Goudsche Courant, woensdag 2 juli 1884

0PRUIHIN6r uiHfiDtels M IRKT hoek KKRIC8TEEG G HOlJTMAi Woensdag 2 Juli 1884 IN 3099 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad eoor Ghuda en Omstreken fB41i f Specialiteit voor AAINLKG VAN WATERLEIDING in particuliere en alle openbare g ebouwen Kantoor en iiagazijn üouwe C 241 4 Wy ondergeteekenden verklaren by dezen dat door J dk JONG Az Eniperstrnat K 227 Instrumenteele Zuiveraar te Godda in zeer korten tyd op de meest solide wyze aan ons behoorende of onder ons beheer zynde Woningen van Wandgedierten heeft gezuiverd zonder later het minste spoor van onreinheid te ontdekken Redenen waarom wy hem ten zeerste kannen aanbevelen terwyl de stipste geheimhouding wordt in acht genomen en wy gaarne andere informatiën aan belanghebbenden willen verstrekken get J HENGEVELD Architect Gem Alpben in 1881 3 Panden L BURGERSDIJK Gem Architect te Gouda in 1880 en 1881 aantel Panden eu Gestichten H KONINGS Architect vau panden spoor en tramlynen in 1878 en 1879 9 Panden aanbestedM DIJKGRAAF en HEEMRADEN van Bloe mendaal zullen op DONDERDAG den 3 JULI 1884 des voormiddags ten elf ure in het Koffiehuis DU RouKiii te Gouda by inschrnving AANBESTEDEN Het versteken van 260 Heter Scboeijing en het verleggen van 350 Meter Glooijlng aan de Kade langs de rivier de u ouwe met bijlevering van de noodige materialen Het Bestek ligt ter lezing in bovengenoemd lokaal eu de verlangd wordende inlichtingen worden gegeven door het Polderbestuur Billetten in té lejreren Donderdag den 3 Juli vóór des morgens 10 ure by den Heer Ten CAÏE Koffiehuis db Romein Afzonderlyke Nommers VIJF CENTEN De Inzending van advertentien lean geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Progyiniiasiuni te Gouda CURATOREN maken bekend dat het BXAMElf voor hen die bjj den aanvang van den volgenden Cursus als Leerlingen wenschen te worden toegelaten zal plaats hebben op ZATERDAG den 5n JULI e k des namiddags ten 1 ure Aanmelding b den Rector Dr D TERPSTRA by wien tevens inlichtingen zgn te verkrjjgen AANBESTEDIUG BÜESMENSTBÜBE iiJiSBimmEffli Het OPENBAAR EXAMEN biJ het einde van het Schooljaar 1883 84 wordt gehouden 9 en 10 JULI e k des morgens vSn 8 12 en des namiddags van 1 S j uur doch den 10 tot 4 uren daar het examen in de Gymnastiek op dien Donderdag plaats heeft anam 3 4 in bet Stedelgk locaal De inschrijving van nieuwe leerlingen ook vrouwelgke geschiedt op ZATERDAG 5 JULI e k des namiddags 2 4 in bet Schoolgebonw Gelegenheid tot een voorloopig onderxoek der adspiranten besteat op VRIJDAG 11 JULI s morgens te 9 uur eu zoo noodig ook den 12 i i Dt Directeur Dr W JULIUS Gouda 20 Juni 1884 Gymnastiekvereeniging EXOIBLSIOR te OOUDA Goedgekeurd by Eon Besl van 5 Sept 1883 no 27 Staatebl no 244 HliiSHOUDELUKE UITVOERING op MAANDAG 30 JUNI 1884 des avonds ten 7 uur in de Sociëteit tOns Genoegen Zaal Kunstmin Na afloop BAL HH Kuustlievende Leden hebben op vertoonvan hun Diploma toegang met twee Dames Het Bestuur L A MOLIJN Pree Joh VERMEIJ Secr StoombhTbronwerlJen de HAAUra SLEUTELS AMSTERDAM De uitmuntende TAFELBIEREN uit voornoemde Brónwerjjen zijn steeds tegen Brouwery s pryzen verkrygbaar in het Depot X NORTIÉR Gonwe C No 34 35 Utt echtsche HYPOTHEEE BAilK De DIRECTIE der Utrechtsche By otheek Banli bericht dat de Coupons der4 pCt5 Pandbrieven vervallende 1 JULI 1884 ftcfartiftaar gesteld zijn te Utrecht ten kantore der Bank Kromme Nieuwe Gracht G 357 en bjj de AGENTEN de Heeren HARTSINCK Co Amsterdam Gebrs van WIJCK M J OGIEB Co Gouda De Directie voornoemd L van LIEB H J M van ASCH van WIJCK DIJKGRAAF en HEEMRADEN van Bloemendaal zyn voornemens op ZATERDAG den 5 JULI 1884 des voormiddags ten elf ure in DE Romein te Gouda by enkele inschrnving aan te besteden Het verrichten van eenige vernieuwingen en herstellingeu aan de Foldisrwerken en het Stoomgemaal Waarvan het Bestek en de Voorwaarden ter lezing zullen liggen in ket bovengenoemde lokaal te Gouda Er biedt zich aan met AUGUSTUS een EHOOBBASEEIISENECST van buiten 19 jaar P G van goede getuii en voorzien Adres franco brieven onder Jo 985 aan het Bureau dezer Courant Snelperidrnk van A Brinkman te Gouda T Goedewaagen en Zonen 3rOXJlDJ MARKT naast DE WAAO verstrekken gelden op e£fecten voor bedragen onder ƒ 1000 a 4V s jaars daarboven tot den prolongatiekoers volgens Amsterdamsche b ursvoorwaarden nemen gelden deposito 4 s jaars voor bedragen onder ƒ 1000 voor minstens 2 dagen daarboven 8 nemen gelden a deposito tegen onderpand in russ fondsen 3 j w belasten zich met het koopen en verkoopen van effecten tegen een provisie ook voor loten van Va 7o 0 fondsen boven de 30 L onder 30 wisselen coupons boven de Amsterdamsche beursnoteeriug zonder bjjberekening van provisie als pr frs 100 0 20 russ roebel 0 01 am dollar 0 01 pr Oostenr coup 0 05 pond sterling 11 80 0 3G Inkasseeren zonder kosten wissels op Amsterdam en Rotterdam KAASHANDEL STOOMTRAM GOUDA BODEGEAVÏ Heeren KAASKOOPERS die de dooï hen te Bodegrave gekochte Kaas aldéar aan de Remise van de Stoomtram laten wegen en per Tram naar Gouda laten vervoeren wordt bericht dat op hun verlangen die Kaas KOSTELOOS van af de Tram te Gouda in hunne Pakhuizen zal worden bezorgd De Kaas die s morgens te Bodegrave wordt ekocht kan vóór Twee uur te Gouda in de j akbuizen zijn De vracht is 15 per 100 Kilogram De DIRECTEUR van de Stoomtram Gouda Bodegravt Gouda Juni 1884 ZIE HIER Die nog wil koopen minder dan j voor Fabrieksprxjs komt bij L Schenk Iloog slraat Tafel Dessertmessen Trancheer Beef steakmessen Vork AARDAPPELEN BROOD SNIJBOONENMESSEN alle soorten Scharen als Zak Borduur Knoopsgatacharen COUPONSCHABEN en tX a uit de bekende fabriek vau FRIEDR HERDER Abz Engros détail verkrijgbaar by Th SCHMIDT voorheen Wed BOELSUMS Gouda Hoogstraat Met 1 AUG a s wordt in een klein gezin WINKELZAAK een R C jevraaed Loon 80 of meer naar beEwaamneid Brieven franco letters A B aan den Boekhandelaren A M van DIJK ZOON te Deljt Het Stout k Ale VAN 1 S ALLSOFF h SON S brouwers b London Burton on 7Ven bekroond Gouden Medaille Parijs 1807 Eerste Klas London 1862 ortll door veraohillende dncloreii iii Nederland wwlifvolrii om zijii oeiifnde beBlonddeelcii A iiil A CALISSENDOHFP Rotierdnm Vfrkrijgba ir voot OouJa Omnlrekm bij de Oeufllhouders SLOTR IfAKF R Co De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prys per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND G0UD 4 1 Juli 1884 Hedenmiddag ten 1 are had eene vergadering vau den gemeenteraad plaats gepresideerd door den Wethouder W Post Drost bij afwezigheid van den Burgemeester behalve wien nog afwezig waren de hh Kist eu Hemsing welke lauiste had kennis gegeven wegens ambtsbezigheden verhinderd Ie zijn De Voorzitter deelde allereerst mede dat B en W namens bet gemeentebestuur eu de iugetelenea zich tot Z M den Koning hadden gewend met een adres van rouwbeklag by het overlyden van Z K H den Prins van Oranje en dat in aniiraord daarop een dankbetuiging namens 7j M den Koning waa ingekomen Voorts werd medegedeeld dat d benoeming van deu heer M J van Dugteren tot leeraar aan het progyranasium door den Minister van Bionenl Zaken WM b kr ohtigd en dat bet raadabealail van 13 Mei II tot wijziging der gemeeute begrooting dienst 1383 door Gedeputeerde Statefi was goedgekeurd Bij deu raad kwameo in Het rapport der raadscommissie in wier handenwaren gesteld de rekeningen der gesubsidieerde lusiellingen van weldadigheid over 1883 adnseerendelot goedkeuring Hel rapport der raadscommissie in wier handenwas gesteld de rekening der dd Schullerij over 1883 adviiterende tot goedkeuring Deze rapporten werden ter visie gelegd 3 De rekening der gemeeute over 1833 Werd gesteld in handen eener Commissie tot leden waarvan werden benoemd de bh Fortuijn Droogleever Prince en Hoefbamer 4 Eeo voordracht voor onderwyzer aan de Iekostelooze sohool Daarop komen voor de hh Ë A Zwaneveld te Gouda A J Vink te Haarlemmermeer i Kapel te Leerdam Ter visie en benoeming in de volgende vergader 5 Adressen van verschillende personen solliciteerende voor brugwachter Ter visie en benoeming in de volgende vergader 6 De rekening der Sledelyke Beleenbank Ter visie 7 Twee gelykluidende adressen van peisonenwonende tusschen Gouda en Boskoop verzoekendevermindering van het gabelgeld te belalen voor helbevaren der rivier de Gouwe door de boot derMaatschappij Boskoop Waddiniveen Gouda daarde geldelyke resultaten dier onderneming benedenverwachting bleven hoofdzakelyk ten gevolge vanhet hooge gubelgeld In handen van B en W om bericht eu rand 8 Een adres van den heer J van den Arend verzoekende ontslag tegen 1 September e k alsonderwyzer aan de 2e burgerschool voor jongens V ordt eervol verleend Aan de orde was daarop Een voorstel om aan de IJsclStoomtraniwegmaat ichappy vergunning te verleeueu lot het leggen van rails in de spoorwegstraat lu verband met eene ijtiging der bocht vau den tramweg by de Kleiwrgsbrug Over deze zaak werd eene breedvoerige discussie gevoerd en de beslissing daarop tot later aangehouden Aan de orde waa voorts Een voorstel om ter gelegenheid van de aanstaande kermis de kramen welke vroeger op den Kattensingel stonden te doen plaatsen op de Markt eu zoo noodig ook op de Westhaven en de Hooge Gouwe De Baad bealoot in deze zMk geene beslissing te nemen maar de regeling daarvN geheel over te laten aan B en W Ten slotte was aan de ordct Een voorstel lot het oesobiktur stellen van gelden voor eene ooodzakelgke herstelling van den Hoogen Schielandschen Zeedijk by het Echietterrein Dit werd zonder hoofdel Memming aangenomen Alvorens de vergadering werd gesloten vroeg het raadslid dr van Ilersoo het woord en wees er op dat door de afdamming tan Baam en Turfsingel daar stiiataand water was ttogevolge waarvan m die buurten behoefte bestond atu beter valer Met hel oog op de aanstaande ai ne dagen en met het oog op de misschien oadereudé cholera vestigde spr de aandacht op Ui 9 dertHiwesMe voor de Waterleiding eu betoogde de wvnschelijkheid om overeenkomstig dat art over Ie gaan lot het verstrekken van water in die buurten uit de leiding De zaak achtte spr van het hoogste lialang en hij hoopte dat spoedig aan zijn wenk zou gevolg gereven worden De Voorzitter beloofde dat B en W de zaak in ernstige overweging zonden nemen De vergadering eindigde Ie laat dan dat y in dit nr iets meer zouden kunnen doen dan de besluiien die genomen zyn kortelijk vermelden Op de gevoerde discussie zullen wij in ons volgend nr ader terugkomen De beer B J Swaan predikant bij de Herv Gemeente alhier beeft voor het op hem uitgebrachte beroep naar Leeuwarden bedankt Mej van Amerom heeft de benoeming tot tydelyk leerares lu de gymnastiek te ütreoht niet aangenomen Gisterenavond had in de zaal Kunstmin der Sociëteit tOns Genoegen de aangekondigde uitvoering plaats van de Gymnastiek vereeniging Excelsior Hoewel wij niet in de gelegenheid waren de uitvoering van het geheele programma by te wonen sagen wy toch enkele nrs daarvan en het bleek ons dat door de leden der vereeniging de zaak met ernst en yver wordt ler harte genomen Blijkens het vertrouwbare getuigenis van hen die langer dan wy de nitvoeiing bijwoonden waren de resultaten alleszins bevredigend en bleek het op ondubbelzinnige wijze dal de leden goed vooruitgaan Het publiek toonde herhaaldelijk zyn goedkeuring menig nr werd daverend toegejuicht De vereeniging verdient zeker met alle recht den steun der Guudscbe ingezetenen en wü hopen dat haar die meer en meer moge te n deel vallen Zooals wy onlangs hebben gemeld heeft de heer J Mulder chef van het slation Gouda der Rynspoorwegmaatschappij op verzoek met den dag van heden eervol ontslag gekregen Gelijk Ie denken was zou de bejaarde zeer geachte arablenaar niet uit ons midden vertrekken zonder dat hem op ondubbelzinnige wyze geloond was hoezeer de goede zorg waarmede hij zich leeds van zyn plicht k eei gewaardeerd werd door allen die mei lipni I aanraking kwamen Het beheer en loezicbl ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschynt op een too druk tation als het oaze brengt groote reraDtwoordelykheid mede en het strekt oorieker den heer Mulder als chef tot eer dat hij eenerzijdt de eiscbeo van den dienst uitalekend behartigde en aan den anderen kant ook bet reizend publiek aan zich verplichue door dit steeds zooteel mogelijk ter wille te zyn Gisteren bleek allereerst op duidelijke wijze hoe de heer Mulder ook bij zijne ondergeschikten bemind was Des middags ten 12 ure was op het personen bureau rao het station het geheele stationspersoneel onder de bevelen van den heer Mulder werkzaam rereenigd eu uit naam van allen overhandigde toen de heer S D Boon die tot heden als onderchef werkzaam was doch met den dag van heden de eervolle belrekking van chef zal bekleeden den heer Mulder een stoffelijk blyk van de hoogachting en toegfnegenheid die zij hun chef toedroegen Dit bestond uil een smaakvollen zilveren inktkoker met ivoren schrijfpen waarbij was gevoegd een album bevattende de namen der g Tera D beer Boaa iiak daachg het volgende Geachte neer Mulder Zie hier uw geheele personeel rereenigd om bij deze gelegenheid op den laatslen dag dat gij als onze chef opireedt U een afscheidsgroet te brengen onder warme dankbetuiging voor de vaderlijke leiding die wij allen steeds onder uw bestuur mochten gemeten Toen V 40 jaren in dienst der Maatschappij was werkzaam geweest hadden wij reeds gaarne U orze hulde gebracht en U een stoffelijk aandenken willen aanbieden doch onbekendheid met den datum van dien voor 7 zoo gewicbiigen dag heeft ons beltt aan dat verlangen te kunnen voldoen Thans willen wij den dag van heden niet onopgemerkt laten voorbijgaan Wg bieden IT dien wy jaren lang als onzen hooggeachten chef mochten hebben bij deze een stoffelijk blijk onzer genegenheid aan Wy hopen dat U op U levensavond eene geweuscbte rust zal mogen genieten Het doet ons leed U ons midden te zien vertrekken Gaarne hadden wij gezien dat U in deze gemeente waart blijreu wonen opdat U dagelijks een weikomen gast onder uwe vrienden en vroegere ondergeschikten zondt geweest zyn Dit is echter niet het geval en daarom vergezellen onze beste wenschen U bij nw vertrek Blykbaar zeer aangedaan sprak de beer Mulder daarop een woord van dank voor het keurige cadeau en voir de hartelijke woorden daarbij gesproken Hy was hoogst erkentelgk voor de gevoelens die zyne oiidei geschitten hem toedroegen Weldra zou het bem bly ken dat ook de ingezetenen van Gouda zgne veeljarige diensten waardeerden Er bad zich daartoe hier ler stede eene Commissie gevormd bestaande uil de hh H W G Koning J M Noothoven vau Goor J Post van der Burg Dr H IJssel de Schepper A Simons C J C Prince en C G H Prince en de uilnoodiging tol hunne medeburgers gericht om den scheidenden slatioiiohef een huldeblijk te overhandigen had aauslonds aller we e sympathie gevimden zoodnl bem naoiens zeer vele ingezetenen een keurig cadeau kon worden vereerd xisterenmiddag ten 3 ure kwam de Commissie tot den heer Mulder en overhandigde hem een prachtig