakte hg vaak gebruik en met groote belangstelling liet hg zioh iuwgilen iu al de onderdeeleo van het stiiatsbestunr Met voorliefde nam bg kennis van de praktgk der wetgeving en zijne aeherpziunige opmerkingen gaven ook den leden van dat booge slaatslichaam een zeer goeden duale Van de bekwaam heden vau des Vorsten zoen t De Priol wiens gêtondkeitfMoestand ook toen meermalen te wensehen overliet soodal hg zich herhaaldelgk boitentlanda moest begeven en zelfs eenmaal eene vrg langdurige leis naar Algiers ondernam beijverde zioh nog op andere wgze om zgne kennis te veriyken H i stelde er een byzooder genoegen in ten zgueni staatslieden van versobillende richting mannen vau wetenschap en talent te ontvangen en zich met hen in verlrouwelgk gesprek te onderhouden over onderwerpen van allerlei aard Op die wgze bleef hg ook volkomen op de hoogte van al hetgeen er omging eu zgne algemeene kennis bereikte daardoor een hoog peil Voorliefde voor de krijgsmanskunit had hy niet ofsohoou hij ook op dat gebied voldoende op de boogie bleef wat trouwens zgn militaire rang de Prins klom tot generssl majaor iler infanterie kolonel der huzaren eu der artillerie en soboulbg nachi a ia $ uit4 op hem gebood De rouw wegens het overlgden van deu Kroonprins voor de officieren van de schutterijen weerbaarheidskorpteo der marine en van het leger zal beslaan in hel dragen van eeu band van zwart floers om den liiiker bovenarm ter breedte van 6 centim waarop een rosetle van gelgke middelliju De begrafenis van den Kroonprins is voorloopig vastgesteld op 8 Juli Duoh slechts weinige jaren mocht Prins Alexander sldua doorbrengen Ut rampen die het Kouinkigk Hnis sedert 1877 hebben getrofieu drukten deu Prins wiens zenuwgestel van zeer teéren aard was diep ter ueêi Zijne liefste bloedverwanten tg tot wie hg zioh zoo innig voelde aangrtrakkrn ontvielen bem eu zgn gevoelig harte was nauwelgki bestand tegen dien telkens herhaalden rouw Hoewel lot dusver geen verandering is gebracht in s Koniiigs reisplan om 28 Juni Carlsbad te verlaten om de Krent bij Innspmck de gezondhelilskuur voori te zetten vernemen wg iulusschen dot Z M iu ieder geval vóór de begrafenis van den Prins van Oranje in de residentie zal aankomen Hei rouwbetoon over den dood is Ie s Hage algemeen Ir de aristocratische wijken van de residentie zgn de woningen huis aan huis gestoten en de rouwvlag hangt uit vele panioutiere buizen Zondag is de autopsie met by zondere nauwkeurigheid verricht door de dokters Viukhugzen en Van Wieringheu Borski alsmede door den Lridsebcn hoogleeraar iu de geneeskunde M o Giilavry bggestaaii door een amnuuensis der Hoogesohuol Het lijk werd daarna gebalsemd en in een looden kist door een eikenhouten omsloten neergelegd welke later iu een mahoniehouten omkleedsel rnstende op zilveren leeuweuktauwen zal worden gevat Het stoffetyk overschot van den Prins is uil het slaapvertrek op de eerste verdieping van het Paleis De dood zgner teerbeminde moeder wondde zijn harl diep en bracht zgn zenuwgestel zulk een schok toe dat jaren zouden moeten verloopeii alvorens hy dien te boven zou komen uu nog voordat de eerste indruk eenigzint had kunnen zgn getemperd ontviel hem zijn oudere broeder met wien bg steeds de beste betrekkingen bad onderhouden Wat hy geleden hei fi en hoevetl bet hem gekost heeft om zgne leuuwiiekte te bekampen eu overeenkomstig deu bartgroiidigen wenech des volks zich voor te bereiden voor de zware taak die hem als toekorastigen Troonopvolger eens zou wachten behoort te zeer tot de geschiedenis van uen dag om daarover hier uil te weiden De pieten die hem bezielde en die zich niet enkel uitte lu rouwvertoon doch ook iu de iiistaudhoudiiig en bescherming van stichtingen en iiiriohtingen waaruau zyne afgestorven moeder tijdens baar leven steun bad geschouken werd door allen gewaardeerd Trouwens ook uit eigen hoofde aarzelde hy nimmer wel te doen naar zyn vermogen eu van vele