Goudsche Courant, zondag 27 juli 1884

Rualaud te wantrouwen en alles met rreujtde begroet wal Hen invloed van den Ciar op het Balkan acheschieniUnd kan verminderen ia raen met bet aauttaande bezoek vau den Duitsohen Kroonprins eer injfenomen Het ligt in den aard van de DuilschOoslenrgksolie alliantie schryfi de Nne Frtie Prtue üat irdere van bet hof of do diplomatie uit jaaude handeling doo eene der beide coutracteerende partyen ondernomen aan de iiudere ten goode komt Heeft de reis van Kroonprins Kudolf in het Oosten het gi zag der beide Keijerryken van Midden Europa op bel Balkan schiereiland in niet geringe mate in de hand gewerkt de bezoeken van den Duitsohen Kroonprins te Rome en te Madrid wierpen niet ullecii voor htt Duitsohe ryk maar ook voor Oosteuryk vruohieu af En zoo zal ook de beantwoording vau het bi zoek door deu Koning van Rumenie te Berlyn gebrachi voor ons het verblijdende rtsullaal opleveren dat de zich by hel Westen aansluitende staatkunde van Bratiano tegenover de Russophile kuiperyen der oppositie onder de Roemeensche bevolking hechter zul geworteld worden l e Dinsdag te Ntw York gehouden conferentie van onafhankclyke republikeinen nam resolutien aan waarin verzet wordt aangcteekrnd tegen de lorming eencr nieuwe staatkundige piirlij en de candidntuur van Cleveland vooï het Presidentschap wordt ondersteund N 3110 1884 ZoDdag 17 M GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad ivoor Gouda en Omstreken M eB ui IfaeB niet te fl bejoek te t Bykstelegr niet te verzuimen dat vau de voordeelen der vaccine wensch te Ie ge ververen nieten Deze officier is voorteker overtuigd dat men dan desnoods moet gedwongen worden als men tgn eigen heil niet wil bevorderen Ten minste hg teide dat hij el een middel wist om den docter werk te vertchalfen en toedoende de onwilligen legen de pokken te vrijwaren Zijn dreigement werd den jongere miliciens al ras bekend Zij die tich niet wilden laten inenten tonden in de eerste vijf of iet maanden niet vrij krgien van middag of avondappèl en ook g n verlof krijgen om voor 24 uren naar bots te gaan I vrienden aangeraden kan het Cirena Broekman met RECLAME RENTENe FORTUIN leder ki ii diijl Jiü iti liet Liuit is vau goed eu ter beurse Keaot nla ffecleii ut tteii uf üblio aiicii kaauch op mathemaliKhe en lekere wgu INKOMEN VAN 40 verachalTeD iloi reP iïüui t trüperalieiibestauiileuideDTfrkoo i Mpreiniea Dit goed bL keiid en tden lang lu Terirliineiide iandeu be iroef l ijrMeem veneksrt een jjarlijks lakomeD van r 2 000 met een Icapltaal itn f til ofin tfftcttnl vin f 5 000 f I ÜOO met f 2 500 f 500 met 1 800 enz De roodaen iiju allijd beschikbaar Da winst wardl naaadelijkj per jioatwiuel oiipeionden Dutdeitjk uuttggende brffchum woriUn opéaartot qtdant aanvraag rnANCo tn koneloot toegeMH dan door dan Hear Dirtcteur der Algataaene Belaiaohm SanJc BAMQOE QËNËRAU DE BEXalOUE 6 Rn du CoagrAa Broaael De ï irmaC NEDERVBEN BoekhandelarenBoekbinders te s Bosch beveelt hare gnustig bekende beleefdeiyk aan Agenten voor Gouda en Omstreken de Heeren A KOK Co Boekhandelaren te Gouda bjj wie Modellen ter bezichtiging zgn gesteld en nadere infortoatien in te winnen JIIABKTBEBICHTBM OOUda U Juli 1884 In granen ging niets om van beteekenia Beate ZeeuKschc tarwe wordt gebonden op ƒ 9 3 Ï a ƒ 9 75 Goede en polder op ƒ 8 60 a ƒ 9 20 en mindere naar hoedanigheid Rogge ƒ 6 50 a 7 Gerst 6 23 a 7 50 Haver 4 i 4 60 Maïs ƒ 6 76 a 6 10 Enkele partijtjes hieuw koolzaad brachten 10 25 a 10 60 op De veemarkt met xewonen aanvoer alles werd tot enorme houge prijzen verkocht Vette varHena 18 a 20 ets varkens voor Lonilen 20 a 23 et per half kilogram m igere varkens en biggen traag schapen mede traag Aangevoerd 166 partijen kaas eerste kiialiteit ƒ 25 i ƒ 27 2de kwaliteit 22 a ƒ 24 Noordhollandsohe ƒ 25 a 34 Goeboter ƒ 1 25 a 1 70 VVeibüi r ƒ 1 30 a ƒ 1 40 o a D3 H ca a co Er bestaat g elegenheid voor KOST en IITWOUIITG met VRIJE Kamer vlak by de Markt Brieven franco onder No 199 aan het Bureau dezer Courant üuTKerlijke Stann GEBOREN 21 Juli Maria Johiuna ouiTert J 1 ao Asten en VI Ander 23 Georite trederlk ouders J J Hertelnan en M ft D Jscobl Keynerua Philippua oudera A Vasae ea P C Petera OVfcHLCOliN 24 Juli J J Beurmgs 2 m GEHUvVU P L van der Garde en C W Dirkaen J M de Weger in S de Jong J H Verkerk en A tjcheepbouwer H Wiejer en A J van der Heij RIJKS ZEGELS ADVERTENTIÊN IK OndeiH rouwd SSi J W BOERS fSS EN SSB A W H CORDING f M Gebn Reckwie Adres Wgdstraat A 47 Getrouwd PHILIP CHRISTIAAN vax de GARDE EN CATHARINA WILHELMINA DIRKSEN die mede namens wederzjjdsche betrekkingen hnnuen dank betuigen voor de vele bewjjzen van deelneming ter gelegenheid van hun HnweIgk ondervonden Gouda 23 Juli 1884 V Voorspoedig bevallen vaa een Zoon ËBEOEEMAFS Circus in Miniatuur De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hjj gedurende de KERMIS in zfl smaakvol ingericht Theater staande op de Groote Markt zijne zeer belangryke en elders niet geziene Voorstellingen zal geven Deze hebben in s Gravenhage en in i4m rdam Park8chouwburg cien meesten bijval ondervonden Daeeljjks twee Voorstellingen des 1 namiddags ten 2 ure en dog avonds I ten 8 ure 1 Op een talrjjk bezoek van de inge 1 zetenen van Gouda en Omatreken meent I hjj te mogen rekenen I Hoogachtend I H BROEKMAN Directeur 1 P C VASSE Peteks Gouda 22 Juli 1884 Bevallen van een Zoon M L D BERTELMAN Jacobi Gouda 23 Juli 1884 Algemeene kennisgeving Ter OVERNAME wordt aangeboden eene goed onderhoudene fijne scauTTEiis mmii tegen vielen prgs Adres onder No 999 aan het Bureau dezer Courant Twee fatsoenlijke Jongelieden wenschen met twee fatsoenlijke Burgermeisjes gaarne in kennis te komen ten einde de a s Kermis gezaraenljjk door te brengen Adres onder No 1000 aan het Bureau dezer Courant Mej L BE JÖAG LANGE TIEyOEWEG bericht bij deze de ontvangst eener Collectie EimSFEEL OEB zeer geschikt voor Kermis Cadeaux Zij beveelt zich voor een druk bezoek beleefdelijk aan DÏÏBBELEBÏÏÏÏRT B 3 PME UIT7EBK00P ei Fjjne Vilten Hoeden van 5 50 voor 4 f 4 2 50 2 50 1 75 en verder alle Artikelen zooals PETTEN en ver beneden fabrieksprijzen Uiterlij k tot15Au g a s DUBBELE BUURT B 3 SLOTEMAKEE en Co Gewone COGNAC p L 1 50 p fl 1 25 VIEUX COGNAC p L ƒ 1 80 p fl 1 50 VIEUX COGNAC Fine CHAMP p fl 2 00 Firma wedxLookeren Campagne Steenfabriekanten ZALT BOMUEL Vertegenwoordigd door ANTHONIJ VAN ÏRIET REEUWIJK Te spreken DONDERDAGS in cde HakHONIE te Gouda SlO ï Staaïs LoüH alsmede De TREKKING der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 4 AUGUSTUS e k zgn te bekomen in den Boekhandel van A UKLXKiUAW Het kantoor wordt gehouden Turfmarkt H 35 HeTSSulAle Door hel voortdurend gebruik van vas Prof Pergrer d Alion S ALLSOFF SON S brouwers te London 4 Burton on Trent bekroond Gouden Medaille Parijs 1807 Eerste Klas London 1863 wordt door veriohilleiide doclorpii in Nederland aonbevulcn om zijn oedcnile bt siiiiiddei lf Ajri nt A CALISSKNDOKFF Rolierdnm Verkrijgbaar voor Gouth k Omilrtken bij de Depóihourlers SLOTEU 4KER Co HAAK EXTKACT zetten de uitvallende haren zich wed r vast blijft het hoofd rein en worden de haren krachtig en trisch Het doet de nieuwe haren ontkiemen zoodat men zich na een kort gebruik in een fraai hoofd met haar raag verheugen Prijs per flacon met gebruiksaanwijzing 40 Cents Verkrijgbaar bjj Wed Bosman endit iWed N Sanders Leiden A Prins Zevenhuizen W Lii ihelm Voorburg Wed Wilhelmus Woerd A Bos Berkel f nelperadruk van A Bbinkmam te Gouda BINNENLAND GOUDA 26 Juli 1884 VEEGADERING VAM DEN GEMIENTEBAAD Diudag 29 Jnli 1884 des nitaiddagi ten 1 are ten eindt te behandelea De Bekening der Gemeente dienst 1883 De adrewen vsd isgecetenen der gemeeulen Boakoop en Waddinxreen betreffende het door de Stoambootmaatscbappij Boskoop Waddinxveen Gouda tl belalen gabelgeld voor het bevaren der rivier de Gouwe lot Beatuaraleden vao hel 28ste Nederlandtehe LudhuiikoudkuDdig Coagres dat naar g io ona ftrig nr meldden ia 1885 te Gouda lal orden gebonden vja benoemd de heeren Mr A A van Belgen Uiendoom mr D N BrMwer J M Noothoven van Goor C C H Prince dr H IJisel de Schepper en G J Steens Zijnen Door eenige leden van de Weerbanrheids Vereeniging Bnrgerpliobt alhier is aan het oSicieren chietgetetscba te s Uage een prys aangeboden bestaande uit een zilveren taartensohep in étui ter gelegenheid van het eonconrs te bonden van 1115 Augustas Cdu stadgenoot de beer J H B Sfaanderman tast op hel drietal voor de betrekking vau oiganiat der groole kerk bq de Ned Uerv Oemeenle te Bolterdam De jnry bestund uit de heeren Hol Nicolai en Litiaa De orgelbeapdfng i n de groate of St aiMkerk die naar men weet gewoonlijk lederen Dinsdagmiddag plaats heeft is tot nadere aankondiging gestaakt wegens reparatie in het kerkgebouw Maandag e k heeft het kinderfeest plaats van vege de Plaatselijke vereenigtng tot bevordering vu het onderwya en aehoolbetoek alhier Zondag jl werd in hel Vereenigingsgebonw alhier de eerste 8maandel jkscbe vergadering gehouden der Coöperatieve Veieeniging Voortorg afdeeling van het Alg Ned Werkliedenverbond Wegens het bedanken van den President moest in die vacature worden voorzien en werd met groote meerderheid van steromen daartoe verkolen de Heer I T Berlyn terwijl in diens plaats mede net grootï meerder beid van stemmen als Commissaris van toetioht werd verkoten de Hper J de Graau Uit het finanlieel verslag van den Penningmeester den heer J A de Peer bleek dal donr 43 deelnemers 63 56 was bijeengebraohl daarna lieten ticb nog 8 als leden inschrijven Het Bestuur stelt tioh voor dat drte Vereeniging veel voordeel voor hare leden tal afwerpen en is voornemens nog dit jaar met dit bgeeugebraobte hen reeds eenige voordeelen er van te doen trekken en hoopt ilat de Vereeniging daardoor lo bloei veel mI toenemen Eene Commissie uil Gedepntecide Stalen deurFrorinoie heeft dexe week met den Provincialen ingenienr en den iiigeniesr der IJselstoomtralnwegniaatsohappij een onderzoek iu loco tugeitelil naar deontworpen tramlijn Gouda Stolwyk Bergambacht Schoonhoven In het Daghlttd leest men aangaande het oiroua in miniatuur van H Broekman hetwelk op de St kermis voorstellingen geeft dat de dressuur an honden open en ponneys aldaar een schouwspel oplevert dat niet alleen voor de kleinen maar ook v r de grooten altyd belangwekkend en aantrekkelijk mag genoemd worden Onder meer zegt genoemd blad dat men verInud moet staan over de macht die Broekman tloh over paarden apen honden eu geiten wist te verwerven In de paardebdresiuur heeft Broek Bao het schier even ver gebracht ols een Rem Carré en Herzog waarom alle ouders en kinder Naar men verneemt lA te Moordrecht op geopend telegraaf kantoor ustus a s worden 15 A i w Op het dorp Berg Amb khl tal van wege de gemeente eene Nortouporair eplaatst werden Renier a agentaohap seint tft Londen De diplomatieke correspondentie tasadl Engeland en Nederland over de Niten eiDdigtf roet eene dépiche van lord Granville aan air W Sftisrt Britscb gacant te sHage in dato IB deier Lord Granville geeft daarin zijne voldoening er Ofer te kennen dat Nederland bet voorstel der IMdieltc Regeering tot eene gemeenschappelijke handeHng tegenover den radjah van Tenom beeft aangenomatl Hg geeft in overweging door den onvernear vtn Atjeh aan den radjah Ie doen uilbetaleo ƒ 10a 0ö Voorts maakt lord Granville de opmerking dat tgeland heeft gemeend geen adhaetia te moeien schtnken aan bet vooralel van Nederland om de geheel kast van Afjeb te blokkeeran Het velocipèderijden is in dezen tyd niet alleen meer een vermaak maar dient tok am verre afatsoden op die wijfe af te leggen Eto niet onaardig voorbeeld vindt men in het reisje van den heer Emrich Schaêr den eigenaar van Blvaria die Zondag morgen te drie uur uit Mittweida bg Dresden vertrok den avond van dien dag te Hildetheim arriveerde en aldaar ovemacbtte MaaarfÉg de reis tot Zjrg bg Bremen voortiette en WeenaAcMorgen van Zjg over Bremen l aeht aar ongeveer röfon i age wrivende loodat hg in drie dagen de reis van Hittweida uaar Groningen ongeveer 80 mijlen heeft a elegd Mr J Kappegoe van de Coppello heeft Donderdagavond te Zaandam de aangekondigde rede gehouden Daarin heeft hij ign denkbeelden uiteeugetet over onzen staatkundigen toestand ea een soort van staalkundig program gegeven H betoogde o a dat ons land veilig is onder de regeeriug ook eenei koningin nil het Huis van Oranje wanneer tg maar als in Bngeland kan steunen op een krachtige vertegenwoordiging die harenijda de natie achter lich heeft Daaruit vloeide voort dat een beperkte hertieniog der Grondwet in de gewichtige artikelen door Kappeyne reedt in 1879 in tgn nota vermeld tol de dringende eischen van het oogenblik behoort Die hertiening moet tioh volgens den heer Kappejne uitstrekken tol lo afschaffing van den census ala maatataf van kiesbevo gdheid en bel overlaten van hel stellen der perken aan den gewonen wetgever Uu de toelichting volgt dat de heer K e i aigemétH tttmreckt wil daar hg kirareoht vooral als een plicht beschouwt lot welks vervulling niet ieder thans reeds in alaal is te achten 2o afschaffing der vermderl ke kiesdistricten en bepaliuK van het getal leden der Tweede Kamer op kotiderd 3a keus der Eerste Kamer niet enkel uil de hoogst aangeslagenen en toekenning van het recht van amendement ook aan die Kamer 4o wegneming van belemmerende bepalingen omtrent de diffentie bepaaldelijk wat lie levende strijdkrachten betreft De Stand bevat een ingetonden stuk waaraan wij het volgende onlleenen Wanneer in Mei de miliciens onder de wapenen tjjn gekomen duurt het niet Isng of lij moeten ingeënt worden Door het geval met enkele miliciens te Dordrecht is io het vorige jaar algemeen bekend geworden dal zij die tioh niet willen laten inenten dtl niet Wioeven toe te laten Voor eenige dagen moest dit inenten ook plaats hebbeu bg enkele compagnies van een der regimfnten veslingartilUrie Zeker tijn hiertoe weinig miliciens geneigd geweest teu minste een overste luit koloufl betuigde tgue verwondering over hel geringe aantal Eene oude gewoonte Tot in het midden der vorige eeuw bestand in Hessen een deel der Bijnprovincie en Westfaleu nog de gewoonte dat de jonge mannen op den avond van den eersten Mei of reeds op den vorigen avond onder de groote dorpslinde bgeeukwamen teneinde de huwbare meit jes uit het dorp voor het volgende jaar te verdeeien d w z Ie verloten of na goedvinden aan dea meestbirdende toe te wqzen Het meisje dat bg deu gelegenheid aan een jongen man ten deel viel werd dan zijn Meileen genoemd omdat hem juist dit bekoorlijke geschenk in de maand Mei voor ees jaar ter leen werd gegeven Aan dete vrrloting of verkooping namen niet alleen de tonen der grondbetitters maar ook de dienstboden deel Toch werd het verschil in stand volstrekt niet opgeheven want geen dienstmeid al was tg nog too mooi kon het deel worden van een gronabetttter noch werd ooit een boerendochter al wat tij ook nog too leelgk het vMeileen van een knecht De dorpetehonen telveu waren met dete wgie vu verdeden teer ingecomeu Dit kwam hoofdtakelgk biervan dat bij de verdeeling ki ds rekening werd gehoaden met reedt aangeknoopte betrekkingen terwijl tij liovendien het recht hadden om den man die haar waa toegewezen te weigeren wanneer hü haar niet beviel Dit geschiedde dan door hem bij het eerstkomende feeat een dans te weigeren Werd echter de jonge man in genade aangeaomeo dan gaf het meisje haar toattemming te kennen door bg het eerste feest haar hoed mei bloemen te tooien en den eersten dans met den toegewetep man te doen De jongeling moest dan gedurende een jaar zijn Meileen ridderdienslen bewijzen baat bü wandelingen geleiden bg feesten met haar dansen in een woord haar alle kleine diensten bewijten die een meiy e van haar minnaar verwacht Als eerste hulde plantte hij voor baar huis een meiboom dien fai telf steeds moest verplegen terwgl eerst als de proeftijd was afgeloopen het huwelgk werd gesloten Ëen zeldzaam voorbeeld van behendigheid om kosteloos den overtocht per spoorweg te maken werd verleden week ontdekt Onder den fourgon vau den goederentrein welke dagelijks de reis heen eu weer doet Insschen Aarschol en Herenihalt heeft een roodstaartje tijn nest gebouwd eieren gelegd gebroeid en na tijn er twee bijna vlugge vogeltjes in te vinden Moeielijk valt het te begrg pen dal noch de dage lyksche relt noch de hevige scbokkep het roodataarlje van tgn nest konden verjagen De FMittem heeft uil N cderland bericht ontvangen dat de depuiolie bier te lande een spoorwegleening van 15 millioen gulden had gesloten Dit bericht schrijft het blad is naar wij van goeder hand vernemen per brief door een lid der deputatie bevestigd Door de maatschappg wordt een naarborg at securiteit voor de behaorlijke uitvoering gesteld van circa p s t 80 01 11 Dit bedrag hetwelk vrijelgk door de regeeriug mag worden gdbruikt wordt aan de maatschappij successievelgk terugbetaald naar belang dat de Ign seotiesgewijze is gevorderd Zoodra de geheele Itjn gerfcd is wordt het restant van de waarborgsom tfrngbetnald en ook eerst dan en niet eerder begint de guarantie van de Z A Republiek van 5 pCi De maatschappg ontvangt geen grond aan weerzgden van den weg evenmin plaatsen mijnrechten of dergelijke Aan de overeenkomst is een amortisatieplaii verbonden waardoor te geheele lijn na verloop van zekeren tijd het eigendom vnii den Slaat wordt