Goudsche Courant, donderdag 24 juli 1884

1884 VrUdag 25 Jijli JN 3109 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Alzonderlgke Nonuners VIJF CENTEN Oe inzending van advertentiön kan geschieden tot één ttur des namiddags van den dag der uitgave aii het gebied der Veretuiitde Staten tot roorbyde RioGr iide lii t niet in zgne bedoeling NoordAmerika lOTet fllecbts bedacht zgn op vrrdelierende veroferingeu eu op verdere outwikkeliug van tgn haiidel voornamelijk met Spanje LIJST VAN BRIEVEN a lres9eerd aan onbekeuden jiidureuile de Ie helft der nmand Juni 1884 uit Gouda verzouden eu door tusscheiikomst vau het Postkantoor terug te bekomen Ollo T iii ïhagl Amsterdam T Koning Amsterdam Mej de Wed de Groen Dree Botterdam J mm Ërrukeleii Utrecht J Versoheer Utrecht A van Da m Illinois Amerika A van Hattem Ant erpen België L BRIEFKAART Uad M Koest Rotterdam Gouda 19 Juli 1834 De Directeur van het Postkantoor SIMONS P OXiXTIE Gevonden en aan hel Bureau vun Politic gedeponeerd Twee zitfeten kindi r Vingerhoeden teu zilverrn Oorbellcije een goud Cuntiile Slot een goud Broche eeu gou l Ciintillc Slot met s een een Oorl lletje met bloedkoraal een phantflsie Armband een Bril Laatste Berichten Londen 21 Juli lu net Lagerhuis heeft sir Charles Dilkc jiiedegtdeeld dat de invoer van lumpen uit Marseille en Touluii is vcrboileii maar dut de Begeering niit voornemens is den invoer van lompen uit geheel Frankryk te verbieden 1 Parijs 21 Juli Te Marseille aijn 59 en Ie Toulun 40 cholrralijders overleden Londen 21 Juli In Hydepark heeft eene groote demonstratie plaats g had ten gunste der FranchUtbiU en tot protest tejren de verwerping dier bilt door het Hooj eiliuis Er werd aan den Teemsoever een stoet gevormd bestaande uit vertegenwoordigers tan verschillende beroepen dragende banieren en zinnebeelden loorts afgevauriligdeu vun politieke clubs en deputalicn uit de werklieden van den boerenstand De stoet trok naar Hydepiirk alwaar zeven meetings werden gehouden onder toorzittcrschnp van parlementsleden In je genomen besluiten wordt de goedkeuring der aanwezigen uitgesproken over het bijeenroepen eener Pailemenistitting tegen het najaar waarin alsdan de bill opnieuw lu behandeling zou worden gebracht Verder wordt de houding an het Iloogerhuis afgekeurd ouder opmerking dat de gedragslijn der Lords niet bevorderltjk is aan het welzyn der natie Hel aantal persOi eu die auu deze manifestatie hebl en deelgenomen wordt op 50 ti 70 000 geschat Alhs is in de b Bte orde afgeloupeu maar er heerschte niet veel geestdrift Uurgerlijlte Stann GËBÜKKN 18 Juli Jiiii ouders G 0 emjnder en D A Arlbers t I ainbeitits Jun ouders H HuUtranu en J Schuileuburg JohAnnii Vt t mins ouders A Weck eu M J vau teeuneu lö BulthHznr AdrmuuB en fierntje Johalma ouders K de Jonfi en M G Mulder OVKHI I üt N 18 Juli W M C an Dongen Boldinfr 68j ABVERTENTIEN ♦ Heden oyejfleetl te Hilvertum in denouderdom van 30 jaren ooiie gelietde Behnwdbroeder de Heer H A J ZWAANKNBUBG CoEN S B SMELT N C M SMELTGouda 19 Jnli 1884 db Mol Afslag van het Varkensvleesch bij A HOItL ES ülz Korte Groenendasl I 196 Voor een fatsoenlgk JONGELING die goed kan lezen schrgven en rekenen wordt PLAATSING GEVBAAOD op een Kantoor of iets dergel ks Adres onder No 997 aan het Bnreaa dezer üonrant De Commissaris fles Koning s in de Provincie Zuid Holland Brengt ter kennis van belanghebbenden dat de passage voor rij en voertuigen over de Mallegatsluis te Gouda gedurende vier dagen van af WOENSDAG 23 JULI tot en met ZATERDAG 26 JULI a a zal zijn GESTREMD wordende de passage gedurende dien tgd laagn de Turfsingel verlegd De passage voor voetgangers kan over het bovmisluishoofd geschieden g Graveiihage 19 Juli 1884 De Commissaris des Konings voornoemd FOOKl Er bestaat gelegenheid voor KOST en lEWOmm met VRIJE KAMER vlak by de Markt Brieven franco onder No 199 aan het Bureau dezer Courant PRIJSOPGAVE gevraagd voor levering van 50 lot 200 WILDE EENDENeuaader Waterwild dagelijks gedurende den jachttyd Adres onder lett O P C franco aan het Alg Adv Bureau van NIJGH van DITMAR Rotterdam Het Stout Ale TA S ALLSOrr SON S brouwers te London 4 Burton on Ireni bekroond Gouden Medaille Parijs 1807 Eerste Klas London 1802 ordt door verschillende doctoren in Nederland aanbevolen om zijn voedende bestanddeelen Agent A CALISSENDOKFF Rotterdam Verkrijgbaar voor Gouda Omiireken by de Depöthouders SLOTEMAKEU Co NEÜERRTJINSCH van J B M E E N E N te JLmmerieh a d Rijn Door Heeren leeraren in de landbouwkunde alsmede door mannen van het vak wordt myn Stremsel als zgnde het beate en het goedkoopate dat tot hiertoe gemaakt is vooral om zjjne zoo krachtige en immer gelijkmatige werking ten zeerste aanbevolen Goedgekeurd door d Heeren Dr FRIJTAG Professor aan de Landbouwkundige Academie te Poppeladorf en ADOLF MAIJER Directeur aan het Rgksproefstation te Wageningen Prga vSn l Ltr flesch ƒ 1 10 0 60 KAA8KLEUR8EL en BOTERKL E URSEL van uitmuntend goede kwaliteit Verkrygbaar by de Heeren J BOERS en J C ZELDENRUK te Gouda A PRINS te Zevenhuizen en H Tan WELL te Zegwaard Stielpersdruk van A Bbinkkan te Gouda Zoo spoedig mogeiyk wordt GEVRAAGD eene EÜISaOÜSSTEB van de K G middelbare leeftyd is vereischte Adres onder No 998 aan het Bureau dezerConrant nn ri i r r ll RADIKALE GENEZING deaverkieaead ordt DlililJuiilla overeengekomen voor een bepaalde prijs betaalbaar na genezing Daartoe rijn 20 kamers ter beschikkinit der palieaten gesteld Vt AEKSE6ERS Heilmeeater au breuken Groenplaats 35 te Amwlhpek ADVERTE T1E I n alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadeiyk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gow u ftUIN A LAROCHK vaii KKAKPËLIEK IIOLN Optcekkend vers erkend koorttverdrijtttid IJzrtJtovdthde Quhia Laroehe bij bloedarmoede etc In flesschen vai ƒ i 00 en ƒ I Eenig depot voor Gouda en Omatreken by den Heer C THIM Apoth te Gouda Tot het Plombeeren van holle Tanden is er geen meer doeltretfend en beter middel dtn het Tandplombéérsel mn den K K Hoftandmeester Dr J G Popp te Wcenen Stad Boguergasse No 2 leder kan z ch zelf dat plt nibeersel gemakkelijk en zonder pijn in denhollen lanil brengen het zet zich dadelijk vast met den overgebleven land en tnndvleesch het beveiligt den land loor lerder bederf en slilt alle pijn SOjarlge beproeving MATHËRlPi MONDWATËR van dr i O POPP K K hof tai darts te JfeemH geneest tandpijn ziekelijk tnndvleesch onüerhoudteu reinigt de landen voorkomt den onnangeuamen reuk bevordert het tandcnkrijgen U j kleine kit deren dienst als voorbehoedmiildel leiien diphtfaeritis keelziekte en is onontbeerlijk bij hit gebruik van mii erale worden flesch a ƒ 1 75 V flesch a ƒ 1 30 Vj h a 0 60 PlantaardlK tandpoeder mankt i a ff kort gebruik der Tanden blinkend wit zoi dcr ze te beschadigen Prijs per doos 0 80 An atberin Tandzeep i laicu doozen van ƒ 1 20 beproefd ïandzuiveringsiniddel Aromatische Tandzeep zij msrkt de tanden zuiver wit zoniler het émail aan te doen en houdt de mond friioh Het kost 40 ets Kruidenzeep best middel voor haarworm 3 uitslag zomersproeteu en puisten hoofd eu baardg schilderen korsten huidkrankhedek en alle onreinBs heden der bovenhuid Prijs 3 ï cents Verkrijgbaar in de onderstaande depols ioudn bij L Schenk winkelier op de Hoogstrnai A 123 te Botlirdam by K E van Santen Kolff apoth en A Sohippeieiju 8t Co blauwe porceleinwinkel te s llage bij J L F Snabillé apoth te Delft bg A J van Rijn te Schiedam by C Malta Gz te Leiilun bjj E Noordijk te Amsterdam bg F van Windheim Oo en H H Uloth k Co apotheek te Schoonhoven bij S Wolf en Zoon te Alphen bij L Varossieaii eu Zoon j te Utrioht by G H N van Spanje idelit Labry Porton Droogisteii Door deu Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen DE QOÜSSCHE SLAZEN of de bescbryving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude Oenevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen derCartonteekeningen enz waarby is toegevoegd een afzonderiyk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetti DOOB CHRISTIAAN KRAMM Prys ao Cents De uitgave aezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG n VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond Tan DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De pr s per drie maanden is 1 25 fnnco per post 1 50 BINNENLAND GOUD 24 Juli 1884 Het 2Sste Laiidhuisboudkuudig congres zal in 1885 te Gouda worden gehouden Bti kon besluit is ontheffing vctlreiid van de verpiicbiiiig gesteld in art 74 der geiDM itewet uu den buriiemeester van Bodegraven W Loisy lot 1 Aug 1885 ten etude te Gouda Ie kuuueu wonen lil de vergadering van bet Departrinenl Oudewstrr ibr Maalschapplj tot Nut vau t Algemeen Diusdsg l l gehouden werd benoemd tot voorlitter de te r J Boer Jzu lot penningmeester de heer J Kiewiel de Jonge terwijl tot afgevaardigden ter tigemeene vergadering grkoiru werden de heeren dr U P van Pnag en J Kieviet de Jong Tot GeioMiite Oatnmgw in Ooodemk it in ile pirat van wijlen den heer J J de Jong benoemd de beer F van Wiogerdeu Het Bestuur van bet Officierru Schietgezelschap te t Oraveobage beeft bekend gemaakt dal de Algentene Schirtoedstrijd ouder goedkeuring van Zgne Mtjetleil den Koning thans lal gehouden wonlen op 11 tot eu met 15 Augu tat aanstaande De corr spoiideDt tan hel HrndtltUad te Berlyn Mhrgft Naar hier offioirus wordt medegedeeld beeft de Duiliche Kegrering aau de Nederlaudaobe en Zwitsersche Regeeringrn doen weten dat Uuilsohland maatregelen neemt om de oholera te weien De Duiisohe liegeering verwacht daarom datioowel Nederland en Luxemburg als Zwitserland dergelijke maatregelen zullen nemen daar ty anders deze beide UDgrenzende stalen zou moeien behandelen als laudeu wiar de ziekte reeds beersehl Voor bet Gerechtshof te t Hertogenbosch stonden ttrgislereu terecht de drie personen btschuldigd van bin in de maand Februari jl in het postkantoor te Breda gepleegden diefstal In die zaak werden 50 gsiuigen gehoord Het openbaar ministerie beeft Bëisohi voor Moors 8 voor Ballenigu 7 en voor Vau Hall 4 jaren lachthuissiraf De uitspraak is bepaald op 29 Juli e k Keurig van bewerking en artistiek uitgevoerd is ie medaille door den terrobt zoo gunstig bekenden kiinsienaar den graveur Elion vervaardigd om IeJienen als eereblijk voor de bekioning op de aanitaande landbouwteutoouaielling Behalve de randMbriften prijkt ann de eene lyde e beellenaar des Konings aan de andere zijde laudbonwaiiribulente midden der gewestelijke wapens De medaille is Mn waar sieraail dat door de kiinstvolle bewerking oor den begiftigde dus dubbele waarde beeft ue schrijver van de Haagsche Kroniek in le H Gron CL zogi De Kuning is zeer verou Vrd het trof mij to u ik hem by ign aankomst iu de residentie zag t trof iedereen met mij En toch wordt beweerd A Z M er z er goed uitzag He Koning ia nog ek hij heeft Üinada bijna den geheelen ilag te bed grirgru bij is zwak vermoeid lijdend Men chijni du echter te verbloemen en Z M zelf ont kent het zooalt trouwrns veelal ïiekeu hun waren toestand verbergen De Koning raat gebukt onder de omstandigbeden van t oogeDlilik maar met de hem eigen zelfb eersching ouderdrakt hij zijn leed en jniti dat verhoogt den hoogst prikkelbaren toestand van tgn zennwgrtlel Toen Z M Vrijdag het paleis van den overleden Prins betrad eé in de salon eeu wgle toefde lieefde hij hy tphtfc alleen den beer Hujel een paar woorden van dank toe aan t graf iu de kille kerk bg de gskonde plechligbeid wankelden zqiie schreileu maar hij Nengde geen traan op de lijkbaar van den armen even SOjarigrn loatsien lOon O dat was gSeu ougeroeiigbdd Onze Koning is een man met een teer gevordg b rt maar de hofetiquette ciscbt nn eenmaal dat ïf M uiei behoort te weeneu te beveelt dal de IC aiug die nirt in slaal geweest is den laaltten mik vw tgn ongeluk kigen toon op te vangen i$a Ifk niet meer aansobouwe geen hand meer aitstfeW t Igkkleed om er t lf nog een Uoroi op nAer te leggen ze vordert dat t vtdetl k gevoel tot z ggen ebraala en alle uiterlijke rouw tot bet hafpersoueel beperkt worde maar dat de Koning zelf den sobijn aanneme Ituf er in zyn binnenste uiett ongMt dat naar diepe vadenmart gelgkt alsof hg olleeB lerft met en voor de levenden alsof tlle nskeningen met de afgettorvenen go afgesloten toodra tg en laalsten adem heoben uitgeblaien te wil dat om redenen van hoogere paliiiek de ware ataat van s Konings gezondheid en gemoedstemming worde verzwegen Het zg too I De loig n den Koning voor de toekomst van de kleine PrisKt is schier tonder voorbeeld Algemeen wordt reeds verzekerd dal on de nalalenscbap van den Kroonprins die ongeveer 6 millioen moet bedragen niet ie zeer te belatten bet gebeele personeel van den P iiis zelfs de trouwe dienaren die 12 en 14 jaren met en voor hem leefileu die alles opofferden levensgenot gezondheid loe komtt om tiob aan deu ongelukki en vortienzoon geheel Ie wgden binnen zeer korten Igd zal word n ontslagen zonder pensioen eu dat aan de uilkeeringen van jaargehlen en subsidién die de Prins deed aan t vroegere personeel van tgn broeder of ter voorttetling van sommige werken zgner moeder een einde zal komen Voir bet personeel van den Prins tou dit wel teer bard tgn Men eet dat bg nog in aijn ziekte bel ernstige voornemen hail de noodige beiobikkingen Ie nemen om zgn ilieaaren te vertorgen voor hel geval van een eventueel onverwacht overlijden meermalen deed hy nog in zijn nllerlaalsie levensdagen als bg heldere ooiienblikken had vraien die duidelgk beweten dat hg zich met hnn lot in den verzwakten geest be ighield Ik heb I zelfs vernomen dal er ouder tijn nagelalen papieren een los en teer onvolledig schema is gevonden van oen yóÓT jaren reeds ontworpen tesiameui en meer andere bewgten moeten uantuonen dat tie Prins ware hg niet door deu doofl verrrfSl weldra op menig punt besohikkingefi tou hebben genomen die zijn gevoelig hart eer touilen hebben aangedaan eu die opnieuw getuigenis toudrn hebben afgelegd van zijn grentenlooie liefde voor tijn doodeii Nu tgu einde zoo spoedig en onvoorbereid naderde zgn allen personeel en st cbtingeii van s Konings generasiieit afhankeiyk Men schrijft uil Sohoveningeu aan dejnulerdammer Nog een paar ranaiiden en eenige tieniallen werk lieden tullen met moker en breekijzer gewapend A ADVERTENTIÈN worden geplaatst Tan 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte BoTendien worden alle Advertentien gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt I naar Scheveningen opgaan om het voormalige Groot stedelijk Badhuis vele jareu het troetelkind der gemeente te gaan omverhalen Het vonnis is geveld en in hel aanstaande najaar zal het ten uitvoer gebracht worden In het brslek worden met name de gedeelten genoemd die genade vonden in de oogen vhn de directie van het zerbad Scheveuingen het tgn in hoofdzaak de hoekgebonwen die hoewel gewgzigd toch blijven bestaan Schooner en doelicaliget ingericht dan het huidige gebouw zal aan het ihnde van het volgende jaar het nieuwe Knrhant uit le puinboopeu zgu verreten de architecten Henkenhof eu Ërbert Ie A msterdam tie ontwerpers vinden den termgn voor den bouw voldoende en hebben in hun bestek de noodige bepalingen voorgeichreven om den aannemer tot eeiie tijdige oplevering van het werk ann te sporen Laat ons fitb wat raen ooriiemens is te gaan maken Van de gazons IM niet veel meer te jiindeu zgn het kurkaat denkt te t tnnexeeren de Ifat e aan de landzijde is bewerkt in roodeu en grijttn steen waarin kolom i en beeldhouwwerk enz zgn uitgehouwen Hel hoofdgebouw is 35 meter breed en even zoo boog en wordt gedekt door een glazen koepeliLik de beide vleugelgebouwen zgn 44 M lang en 20 M boog Boven een Bonslerrtiu ligt een overdekte galerij en daarachter aan eiken vleugel een tienial wiukels Een aansluiting met de oudere iallrriet tal tot stand komen De Ie ed 2e éluge worden alt hotel ingericht Heeft bet hoofdgebouw een Hink bordes voor entree de nevengebouwen hebben er ook elk een voor de loges die zoo tg willen de kurbausdrukle in het boofdgeboiiiv kunnen mijden an de teetijde wordt het terras 2 M opgehoogd doch hel vrije terras bigfl liggen Het gebouw irif wordt aan de zeezijde gedeeltelijk gepleisterd le invloed van de zeelucht scbij jl dal te gebieden eeu flinke verandah over de gebeele lengte van het terras d i 123 M biedt den bezoekers bg ongunstig weiler een goede betchutting aau VVe gaan nu het gebouw binnen zonder acht te slaau op de brcede lange corridors vestibules buffetten enz Het sousterrain geeft een aantal vertrekken en bergplaatsen die onmisbaar zgn in een kuthaus maar die men liefst aan hel oog van den logé onllrekl als daar zijn keukens ijskelder en tliensibodenkamers Het post en lelegraafkantoor heeft er 2 vertrekken De binnenbaden ondergaan eene groote uitbreiding De groote kuitaal in het centrum heeft een fliuk looneel en eeu plaatsruimte voor Iweeduitend toeschouwers in den eeneii vleugel zijn twee publieke speelzalen een conversiitie en een biljartzaal eu nog een touiieel of balzaal De groote eetzaal is ruim 20 M diep De t e honderd logeerkamers worden ruim eu comfortable ingericht De oprichting van een bailhuis volgons bet thans bestua ide plan zal ongetwijfeld strekken om ilen naam van Schevet ingeii als badplaats weder een gueilen klank te geven Men erueeml dal de weldra voor te stellen reorganisatie der Staatsloterij voornamelijk op het oog heeft eene verhooging van den inlegprgs der lolen met eenige guldens waardoor aan het Kijk eene ineertlere bate van pi ra ƒ 6U Ü00 roti toevallen alsmede eeu billijker rerdeeling van de uil Ie geven