Goudsche Courant, zondag 29 juni 1884

i 1884 Zondag 29 Juai N 3098 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken komen j verder rekent Richter uit dat de volgende rgkibegrooting een tekort zal geven van 17 millioea Mark De uitslag v n 07 vcrkieiingen voor den Hongaarsohen Rgkidag is thans bekend De regeeriog4party kan rekenen op 229 ateramen de gematigde oppositie lelt 57 en de uiterste oppositie 72 leden voorts tyn onder de gekozenen 9 ounfhaukelyken 16 nalionalen 17 antisemieten enz In twee districlen is herstemming noodig £ en der ministerieelgezinde leden gaf den eusch te kennen dat het parlement langer dan voor drie jaar gekozen moest lijn het driejarig tijdvak is thans b de wet bepaald en aangezien het bind dat het orgaan van den minister Tisza is zich in gelijken geest uitlaat zal waarsohijnlijk de premier hel onderwerp bij den Bgkadag ter sprake brengen In Noorwegen heeft professor Broch den moed opgeneven een verzoeningsminislerie te mtfkei De Koning heeft daarop Johann Sierdrup verzocht zich met de samenstelling van een Kubinet te belasten Het huis der representanten te Washington heeft een wetsontwerp aangenomen waarbij de invoer verbodeu ordt van arbeiders uit het buitenland die zich bij contract tot arbeid in de Vereeuigde Stateu hebben Verbonden Het doel dezer wet is de invoering te verhinderen van talrijke georganiseerde arbeidersgroepen meestal Hongaren Polen of Italianen die tegen lage loonen werken en wier concurrentie derhalve het loon van den Amerikaanschen arbeider doel dalen De wet is alzoo een tegenhanger van die welke de emigraiie van Chineesche koelies en arbeiders verbieat zij beperkt zich echter tot dagloonera doch laat bekwame werklieden iu ieder vak vrij en evenzoo looneel peleis zangers en personen die hun vak maken van het honden van voorlezingen a E C L A M RENTENnFORTUm I der kapiuiist die iii bet buit Is d foed en ter beaae eaoteenU fliïctea ellen of obligatieojkan sich op matheaiaiiiche en zekere wgie m INKOMEN VAN 40 vericbalTea door eenvoudige openliea bettaande in den verkoop van premie Dit goed bekende en aedert lang in verichiirends landen beproerJe sytteem nrukert eeu jaarlgka inkomen tan f 2 00O met een kapitaal in gld of In tlfoottn van f 5 000 f 1 000 met f 2 500 f 500 met i l SOO eni De rondaen lya altijd beichikbajtr De wiiiit wordt mauMtjlu per poilwiaHl opgeioadea Duidelijk uitUgg nd4 brochure wtrdtn op iaarto gtdan aanvraag rnANco en koitêlooi ioegtMn 4n door den Httr Directeur i r Aicr ine ti0 Bmlaiaobm J$mak BANQtTE GËNÉIIALE 0 £ BELaiaUE 6 Rw ém Congrèa BrtuMi LIJST VAN BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden gedurende de 2e helft der maand Mei 18S3 uit Ooudn verzonden en door tusschenkomst vau het Posikantaor terug te bekomen Van Swieten Alfen Eilers Co Amsterdam S Th Beets New York Amerika Mev C de Klerck Palerabang Ned Oosi Indie Mme Coumana Florence Italië Van het hulpkantoor MOERKAPELLE Van Helm Kralingen BRIEFKAART Mej A Poortman Rotterdam De Directeur van het Postkantoor SIMONS Gouda 25 Juni 1884 M AR KT B E R I C H T E N Gouda 26 Juni 1881 Tarwe eu de beste soorten iets williger Puike Zeeuwsche ƒ 9 30 a ƒ 9 60 goede en poldertarwe ƒ 8 50 s 9 afwijkend naar kwalieteit Rogge ƒ 6 50 a ƒ 7 Gerst vaster vooral in de goede soort Voer gerst ƒ 6 50 a ƒ 6 50 Chevalier ƒ 7 a ƒ 7 60 Haver naar kleur en gewicht f i k f 4 60 Maïs fh lid f 6 Erwten boonen en zaden zonder handel De veemarkt met gewonen aanvoer alles werd tot hooge prijzen verkocht varkeus voor Londen 18 i 20 et magere varkens en biggen traag biggen ƒ 0 90 a 1 50 per week lammeren traag te verkoopen Aangevoerd 177 partgen kaas eerste kwaliteit ƒ 27 i f 29 2de kwaliteit ƒ 23 a ƒ 26 Noordhollandsche ƒ 28 a 32 handel vlug Goeboter 1 40 a ƒ 1 50 Weibowr ƒ 1 20 a ƒ 1 30 uurgerlijke Stand GEBOREN li Juni Hendrilï Johanoet ooderi A Groen en J H irremaa WiUem ouders D den Haag ca J vsn Omiae rie ouders D J de Reu en W Blon 25 Neellje ouders i Verburtf en M de Broijo Sophia osders J i Broer en E de Joq OVERLEDEN 22 Judi F Johanoessen 35 j 24 B N VBD der Heij 4 m F Dook 8 m GEHUWDt 25 Jont A Zevcrboom eu G knijKr B Weeldeoborg eu G Wiezer H J Blok en E Tan Eek i P Boot en P Dongelmnns A san Miet en P vao Stavtl H TBC Jen End en A Houtestein P de JODI en tv M WsgeiWar H L R Jjnsse en C M an Gij leien ADVERTE NTIËN Voor de vele bewijzen van vriendschap en belangstelling op 16 dezer ontvangen betuigen wy ook i amens onze Kinderen onzen hartelijken dank A J BlEZENAAR M E BlEZENAAR TAN CaTZ Mevrouw YAN TRICHT Gouda Haven vraagt met AUGUSTUS eene bekwame EilElllillIII P G Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden Jfaniifactiiren Cosfecties ultimo AUGUSTUS wordt te gevraagd EEN JUFFEOUW geschikt om met eene nette clientèle te kunnen omgaan Bekend met de verkoop van MANTELS strekt tot aanbeveling Franco brieven onder de letters X Z met opgaaf waar en hoe lang in betrekking en ouderdom bg den Boekhandelaar J WALTMAN Jr te Delft Openbare Verkooping te GOUDA op VRIJDAG 4 JULI 1884 voorm ten negen ure ten overstaan van notaris Mr KIST aldaar aan het Huis op de Earnemelksloot wgk R No 506 van een uiterst fraaien hoofdzakelijk bestaande in soliede Mah en andere Meubelen als KASTEN LEDEKANTEN TAFELS STOELEN modem Huisraad als SPIEGELS SCHILDERIJEN fijn GLAS en PORCELEIN KOPER PLATED VLOERKLEEDBN GORDIJNEN BEDDEN en BEDDENGOED best KEUKENGEREEDSCHAP enz enz Daags te voren van 2 6 uur te zien met de Machine bekend een paar dagen DISPONIBEL hebbende zag die gaarne bezet Adres onder No 984 aan het Bureau dezer Courant Zand te bekomen van de eventueel op te ruimen Dammen aan de MALLEGATSLUIS te Gouda Een geschikte gelegenheid om goedkoopen grond te verkrijgen tot ophooging van terreinen enz enz Zich peisoonlijk of per brief te richten aan den Heer J VOLKER Mallegatsluis te Gouda Zuivere Cacaopoeder VAN Hichard C van Haag en te UIBBCHX Verkrijgbaar te Gouda bjj H W M STEEVENS Firma A Deecksen Hoogstraat H J KABEL Oosthaven B 36 J F HERMAN en Zoon Lange Tiendeweg D 62 Snelpersdrnk van A Brinkman te Gouda Gymnastiekvereeni g te GOUDA Goedgekeurd bfl Kon Besl van 5 Sept 1883no 27 Staatsbl no 244 U BdISHOlDELIJKË UITVOERING op MAANDAG 30 JUNI 1884 des avonds ten T j uur in de Sociëteit cOns Genoegen Zaal cKunstmin Na afloop BAL HH Knustlievende Leden hebben op vertoon van hun Diploma toegang met twee Dames flw Bestuüb L A MÜLIJN Pret Joh VERMEIJ Secr Op DINSDAG den JULI 1884 ten 12 uur s middags zal door de Garnizoens Voedings Gommissie te Gouda onder nadere goedkeuring van den M v O worden AANBESTEED De levering van de beaoodigde AARDAPPELEN ten behoeve van de menages der troepen in het Garnizoen te Gouda van 15 Juli tot 1 November 1884 De voorwaarden dezer aanbesteding liggen voor gegadigden dagelgks ter lezing van af 10 uur des morgens tot 2 uur namiddags op het bureau van den Garnizoens Commandsnt De Majoor Voorzitter van de Commissie STRAATMAN GELEGENHEID tot PLAATSING van JONG VEE in de weide bü J van WEZEL Stolwijkerstuit Het Stout k Ale VAN S ALLSOFF h SON S brouwers te London Si Burton on Trent bekroond Gouden Medaille Parija 1867 Eernte Klas London 1862 wordt door verschillende doctoren in Nederland aanbevolen om zijn voeilende brslanddeeleu Agcct A CALI8SENÜ0KFP Kotierdam Verkrijgbaar oor Oouda Onutnien bij de Depulhouders SLOTElHAKER Go Prof Pergrer d A lion Geheel eenig in zjjn samenstelling en afwgkend van alle andere haarmiddelen zonder vet of olie Het houdt het hoofd rein maakt de haren krachtig en frisch en doet nieuwe haren ontkiemen zoodat men zich na een kort gebruik in een fraai hoofd met haar mag verheugen Prijs per flacon met gebruiksaanwyzing 40 et Verkragbaar in de onderstaande depots Wed Bosman Gouda Wed N Sanders Leiden A Prins Zevenhuiïcn W Ligthelm Voorburi Wed G Wilhelmus Woerd A Bos Berkel ADVERTE TIEI in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda BINNENLAND GOUDA 28 Juni 1884 VERGADERING VAN DEN GE MEENTERAAD Dinsdag den 1 Juli 1884 des namiddags ten 1 ure Aan de orde Ëen voorstel om aan de IJsel Stoomtrarawegmaatscbappij verguuning Ie verleencn tot het leggen van rails in de spoorwegstraat in verband met eene wijziging der bocht van deu tramweg bij de Kleiwegs brug Éen voorstel om ter gelegenheid van de aanstaande kermis de kramen welke vroeger op deu Kattensingel stonden te iloen plaatsen op de Markt en zoo noodig ook op de Weaihaveii en de Hooge Gouwe Een voorstel tol hel beschikbaarsiellen van gelden voor ee ne noodzakelijke herstelling van den Hoogen Scbielandschen Zeedijk bij hel Sohietterrein Hel Oerechlahof Ie s Hage deed gisteren uitspraakin de zaak van G W v d P uil Gouda beschnldigd van bedriegelijke verduistering van roerendegoederen eu koopmanschappen van ziju boedel HetHof veroordeelde den bescb lot 2 jaren eenzameopsluiting Bij de aanbtaleding door de directie van de m rine te Amsterdam was oiinste iiisohryver voor garens de Qoudsche machinale garenspinn rij alhier voor 1387 25 Donderdag middag 11 is uit de rivier den IJselnabij de Mallegatsluis bet lijk opgehiald tan Ja Vogel werkman onende te Veere lijdelijk werkzaam aan genoemde sluis Sedert Zondagavond vermist ii hy vermoedelijk by het naar boord gaan te water geraakt Donderdag is alhier aangehouden Hendrik de Langen wonende onder de gemeente Vluetrn die of choon ongehuwd rijnde en er flink uit ziende alhier rond ging om liefdeglfien in Ie zamelen daarbij vertellende dat hy zcveu kinderen had en buiten slaat was te werken daar zyn arm gebroken was tengevolge van een val Met daUelfde sprookje meldile bij zich aan by den Inspecteur van politie dien hij niet kende wilke hem inrekende liet overlyden van Z K H de Prins van Oranje gaf ook hier ter stede tenige eigenaren van ma 58zynen aanleiding tot het maken vau rouw étalages In het magazyn van den heer M Cahen op de Markt is een dergelyke étalage aangebr chl die werkelijk smaakvol mag heeleu en gelijk te deuken is lal van kykers tol zich lukt Ook de hh D Samsom en A D Vcening deden zeer nette rouw étalages aanbrengen die ten volle waard zijn bezichtigd te worden Donderdag geraakte een vierjarig knaapje van den heer A S te Zevenhuizen achter de ouderlijke oning in een diepe vaart Toevallig kwam ile vader daar ter plaatse en zag den hoed van zyn kind drijven Door deze aanwijzing mocht hy er nog gelukkig in slngeu ziju kind van een anders wissen dood te redden By de verkiezing voor een schout van den polder BergAmbncht in de plaats van den heer P J Smits die tengevolge zijner benoeming tot hoogheemraad van de Krimpenerwaard voor die betrekking bedankt had is gekozen de heer Adrs Van der Slranten met 1097 stemmen de heer P Van Wyngaarden Az verkreeg 78B stemmen Tot gecommitteerd ingetund van dien polder in de plaats van wyleii den heer M Huftltind is gekozen de heer P J Smits met 1047 stemmen de heer P Hoogendyk verkreeg daarvoor 814 stemmen Met zekerheid kunnen wy melden dat omtrent den begrafenisdag van deu Prins van Oranje nog niets is beslist Te Creulh aangekomen znl Z M deKoning na overleg met de geneesheeren ecert bepalen wanneer by naai Nederland terugkeert en daarvan zal de teraardebeslelling afhankelijk zijn Men acht hel waaraehijnlijk dat de brgrafeuii niet voor half Juli i plaaia hebben C ii Het i een feil het Vnderland dat or legerden rou over Z H den Prins van Oranje nog niet heeft aangedopen Ali reden noemt men dat Z M de Koniof og niet bepaald heeft voor hoe lang men ui rouwen Men begint du niet met den rou te dragen omdat men nog niet reet wanneer men dien sal afleggen Dat die vormquaeitie ren vreemden indruk maakt is zeker Alle buitenlaniische hovgii rouveo al dagen laug ona leger niet Aiugexien bet aantal kinderen dat dit jaar van het onderwijs aau de o I school te Krimpen a d IJsel gebruik amakt bnileogewoon groot ia had het hoofd dier school eene missive gericht aan bet gemeebtebcsluur waa ia hy aantoont dat vermeerdering van personeel een dringende eiacb is en hg derhalve de aanalelling van eenejanderwyteres verzoekt aangezien dit voor t oogülilik hit meest te verkleien was met het oog op het onderwya in de nnlti e handae ken dat de kinderen nog steeds missen Gedane oproepingen van sollicitanten mochten echter nog tot geen resultaat leiden Donderdag werd dejaarlgksohealgenietnevergadering gehouden der Alg NeJerl Vrouwen verreniging Arheii Aiklt Uit het jaarverslag bleek dat overal wat het streven van Arbeid Adelt betroft verbetering eu vooruitgang waa waar te nemen De Vereeniging telt thaua 2033 donateurs en leden en 277 werksters Aan verkochte goederen en afgeleverde h siellingen werd uill elaalil 24 333 33 Aan het hoofdbealuur werd een legaat vermaakt door wglen den heei A i Qot te Doeatmrg De onafgebroken blqfcen van de brlangstelliug door II M de Koningin beschermvrouw der Vereeniging gegeven btvorderen teer den bloei der Vereenigiog In eene woning in de Lauriersstraat to Amstenlam was Dondtrdag avond een negentienjarig jongeling laag genoeg tengevolge van een twist stjne moeder zoodanig te mishandelen dat zij bewusteloos nederviel Op haar hulpgeroep schoten de buren toe eu in hunne verontwaardiging onthaalden zy deii ontaarden zoon op zulk een duchtig pak slagen dat deze om aan veler handen te ontkomen zicti genoodzaakt zag iloor de ruiten te springen Hij bek nam daarby eene zwaar bloedeude hoofdwonde zo idat hy onder geleide van een agent van politie eerst naar het hulpbureau en later naar het gaiihuis werd gebr icht Ook voor de vrouw werd geneeskundige hulp ingeroepen De Gemeenteraad vau Rotterdam heeft aangenomen met 22 stemmen tegen 1 bet voorstel om Ben W te machtigen stappen te doen tot de vereeniging van Rstterdara met Delfshaven üit htidebat bleek dat de Baad alleen uitspraak deeil omtrent helr beginsel zich voorbehoudende nader de voorwaarden te bepaleii De verdere plannen tut verbetering en uitbreiding van Rotterdam bleven ongeprejudiciöerd De afdfeling Amsterdam van het Sociaal Democratiach Bond in Nederland heeft zich bij adres gewend tot Z M den Koning te kennen gevende a dal zy wenschelyk acht dut door de Regeering worde medegewerkt tot het lot stand komen van tractaten tuaschen de verschillende rijken waarbg de oplossing van staatkundige vraagstukken niet langer door oorlogsgeweld maar door interualionale overeeiikomstri en verbintenissen worde verkregen So dat hel gebiedend noodzaki lyk is dat door de Begeering en den Staat der Nederlanden worde toegetreden tol de regeling der international fabriekswetgeving waartoe ten rorigen jare door het bestuur vau de Zwilsersehe Republiek de en ste stappen zijn gedaiin De Kiesverconiging Bnrgerpliohl Ie Arasterdam zal aaiislaaiideii Dinsdag vergaderen ter behandeling van de volgende motie De Kiesvereeniging Burgerplicht van oordeel dat de inkoms eubelasling onverschillig onder welke benaming zij worde aangeduid als uilvloeisel van het economische be iniel ilranstkracht nnnr vermogen steeds heeft uitgemaakt deel van het programma der liberale parlij teu onzent dat de toestand van s Lands geldmiddelen dringend voorziening eischt en de jongste poging van het Ministerie in die richting ook uit dien hoofde zou hebben verdiend te slagen verklaart dat zy met leedwezen heeft kennis genomen van de verwerping door de Tweede Kamer der StateuQeneraal van het ontwerp lot heHing eener klassenbelasting en bttrenrt ten zeerste dat die uilkomst tevens is toe te schryven aau de medewerking van een aantal leden die lot de liberale party heeten te behooren De heer Gorten landbouwleeraar reatigl ift zyn Wekelijksche landbouwkrouiek de aandaeht rier belanghebbende veehouders op de inenting als voorbehoedmirldel tegen het miltvuur De runderen die verleden jaar door de zorg der Limbnrgache Maalschappy van Landbouw zyn iugiënt bleven sedert volkomen gezond Even M is e eerste toepassing van de inenting op groole schaal b hel rnndïee van 32 veehouders in het dorp Hengera ten vorige jare gedaan goed geslaagd Geen enkel geval van miltvuur is diar onder het ingeente vei meer voorgekomen alleen bij twee runderen die ulet ingeënt waren openbaarde zich die ziekte Al het bovenbedoelde vee is onlang voor zoover het nog aanwezig was opuieow ingeënt terwijl de uieuw aangekochte beesten eveneens de voorbehoedende inenting met gunstig gevolg hebben ondergaan Dit heeft ook plaats gehad in de stallen van een paar veehouder in de gemeenten Eysdin en BerR en Terblijt waat gedurende dr laatste jaren verschillende runderen aan het miltvuur waren gealorven Statea Generaal Twekde Kanek Zittingen van Donderdag 26 en Vrijdag 27 Juni 1884 In de zilting van Donderdag heeft de Kamer in de eerste plaats zonder beraatlslagiug vastgest ld het adres van rouwbeklag dat Z M deu Koning zal nordeu aangeboden door de Commissie van redaclie met de heeren Wichers Corvrr Hooft en Beelaerla terwijl le voorzitter zich aan t hoofd der Commissie zal stellen Daarna werden de beraadslagingen over de ontwerpen betrekkelijk de klassenbelasting vooitgezel De heer Rutgers v Rozenburg repliceerende wees Dogmaals op het opbillgke en onrecbtvaartlige om de grondbelas ing dubbel Ie heffen Hg wil wel de verhooging van de grondbelasting om daarom te komen lol een afschaffing van de mutatieriohten maar confiscatie van de grondeigendom mag niet plaats hebben Het plolseling terugkomen op het behoud van de patentbelastinj noemt spr een misleiding der natie Evenmin als de grond mogen de inkomsten U t handel en nyverl i d dubbel getroJFen worden Om kei tekort te dekken kt men met uitsluiting van de inkomsten uit handel en nijverheid en uit den grond een algemeene inkomslenbelasllng van 3 pCl heffen des noods met opcenten en een belasting van 10 pC op het personenvervoer langs de spoorwegen dlr l j millioen zou geven Maar in elk geval door vreesaanjagiog van liberale zyde laat spr uu evenmin als vroeger zgu overtuiging geweld aandoen Hy spreekt en handelt niet voor zijn kiezers maar voor zgn geit eten als vertegenwoordiger van het geheele Nederlandsche volk De heer v d Kaay hoewel een der onderieekenaren van de nota verklaarde zich tooh niet ongeneigd het wetsontwerp aau te nemen mits nog eenigc bez aren worden weggenomen Vooral zou hg gaarne alsnog teruggekomen zien op de wijziging waarbij de patenibelasiing weer wordt behouden Tegen dit laatsle protesteerde de heer Basten krachtig omdat zoodoende de voorgespiegelde fschafGng van het patentrecht blykt te zijn geweest een lokaas een etiket Spr ontwikkelde het denkbeeld om de inkomstenbelasting ad 2 pCt te hef fen maar dan de patenibelasiing voor Je helft te verminderen en de grondbelasting voor de helft in de inkomstenbelasting Ie treffen Als wy over art 1 zgu lieengekomen dan zal hij iu dien zin een i mend voorstellen De heer de Brnijii Kops noemde het behonil van het palentreoht nevens de inkomstenbelasting een fiindamenleele onrechtvaardigheid Het strijdt ook j mm f u f¥ 0 f f 9 W itafK mam