Goudsche Courant, zaterdag 19 juli 1884

N 3101 1884 Zondag 20 Juli GOUDSCHE COURANT Nieuw en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken binnenlaüdT Sc F C Bik en lyne rechirerkry genden tot bet oprichten e oer kleederenbleekerg in het perceel gelegen lu de Korte Akkeren geteekend P no 311 kadaster sectie E na 1294 3e K F Messer en lyne reohtrerkr jgenden tot het oprichten eeuer broodhakkerg in het perceel gelegen aan de Spieringstraal geteekend F no 109 kadaster sectie C no 411 Goud den 14 Juli 1834 Burgemeester en Wethouders loomoemd VAN BERGEN IJZENDOORN Pe Secretaris BROl WER RECLAME RENTENe FORTUIN Ifli r kaïiiuliit lie iti ttet bent fi no goed en Ier beur g enotMTilt Actea 4CLieii of üblic alieD l aa iicb op mxthemtiUichi eo tekere wijie M INKOMEN VAN 40 r erichHfTen iloureeavuudifeoperaiieDbestiaufleiadenTerkoupTanpremlaa Du iroetl bekende eu ledert og m vericbiileiide laodeo baproerde lynteem venekert eeo jiarlijkt inkomeu van f 3 000 met een kapitaal in nftf of in affBcten vin f 5 000 f 1 000 met t i 500 f 500 me F 1 21X1 eni De fondseu iga llijd be cliikbaar D wnm wordt muD dflitiki per posLwissel opgeiondeu Dtitdeltjk nttlegtendt brochurtii pordtn op daartoe gedane aativraag rnASCO tn koiUloot totgeiondtn door den Heer Directeur der Alffezaeenm BeIffiaob0 B ak BANQUE GENERALE DE BELOIQQE 6 HM dtt Gonoria Bnuaol MARKTBERICHTEN OOUda 17 Juli 1884 Granen byna geheel verlaten Beste Zeenwsche Tar e oor consumptie ƒ 9 25 a ƒ 9 75 goedeen polder ƒ 8 76 a ƒ 9 25 Rosge nominaal ƒ 6 50 a 7 Gerst trij tast ƒ P 25 tot 7 Chevalier daarboven Haier ƒ 4 a ƒ 4 60 Maïs ƒ 5 75 a ƒ 6 Verder geen oraiet De feemarkt met goeden aauToer hoewel de prijzen enorm hoog aren was echter de handel traag Vette varkens 21 a 24 ets varkens voor Londen 13 a 20 ot per half kilogram magere varkens en biggen traag biggen ƒ 0 70 a ƒ 1 3U per week schapen en lammeren traag Aangevoerd 200 partijen kaas eerste knaliteit ƒ 25 a ƒ 27 2de kwahteit ƒ 21 a ƒ 24 Noordhollandsche ƒ 25 a 33 Goeboter 1 50 a ƒ 1 60 Weibui r ƒ 1 30 a ƒ 1 40 Burgerlijke Stand GEBOREN 14 Heodrika Ciiritliiu oadrri H C vaii Staveren eo A M Hasink Hillegoodi ovdera A Zwarts en A StikUr 15 Willem dnanu oudera A Hunik en M Muis 16 Helena ouders D au Waas en D van Ham OVERLSDEN 15 Joni H G Wolrsivinkel 13 m 16 N van den tjéver 4 m OEHUWDi 16 Juli B Planken eu A Burghoorn ADVERTENTIÊN BeTallen van een Meisje E H F W GöTÏE BiETz Gouda 17 Jnli 1884 Heden overleed na langdurig en smarteiyk Igden mgne geliefde Echtgenoote AA RTJE BERKOUWER in den ouderdom van 44 jaren mg nalatende 7 kinderen J DE JONG IJ h Moordrecht 13 Juli 1884 Vrienden en bekenden gelieven deze atgemeene tevens als büondere tennitgeving aan te merken Voor de vele bewezen van deelnemingondervonden bg het overlgden van onze geliefde Moeder en Behuwdmoeder Mevrouw deWeduwe H WIELAND LOS geboren Saarloos betaigen wg onzen hartelgken dank J MAST G MASTGouda 17 Juli 1884 Wieland Lo Voor een JONGELING die met SEPT a s herexamen doet voor Afd A der Rgks L School te Wageningen wordt te Gouda gelegenheid gezocht tot bet ontvangen van FHIVAATLESSElSr al Geschiedenis en Bekenen voorwaarden franco onder No 993 ver dezer Courant BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente iUoordrecAtmmaken bekend dat krachtens vergunning vi4 de Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid Holland de Passage voor Si tuigen en Vee over den Middelweg bg den Zuidelijken Dwarsweg onder de gemeente Moordrecht zal zjjn GESTREMD van 21 Juli tot 9 Augustus a s Dat tgdens de afsluiting de Passage kan geschieden naar de zgde van Zevenhuizen langs den Nieuwerkerkschen weg en den weg langs den derden tocht en naar de zgde van Waddinxveen langs den Nieuwerkerkschen weg en den Ringdijk van den Polder Dat in de Passage voor voetgangers over den Middelweg op behoorlgke wgze zal worden voorzien Moordrecht 16 Juli 1884 De Secretaria De Burgemeester ü NÜGTEREN A CHR SNEL Een BÜRGERDOCHTER 18 jaren oud biedt zich tegen 1 AUGUSTUS aan als van goede getuigen uit vorige betrekking voorzien Adres met franco brieven onder No 991 aan het Bureau dezer Courant Gedurende de KERMIS disponibel een PIANIST met of zpnder Viool Inlichtingen zgn te bekomen onder No 994 aan het Bureau dezer Courant Tegen 1 AUGUSTUS biedteene BÜRGERDOCHTER 17 jaren oud zich aan als getuigen van goed gedrag zgn voorhanden Adres met franco brieven onder No 992 aan het Bureau dezer Courant TAMARINDE BONBONS M KRALPEML N HOLM Apothekers te Zeist Aanbevolen tegen Verstopping en daarmede m verband staande ongesteldueden De TAMARINDE BONBONS van Kraepelieh UOLM zijn een zmver plantaanlig zachtwerkend spijsvertenng en eetlust met storend I ax tief m Confltuurvorm aangenaam fnsch i smaak en eker werkend pnjs per doos 9U en 50 Genta verkrugbaar m de apotheken ïe ÜOUDA bu den heer C ÏHIM NEDERRTJNSCH van J B M E E N E N te Emmerich a d Rijn Door Heeren leeraren in de landbouwkunde alsmede door mannen van het vak wordt mgn Stremsel als zijnde het betteenhitgoedkoopste dat tot hiertoe gemaakt is vooral om zgnezoo krachtige en immer gelijkmatige werking ten zeerste aanbevolen Goedgekeurd door de Heeren Dr FRIJTAG Professor aan de Landbouwkundige Academie te Poppelsdorf en ADOLF MAIJER Directeur aan het Rgksproefstation te Wageningen Prgs van 1 Ltr flesch ƒ 1 10 Vj 0 60 KAASKLEUBSEL en BOTEBKLEUBSEL van uitmuntend goede kwaliteit Verkrggbaar bij de Heeren J BOERS en J C ZELDENRUK te Gouda A PRINS te Zevenhuizen en H van WELL te Zegwaard In het Vereenigd Wees en JElemoese niershuis te Gouda wordt tegen 1 OCTOBER a s of eerder GEVRaAgD EENE EimUOEBES leeftjjd 35 a 45 jaren salaris 150 benevens vrije inwoning voeding en geneesknndige verpleging Zich persoonlijk aan te melden in het genoemde Weeshuis op Maandagen 21 en 28 Jnli a s des avonds te 8 uren Namens Regenten G C FORÏUIJN DROOGLEEVER Reg Secr adverteWtiéiV n alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gow i wirno OEDEPONIUD lAüalCKSHEIK De ondergeteekende m akt door dezen be kend dat zgne fabrikaten uitsluitend te verkrggen zgn bij Wederverkoopers en bg hem zelven Er bestaat dus in t Binnenland voor zgne zaak GEEN HOOFD AGENT S J VISSER Fabrikant van KAASr STBEMSEL KAASKLEUBSEL BOTEBKLEVBSEL en HONIGZOET Uitgeest Noord Holland Dr J G POPP 8 Weenen I Bognerstraat No 2 Echt Aoatberin Mondwater en Plantaardigf Tandpoeder lyn de feugdelijksie eu meest beroemde middelen tot genezing eu reiniging van de tanden Geneeskundig attest Het Jnatkerm Mondtcater van den K K Hoftaodt meeuer J G POPF in Weenen I Boguersiraan No 2 IS zeer weldadig eu oefent tyn heitzamen ib vloed inzonderheid ait bij ziekten van het tandsleesCD het losraken der tanden en een slechleu reuk vaden mond Steunende op de on lerviiidiug kan de ouderge teekende uiet nalaten dit mondwater aan alle moud en tandlgders met nadruk aan te beveleu POPP S PUuitaardtg Tandpoeder is ook eeu voor treffelijk middel om de tandtn vun den zoo lasiigen tandsteen te bevrijden eu ze voortdurend wit te houden alsook om het verder voortworkereu der liiriil te voorkomen Dr Jos STRASAK Stedelijk eu Uertch elijk Physicui HoHïNMAtJTH Bohemen Verkrijgbaar in de onderstaande dej t ts te Gouda bij L Schenk winketier op de Hoogstraat A 123 Ie Uotlerdnni bij F K vun Santen Kolff apoth en A Schippeieiju Co blauwe porceleinwinkel te s Hage by J L F Snabilié apoth te Delft by A J van Rijn te Scliiedam bij C Malta öz te Leiileu by K Noordijk te Amsterdam by F van Wiudheim k Oo en H H Uloih Co apotheek te Schoonhoven by 8 ti tf en Zoon te Alphen bij L Vnrossieau en Zoon te Utreht bij G H N van Spanje idem Labry Porton Droogisten RIJKS ZEGELS alsmede DPlsuHsizeg els zijn te bekomen in den Boekhandel van A BRI KiliAl ï iielpersdruk van A Hrinkhan te Gouda GOUDA 19 Juli 1884 Op de voordracht voor onderwyzere aan een meisjesschool voor uitgebreirl lager onderwijs te Rotterdam staal uo 1 mrj C P Bokhoven te Gouda Op Vrijilan l Aug a s zal te Berg Arabacht de verkiezing plaats hebb n van een heemrnail van den polder ter vervanging van den heer C Oskam Az die wegens zwagerschup met den nieuwbeuoemden schout den heer A van der Straaten zy n ontslag beeft genomen Tevens moet alsdan een gecommit teerdingeland verkozen worden ter vervanging van ijirn den heer M Hofland Bij de verkiezing van een lid van den gemeenteraad te Nieuwerkerk a d Usel werden uitgebracht 46 stemman Herstemming tnsschen de heeren L Mijnlielf Azn die 17 en P Karreman en P Mjjnliejf Ain die ieder 9 steramen bflTwamen s Konings antwoord op het adres van rouwbeklag van de Eerste Kamer wegens het overlijden van Z K H Willem Alexander Karel Hendrik Frederik Prins van Oranje luidde Mijne Heeren Met bijzondere waardeering ontvanit ik van de Eerste Kamer der Stateu öeneraal de betuiging harer hartriijke deelneming in den diepen rouw dien het martelijk verlies van Mijnen beminden Zoon over My en Mijn Huis en over Nederlaml brengt en ik verzoek n Mtjne Heeren aan de F erste Kamer der StiltenGeneraal Mijnen welmeenenden danic over te brengen voor d KCToelant wa rta Iwu A tCM van KouwlMklag getuigt Z M de Koning heeft baron Snouokaert nn Sohauburg zgnen thesaurier benoemd tot gemachtigde voor de ontvangst en de voorloopige ulministrntie der nalatenschap van Z K H en Prins van Oranje Gisteren zyn do paanlen het rijtoigmaterieel en verdere inhoud drr stallen aan dezen gemnc iligde overgedragen eu heden wordt een invang gemaakt met de inventarisatie van den inboedel van het faleis aan den hoek der Heul traat Naar men verneemt zou de Raad van Stal reed eo goedkenreud advies hebben uitgebracht over het wetsontwerp nopens het Regentschap De begrafenis van 2 K H den Prins van Oranje had Donderdag plants geherl volgens het daarvan gegeven programma lu de kerk te Delft hield de hofprediker Dr C E van Kortsveld de volgende rede ffMyne gedachten zijn niet iilieder gedachten en uwo wegen niet rayne negen spreekt de Heer fWant gelyk de hemelen hooger zijn dan le aarde atzoo zyn mijne wegen hooger dan uwe wegen eu myne gedachten dan de uwe 1 Dat geloof alleen broeders geeft den bjjna tflchtigjnrigen grijsaard moed en kracht om nog eeni en God geve nu althans voor het la itst I te spreken bg dit vorstelijk graf geopend voor den Inatsten der vier prinsen van Oranje die nog voor zes jaren den kroon omringden Hoe telden wij de dagen der verraderlijke ziekte die hem had aangetast Wat blyde mare was door het gansche Iniid zyn aanvankelijk herstel Maar anders wnren Gods gedachten OnverwnoUt nog legde de onverbifldelijke dood de kille hand op dat nog jeuitdig hart en het klopte niet meer Het hfld vet l zeltden dat hart Arme Prins die nooit uil den rouw over u e dooden u hrbt kunnen opheffen lot de blijmoeiligheid der levenilen Nug hoor ik het u zeggen in een veriroo tlijk gesprek Ik beu nog geen derug jaren oiul en zeg het reeds Burger nn Ik wensoh geen sinp terug e treden Op de afarelrgde levrnsliuan Zoo riep iedi r jaar de Zomermaand als de maand Uwer ilooden U herwaarts ter bfilrvnart tot dit jaar 1 Jezijs 53 8 9 haar eerste dag U op het ziekbed wierp waarop de benevelde geest uog den iMialen naeht over Uwe dooden sprak Rast zacht in dit Uw twe le Tehuis Wat al geheimen en raadsels zinkeu daar in die diepte Wat gedaohKo eu aandoeningen doorkruisen als een brauiling tiet hart der levenden daaromheen Maar die alle losien zich op in diepen weemoed waar gausch de nali in deelt Aan U allereerst beminde VoiW en Kquing denken daarby allen na gij deu laatsttn uwer drie zonen ten grave brengt Toen deu eersten de dood dreigde toni h jorile ik t u zeggen en ren Koninklyk woord verteet men niei ook na meer dan 3U jaren Wanneer het de Voorzienigheid behaagt mij kinderen te ontnemen zal ik mijn trooM vinden in de kinderen van Nederland Mocht ge alsou mijn Koning door de liefde van nw volk godngen meer dau eeiiig ander Vorst eu door duizenden bij duizenden opgedragen aan den Koning der Koüingen ook dezen zwaren slag te boven komen ondersteund door eene tronwe liefdevolle gade en ook in rouw gelukkig door het aaiivallig kind thans Nederlands troost en hoop Of zonden wij hier vooral UKl hopen zongii van Nederland h r waar voor driehonderd jaren de bede van den verraderlijk vermoorden Vader des Vadeilands werd gehoord He re God ouiferm u over lit rrae volk Die bedt des stervenileo verhoorden drie eeuwen ook in den bangsten nooil Nog rweeft zij als uit zijn open nf grlijk een beaohermenden engel over s Koningi koofd eu huis en volk O verlieze dat volk uooit hel christelijk geloof dat z nog stervenda bail Vorsten en gezanten uit den vreemde Daqk voor am bel g telfi iK in Oranja Nederlan4 Zegt het trni üweni dat wtor d tanen worden afge broken wij ons te nauwer scharen om den stam van OranjeNassau eu bidt met ons dat God hem beware zoonis hij diep zijn worlel heeft in de graven der dooden en in de hanen der levenden En nu nu worde oni allen de kracht geschonken om Gode te zwijgen waar zoo luide de graven spreken Amen Donderdag iijii te Delft circa 130 treinen der H U S M aingekomen en van daar vertrokken in de richtinir Amsterdam en Rotterdam aanbrengende 18 000 i 20 00U personen Donderdag werdeu met dt stoomtram tnsschen Deu Haag en Soheveniiigeo vervoerd ruim 20 009 personen Het aantal persnneu dat ter gelegenheid van de begrafenis van lien prins van Oranje per Hollandrch spoor in Den Haag werd aongebr ichl wordt geschat op 30 ü 35 duizend Tijdens de ongekende drukte die Donderdag aan het station aldaar heersohte moeien velen het slachtoffer geworden zijn van behendige zakkenrollers Hij dm ohef van hel station dejn heer Rademaker werd herhaaldelijk aaniiifie gida iu van vermissingen van gouden uur erken kettingen enz enz De ryksveldwachters die tot handhaving vnn de orde len getale van vier op hel perron aanwezig waren achtten het noodzakelijk in de zakken vau eenige verdachte lieden een onderzoek in Ie stellen zonder dat echter het gewensohte gevolg lerkregen werd Ken persoon die op heeierdaail betrapt werd is aangehouden en onmiddel jk gearresteerd Men twijfi II er niet nan dat men hier Ie iloen heefi gehad met eene nfgeriohie bende die deze geleuenhnd verbeidde om op de hoofdpunten vnn verkeer haren slag te slaan daar ie Delft eveneens vele gevallen van zakkenrollerij voorkwamen Op de sintions der Manis tot nploitnlii van Staatpspoorweiren zal eene proef worden genomen met efii stelsel van biljrtteii dat reeds in bel jaar IS7 + in de Zeitung den Fernni deultcher Eiienbahn l ennaltimgn door den heer Is van Rennes buriauchef bij de ooutrole der Niderlandsclio Uijnspoorwegmnnischappy werd aanbevolen Naar tijii drnkbreld zullen thans biljetten worden ingericht waarop onder elkander leu tiental besiem niuigsstntions zijn grdrukl terwijl ann het hoofd het station van uititifte vermeld is By afzifte aan den reiziger wordt het biljet doorgeknipt juist onder het station waarheen de reis verlangd wordt zoodat altijd het laatste station de bestemming vau den reiziger is wat ook voor de conducteurs een groot gerief aanbiedt De volgorde der stations is voorts zowlanig dat de laagste vrachtprijzen boven de hoogste onderaan staan ten gevolge waarvan de reiziger slechts tegen zijn belang zou handelen door zelf nog e gedeelte van zyn biljet af te knippen Het IS duidtlijk dat door invoering van deze biljetten bet aantal biljftsoorten behalve voor de zeer belangrijke stations vooi welke de tegenwoordige kaartjes wel zullen moeten blijven bestaan met negen tiende verminderd wordt Ook voor retourbüjetten in deiizelfden geestingericht is door den heer Van Rennes in deeveugenoemde Zeitung den Vereinft deuttcker Eisenbahn Verwaltungen een zeer practisch motlel aan gegeven iV R Cl De Times deelt bijzonderheden mede beireffeoda het plan ontworpen door sir Robert M Stephenson om Europa door middel van een spoorweg te verbinden met Perzië Engelsch ludie Birma en China Was men jaren geleden met dergelijk plan voor den dag gekomen zegt de Time dan had men van verbazing de handen in een geslagen thans echter verwekt het groot opzien De ontwerper van het plan heeft gedurende verscheidene jaren onderhandeld met de Turkschc regeering om de noodige machtiging te erlangen teu einde een aanvang met de zaak te kunnen maken Hij is hiermede nu zoo verre gevorderd dat het uitzicht op het verkrijgen der definitieve veaieaifBinK Mer puauK aff nteo geiwcrad i hq een voorloopig prospeetos heeft geiQtend te moeten uitgeven Daaruit blijkt dat voor de zylakken iu Klein Azië eu Peraie uoodig wurdt geacht een kapitaal van Ifi inillioen pond sterling verdeeld in 600 000 aandeelen elk groot 30 pond sterling Dit geeft wel IS waar slechts een totaal van 12 millioen pond sterling maar de ontwerper zal de uitgaven voor den weg met 4 millioen p si verminderen door het bezigen van troepen by drn aanleg daarvan Ook bij de overige regceringen zullen dergelijke pogingen worden aangewend In Londen zal op den eersten Mei 1886 eene Amerikaaiische iFnloonstelling geopend worden waarop niet enkel producten van landbouw en industrie zullen worden geëxposeerd maar een aanschouwelijk beelil van hel leven van den oewoner van Amerika zal worden gegeven van het burean van een beursman van VYallsireet af tot de vuren van een kamp in Nevada toe Er zal letterlijk van alles te zien rijn lokalen van Californie waarin wyn geschonken wordt fruitwinkels van Florida Indianen die kano s en matten vervardigen Amerikaaosche kiosken voor het gebruiken van verfris chende dranken restaurants met blanke en zwarte koks en kellners een paviljoeu van de per een telegraaf bureau en een cleotrische spoorbaan die over hoogten en laagten ryd afberldingen van gevi ls en van het inwendige van hSicIs en npinbare gebouwen wrikplaatsei met blanke Chineesohe Indiaanscho en zwarie arbeiders en arbeidsters alles wal op de inrichling en werking von spoorwegen en kanalen petroleumbronnen en Hieenkooten zilvermijiien belrekking heeft met al de daarbij in gebruik zynde machines reddiiigstoeslellen en vanrtuiieen modellen vau schepen een Amerikaansch tooneti Amerikaaiische musici en muziek verschillende spelm in de open lucht en binnenshuis al wat op het ondertvys betrekking heeft enz enz e gepraji Meerde tentoonstelling zal dus doen sicn wat de Amenknau eet en drinkt en al wat hy in hel dagelyksch leven doet en verricht en zy zal dus ten der merkwaardigste eu belaugrykste worden die ooit in Londen plaats vonden I E stoomtram van nieuwe vinding wordt te I Aken in erkmg gesteld Het is een locomoiief t