Goudsche Courant, vrijdag 4 juli 1884

a4üE € mi if 1884 VrUdag 4 Juli N 3100 Specialiteit voor AANLEG VAN WATERLEIDING in particuliere en alle openbare gebouwen Kantoor en Magfazijn Gouwe C 241 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ♦ Heden overleed vooraen van de H H Sacramenten der stervenden te Oosterhout N B tot diepe droefheid van my en mgne Kindereu na een geduldig Igden mpne geliefde Echtgenoote CATHARINA JASPERS m den ouderdom van b na 49 jaar J VAN HASSELT Rotterdam 27 Juni 1884 Bezoeken van rouwbeklag kunnen met afgewacht worden Voor de vele bewezen van deelneming ontvangen hg het overladen van den WelEdel Geb Heer E P TEMMINCK Notaris te Utrecht betuigen wy onzen hartelijken dank j J F M TEMMINCK A E TEMMINCK Heüle De ondergeteekende gevoelt behoefte daar hg zyne betrekking als Stationchef wegens gevorderden leeftyd neerlegt zgn hartelgken dank te betuigen niet alleen aan zijn Personeel dat hem in de vervulling zyner plichten trouw ter zgde stond maar ook vooral aan de ingezetenen van Gouda voor de goede medewerking die hij steeds van hen mocht ondervinden In het bizonder brengt hij ben zgu innigen dank voor heta tofielgk bewqs hunner sympathie dat zy hom als een blijvend aandenken vereerden Met den wensch dat het hen allen steeds zal welgaan heb ik de eer te zijn J MULDER Gouda 30 Juni 84 De KAMEE van NAVRAAG naar behoeftigen ten dienste der bizondere liefdadigheid te Gouda maakt bij deze bekend dat de door haar geplaatste Bnevenbussen dienen tot ontvangst van ondergeteekende aanvragen om inlichtingen aangaande behoeftige huisgezinnen en personen De Kamer van Navraag bedeelt niet maar tracht inlichtingen in te winnen en te verstrekken omtrent beboeftigen Het Bestuur H P SCHIM VAN DEK LOEFF Voorzitter G C FORTUIJN DROOGLEEVBR Secretaris KAASHANDEL STOOMTRAM GOUDA BODEGEAVE Heeren KAASKOOPERS die de door hen te Bodegrave gekochte Kaas aldaar aan de Remise van de Stoomtram laten wegen en per Tram naar Gouda la en vervoeren wordt bericht dat op hun verlangen die Kaas KOSTELOOS van af de Tram te Gouda in hunne Pakhuizen zal worden bezorgd De Kaas die s morgens te Bodegrave wordt gekocht kan vóór Twee uur te Gouda in de Pakhuizen zijn De vracht is 0 15 per 100 Kilogram De DIRECTEUR van de Stoomtram Gouda Bodegrave Gouda Juni 1884 AÜVEBTEMIEI n alle Binnen en Biiitenlandsche Couranten worden dadelyk oj ezonden door den Boe khandelaar A BRINKMAN te Gouda GEVRAAGD voor dadelijk een flinke voor fijn en grof werk ƒ 2 50 per week die Koken kan P G in een klein gezin Brieven onder No 987 of in persoon bij A BRINKMAN Boekhandelaar te Gouda Mevrouw K ELLENBAG CRABEÏHSTRAAT vraagt tegen AUGUSTUS een DIEI STBODE die een burgerpot kan koken Manufacturen Confecties Ultimo AUGUSTUS wordt te Vel t gertaagd EEN JUFFEOUW geschikt om met eene nette clientele te kunnen omgaan Bekend met de verkoop van MANTELS strekt tot aanbeveling Franco bneven onder de letters X Z met opgaaf waar en hoe lang m betrekking en ouderdom bg den Boekhandelaar J WALTMAN Jr te Delft Ter OVERNAME wordt aangeboden eene TAPPERIJ met Vergunning waarvan de INVENTARIS voor billjjken prgs kan overgenomen worden op een der drukste standen te Gouda Information zijn te bekomen met franco bneven onder No 986 aan bet Bureau dezer Courant Heeren Bleekers bij DEN HAAG TE HUUR een in werking nijnde STOOMWASSCHEEIJ de INVENTARIS kan naar verkiezing worden overgenomen en ook bg de werkplaatsen gehuurd Brieven franco onder Lett H E a h Centraal AdvertentieBureel van Gebrs BELINFANTE Wagenstraat 102 s Gravenhage Het Stouffiie VAN S ALLSOFF h SON S brouwers ts London Burton oa Tren bekroond Gouden Medaille Parijs 1867 Eerste Klas London 1862 wordt door verschillende doctorea in Nederland aanbevolen om zyo Toedende beatanddeelen Agent A CALISSENDOKFP Rotterdam Verkrijgbaar oor Oouda Omatreken bij le Depothouders SLOTEMAKER Co Er biedt zich aan met AUGUSTUS een EHOODEAmRSENECIT van buiten 19 jaar P G van goede getuigen voorzien Adres franco bneven onder No 985 aan het Bureau dezer Courant Zand to Isekomen van de eventueel op te ruimen Dammen aan de MALLEGATSLÜIS te Gouda Een geschikte gelegenheid om goedkoopen grond te verkregen tot ophooging van terreinen enz enz Zich persoonlijk of per brief te nchten aan den Heer J VOLKER Mallegatsinis te Gouda Mevhouw de rotte vraagt met AUGUSTUS eene flmke D1EI STB0DE nDDIIITi l RAUIKALE ObNEZINO duverkiezcod wordt DilulJKIllili otereeagekomeD voor een bepaalde prijB betaalbaar oa gmeziDK Daartoe zijn 20 kamen ter beachlkkiDR der patiënten gesteld WAEKSKOEHS Heelmeeiter tan breuken Guoenplaats 36 te ANTWESfEN aiIIi A LAROCHË van KRAEPELIEA HOLM OpKetiend tersterkend koortnerdrijvend IJitrhoudeiide Qmna Laroche bg bloedarmoede etc In fleiichen van ƒ 1 90 en l Eenig depot voor Gouda en Omstreken ba den Heer C THIM Apoth te Gouda Eerste Nederlandsche Tl f OP HET LEVEN tegen Invaliditeit en Ongelukken gevestigd te s Gravenhage BuitenhofNo 42 Goedgekeurd bijK Besl van 24 Feb 1882 No 15 Directeur B JANSE Johzn Bovengenoemde Maatschappvj sluit contracten van Levensverzekering van allerlei aard met 40 pCt Aandeel in de winst Ook worden Verzekeringen tegen wekel premiebetaling alsmede Persoonlijke verzekeringen tegen ongelukken van allerlei aard m en buiten beroep en Verzekeringen tegen zeegevaar Reispolissen voor binnen en buitenland geldig voor 4 8 30 90 en 360 dagen Information worden verstrekt door de hh A K V D GARDEN te Gouda Gen Agent P M SCHELLING te id Hoofdagent P J K V WERKHOVEN te id Agent P ELSHOUT te 2 i en imMn Hoofd Agent H SMITS te Nieuwveen en VRIJLANDT te Moordrecht Agenten Snelpersdruk van A Bbinkuan te Gouda BINNENLAND CiOUD 3 Juh 1884 Hel adrfi aan Z M dei Koninjt waarvan wij m ons vorig nr f agf maakten luidl aldus Aan Zgne Maje teit den Konirg Sirel Het droenfl bericht an het orerlyden van Zgne Koniuklijlce Hoogheid Willem Alexander Karel Hendrik Frederik Prui van Oranje heeft ook in deee cemeente diepe rerslageoheid teweeggebracht ledrr beseft dat Ie dood van Uwen eeiiig overgebleven Zoon voor Uwe Mujeiieit eu hel Kauinklijk Hols een zware lag is en voor het vaderland een groot rerlies Moge de overtuiging dat hetgeen door den te eroeg onttlapeue oor het welzijn an Nederland 19 verriohl dankbaar gewaardeerd wordt door de natie die raet U treurt ü fe Majesteit ecnigen trooat achenkeo iii deze dagen va ware beproeriug CD mart Uwe Majet l rergunue ons Haar oameiit Oouda i iDgezelenen ea Gtmeenlebestuur dr beiuigiiig ran ons innig leedgevoel en uuze oprechte deeloeniing aan te bieden Van l we Majesteit de getrouwe onderdanen Burg eu Weth van Gouda W POST DROSl B De Secretaris BEOÜWER Gouds Ji JkU iSM Op dit adres is de volgende missive van antwoord ingekomen s Gravenhage 28 Juni 1884 In gevolge de bevelen des Konings heb ik de eer aau Heeren Burgemeester en VNethouders van Gouda de betuiging vau Zijner Majeaieits dank over Ie brengen voor de Inj adres van 24 Juui 1884 betoonde deelneming bij het treurig sterfgeval van Zijne Koninklgke Hoogheid W tltem Alexander Ktrel Hndnk Frederik Prut van Oranje De Direcieur van het Kaoinei des Konings ALtWIJV Aan Heeren Burgemeester eu Wethouders der gemeente Gouda Bij het gisterenavond tin 6 uie boven onze stad losgebroken onweer met ttvige sioriregens gepaard zi n een paar booineu lu het Plantsoen nabij de Doelenbrug en op de Spoorstraal door den bliksem setroffen vuoris is bij IJsselzichl oi der luuderak by den lindoonwerC van der Her ren Loe lu heJaod iloor den bliksem gciroffen en doodgeslagen Het beest was geassurierd oorts is nog in de Plalteweg de bliksem ingeslagen in het huis van Rolleman dat gedeellelyk is ingestort Naat wg vernemen heeft onze stadgenoot de heer C P van Dillen luei veel Irf zgn candidaats rxamen in de midicgnen afgelegd SCHAAk CORRESPONDB NflE Alkmaar 40ste eet 8 U 7 Gouda 41ste zet H d G 4 De hoofdcommissie uit den Delfischen Gi meenieraad heeft naar aanleiding van rn ontvangen schrij ven namens Z M den Koning besloten de gedachte nisviering op 10 Juli a s roongang te doen hebben Gisterenmiddag is tusscheii Rotterdam en Ilstt moude een jongetje van 8 jaar uu den trein gevallen ca wel uit den sneltrein die te 3 uur 55 van het Btation Beurs vertrok De vader die met het kird reisde was radeloos en wilde zgn kind naspnngen hetgeen hem evenwel door zgne medereizigers belet crd Te Barendrecht is hg daarop uit den trein gestapt eu teruggegaan met den trein 4 31 naar iJselmoode Van hier ging hg onmiddelgk met den statiorchef de Ign langs en het kind werd nu weldra III beuu3teloo7eii toestand teruggevonden doch uitwendig me gekneusd daar het itelukkig onder aan den weg in het gras was terecht gekomen Het kind had tegen het portier gelentd dat bhjkbaar met goed gesloten was Over den dood van den Kroonprins schrgft prof Buys in het Juli nmimer v n De Oidt eeuige ernstige en dn pitevo lde woor en waaraan wg het volgende ontleenen Vi at zou Nederland van den Prins van Oranje hebbeo mogen verwachten hi i hg die Koninklgke kroon hem onverwacht door n ander noodlottige gebeurlenis toegewezen werkelgk kunnen aaovaardeii De eigenaardigheden van zgn karakter verbieden bgna het antwoord op dez £ vraag passende ook maar te gissen eu dus een poging te doen om het verlies te waardeeren dat het vaderland door zgn dood geilden heeft Had hg zich tgdig kunnen ontworsteieu aan de invloeden welke hem in zgn afzondering terughielden en in de wereld de plaats ingenomen die hem toekwam had hg in de school van het leven de betrekkelgke waarde van inenschen en zaken beter leeren waardeereu dan hem in ujn afoondering mogelgk was en daar de rust en kalmte temggevonden die uu aan zgn gejaagde ziel ontbraken in een woord bad hg uit zgn kluizenaarsleven slechttuja deugden mede op den troon gebracht geen twgfel of bg ware een eerbiedwaardig voorbeeld voor vorsten en een rgke zegen voor zgn vaderland gewonlen Maar wanneer die tragische strgrl tHSSflhen willen en kannen die nu zgn leven vergalde onverzoend ook Op deti troon had voortgrwo d Wie weet of voor dst eval de vroege dood welke hem ais mrravte eoi Uloeuet ui lyu geweest die hem en zgn volk beiden voor telenrstellingeil bewaarde bg welke vergeleken de teleurstellingen uu van weerskanten ondervonden alle beteekenis missen Te roiddrn vau de onopgeloste en nu onoplosbare raadselen sta alleen deze uitspraak zg die den Prins van Oranje het best hebben gekend hebben hrm ook het hoogst gewaardeerd en het meest lief gehad Ën bg voistenzonen als bg andere stervcliugtn kan voor deze lofspraak menige audeie woiden prgsgegeven Oier de ernstige vraagstukken sprekende waarvoor dit afsterven ons stelt eindigt de hoogleeraar Dat wg tot onze redding behoefte kunuen krggen aan versterking van het monarchaal gezag is een overtuiging elke allengs in rumer kring doordringt en juist op het ougenblik dat die behoefte het sterkst wordt gevoeld dreigt het vermogen om hiar te bevredigen ons te oiitvalleü Of htbbrn wg aan onze zelfregeiriiig genoegen is de souvereiiiiteit veilig in handen vau het parlement Op weinig schreden afsianda van dr pla ts waar het Igk van den jongsten raannelgkeu telg uit het slnmhuis van Oranje ler neder ligl komt de lueede Kimer op die vraag een antwoord geven dal allbans aan duidelgkhei I niets te weuschen meer overlaat VVir nog gi looft dal in die vergadering groote bel ngpu zwaarder wegen dan kleine hartsiochien wie m cht raeinen dal men ook daar een open oog zal hebben voor den ernst der tgden heeft zich illusien grmaiki Du hoevcle voortreffrlgke peraoonhjkhedtn die verifnilering ook moge zgn samengesteld als soiiverein rrgrermiiscüllegie is dat parlement een onding even oiige chikt om leiding te geven als om die te ontvangen is men een pessimist wanneer men lellende op hel frii dm nelhaasl voor een tgkvak van oiibepaal den dnur htl roer van staat aan zwakke vronivenhun dtn al moeien worden toevertrouwd inel zorif en bekomincring de verschgnselen waarneemt die zich aan onzen siaatkundigen hemel opdoen Otfer eriiige bgzonderheden uit dr oalatrnschap van Prins Men weet onder unJeren dat de Prins zeer zorgvuldig de particuliere correspoiidentie zgner moeder en die van zgn overleden broeder heefl gerangschikt en als de kostbaarste kleinoodrn uit liun n daten Bi W schappen bewaard £ r moeten inderdaad documenten van groote waarde voor d geschiedenis bg 7gn W at zal daarvan worden Het is bekend met hoe groote geldelgke opofferingen de Prins na zgns broeders dood de collectie diamanten en paarlen van koningin Sophia afkomstig en die rteds ten deele in handen van derden was overgegian teruggekooht heefl om haar ongeschonden te behouden Men kent s Prinsen gehechtheid aan de verzameling miniaiuren die zgn moeder naliet en die een fortuin vertegenwoordigen Men weet welke moeite de Prins zich beeft getroost elke enorme sommen lig besteedde om het plfleis van zgn broeder geheel onver anderd te laten eu hoe hg van dat paleis een mnseun heeft gemaakt van de kostbaarste kunstwerken deel uit het ait ten Bosch afkomstig deels erfstukken van 1 en rongen Kroonprins deels door aankoop £ r 7gn onder die kunstwerken om slechts iets ie uoemen een Murillo een Portaels en meer doeken rau onschatbare waarde benevens een reeks van historische portretten die met gemakkelgk zou zgn ie vinden in eenig ander paleis van ons land Staten Oeneraal Twkfde Kamer Zuimgen van Dinsdag 1 eu Woeusdag 2 Juli 1884 In de zitting van Dinsdag kwam m de eerste plaats in behandeling het Krisontwrrp houdende intrekking ran vrgdom van grondbelasting voor gebouwde eigendommen waarvan de strekkine herbouw bg of opbouw of gedeelielgke vernieuwing vau 1 Jan 1885 begint De beeren Gra ama c s hebben voorgesteld om den vrgdom te bestendigen voor gehouwen dienende tot landbouw ituinbouw reehouderg of soortgelgke middelen van ogvtrheid om den ontgonnen of drocggemaakteu groml trire traobteu e doen afwerpeo De heeren r d Feltz eu Rutgers rerdedigrten dit amend omdat de opheffing van den rrgdora roor de schatkist weinig zou beteekenen en toch nuttige ontginningen zou beletten De heer v Houten bestreed het amerd omdat het in strgd is met het beginsel door den wetgever bg de codificatie gehuldigd Naar aanleiding van een bezwaar van den heer Rutgers over de leruifwerkeode kracht die hier oubillgk zou wezen wgzigde de Minister nader het artikel zoo dal wal ontgioning n betreft de opheffing der rrgstelhng zich niet zou uitstrekken tot reeds aanhangige aanrrageu of begonnen indgkmgen Dientengevolge werd de verdere behandeling ran dit ontwerp uitgesteld De Kamer beeft voorts aangenomen een suppletoire begrooting voor Suriname wnarbg de heer v d Jjoeif opkwam en daarin ondersteuning rond bg den Min tegen onnoodige overschrgning van de begrooting Ben voorstel ran den heer van tck tot afschaffing van het adres vau antwoord op de troonrede werd verworpen met 49 tegen 11 aleinmen Een voorstel omtrent de rerlaging van briefport tasseben Java rn Nederland werd aangenomen De Kamer heeft een door den herr van Geauep lu dien zin geformuleerd voorstel goedgekeurd In de zitting rau gisteren is hel ontwerp tot intrekking der bepalingen omtrent tgdeUjke vrgstelliog ran grondbelasting voor gebouwde eigendommen na eecige discussie aangenomen met 40 tegen 16 stemmen nadat met 37 tegen 2U stemmen was aangenomen het amend Gralainn om vrgsteUing te behouden voor gebouwtn dienende roor landbouw verhouderg enz De discussie is aangevangen over de snpplet M begrooting van Binitenlandsche Zukeii De post r jt i j verbjuw van het gouvernements gebouw ie A www werd goedgekeurd nadat de herr Van der w K ingetrokken had zgn beuenng dat de ambtenarCB vroeger de Kamer hidden misleid Bg hel crccliet ran 3 ton voor wering van reeziektr besiried ile heer De Vos sierk de maatregelen tot dusvtr gpiiomen lie ht r De long wide Hf oiiderinir var vrrdacht vee 11 t cJi nvf e ook de genomen proef iil roisiuki De heer irulj as dit eens en wilde de boeren zelf meer interesseeren De heer Rutiters dronz daarop ook sterk aan De heer A Mnckav bestreed het iicuie crediet wmwsÊmÊKÊtm em jfim i i iiiii i t w i i ii ainii i i fi Vi i