Goudsche Courant, zondag 13 juli 1884

De Cfoudsclie MacMnefalsriek te G ouda IJzer en Metaalgieterij Ketelmakerlj en fabriek van Stoom en andere Werkluig en Speciale inrichting voor het heratellen van machines en ketels van atoombooten Leveren complete inrichtingen voor stoom bleekergen Locomobiles Horizontale en Verticale Stoommacliines in voorraai Reparatiën worden snel en billijk uilgfevoerd 1884 I i 3104 Zon la 13 Joli 60UDSGHEICOURANT D ieuw f en Adnertentieblad voor Gouda en Omstreken iniTMt de lermi n fan DRIE MAAXDEN binncD welke de reolamea behoorea te worden ingediend Gouda den S Juli 1384 De BurgemeestT voornoemd VAX BERGEN IJZENDOORX MAKKTBE RICHTEN OOUda 10 Juli 1884 Onnen eer flauir Be le Zeeuwsche Tarwe tot 9 25 a ƒ 9 75 Goede en Polderiarwe ƒ 8 O b ƒ 9 Af gkende naar kwaliteit Rogue 6 40 a ƒ 6 80 Gerst willig ƒ 5 75 a ƒ 6 75 en Chefilier tot ƒ 7 80 Haver ƒ 4 a ƒ 4 60 Maïs ƒ 6 76 a ƒ 6 Verder geen handel De reeinarkt met gewouen aanvoer de haudel iu alles Ing vette varteni 21 a 24 ot varkens oor Londen 18 20 ot per half kilouram mngrte varkens en biggen traag biggen ƒ 0 70 a 1 3U per week vette schapen vlug lammeren traag te te verkoopen Aangevoerd 163 partyen kans eerste kwaliteit ƒ 25 i ƒ 28 2de kwaliteit 22 a ƒ 24 Noordhollandsche ƒ 26 ƒ 33 Goeboter ƒ 1 50 h ƒ 1 60 Weibui r ƒ 1 30 a ƒ 1 40 Burgerlijke Stand OEHORGN 4 JdIi M rlj ouders C Verkerk en M vsn Jer Sleet Jo nDCs ArooldD ouders J A BlezeDsar eu A C lan Cati Hendncus Jacubus en Pieter ouders 1 t l ll eD P Ilooftinan 8 Martinus ouden J H Brink eo J de Jong Pieter ouders N de Jon eu W C Pgkmau Maria Johanna ouders t van Oosten en C van Henseu van l uingeo OVERLKDEN 3 Juli H J Slraver 3 n OEHUWI 9 Juli O koog eo P van Houten APVERTENTIIËSN ♦ Heden overleed voorzien van de H H Sacrameut n der stervenden tot diepe droefheid van my en mgnen zoon na een langdurig pn smartelvjk Igden mjjne geliefde Echtgenoot JOHANNA MARIA SNELLEMAN ia den ouderdom van bgna 51 jaar P JANSEN A J JANSEN Gouda 9 Joli 1884 De ondergeteekenden bekend geworden met de diepe armoede van een alhier wonend gezin doen bg deze een beroep op de liefdadighetd hunner medeburgers Van de ontvangen giften zal in dit blad mededeeling worden gedaan en tot het verstrekken van nadere inlichtingen zgC zij bereid C H STEENMEIJER Mr J FORTUIJN DROOGLEEVER MS NOSUAALLESSEN TE O O TJ D Oe ondergeteekende bericht dat met 1 SEPTEMBER 1884 eene Voorbereidende kla 118 e voor leerlingen van 12 tot 14 jaar wordt toegevoegd aan de Ryks Normaallessen te Oouda Zg die aan het toelatings examen voor dieklasse wenschen deel te nemen moeten zich bg den Waarn Directeur aanmelden vóór den 20 Juli a q y Zg leggen daarbg over Ie hunne g Korteacte 2e een of meer getuigschriften waaronder zoo zg bg eene lagere school werkzaam zgn een getuigschrift van het Hoofd dier School 3e eene verklaring van Ouders of Voogden dat 2g voornemens zgn hem of haar voor het onder wgs te bestemmen De adspiranten moeten op 1 April II hun12e jaar bereikt hebben De Waarn Directeur H J W HUBER Snelpersdruk van A Brinkhan te Gouda 5 pCts g egparandeerde ZIJID AFEIEAAITSCHE SPOORfEGLEENINIi De inschrgving op deze Leening is tot 11 dezer opengesteld alle Commissionairs in Effecten of Notarissen kunnen inscbrgviugen aannemen en genieten eene provisie van pCt Aandeelen van 1000 250 en 50 gulden Prospectassen zgn op aanvraag verkrggbaar Kromme Waal 29 Amsterdam SCHHOEFSTOOMBOOT Vertrekt DONDERDAGS Van Ouderkerk s morg 6 uur 8 30 en 12 45 Van Gouda s morg 7 15 uur 1130 en s namidd 2 uur OVERIBE DAGEN Van Ouderkerk vqprm 8 uur s namidd 12 30 en 6 uur Van Gouda voorm 10 uur namidd 4 en i uur Het Stout k Ale VAN S ALLSOFF SON S brouwers te London 4 Bttrton on Tren bekroond Gouden Medaille Parijs ÉS67 derate Klas London 1862 wordt door verschillende doctoren in Nederland aanbevolen om zijn voedende bestanddeeleu A ent A CALISSENÜOKFF Rotterdam Verkrijgbaar voor Gouda Omitreken blj de Depothouders SLOTEMAKER Co ADVERT£ TIE n alle Binnen en Buitenlandache Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda WIE EE3Sriwd JL A Xj Abshaubbins of Anti Bumatische Watlen goed gebruikt heeft erkent derzelver ontnisbaarheid in dit land van vocht en koude tegen alle Rhamatiscbe aandoeningen of zoogenaamde gevatte konde door de leden Sedert 25 jaren algemeen gebruikt en verkrggbaar a 30 ets per pakje bg r A G van Deth C B Verheul Oudewater Mei de d Bosinau A Boa Berkel Qouda J var Dorp Zoetermeer W F J den Uyl Sohooi h A Kauling Alphen A Prins Zevenhuizen J B E C Sohlattraan M J Gondkade Boskoop Bodejtraven O Hoogendijk Cappelle K Oosterling Haastrecht S d Kraats Bleiswyk W d G Wilhelmus Woerden 9 Bij onderhandsché akte dd 9 JULI 1884 is tusschen de ondet eteekenden JOHANNES ANTHONIE VAN DE GARDE ARIE VRIJLANDT en PHILIP CHRISTIAAN van de GARDE allen Kooplieden en wonende te Gouda aangegaan eene Vennootachap onder de firma van de GARDE VRIJLANDT met het doel het fabriceeren van Sigaren en het handel drijven in Tabak Snuif Sigaren Koffie en Thee Al de Vennooten hebben de leekening van den firmanaam doch uitsluitend voor zaken de Vennootschap betreffende zullende tot hetverkrggen verbinden of vervreemden van onroerend goed en tot zich verbinden als borg de gewone handteekening vïu al de Vennooten vereischt worden De Vennootschap is gevestigd te Gouda gaat in met de teekening dier akte voor oubepaalden tgd terwgl ieder van de Vennooten het recht heeft de Vennootschap ten allen tgdeop te zeggen minstens zes maanden bevorens waarschuwende blgvende zoowel bg uittreding als bg overljjden van een der Vennooten de Vennootschap tusschen de overblgvenden voortduren Gouda 10 Juli 1884 I J A VAS DE GARDE A VRIJLANDT P C VAK DE GARDE Buitentuin Hozenburg te OUDEWATER Alleraangenaamst gelegen aan den nieuwen Singel BIUABT KOLPBAAN PIANINO TOONEEL SCHOMMEL enz Prompte en nette bediening alom bekend Gelegenheid tot het geven van Partyen Dagelgks geopend van af 4 uren n m behalve Woensdagen Voor vroegere opening vervoege men zich in bet Koffiehuis tot Roos te Oudewater waar yerdere inlichtingen zgn te bekomen Zand te bekomeh a 50 de 1000 M van de eventueel op te ruimen Dammen tan de MALLEQATSLÏÏIS te Gouda Een geschikte gelegenheid om goedkoopen grond te verkrggen tot ophooging van teri reinen enz enz Zich peisoonlgk of per brief te richten aan den Heer J VOLKEB Mallegatsluis te Gouda RIJRS ZEGELS alsmede zgn te bekomen in den Boekhandel van BINNENLAND GOUÜA 12 Juli 1884 Z M heeft met ingang van 1 Augustus den heer H Linthout thans ndsislentten postkanlore Ie Gouda benoemd tot directeur van het postkantojr te Oorschot Er is eene wijziging gebracht in de dagen voor het schriftelijk eiainen van hen die naar de belrikkinu van hoofd der eerste Burger8chi ol voor meisjes alhier dingeu Het zal op 23 eu 23 Juli worden afgenomen De Cominissie uit de Provinciale Stalen van ZuiilHolland iu wier handen was gesteld de subsidieaanvrage voor een tramverbindlng tusschen Gouda en Schoonhoven heeft zich vereenigd met het voorstel lan Gedeputeerde Staten orn daarop afwijzend te befchikkeu Nadat op 9 en 10 Juli de overgangstxameus aan de Hoorcre Burgerschool alhier hadden plaats gehad werden bevorderd tot de 2e klasse J Jungeling W Toin N Exaltn A Kruisheer W P van Ede vau lier Pais J C Bokhoven O Wals W F vug Essen G Bulk W Lampe M A L 0 Trmminck L A MgnliefT en de leerling voor enkele lessen J G Kruijt il Daareuboven kunnen 4 leerliitgeii Z Oh na de vacantie aan een hertxaiiieu onderwerpen 7 ieerlinsen werilen afgewez D Tot de 3e klasse werden Iwvorderil M E Julius T Turn A lie Vl tler 11 M Molijn A de Ruiter M 11 Groütendorst eu de kerliuge voor eukele lessen L C Jonker alsmede ten na herexamen van deze klasse werden 10 Irerlingin voor bevordering Ongeschikt geaoUt Tot de 4e klasse erdet tocgelaten A Hara W Heinslng C CwS 1 Herman de Groot en twee na htrexamen 2 leerlingen werden aiet bevorderd Tot de 5e klasse werden toegelaten M E Lalius vau Goor L Kgneveld en voor cie door haar gevolgde lessen L E 11 Schim van der Loilf en Ch Robelle Voor drie Irerlingeu werd bet noodig geoordeeld de listen in de vierde klasse noginaids lo volgen Glsteren en hedeu hnddeu aan het Protymnasiuni alhier ten overstaan van curatoren de jaarlgksche ovi rgahgiexamens plaats Uit de eerste naar de tweede klasse Werilcn bevorderd in alphabetische orde J van den Berg B J II Boers G U J Ifnentjes Dekker B IJssel de Schepper C ile Vletter J A Vriesman L J Vriesraiin J Wernink Voorwaardelijk ook A vau Vist Uit de tweede naar de derde klasse k KIst Voor j waardelgk ook C van Eijk en 1 Kroon Eén leerling werd niet bevorderd Uil de derde naar de vierde klasse E Grendel De brille leerlingen der 4e klasse H L Herasiugen U J Sleenmeijer deden iiisgelgks reu goed exauen Zonals wij reeds gemeld hebben is de eerste toege laten lol de 6e klasse iii den Haag Naar Keuier seint verneemt de DaU Ncki dal de Brgceringeii van Engeland en Nederland het eens tullen worden over de maatregelen welke moeten worden genomen in de innk der Niiero Naar wij verneraeu heeft de heer W vanZiiylen zijn oiitslng genomen èn als directeur èn als acteur deruil uwe veniioi tscliap Uotterdamsohe Schouwburg enzou hij voornemens jn Rutterdnm metterwoon te verlaten A R Volgens een telegram te s IIage ontvangen is de Deputatie der Zuidafrikaaiische Republiek gisteren te 11 40 uur behouden te Kaapstad aangekomen Doiiderdiig 10 Juli was te Delft een groote schare samengekomen om zich te vereenigen aau de groeve waar het stolTelijk overschot rust van zoovele leden an ons dierbaar Vorstenhuis afstammelingen van ileii grooten Zwgger deu Vader des Vaderlands tfcfej herdenking van den dag waarop voor een drietal eeuwen op misdadige wijze het leven werd uitgebluscht an den man wiens geheele leven aan zijn land en vo k gewijd was In den morgen van den dag werd reeds door Ds Drost ten aanhoore epiier aanzienlijke schare een plcch lige herdenkingsrede gehondeft van den nan die zijngrootste kracht zocht iu hettieloof als hoedanig hgzijn hoorders den Graoten MjEer vooral ten voorbeeld stelde f Ten 10 ure had iu de ifieuwe Kerk de kraiislegging plaats door de vers illrude deputaties die zich daartoe haddeu aangemeld en die door den Burgemeester werden gereoipiei rd Inmiddels werden ten staqhuize de verschillende dignitarissen en autoriteiten die de plechtigheid in de kerk zouden bijwonen war de feesicomniissie ontvangen Te 12 ureu ongeveer naai de plechtigheid in de kerk een aanvang met de op bet programma aankondigde orgelbespeling door den heer W F tJ Niooliii directeur der Stcd Muziekschool te s Gravenhuge Onmiddelijk daarop volgde de uitvoering door het Delftache muziekcorps onder leiding van den heer J C Boers van Cherubini Requiem Daarna werd door Prof M de Vries de feestrede uitgesproken waarin door em in de eerste plaats inet weemoed werd iiefinnerd hoe binuen weinige dagen het gewelf waarvoor tien Hond zich openen zal om opuieuw in zijn kilfe wanden ten kostbaaf oiler te ontvangen Aahlereenvolgens werden di arna de uilnemende hoedanigheden van den grooten Zwijger zoon el als krijgs man en staatsman maar bavennl als den man waaraan Nederland zijue vrijheid te danken heeft in herinnering gebracht Na hel eerste gedeelte drr feestrede werd door leuc deputatie der vrgmelsebren de zilveren krans op de tombe gelegd welke o last vau wijlen Z K 11 drtt Prins van Oranje is vervaardigd I e feestredenaar ging daarna voort en eindigde met er op te wgzen hoe de onverwachte uit redding lul Icu nood van voor Mfc eeav u om beiaaeiiiKt voor de tuikoinst en kraoiit geeft bij dezen ernsli gen tijd Nadat de Bur eineeslcr deu fiest redenaar in warme woorden had dank gezegd werd door de muziek de Wilhelmus Ouverture van J C Boirs uitgevoerd terwijl aiin het slut htt rangkoor uit volle borst het Wilhelmus voordroeg dat door de vergaderden staaude werd aangehoord eu medegezongen Onder orgelspel va den heer P Kersbcrgen wefd dè graftombe bezichtigd waarbij vooral de genoimde prachtige zilveren krans de algemicne bewondering wekte Daarna begaven de tfinhters zich naar het Oude Prinsenhof alwaar de teutoonstelling van voorwerpen op den grooten Zwijger betrekking hebbeude dour den Minister van Binuenlandsche Zaken Mr J Heems kerk geopend werd De tentoonstelling hoewel nog niet geheel gereed maakte een zeer gunstigen indruk zij zal echter nog eeni e dagen gesloten worden om verder in orde Ie worden grbraohl alsdan zal ook een catalogus van het tentuongeslelde warden verkrijgbaar gesteld Hel programma is verschenen der begrafenis van ijlen den Prius van Oranje op Donderdng 17 Juli s morgeils 9 urt De slippen van het Igkkleed bij het verlaten van het paleis zullen gedragen worden door jhr Hooft kolonel Hojel toiijoor Beijermau eu kapiteiu Grovestini de eerstgenoemde en laatstgenoemde adjudanten des Koniugs de beide auderm adjudanlcn van den overleden Prins De lijkstoet is geregeld naar dezelfde volgorde als bij den vorigen KroonpriiiS s Konums koels wordt begeleid door ile generaulsadjuilaiiteii Verspgck en van Bel De stoet gaat van den Kneuierdgk langs de Plaau de Hoogstraat de Veencstraat de Wagenstraal de Huijgchsstraat naar den Rgswijksohen weg Te Delft zal uls gewoiiulijk de hufprediker ds van Koetsveld een lijkrede houden Overigens is alles geheel gcregeljl als bij vorigegelegenheden Oe namen van vreemde vorsten die de plechtigheid zullen bijwonen worden ifijst genoemd 3 De Maatschappij tot bevordeii ig der geneeskunde heeft in hare vergadering van Diiisdng besloien onder de aandacht van de wetgevende macht te brengen dat de ervaring leert ilat de weltelgke bepalingen m Nederland lo voorziening logen kinderpokken onvoldoende zijn Een jaarlijkscli credii t van ƒ 200 is geopend voor de vereeniging tot bistrijding der kwakzalverij Oe volgende algemeene vergadering zal te Middelburg gehouden worden Door de krachtige geldelijke onderstiuuiug van nu wijlen Z K H Prins Hendrik der Nedcrlamicn eu de ijverige beinoeiingeu van den hr L J Lefèbre te s Gravenhage werd in den loop van verscheidene jaren bijeengi bracht een hoogslbelangrgke verzameling van geluid ert gehoor optische signaalkundige werktuigen verder trlephouische en elccirische apparaten modellen teekeiiingen enz Na den dood van den Prins die bij zijn leveu reeds den wensch had uiigesprokeu dat voornoemde vertsineliug voor de wetenschap in haar geheel zuu mogen blijven bestaan werd door de welwillende beschikking van Mevrouw de Grool Hertogin van Sakseu geboren Pnnsis der Nederlanden die verzaïDcling het eigendom vau deu heer Lefèbre die ze met het vele daaraan later bijgekomene voor het publiek toegankelijk sielde iii ei n daarvoor d jor hem iu erichl gebouw aan het Piins Hendrikplein te slïravenhagr Ier gl door hem uit eerbied voor de iiagedachieiii van den Vorst aan iena krachligiu steun de verzameling zi u iiutslann te danken had aau het geheel deu naaiu van Museum Prüu Hendrik werd gegeven Voor de instandhouding daarvan behoeft echtir de heer Ijefèbie geldelijke medewerking hg heeft daartoe aan i hh J P J lluteux Ie Middelburg mr C J Ë Graaf Van Bglandt en K Eulhoven Ie sGraveiihage L C van Giiuiloever Ie ütnchl dr A A G Ouye te Ainslcrilam W v iu Marken inr A E I Modderman en rar J G Patijii te s Gravenhage Jan Siuit V A vau Stolk Czn eu Joost van VoUeiihoveo te Rotterdam A C Wertheiin te Amslerdam eu Van Woeldrren Ie Vlissiugen liet voorst gedaan den algeheilcu inventaris tot die verzameling eu iiiriohtiiig bchoorende vrijwillig en belaiigloos af te staan aan een Ie orefcren slichliiig Museum Prins Hendrik die door een Commissie uil de personen die tol verwezenlijking van dat denkbeeld zouden wiileu bijdragen zou wordeu beheerd Deze heeren zgn bereid tot het in bit leven roepen van zoodanige stichting mede te werken wanneer meerderen geiiiüJft zijn door lïi ldelijkeu sieuu de iiistaudiioudiiig vau het Museum te verzekeren en dit als etin naiionaal monument aan de nagedachtenis van deu overleden vorst Ie doen wijden Zij doen een beroep op aller medewerking eu zullen bg voliloeude deelneming de beLiugstcllenden tot het bg woneu vau ecue vergadering bgeeiAoepen Woensdag ochtend even voor den aanvang der markt miste de landman G Groot te Purnierend eiu kalf van zgn erf Weldra bleek het dat men hem dat dier ontstolen had daar een koopman het op de markt gekocht en wederom verkocht had De dief zikern Johaiinee Siueenk arbeider te Nieuwer Amttel had zich voor het gestolen geld een phantasiepak aangeschaft en ging als heer gekleed per slooraboot naar Amsterdam Op de boot werd hg echter door Iwee kooplieden herkend en op hunniaanwgzing door een rijksveldwachler die zich mede aiu bojrd bevoud naar Purraireiid teruggebracht Bg het verhoor dat de burgemeester met hem had bekende hij het dier gestolen Ie hebben De politie zag in dien vermomden heer len ouden bi kende en z d hem ter beschikking stellen van den officier van jusiitie te Haarlem Met den verkoop vau de aanzienlijke lonilgoederen vroeger lljhoord hebbende tot de dotatie van Z K H prins Freilerik der Nederlanden thans aan den Staal en rcasorteerende onder het rentambt Zevenbergen zal in het midden dezer inaaud een aanvang worden gemaakt Op de tentoonstelling die H Aug bij gelegenheid van de ulg vergadering der Vereeniging t b van de belangen des Buekhandels gehouden wordt zal o a een nllermerkwaardigsie verzameling druk erk vau de firma Joh Enschedé Zn te Haarlem te zien ziju Het inooisie werk dat de Rnua leverde men leuke