Goudsche Courant, vrijdag 18 juli 1884

f 1884 VrUdüg 18 Jolt N 3106 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De mtgave aezerCoarant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den arond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgg per dne maanden is 1 25 franco per post 1 50 Do inzending van advertentièn ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend Aaar plaatsmunte Bovendien worden le Advertentièn gratis opgenomen in hit ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Alzonderlgke Nommers VIJF CENTEN kan gescbieden tot één uur des namiddags van dfen dag der uitgave BINNENLAND GOUDA 17 Juli 1884 By kon bral ia op ferioek eervol outalan rerleeud aan F U A O £ an Halteren rnn Vruenra cd Sloipwijk ala BurxenieeaUr van Boakuop De Protinciale Staten an Zuid Hullaud hebben overeenkomilig het adrie ran Gedi putrerrien Staico ttfwtjtend beaohikt op hel erzuk fan het Gemeentebealuur nn Soboonhoren oiH baidie roor de aanleg 8n e u trarawcgverbinding Gouda Sohoonbofen Alle andere rooratellen zyn erenreui OKrreukomsiiK de ineenini Tan Gedep Slaici bealtat By de behandeling der Prgr begrootinf werd ren fooraiel om de posten voor de verbinding van den Hoekachen V aard met den vaaten ral en voor de vaart verbetering ieder ad ƒ 80 000 uitgetrokken pro nirmarie uit te trekken en het aanlnl Ir beRen opcenten te veriBiitdefea met groote roeerdarheit vervorpea De vergtdeiing werd gealolrn De groote beUn atrlliug die de verkietlog te Haartem verdient deed ona bealuiteo plateren onmiddelyk na het bekend worden van den nilalag een bulletin te vervpreiden Onxe atadgeuooteo hebben daaruit kunnen sten dat de heritemniiiig tuaaotien de liberale oaadidaten moet plaata hebben De heer puyvia kreeg 786 de beer Kappeyue 5 0 atemmen Op den kaiholieken candidaat wertien 504 atemmen uitgebracht Hel ia wnarachyiilyk dat d heer Duyria tal warden gekoten Ook bet SchaakiieieUchap Nil Sine labore Ie Alkmaar heeft by de tweede arly met Palamedea geabandonneerd loodat Gouda overwionarra ia ite ileven by al de vier oorreipoudentie achukpariyec ludi 1 Mei 1331 geapeeld Dintdag avond trn 9 i ure had te Nieuwerkerk a d IJael a Oravrnweg een droevig ongeval ilaaia Het 9 jarig doihtertje van de wed P Gonlaob dte aldaar kort t voren met de trein vnii 9 ure waa aangekomen om ren bezoek te brengen by hare faniilie ging even met haar tante reiie boodichap verrichten Van daar terngKekerrd liep zy at vprlrude achter rea boom en gleeti onderuit in het water en zonk iii de diepte weg Na verloop van 20 minuten haalde men haar vot r dood uit de aloot Den grmetntrbode L Baanaki die de voorschriften voor drcnkrhiigen toepasttr mooht bet wel gelukken de levrnigeesten weer op te wekkm maar de vreugde was van kor ten duur daar het meisje den volgeuden morgen ia overleden Kgnland heeft nu geruimen tyd door het tulalenvan watrr uit dm IJsrI langa de Gouwe mettioed gevolg tot duiver kunnen voorzien in hetververacl etï der grachten vaarten kaDalen en singels in èn om Xeideo waarby de boezem doorgaansop één hoogte wera gehouden Het water la helderen niet koalyk riekend ondanks de hitte van denlaatsten lyd Hierby mag niet vergeten worden dat het waterverbruik behalve de verdamping by aanhoudende droogte ook wat de poUli rs dour bet inlaten noodig hebben tot onderhoud van de looien en te gelyk lol dreukiiig van het weiland groot IS £ rt De toeatand van onze schatkist wordt hoe langer hoe treuriger s Eyks middelen brachten it de jongste Jnnimaand 7 221 687 49 t op of raim 7 lor minder dan lil die maand van t vonga jaar door aaumerkelyk geringere opbrengst van auooessie en regtatralierechten en van suikeraccyna en zelfs ruim l j millioeu minder dan bet l der raming voor 1884 Dit laatate naileelige rerachil achuill behalve in personeele belaatiOK en pMesten bovenal by invoerrechten ƒ 60 000 aaiktiraeeyna 2 lonj registratierechien 275 000 sucoesaiereohteo 164 000 staatalotery ƒ 36 000 en paileryeo ƒ 25 000 Hel eerste halfjaar van 1884 gaf even 47Vs n ll xn tegen ruim 49 millioeli in deietfde mannden van t vorige jaar tot welk naileelig Verschil bynraohten de amkeraccyns ruim 13 ton de wynacoyns 50 mille de aooyns op het geslacht ƒ 30 00 de tegelrechicn byiia 3 f ton de legiatratierechten ƒ 480 000 tie hypolhieekreohl B i t n hel aucceasierecht ƒ 60 000 en de telegnphje even T 21 000 Hiertegenover staan meerders opbrengst van grondbelaatiiiK ƒ 0 000 per oiiiel 80 000 paieulreoht ƒ 20 000 jeneveraocyns 2 toji toulaoeyus U 3 000 tcepacoyns ƒ 24 000 poaleryeu 165 000 Het ii der raming voor dit jaar bedraagt 52 472 975 de opbreugat waa alzoo byna 6 millioen daar beneden In een eerste artikel met bet opschrift Gemeen overleg brengt het Faitrlnd no 164 de afkeuring ter sprake die het votum der Tweede ICamrr ovrr de klaasenbelasting in den lande beeft ondervonden Immers van zekere belanghebbende tyilen wordt er naar gratreefd om én dal votum én de afkrnrinu van dat votum in een verkeerd dnglioht Ie stellen Hel wetsvoorstel zeel men rustte op zoo verkeerde grondslagen en was zoo gebrekkig zamengealeld dat van een liberaal die het naar zyne innigste overtuiging afkenrJe met kou geverg l warden tyne goedkeurende slem daaraan te geven Wie aandashtig de debatten nairaat in Burgerplicht te Amsteidam gevoerd krygt een ander inzicht Stond er aldaar iemand op om de klassenbelasting al zoiidanig te verdedigen Hel Was er verre van daan Scherpe kritiek had men over voor de wankele houding der Regeeriiiï bezwaren had men legen de grondslagen van hel Keiieetingsvoorsirl over ile vraag hoe met het paifiilrent te handelen waren de gevoelena verdeeld En niellegensUaiide dat alles was men eenstemmig lu de vcrourdeeliiig van de houding dier liberale Uden die hunue stem aan he voorsiel hadden onthoutien Waar een lichaam ala Burgerplicht en daarin mannen aU Lexry can Nterop Oufm iolli Bcatjon BouiemiH e a spreken waar de daar geuite woorden weerklank vinden in byna de gebeele liberale pers dio toch ook een deel is der publieke optnie daar heeft zulk een oordeel aanspraak voor het minst op eerbiedige bejegening en aandachtige overweging lu plaats van op een schimpscheut all het rumoermakent e Burgerplichlers van Mr nan Houten In andere landen gevoelt de Veriegenwoordiger die zich nldus door een belangrgk deel zyner kieiers of door de publieke opinie in zijne pony verlaten ziet behoefte om zuo al met zyn mandaat Ier beschikking zyner kiezers te stellen toch zyue houding toe te lichleu en te verdedigen üoor geheel bet liberale land ging maar eeiie slem op ter bevestigng van hel oordeel van Burgerplicht Zelfs hel HandeUblad dat zich nouit geheel los kent van Kappeyuiaansche of Tnkkiaansche sympatbieo zag in dat verdediging vdu de houding der afstemmers hopeloos was Er is schreef dal blad o a m deo bedroevendeii toestand geen andere uitweg dan dat de minderheid zich terugtrekt nu zy met geiieiïd is zich by de meerderheid aan te slniteu Vooralsnog zegt ket Vod ia er geen denken aan dat de heeien aan dien welgemeeuden raad gehoor geven De tyil der tfrekeuiug ia immers oog ver En dan zyn de kiezers dat alles weer verfeten lu bet tweede artikel door het Fadrrlmd ouder den titel gemeen ovirleg geplaatst woriien de beschouwingen over de bonding der liberalen die tegen stemden voortgezet De redevoeringen van den beer Tak warden aangevoerd ten bewyze dat het parti p is dat wil afkeuren en zelfs geen poging tot mbttNug bcpMefk saanekUar is gsbtekcn By de vermelding der redevoering van den heer Kops die o a zeide ik neem alleen al ttfïbete ring aan wal in ons stelsel paat en IliM wat daarbciten gaat stem ik af zegt het bUdfj iiH huldigen van zulke leentellingeg heeft onsl Pmeul gemaakt tot dat onding ongeschikt zoowel ofc leiding te geven als om die te ontvauKeii door Prof Buys gebrandmerkt Ten slotte wordt aan de woorden vat den heer Van der Kaay niet een der rumoermakers buiten de Kamer maar een der vienden lu de Kamer heriunerd Ik weel inilerdaad met of onze veranlwoordelgkheid zoover strekt Ik zou de vraag wel willen doen of een lid viio deze rergaderiiii zich geplaatst zieude tegenover oen maatregel dien hy onvermydelyk acht eu zich zooveel moüelyk doch te vergeefs verzeilende legen het oiibillyke dat er op aandrang van au lereu door een zwakke Regeeriug in is gebracht zoudut hy ten slotte ren andere keuze heefi dan het onileroerp oiigewyzigd aan te uemen of Ie verwerpen of d tt ltd persoonlyk veraniwoordelyk is voor het onbillyke nat een dernelykeu maatregel nankleefl en of hy niet gerechtijid is ie zegden ny h bt my een andere keus geinen wat er onbillyks in iuo ie zijn blyfl voor u veraulwoordinif Aan hel Dagélad onileenen wy de volgende byzonderheden ointreul den Koninklyken grafkelder te Delft De nieuwe ghifkelder in He kerk te Delft vormt een parallelograffi mei twee nissen in elke korte zyde en een achttal in de lange zyde aan den noordkant terwyl lu de lange zyde naar het zuiden nog geeiï nissen zyn aaiigebr icht De korle zyde van den kelder by den ingang heeft nog éen ma geheel ledig Daar is dezer dagen de rooster inijebracht die elke nis in een boven en benedengcdeelte vtrieelt waardoor er lier kislen twee aan twee boven elkaar m elke ma plaats kunnen vindeu Deze leege nis treft men dus aan onmiddellyk by hel binnenkomen van din kelder dm volgt langs dezelflt korte zyde van het langwerpig vierkant de oia met de kisten waarin hel atuftelyk overschot rust vm HH Kk HH Prins eu Prinses Hendrik ilet Msrlerlandeii up dit punt eart men den hoek oiA ff beïiut ile rel ntsseu in de lange noordelyke zyle Daar in