Goudsche Courant, donderdag 31 juli 1884

VrUdag 1 Aagostus N9 3113 6t UDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken PIERRE GIJBÈLS is gearriveerd met eene groote Collectie Byouteriên Galanteriên en Parfumeriën HAUTE FOÏÏVEAIJTÉS staande op de WESTHAVEN over den Heer HüOGENBOOM en verkoopt tot Woensdag 6 Augustus Mjj vleiende met een druk bezoek vereerd tewoiden Hoogachtend Uw Dw Dienaar PIERRE GIJBELS Afzonderlflke Nommers VIJF CENTE N De inzending ran adverteatiön kan geschieden tot éto uur des namiddags van den dag der uitgave Groote Markt Voor het eerst op de Kermis alhier MAANDAG 28 JULI is geopend het groot ontleedkundig van het Chateau d Eau te Fakijs ür P SPITZNEE 6800 Kunsten Natuurvoor werpen Dagelijks van s morgens 9 tot s avonds laat te bezichtigen Entree 25 cents Alleen voor Dames en Heeren ooven de 20 jaar te bezichtigen P ZILVER Hofle e ra anLcier bericht aan zijne geëerde begunstigers dat hij zooals vorige jaren wederom met zijn weliugerichte WAFËLHRAAM is geplaatst op de MARKT tegenover den heer G HOUTMAN Manufacturier Door de levering van de van ouds bekende liESTM WAFELEN en mijn daarvoor bekenden goeden naam is alle verdere aanbeveling overbodig Bestellingen worden aan huis bezorgd j Gelieve op Naam en Standplaats teletten 3161 JStaals Loterij De TREKKING der EERSTE KLASSE begint iMAA DAG 4 AUGUSTUS e k Het kantoor wordt gehouden Turfniaikt H 3Ó KT Ll es tel l op de Haven wsfa ipa KiAAit uit Tyrol in het Zillerthal Gedurende het Badsaisoen in Bad Kissing en Pyrmont en Eister Wfl hebben de eer het geachte Publiek van Gouda en Omstreken te berichten dat wij van af den 30 JULI tot MAANDAGAVOND 6 uur uitgepakt zjjn met de Nieuwste soorten HANDSCHOENEN op de Kermis aan bovenstaand Adres en hopen dat wij hetzelfde vertrouwen zullen genieten evenals wij in alle andere Steden van Nederland zoo ruimschoots mochten ondervinden Hopende met een talrijk bezoek vereerd te worden DENGG MAYR H BROËKHAN S Circus in Hiniatuiirl OP DE GEOOTE MARKT van DONDEBVAO 31 JVLI af dagelijks gedurende de Kermis 2 Groote Voorstellingen des namiddags 2 ure en des avonds 8 ure iedere keer 16 brillante Nummers PRIJZEN DER PLAATSEN Ie Rang 99 ot 2e Rang 75 et 3e Rang 50 et 4e Rang 30 et Kinderen Ie Rang 60 ot 2e Rang 40 et Plaatsen zijn te bespreken van s morgens 10 uur a 10 ets extra aan het Bureau Bericht voor de Scheepvaart De Commissaris des Koning s in de Provincie Zuid Holland Brengt ter kennis van belanghebbenden dat te beginnen met DINSDAG den 29 JULI a 8 des middags ten 12 uur de SCHEEPVAART door de MALLEaATSLÏÏIS te GOUDA weder geregeld kan plaats hebben Gravenhage den 26 Juli 1884 De Commissaris des Konings voornoemd FoasL IJSELTRAM GROOTE SINBIIII700IIÏTELLINQ des tniddags ten 2 ure Pryzen der Plaatsen Ie Rang 30 et 2e Rang 20 et 3e Rang 15 et Directeur SCHUITEN VOERDER De ondergeteekende heeft de eer zijnen geachten stadgenooteu kennis te geven dat hij dit jaar met zyne Galanterie en Speeigoedkraani geplaatst is op de Haven over den Heer WELTER Hij beveelt zich minzaam aan in de gunst ziper stadgenooteu A VAN MAREJN Voorheen B J v u REE Opentare Verkooping op MAANDAG 11 AUGUSTUS 1884 ten Elf ure in het Kofliehuis cdb Habsionib aan de Markt te Gouda ten overstaan van Notaris MONTIJN aldaar van Een Pand bestaande in aan elkander annexe Woningen en FaUhiiis aan de Voor eene sedert meer dan honderd jaren elNieuwe Haven te Gouda wjk N no 106 ders bestaande firma bestaat gelegenheid voor 109 met een vrijen gang daarnevens Kad eene bekwame iMODISTE om voor Gouda en Sectie B no 1659 16o0 1061 en 1662 te Omstreken als DEPOTHOUDSTER werkzaam zamen groot 3 ares Dit Pand ivordt lu zes tfi zijn gedeelten verhuurd I Brieven onder No 1001 aan het Bureau bij billetten en informatiëu te be der Goudsclie Courant De D1RE TIE maakt bekend dat op 30 JULI 1 2 3 4 en 5 AUGUSTUS van des voorm 10 uren en op 31 JULI van des voorm 6 uren NIlüT met de TRAM door de stad Gouda zal worden gereden mU TEEINEN zullen loopen op ZONDAG 3 AUG des nachts ongeveer 1 uur na afloop van het VUURWERK in Ons Genoiiobn Op DONDERDAG 7 AUG K I N D E R K E R M I S in O ns GEüoKoiN s Morgens 10 15 uur van OÜDEWATER De laatste trein van i0 i5 uur van GOUDA zal dien dag na afloop van het KINDERFEEST BOLL EN m mm Azijnen Minerale Wateren Gazeuse Dranken enz Katteusingel Q 88 Westhaven B 178 TT Breeder komen bjj genoemden Notaris S iel ersdruk van A Bhjxkmax te Gouda rtrekken De uitgave dezer Coarant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de oitgaTe in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De pry 8 per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 GOUDA 31 Joli 1884 Het in ona Tori nr roorkoinenil lerilag lan de laatate gpmeenteraadsiitting bcfat ééo puut dat eea aitroeriger nie iedeeliDg eiaoht dan ons toen mojteIglc wat Het betreft de miasive der CommiMie voor de atrafverordeningen raarb iDgezonden werd eene nieuwe ontwerp vsfordeiiing op het znirer houden overdekken of rioleeren van wateringen slooleD of andere wateren die aan bysoudere personen toebe hooren Bij dete missive geeft de Commissie kennis dat haar eene missive Ier kennisneming werd toegetonden door B en W van de plaalseiyke GetoiidheidsConimifsie waarbij dete klaagt over den onhoudbaren toetiand van sommige slooten in dete gemeente en in overweging geefl ten einde daarin Terlielering te kunnen brennen bij strafverordoning te bepalen dat ioateii i ie vovr de geaoudheid sehade4ijll wurden geacht moeten worden gedempt of Oferklnisd 0e Commissie voor de slrafrerordeningen deelt dat geioelen der Getondheids Commissle 2g legl De meeste slooten kannen ongetwijfeld door ie van het drijvend vud te tuiveren er uil te baggeren in vtij voldoende staat worden gehomleo maar enkele worden zoo onophourielijk en zoo sterk ver nild trrwyl zy van alle doorsirooming verdoken lijn dat lij zonder overdekking of OTerklniiiiig eene voortdurende bedreiging der openbare gezondheiil zijn Vau dnar dal de Goinmisiie den Gemeenteraad voor stelt in de nieuwe verordening een artikel op te nemen waarbg de eigenaren verplicht worden op bef el van B en W de overdekking van bedoelde slooten of de ver angiiig door een riool te doen plaats hebben 00 B en W de Gezondheids Coramissie gehoord dit wegens de daarin of daardoor afgevoerd wordende stoffen in het belang der openbare gezondheid noodig achten Uil het vroeger genoemde aantal sollicilanlen voor de betrekking van hoofd der eerate burgerschool voor meisjes die het eerste gedeelte van hot examen af legden worden 7 uitgenooiligd aan het tweede gedeelte mondeling examen deel te nemen Bij de Dinsdag in het hoofdkiesdisirici Haarlem gehouden herstemming Ier verkiezing van een lid der Tweede Kijnier zijn uitgebracht 1603 geldige slemmen Gekozen ia de heer Jocob Duijvis te Utrecht met 1023 stemmen De heer mr J Kappeyne van de Coppello verkreeg 639 aiemmen Reeds gitleren bij afzonderlijk bultelin aan o e abmne i iiniten de stad medegedeeld Naar wjj ternemen is heden morgen reeds vroeg door de politie een zakkenroller gepakt die in het Bolerhuii de porleraonnaie van eene vrouw had gerold Door Ingelanden van den Polder Middelblok en Veersialblok en van den Polder Kiillenclgkablok zijn benoemd tol aeoreiaris dier Polder de heer l Bron o lot Penningmeester de beer W Hadder een en ander ter voorziening in Ie vacatures door hel overladen van den hter i J de Jonz omslaan Omtrent de plannen lot concentratie van ons gezag ia Atjeh meldt de Arnh VI nader dat om den kralon heen eene linie van pottnt zal uehonden blijven Met Kolta Radja en Olth ieli als hoofdstelling loopt die lioie van Kroeng Raba over Boekil Sabong en PakaaDoewa Oleh Soeso Lanbaroe de ziidelijkste post behoorende tot de XXII Uoekims noordwaarts naar Pango Oleh Kassaog Lamjong Pakan ICroeng Tjoet of misschien wel ToHif oep De ei rste vgf posten behooren tot de XXV Moekims Lambaroe tot de XXn en de Uatate tot de XXVI Moekims Wanneer men dit terrein op de kaart nagaat voegt de Jmi Cl hieraan toe tal men erkennen dat het slechts eene beperkte oppervUkie beslaat nochthans zou het groot genoeg zyn om eenige duizenden Aijehers in veiligheid te breiigen en er eenige dnizenden Ie vestigen om daar rist en misschien welvaart genieten Mocht man hierin slagen dan sou dit door onze posten ingesloten terrein qiettertijd het uilgaugspunt kannen voriasn voor eent pacificalie n voor tr willige ouderseffSl aa da atrtak bnitea dit rayon Op 11 Mei jl liep een Hjarige knaap uit Hooge zand met eenige andere jongens op een particulieren overweg over de spoorbaan toen de trein van Nieuweschans naar Groningen aankwam zeide hij zich het hoofd te willen lateu afrijden en ging met het hoofil op de rail liggen en vervolgens ook met de bteuen de machiniat van den trein wist door krachtig remmen den trein nog tgdig lot slaan Ie brengen De Kechtbauk Ie Winschoten vour welke de bddadige jongen deswege terecht atond verklaarde echter niet bewezen dat hij had gehan leld met oordeel des onderscheid Van dat vonnis kwam echter hel O M bij het hof in appel en nu bleek uit het nader onderzoek dat bekl en de andere jongens merrmalen dien overweg heen en weer overliepen uietiegei auand het hun by herhaling was verboden bekl is dan ook een doorlrapie deugniet die bg een verwaarloosde opvoeding zeer goed zijn verstand heeft en het O M requireerde nu dat het Hof hem zou veroordeelen tot 14 dagen gevangenisstraf wegens het loopen op den spoorweg zonder verganuiug Omtrent de bearbeidiiig der diamanten te Amslerdam wordt aan het Roti Nèl het volgende geschreven Op ongekenden voorspoed is thans stilsttind neen erger nog gevoelige achteruitgang gevolgd Veleu die nog vóór korten tgd honderden guldens per weeK verdienden loopen thans zonder arbeid rond en zijn arm geworden De fabrikanten staan stil of werken slechts mei een betrekkelijk gering aantal molens Wel hebben enkelen gespaard tot rijk wordena tue maar niet weinigen beneveld door den zeiicn die iu de Afrikaansche diamanlmijiien verscholen lag hebben hel hunne verkwist met dezelfde gemakkelijkheid waarmede zg sommen gelds verdienden Reeds hebben zich sporen van gebrek en wanhoop hier en daar geopenbaard De gevolgen worden UBtuurlijk in alle takken van nijverheid maatschappelijk verkeer uitspanninif belasting huishuren en handel gevoeld Het artikel trouwens is geen consumlieariikel De bespottelijke mode om lichaam en kleed met schatten van diamant eii andere kostbare edelgesteeuleii te omhangen oiu ie laten btgken hoe vermogend men was die bespottelijke mode behoort reeds lang in geheel Europa lot hel verledene Indie eu Amerika zijn lol yerzadiginga toe van het ADVERTENTIÊN worden gepl aatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naat plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschjjnt artikel geslepen goed vol Er beslaat alleen nog maar de hoop dat China zich voor den diamant zal openen Die hoop ia zwak maar al wordt zjj verwezenlijkt dan nog zal de levendigheid die daardoor aan het vak alhier zal worden gegeven slechts van korten duur tjju Ik spreek met eens van de demoralisatie waarmede de ongekende welvaart zekere klassen hier en daar heeft aangetast Genoeg de materieele toestand ia met gunstig ea naar alle vooruitzichten zal hij dat in een tal van jaren niet worden De terreinen eu de gebouwen van de Landbouw Ten oonatelling Ie Amslerdam verkrijgen van dag tot dag een gezelliger aanzien Een groot deel van de stallingen zijn reeds onder zeil d w z onder dak gebracht Het eomilé heeft wederom moeten besluiten tot den bijbouw van een paar paardenstallen In het koloniaal gebouw waar zooals men zich tal hf rinaeren de zuivel eu landbouwproductea zullen geëxposeerd worden zal een kaaskamer worden ingericht Aan een loket kan men dan legen matigen prijs een bon krijgen die recht geeft tot proeven van die kanssoort welke men zal verkiezen Ten einde de protfgelegenheid zoo uitgebreid mogelijk te maken worden van alle kaassoorten ter lentoonstelling aanwezig en waarvan de inzenders dit wenscheu monsters in de kaaskainer opgelegd Uil Kanada wordt een kaas ingezonden dif 800 Kg weegt O a zal ook een plant ter bezichtiging worden gesteld van buitengewone groeikr cht Gekweekt uit eeu aardappel van amenkaanschen oorsprong de champion heeft zij thaus reeds een hoogte van 2 3S M bereikt Zg groeide op de pachthoeve vau den heer Ackerraann aan de Lup kermeer gem Sloten tegenover bet stoomgemaal de Lynden Staten Geaeraal Eerste Kamer en Tweeds Kamer Ziiiing van 29 Juli 1884 In deze tilling namen de heer Magnee in de Eerste Kamer en de heer Vun den Borch in ds Tweede Komer lilliog Voorts besloot de Tweede Kamer met 46 legen 18 slemmen na eeue vereenigde zitling de Xisero inlerpellatie voort ie zetten In de vereenigde ziiting werd dooi de heeren Heemskerk eil Dutour het onliverp betreffende bet regentschap ingediend en strekkende om zulks aaa H M de Koningin op ie drager als de Vrouw uitranuiende in gaven van geest en hart in hel bezit vau het verlrouweu en overeenkomstig den wersch der natie Het ontwerp op de voogdg wordt gereed gemaakt Het ontwerp regentschap is verzonden naar de afiieelingen Behalve de vlecschetende planten die insecten vangen en verteren heeft men ook vischetende plaulen Een Eligelsch geleerde de Heer Simms te Oxford heeft ontdekt dat een algemeen verspreide woterpinni de Vtricnlaria tulgaris jonge pas uitgebroeide vischjes vangt en doodt Bij een proefneming met zulk een plant in een bak vul kleine nsohjes ving zulk een plaat er in zea uren ruim een dozgn Een artikel over beilrLirg in de Zw Ct voorkomen bevat eene aanhaling uit een in 1665 ï fw iiii f BH l i