Goudsche Courant, woensdag 23 juli 1884

1884 Woensdag 23 Juli N 3108 Van af IHAAIVDAG l JULI © fMïliïli van eene g roote partij LAPPEN THIBETS JAPOi STOFFEi paarsche KATOeIiE MERINOS voor ROKKE HAIXDDOEK L LtJIJEI GOED l ETELDOEKEK VlTRAf ES enz éiz iDij J BEEUKEL Hoogstraat A 124 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad dnor Gouda cfn Omstreken ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen 6R00ÏE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschjjnt Aizonderlgke Nommers VIJF CENTEN 0 9 iDze iAing i van advertentidn kan gescbieden tot öto uur dea namiddags van den dag der uitgave il 1 J j i iwwwlW BBiaweB J i ZL IVERE PBANSCHE IVIJINEN De bekende BORDEAUX k f 27 per 48 Flesschïp met accijns franco huis geheel Nederland ook per proefflesch kwartf e verkrijgbaar Voorts alle MERKEN PriiscoQl ler proefflesch kwarü enfi half ankers belegen IKEN Priiscoutanten gratig en franco Van alle merken zijn proe£SesscQen verkiijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GJf l WE C 13 Gourfa Eenig Depot van Wellen Jf oonekamp Blixter delspapieij op Amsterdam l r I I Specialiteit vooi AANLEG VAN WATERLEIDING in particuliere en alle openbare g ebc Jouwen Kantoor en ülagfazijn Gouwe G 241 Oproeping van Belanghebbenden De Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidHolland roepen by deze op de onbekende belanghebbenden in zake het geschil tuBschen Bnrgemeeater en Wethouders van Moordrecht en den Heer M J WESSELS te Gouda ten opzichte van het gebruik van een gebouw in eerstgemelde gemeente tot het houden van godsdienstoefeningen om zoo zg dit noodig achten hunne memoriën en bewijsstukken aan genoemd College in te zenden vóór den 5 Augustus aanstaande Tot dien dag liggen de stukken lederen werkdag van des voormiddags 10 tot des namiddags 4 uur ter inzage aan het gebouw van het Provinciaal Bestuur Korte Voorhout alhier s 6ravenhage den 14 Juli 1884 De Gedeputeerde Staten voornoemd FOCK Voorzitter F TAVENRAAT Griffier Ontvang en Nieuwe Wollen ZOMEE DEZEUS D HOOGENBOOM LEES DIT Wie g oedkoop wil koopen komt bij L SCHENK op de Hoog straat Alles wordt verkocht beneden Fabrieksprijs eon in alle opzichten mak vijfjarig zwart MEBRIEPAABD niet bevreesd voor de Stooratram Adres franco brieven onder No 996 aan het Bureau dezer Courant Frambozen en Citroenlimonade mm EBSSENSAF Puike NIEUWE BESSENSAP 20 cent per flesch volgende week vulling J BREEBAART Lz GOÜDA STOOMTRAM GOUDA BODEGEAVEN DE EXTRADIENST des Dinsdagmorgens half vijf nit Gouda is vervallen De directeur Gouda 18 Juli 1884 BILLAEDJONGEN GEVRAAGD in de Sociëteit cdb Réunie zich te vervoegen in persoon bg den Kastelein EAU UEmiLLEÜSE bereiding maakt het haar n geeft het zgn natuurlijke Deze nieuwe zacht glanzend kleur weder Verkrijgbaar a ƒ 1 00 per flacon bg LOUIS P welter Westhaven 193 De FirmaC NEDERVEEN BoekhandelarenBoekbinders te s Bosch beveelt hare gunstig bekende beleefdeljjk aan Agenten voor Gouda en Omstreken de Heeren A KOK Co Boekhandelaren te Gouda hg wie Modellen ter bezichtiging zgn gesteld en nadere informatien in te winnen ï nelpersdmk van A Bbinshan te Gouda T Cfoedewaagen en Zonen C3 OUD è MARKT naast DU WAAG verstrekken gelden op effecten voor bedragen onder ƒ 1000 a 4 7 s jaafe daarboven tot den prolongatiekoers volrans Amsterdamsche beursvoorwaardea Mmen gelden a deposito a 4 o s jaars voor bedragen onder ƒ 1000 voor minstens 2 dagen dawboren i i f 8 nemen gelden a deposito tegen onderpand in rflss foodsen a 3 j i o jiara belasteniich meihet k rapen en verkoopen van effecten teUen nprovi lia ook voor loten van V el fondsei ioven de 30 o V 7i f fnder 30 wjisselen a upons bofm de Amsterdamsche beursnote ritp zoflde nfbeiiekening van bro Visii alej 1 i pr r8 100 iO 50 uss roebel 0 01 m dollar 0 01 u l ij j I pr ostenr q ond ertag ill 80 l 0 36 f I Inkass rem zonder kos pji b ds I wiisels z g hanRotterdam Gelieve hierop te lellen VOOaLOOPÏG BERICHT Het beroemde Paardenspel van BLANÜS en COHEN komt vast dit jaar de Gondache Kermis bezoeken na eene afwezigheid van 2 jaar De tent zal geplaatst worden op de Markt over de Waag Het gezelschap bestaat nit 35 werkende leden en 14 goed gedresseerde paarden De voorstellingen zullen later door groote en kleine billetten worden bekend gemaakt De Directie H BLANüS KS N COHEN AGENT gevraagd Voor Gouda en Omstreken wordt gevraagd een flink AG EXT tegen zeer voordeelige conditiën Adres onder No 995 Barean dezer Courant Het Stout k Ale VAK S ALLSOFF k SON S brouwers ie London Burton on 2 n bekroond Gouden Medaille Parijs 1867 Eerste Klas London 1862 wordt door verioKillende doctoren in Nederland aanbevolen om zijn Toedende beatanddeelen Agent A CALISSENDOKPP Botierdnm Verknjubnor oor 0 mda Omstreken bij de Depóthonders SLOTEM lKEK Co De uitgave aezer Courant geschiedt ZONDAG Woensdag en vrijdag in de Stai 1 I geschiedt de uitgave in den avond va4 DINSDAG D0Ï DEBD4G en ZATER i h DAG De prgs iier drie maanden is 1 25 franc per post 1 50 J JD iOm 22 Juli ll884 Aan hfCIcrrste Ketleille van bel sclirifielijk exanieii ter ervbllii iler ytcaiure van hoofd der eerste meiajeuchool nlMer jtt hedm plaula bad i aiueii il iJilliciiaiileu indeel Op de aanslaande ketmia tullein de makelijkhrdi n TOOÉlfpnien 1 H Blanua eD ICulirn Panri ruipel Broekman Houden en Apmtlieater Schunenioerder l anrilqii pel Bernard Brielle Koorddansera en Gymnasten Thomas Jotef VVassenbeeldffnspcl Viaaer Vischvan ist Spitaner Museum Tewe Velucipè lesprl Dochman Balleutcot en Leopold He la Koelie Kcua Aan het op pariiculier iuiiialief ontworpen plan tot het maken reaer Dad en zweminrichtinjt te Woerden is reeds ren beicin v n uilvocriufc grf even Naar men verueemt tal Donderdag a s de heermr Kappeyne van de Coppello in eene te Zaandamte honden ergadering zelf het woord tot de kieierstoeren naar aauleiding van z ue candidalunr voor de Tweede Kamer De beide Kamers d r Stalen Generaal worden in rereenifrde tilting opiferoepen tegen UinsdaK 2ï Juli e k ter behandeling der welsroordracht regelende het Kegeiitschap Naar wij vernemen Is de geldleeniug van 60 roillioeu gulden lot uilgifte waanan machliglng is verleend bg de wel an len 20n Juli jl Slhl No 146 voorloopig toegewezen aan eeu eonsortiura beslaande uu de AW Handelmofllsckappij de im tlerdaateie Bank en il e Ji mque rf Paris el des Ptj tBtti voor den koers vnn 100 imi pCt netto n met bijbetaling fan rente ad 4 pCt van den In Augustus a a af tol op de vervaldagen der termgneo waarop de bedongen koopprijs moet betaald worden In het geheel is dtenlengevolge bg te betalen ruim ƒ 630 00 1 Door den Minister van Binneul Zaken is onder dagleckening ran 9 Juli de volgende circulaire asn de Oommusarisseu des Konings iu de proviucien gericht Ter wering der Aziatische cholera en teneinde bare verbreiding tegen te gaan indien zg zioh hier te lande rerloonen mocht komt het mij raadzaam voor dat de aandacht der gemeentebesturen gevrs tigd worde op ile bepalingen Air wet van 4 Drcember 1872 tot voorziening trger besmettcigke ziekten Hel vervoer van Igders aan Aiiaiische cholera bg art 9 dier wet verboden worde zoo krachtdadig mogelijk tegengegaan en dal a t Ireng gehaudhaaril Voorul is liet i m belang dat het vervoer vau zulke Igders indien het bg uiizobdering moet wordeu toegestaan niel in openbare vervoertniddrlen plaats bebbe en dat de gebezigde vervoermiddelen onmiddellgk na het gebruik warden ouismei Vit hertogin van Albany lutlsr van H M de Koningin is Zaterdagavond op Claremoni bg Londrn beTullen van een zoon Moeder eii kind bevinden zich wrl De Koningin van Engeland en Prinses Brntrix Waren op Clareraont Te Uilrechl heeft Zondag een bgeenliomst plaais sehad Iviaij leden van den Nederl Vetocipèdistenbonrl Er wwe n SÜ leden opgekoinen van 15 verschillende f i Naw hel f aglil verneemt zal het palels van wyieik 1 Prins Alexander of den hoek lan de Heulsiraat eerlang publiek wordeu verkwhl Voor het Palei dour den Prins het laatst bewoond zon reeds door een p irliculier een bod xijn gedaan Het FaderlttHd meldt Reeds vroeger is gemeld dat Z K H de Prins van Oranje geen uiteraie wilsbeschikkingen heeft nagelaten alleen zgn et enkele uanwgzingen gevondeii an jaren herwaarta die tooiien dat de Prins loei loornemrus wat ea testament te maken Verder zijn aan de hooite erfgenamen eenige mededeelingen gedaan van vroefer door den Prins geuite weuschen die ong g ld zullen warden Z M de Koning heeft persoonlijk naar wgvernemen volledig afstand gedaau vau alle rechtenop lie ual itenschnp van zgn zoon en zulks lenbehoeve van H K H Prinses Wilhelmiua roedcerfgename van den Priu D thesaurier des Konings de heer VV C baron Snouckaert van Schauburg is door Z M belast met het uvernemen van de nalatenschap Daarmede is reeds Vrijdageen begin gemaakt Na zorgvuldige inveulariaatie door de heereu kolonel Hojel en majoor Beijerman bijgestaan door den beer W J Van l ijck secretarisder hofhouding van den overleden Prins en tenoverstaan van den notaris des Konings den heerLiglenberg met getuigen en schatter zijn hetpaleis van den vurigen Kroonpriiis mei nltes wat zich diiur bevindt en de slalleu van den overleden Vurst aan den zaakgelastigde van Z M overitegevtn In de eerste dagen van de volgende week zal hetzelfde ten aanzien van het paleis van Prins Alexander met den rijken inhoud geschieden Van het op rerscheiden millioeneu gisohat vermogen van ilen Prins grootenderls lu inachrij ingen op het nruotboek en ia builenland cfe fondsen belegd 19 een staat opxemaakt en bereids aan den thesaurier ter hand gesteld Binnen weinige dagen zal dus de gehcele o erdracht kunnen eindiien Omtrent het personeel van den overleden Vorst tiju nog geen definitieve beschikkingen genomen wel omtrent de roerende goederen Deze tullen behalve enkele familiestukken en rclequien en met uitzondering van de prachtige collectie diamanten van wglen Koningin Sophia tcu overstaan van den notaris Liglenberg worden verkocht Men is terstond Ixgonueo met de Oothisohe zaal voor dit doel io gereedheid te brengen In het begin van Augustus zal de verknoping worden aangekondigd Door het Hoofdbestuur van het Nederlandsche Bond voor algemeen stemrecht is de volgende brief verspreid Ingevolge besluit van de Algemeeue Vergadering vau het Nederlandsche Bond voor Algemeen Stemrecht gehouden te Amsterdam dato 25 Mei jl neemt hel Hoofdbestuur van voornoen d Bond de irijheiri uwe Afdeeliog uit te noodigen om Zimlaji I 7 September eene meeting te houden tot verkrijging i vnn Algeraeei Slemrecht wij irerioeken L we Afdeeling tich io verbinding te willen stellen met de ten Uweiit beslaande Vereeniglugen en omlisgeiide Geipeeuleu teneinde voor gezamenlijke rekening de door ons bedoelde Vergadenni Ie doen plaats hebben en geren wij ü bij drze kennis dal Zondag daaropvolgende den dag vóór de opening der Kamers door het Bond een groote meeting zal worden belegd Ie s Gravenhoge waarop alle Afdeelingen van het Bond nitgenoodisd wordeu in zoo groot mogelijk aantal vertegenwoordigd te zgn Indien hrt zenden van een of meer Afgevaardigden naar s Grarenhage oor Uwe Afdeeling om financieele redenen te bezwarend mocht zijn zoo vervopge men zich alsook voor alle verdere nilichtingen bij den Secretaris van het Hoofifbestuur Gisteren middag had te Rotterdam weder het jaarlgksch examen plaats vau de leerlingen er inrichting voor doofstommen onderwijs en wel in hel LatbrTMb kukgcbou welks wanden ali vroeger prijkten met teekeningen en handwerken door de leerlingen vervaardigd Aan zijn openingswoord hechtte de president de heer K Mees een kort verslag waaruit bigkt det de cursus den len Sept was begonnen met 143 leerlingeu doch welk getal sedert was toegenomen lot 156 nl 81 jongens en 7S meisjes Van deze waren 36 uil Uotlerdam 56 uit andere plaatsen van ZuidHollaud 32 uit Noord Holland 30 uit de overige provinciën eu 2 uil Oost Indiê Van die allen belalen slechts 16 het schoolgeld vau f 100 terwijl 128 kosieloos onderwijs ontvangen en 92 geheel uf gedeeltelijk voor rekening der inrichting worden verpleegd Ëi u De gezondheidstoestand was bevredigend slechts enkele der leerlingen werden door mazelen aangetast Het onderwijzerspersoneel bestond bg hel begin rail den cursus uil den directeur den adjunctdirec leur eu oog 13 onderwijzers Een onderwijzer is orerleden en twee zijn naar de Transvaal beneveua een naar Oost Indie vertrokken De finaniieele toestand der inrichting is geenszins roDskleuriir De uitgaven overschreden de inkomsten du jaar met niet minder dan ƒ 13 000 en daar de giften en legaten dit jaar slechts ƒ 8 000 bedroegen heeft de dinotie ƒ 5 000 op hel kapitaal nioiten afschrijven en rreest ineu op het eiud van dit jaar een te kort ran 10 mille als geen rerbetering in den toestand komt Na een korte toespraak van den dirccteui den beer D Huich waarin hij de methode bg het leeren ingebruik uileen zette en er ook op wees dat ookin de harten der leerlingen hel godidiensiiit fuodemant L elegd wordt unm het ixamen dir rijf achtereenrolgende klassen run af de luagsle lol de hoogste een nativan Hel eximen gaf de meest bevredigende uiikomf tr n w Bij e ike klasse had de pnjsuildeeling plaats en ten slotte droegen de 12 ontslagen leerlingen eenige versjes en toespraken roor Met een hartelijk woord van den Voorzitter tot Ie vertrekkeude leerlingen werd de plechligheid gcalolen