Goudsche Courant, zaterdag 28 juni 1884

1884 VrUdag 27 Juni N 3097 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Specialiteit voor AAIMLÈfej VAN WATERLl iDli G in particuliere en alle openbare gebouwen Kantoor en Afagfazijn Gouwe C 241 He Ëogeliohfl bk rtrminilerde iur ditoonto tot i pCt en oak de Nederl bk tag hare beleeuingen diuontopoaten met I i millioen Tcrminderen T PS De paniek in Amerik sporen duurt roort ijj strekt ilch oak over Amerika uil Het landerlingste is dat geene bepaalde redenen voor deze agitatie bekend tgu De voornaamste verschillen zyn voor Un Pao obl die van 108 op lOl j Mis Kans obl die van 91 op 86 do Alg ec hyp die van 48 op 42 en do inc ds jlié van 51 op 45 obl Chesap Ohio 6 pCi dTe van Sl s op 76 4 en do 5 pCl die van 7 S op 69 vielen Staalifondseu ondervonden ook hoewel in mindere mate de gevolgen der agitatie Van binnenl waarden valt niets te zeggeu Prolongatie 3 pCt Gevonden voorwerpen aan het bureau van Politie gedeponeerd e n stuk wit Lint een koperen Sleutel om een pendule op te winden een rozenkrans een dames Handschoen een fantasie Bracelet ten onderstuk van een gouden Oorbellelje met bloedkoraal een Mes met schede een Parasol een Parapluie drie Sleutels eenige Botenkranzen een Lorgnet met wit beeneu heft INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OP NADEEL KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Goadaj Gelet op Art 6 en 7 der Wet van den üu Juni 1875 Staatsblad no 95 Brengen ter algemeeoe kennis dat op de Secretarie ter visie is gelegd lo een verzoek met bglagen van F C Bik om vergunning tot het oprichten eeuer kleederenbleekerij in het perceel gelegen in de korte Akkeren wijk P no 311 kadaster sectie E no 1294 So een verzoek raet bijlagen van K F Messer om vergunning lot het oprichten rener broodbakkery in het perceel gelegen aan de Spieringstraat wijk F no 109 kadasfr Sectie C no 411 3a een verzoek met bylageu van M J Oosterling om vergunning tot het plaatsen van een zoetketrl en twee distilleerketelijes met kclkuiprn in het perceel gelegen in de Nieuwsteeg wijk E No 16 kadaster sectie C no 794 Oat op Zaterdag den 5 Juli 1884 des namiddags teii 1 uur op het Raadhuis gelegenheid is om beswaren tegen de gevraagde vergunningen in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden keunis genomen Oouda den SI Juni 1834 Burgemeester en Wethouders voornoemd W POST DROST I B De Secretaris BBOLWER Burgerlijke Stand GEBOREN 80 Juni Chriitma Adriaaa Fredrio ouders H Robberse ea D de Weger Cornells Jobannls ooderg C vin Vliet eo C de Jong art ouders A N van der Grsaff en M firoere Johanna Maria ouders N A Zicleman ea C P van HeijoiQgen Johannes oodera J an E k en J Verdoold 21 Anna Eliiabetb ouders H M U Tbeamgb eo U J de Bruin Dtrk Leendert ouders A de Jong en H Ooedraad Hendriks Gerardina Helena ouders W G Schepers en A W Kuoijman Habertns HeadrikoB ouders J van der Stam en H von Oam 22 Adrians ouders J van Everling en H Heerkeos 2S Johan Klias acob ouders G an der Kle u eo A S Krebs Adrisna Josephine ouders C H van Kbijn en A J F krnijt OVERLEUE N 22 Juni J Blom 55 j U m 23 J Vdu Kersbergen 9 m Moordrecht OVERLEDEN Fetronella Cstharina Termorshoisen 9 Oouderak GEBOREN Aaltje ouders A van der Vlist en W Hailing Maarten ou ders M vao Dam en C de Groot OVERLEDEN A des Bliek 77 J J van Wingerden 16 j Stolwijk GEBOREN Tennis ouders A Verkerk en R Boer Johsanes ouders J Anker en I Slappendel OVERLEDEN F i Gelderblom 10 w J aaDaml3j GEHUWD J Both en J Blonk ApyERTE NTI ËN Voorspoedig bevallen van een dochter C P ZIELEMAN VAN HmJNINGEN Gouda 21 Juni 1884 Snelpersdrak van A Buinkuak te Gouda Heden werden wg verblgd door de geboorte van een welgeschapen dochter Dr C H VAN BHIJN A 1 F VAN RHIJNGouda 28 Juni 1884 Kruijt De ondergeteekende betuigt zgn hartel ken dank aan allen die bewgzen vanbelangstelling gaven ter gelegenheid van zgne benoeming tot Stationschef S D BOON Gouda 24 Juni 1884 Die zich een smakelgk Glas PÜNSCH wil bereiden neme 8 deelen CITROEN SAP 11 SUIKER 12 ABAC Een fatsoenlgke WEDUWE middelbare leeftgd P G zag zich gaarne geplaatst als HÏÏISHOÏÏDSTEE of MElD HtllSHOUDSTER de beste getuigen staan haar ten dienste hier of elders Brieven franco onder No 983 Bureau dezer Courant Mevrouw van TRICHT Gouda Haven vraagt met AUGUSTUS eene bekwame mEwmmmmEm P G Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden NEDERRTJJVSCH van J B M E E N XI N te Emmerich a d Rijn Door Heeren leeraren in de landbouwkunde alsmede door mannen van het vak wordt mgn Stremsel als zgnde het beate en hei goedkoopite dat tot hiertoe gemaakt is vooral om zgne zoo krachtic e en immer gelijkmatige werking ten zeerste aanbevolen Goedgekeurd door de Heeren Dr FRIJTAG Professor aan de Landbouwkundige Academie te PoppeUdor en ADOLF MAIJER Directeur aan het Rgksproefstation te Wageningen Prgs van 1 Ltr flesch I IO 0 60 KAA8KLEVB8EL en BOIEBKLE VBSEL van uitmuntend goede kwaliteit Verkrggbaar bg de Heeren J BOERS en J e ZBLDENttIJK te Gouda A PRINS te Zevenhuizen en H van WELL te Zegwaard Oordeel van een geneesheer over de voortreffelijkheid van het A ATHEBI MOIVÜWATEK tegen alle uioiid en Tandziekten Ik verklaar dat ik sedert eeuijte Jaren het ANA THERINMONDWATER van deu K K Hof Tandarts Dr J G POPP uil If eeiten met het uiinemendste gevolg ffgen icoriutachtige rheumatiiche Mondhcalen liekelyk Tandvleeach zoowel all tegen gebntkt hei en nog tegen voordig overal Mevhotiw de rotte vraagt met AUGUSTUS eene flinke DIENSTBODE AAHBESTEDDTG DIJKGRAAF en HEEMRADKN van Bloeimendaal zullen op DONDERDAG den 3 JULI 1884 des voormiddags ten elf ure in het Koffiehuis DK RoHKtN te Gouda bg inschrgving AANBESTEDEN Het versteken van 260 Meter Scboejjlag en bet verleggen van 350 Meter Glooijing aan de Kade langs de rivier de tiouwe met bijlevering van de noodige materialen Het Bestek ligt ter lezing in bovengenoemd lokaal en de verlangd wordende inlichtingen worden gegeven door het Polderbesluur Billetten in te leveren Donderdag den 3 Juli vóór des morgens 10 ure bg den Heer Ten CATS Koffiehuis dg Romein TAMARINDE BONBONS vm KRAKPELIEN HOLM Apothekers te Zeist Aanbevolen tegen Verstopping en daarmede in verband staande ongesteldheden De TA MARINDE BONDONS van Kraepelhn Houi zijn een zuiver plantaardig zachtwerliend spijsvertenng en eetlust met storend I XBtiat m Confltuurvorm aangenaam fnsch van smaak en zeker werkend prys per doos 9U en 50 Cents verkrygbaar in de apotheken Te UooDA bij den heer C THIM voorschrij f daar ik van de helliaoie werking er tan in mijne praotijk meniginaleu ben overtuigd Gkosz Miklosz lir J FETTER m p Aanvragen om üépou gelieve men ie richten aan den heer Pr J G POPP K K HofTaudheel mcesier ia ff eenen Verkrijgbaar te Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat A 123 j ie Rotterdam bij P E van Santen Kolff apoth en A Schlppeicijn Co blauwe porocleinwinkel te Hage bij J L F 8uabili apoth te Delft bij A J van Rijn té Schiedam bg C Malta Gz te Leiden bij E Noordijk te Amsterdam bü F van Wiudheim Co en H H Uloth Co apotheek Ie Schoonhoven bij S Wolf en Zoon te Alphen bij L Varossieau en Zoon te Utreht bg G H N van Spanje idem Labry 8c Porton Droogisten TARIEVEN VOORWAARDEN en STATUTEN verstrekken de Gen Agent A K v D GARDEN te Gouda de Hoofd Agent P M SCHELLING te id en de Agent P J K VAN WERKHOVEN te id P ELSHOÜT te Zevenhuizen Hoofd Agent H SMITS te Nieuwoeen en VRIJLANDT te Moordrecht Agenten BRËIIKËI RADIKALE GENEZING desterkierend wordt overeeiigekomeu voor een bepaalde prgs betaalbsar ua k 0 iiik Daartoe rijn 20 kntiit rs ter beschlkkinii dir patirnten lesteld AEKSI OEKS Heelmeester fan breuken Gkoenplaats 35 te A TWERpR GOUDA 26 Juni 1884 Door de clasaikale vergadering gisteren alhier gehouden zijn de volgende beuoemingtu gedaan Herkoteu lot lid vau bet Provinciaal Kerkbestuur I P Ott aecuudus Dr C H van Rhijn Gekotru tot lid oiiderliug van het Provinciaal Kerkbestuur A Botman oailerling te Schiedam sec G vao der üwalm ouderling te Gouda Ge of bcrkozea alt leden B Swaau sec Dr G H van Rbgu ü H Kuiperi sec H Pop I Vinke lec H au Srims H I P van der Linden tec C M van Ootlerzee Gekotea nog alt MCtfndua I F de Klerk In de Dintdagavood gehouden vergadering van liet Departement Gonda der Maatschappij lot Nut van t Algemeen it tot bestuurslid benoemd de heer Mr W Uemtiiig e tot afgevaardigden ter algemeene vergadering de bh D Rugter en Dr D Terpatra Op de tentooDttelling van pluimgfedierte te Amertfoort werden o a bekroningen toegekend aan de hb J J van Honweninge en i de Bruijn te Gonderak en S Schilt te Stolwijk SCHAAK COBEESPONDKNtlE Oonda 3Rate ut G 4 G 5 Alkmaar SSate m F f O 5 39tte H 4 G 6 8 lU H 6 G 6 40sw F 5 E 6 4 hk d nUing der Aa itatktbuk vas Dinxiaf morgen werd o a veroordeeld J K bckl van bedelarij 0ooda gepleegd tot 15 dagen ger Het eoht nationale kolfapel Ut door den tijd min of meer op deu aciilergrood werd getchoveu door andere meer moderne amusementen die daarom oog niet vermakelijker zgn it te Gouda nog tteeds in eera gehouden lu vele gemeenten vau ont land waar vroeger tal van druk betpeelde kolfbaiien werden gevonden zoekt men die thans te vergeeft dboh bier in Gouda beattat nog een tweeial dal geregeld bespeeld wordt Die in de sociëteit Oos Genoegen ontvangt dagelijkt haar gezelschap en waar ouk het voor een getonde lichaamsbeweging zoo heilzame kolfapel uit de mode geraakte niet in genoemde Sociëteit waar het in waarde werd gehouden en op hoogen prijt gesteld Volkomen terecht Het it eec prettig flink onderhoadend tpel dat eeo degelijke beoefening ten volle verdient en nitt achter behoeft geateld bij bet moderne biljnrl Vooral in Ons Genoegen moet het ren eereplaatt blijven bekleedeu Jaren voordat deze Sociëteit de inricbtiOK wat die wij allen kennen met hare vele openbare vermakelijkheden met hare concerten en looiieelvoorstellingea die zich mag verbeugen in een groot aantal leden jaren geleden bestond daar op diezelfde plaats reedt een kolfbaan die geregeld op gezette igilen een aantal peraonen bij zich ontving om zieh te oefenen in het sohoone tpel Op vele andere plaatsen van ont land vervielen de kolfbanen de oude liefhebbers ittervep uit en de jongelui gaven de voorkeur aan het biljart doch hier in Ont Genoegen hielil het tand CU zal naarwg hopen nog lang in eere blijven Het wat voorzeker een goede gedachte om in deze sociëteit een natioualen kolfwedstrq d te houden die wg indertijd met groot genoegt n aankondigden en welke nu in deze week Maaudag 2 S en Dinsilag 34 Juni plaats had uitgeschreven naar men weel door de Kulfolnb Gouda Een groot aantal liefheb ers vau het eilele echtHollaiidsche spel had zich tol mededinging aangemeld eu vereenigde zich Maandag des voormiddags ten II ure in de daartoe bealemde frtsielgk ver ierde zalen De voorzitter van de Kulfciub ile heer H Jager heette allereerst de vreemdelingen die heiwaatti gekomen waren hartelijk welkom sprak verbolgen eeu woord van dank tot de Directie der sociëteit voor de welwillende beachikbaarstelling van de kolfbaan voor deze feestelijkheid en uitte namens de Club zijne erkeutelgkheid voor de ondervonden geldelijke ondersteuning A i dit feest mogelgk maakte De uitooodiging tot deelneming wat beantwoord door vele aanvragen tot deelneming niel minder dan 1 1 pertoneo hadden zieh aaufzemeld waaronder natuurlijk vele uit Gouda docfa ook uit andere plaatsen all Goes Boltward Schiedam Alkmaar Andijk Hoorn ent enz i e eereledeu der Club de hh J M Noothoven van Goor eu Mr P J Snel hadden hunne bijzondere belangitelliug geloond door het aanbieden vau premieen terwijl laatstgenoemde nog voor de deelnemers aan den kolfweristrgd een prgs en premie betchikOaar stelde voor eeu billardwedttrgd om hen die tgdelijk niet aan t kalven deelnamen op andere wgze aangenaam bttig te houdeu De weiltti d duurde van Maandag voormiddag tot t oamiddagi ten 5 ure waarop eeu feestmaallijd plaats had waaraan ruim 80 personen deelnamen waar een r oht gezellige geeal heertchte en die werd opgeluitterd door menigeo hartelijkeu io flinke bewoordingen nitgetprokeu toatt Na den maaliijil werd de kolfweditrgd roorlgxiel De eerite serie duurde tot t nachts ten 2 ure waarop Dinsdag ten 9 ure met de tweede en later met de derde terie werd voortgegaan De gekeele wedstrijd duurde tot Woentdagmerg n leu 5 i are De prjjt eeii vdorwerp ter waarde van ƒ 125 trercl behaald door den herr H van der Ring Ie Gouda De 1 e premie ter waarde van ƒ 70 door deu heer F W Cording te Gouda De Ze premie ter aarde van 40 door den beer P J Amersbeek te AlktSMr De 3r premie ter wMtqtMUW 2S door den titef L W C Watrave te S edam De 4e premie ter waarde vao 25 door deo heer H Vente te Zevenhuizen De 5e premie door den heer S Bot te Zevenhuizen De 6e premie ter waarde van ƒ 15 door den heer H Groen te Andijk De pri t de Ie en 6e premie waren uitgeloofd door de Kolfolul de 2e premie wat aangeboden door het ecrelid J M Noolhaveu van Goor de 3e premie door het eerelid Mr P J Snel de 4e premie door den kastelein A Dam eu de 5e premie door de hh G N de Voogs en W Begeer De winner van den prgs werd nog eeu zilverenmedaille vereerd roet lu riptie aangeboden doordeu heer A Dam Bij deo biljartwedttrgdHm d de prijs behaald door deo heer O Bgltma te Bolsward naar men weet zeer guuttig bekend op dit gebied en de premie door den heer G Bc ot te Hoorn Het feett kenmerkte zich door een recht aaugename tiemmiog en werd gelijk te denken was bggewooud door vele belangtlellenden en beautwoordde tot het eiude toe aan de daarvan gekoesterde verwachtingen De deelnemers zullen daaraan lang een aangename herinnering behouden en de koifclub Gouda raag op het door haar georganiseerde feest steeds met de meette voldoening terugzien In de gitteren Ie Gouderak gehouden rasdsvergadering werd aan den heer J J de Jonit op tiju verzoek eervol ontslag erleeud als Ontvanger dier gemeeute uithoofde vfli voortdurende ongesteldheid Mej E G Haeutjes Dekker te Oude ater geagreëerde bij de posterijeu heeft met gued gevolg het examen gedaan voor den telegraafdienst Dinsdag middag brak te Nteuwerkrrk a d IJsel in den polder Plint Alexander een hevige brand uit bg den landbouwer C Rupke Naar men verneemt moet de brand zgn ontslaan in een hooiberg Al spoedig deelde het vuur zich mede aan de woning die in korten lijd tol den grond toe afbrandde De inboedel welke niel wes verzekerd is itered Door hel aanrukken van spuit no 1 vau het dorp is men er nog iu geslaagd de belendende schuur te vrg waren IlSlaar men verneeml was de woning verzekerd Voor de Dinsilag te Zevenbergen gehouden erkie zing voor een lid der Tweede Kamer veikreeg de heer mr R Van de Werk 519 stemmen de heer mr A P R C baron Van der Borch van Verwolde 509 een herstemming moet plaats hebben daar er 10S7 geldige stemmen werden uitgebracht en de volstrekte meerderheid dus 544 bedraagt Z M de Koning die waarschgnUjk den 5den of 8den Juli te s Hage teriinkomt zal deo 28sten van ïarlsb ld vertrekken naarCreuth een kleine badplaats in de Beiersche Alpen Z M de Koning zal te Munchen H M de Koningin en het kleine prinsesje ontmoeten die Z M naar Creuth zullen vergezellen In tegenwoordigheid van den Minister van Justitie heeft gisterenmorgen te elf uren de laatste kisting van het lijk van Z K H den Prina van Oranje plaats gehad De eikenhouten kist die de zinken hermetisch gesloten lijkkist omvat werd overgezet in een buitenbekleedsel van gepolijst mahoniehout rustende op 3 zilveren voetstukken in den vorm van leeuwenklauwen In de wanden van de lijkkist zijn hengsels van geglansd zilver geschroefd met mat gepolijste doodshoofden op de haudvatsels De randen van het deksel zijn bezet met gladzilveren knoppen Ter hoogte van bet hoofdeinde is op deze dekplank een zilveren plaat geslagen waarin de voornamen datum van geboorte en overlijden van den Kroonprins gegraveerd zijn Dil prachtig bewerkte stuk is l nen den tijd van twee etmalen iu de werkplaats van den heer P F W Msttton te t Hage gereedgekomen Door het lichten van een klep waarover voor de begrafenis een vierkant blad lood wordt gesoldeerd wordt het hoofd van den Pn ns achter den glaaruii in het lichtdicht gesjoteu gedi elte aangebracht zieht De gelaatstrekken van zijn Z K H waren tjjdens bet nemeu eeuer photografische afbeelding nog weinig veranderd Mocht de Koninklijke familie daarvoor toestemming geven dan zal de pho ograal het portret van den af erestorvene zooals dit op het doodsbed genomen is in deu handel brengen De lijkschouwing moet hebben aangetoond dat de rechterhartkamer bloedlooa was waaruit de hartverlamming ontstaan zoo zg n Verschillende andere abnormaliteiten wezen verder op een konen levensduur Zoo had de groole hartader slechts een derde van de normale afmeting en was de recbterlong in vrij hevigen graad ontstoken zoodal de lijkschouwing het bestoao der vroeger geconstateerde pneumonie heeft bevestigd De hersenen van den Prins eveneei a onderzocht waren normaal gevormd Eergisteren is de lijfarts van Z M dr Vinkhnizen Sr ten paleize van Z K H geweest om ingevolge de bevelen det Koninus met de ic ueesheeren die deo afgestorvene igdens zijn ziekte behandeld hebben maatregelen te nemen tot onismelttng van het huis in overleg mei den honfdopzichter der koninklijke paleizen en zulkt teneinde alle gevaar voor be smelting zooveel mogelijk te voorkomen Tuitchen 2 en 4 uren gisteren en heden was de ontslapene voor belanghebbenden tentoongesteld Het stofelijk overschot is zooals trouwens reeds werd gemeld geplaatst iu de eetzaal van het palei een kamer uitzicht gevende op den tuin De nis van den schoorsteen met zwart en witmarmeren mantel is met treur eu sierplanten opgevuld De wanden ge en een beschilderd behangsel met een illustratie van Lafontaines fabcleu te aanschouwen Aan de ingangzgde vindt men ten gebeeldhouiwJ eikenhouten buffetkastje geschenk V8n den Koning aan den Prins van Óianje en hcrkorastijt uil Zuitseriand Op dil meubelsiuk staat het borstbeeld in marmer van den Prins van Oranje brueder des overledenen Daartegenover staat eeu kasijc waarop het photografisch portret van den Koning naar een der jongste afbeeldingen van Z M genomen dnarne eus vindt men een teekening in olieverf den Ko