Goudsche Courant, zondag 3 augustus 1884

Tegenover het R C Liefdegesticht op de Haven 1884 Zondag 3 Augastos N 3113 GOUDSCHE GOURANÏ Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken w K T f Z thal Gedurende het Badsaisoen in Bad Kissing en Pvrmont en ELster Wb hebben de eer het geachte Publiek van Oouaa en Omstreken te berichten dat w1 van af den 30 JULI tot Maandagravond 6 uur uitg epakt zijn mei de i ieu wste soort en HANDSCHOENEN op de Kermis aan bovenstaand Adres en hopen dat w hetzelfde vertrouwen zullen genieten evenals wij in alle andere Steden van Nederland zoo ruimschoots mochten ondervinden Hopende met een t alrijk bezoek vereerd te worden VENGO MAYR i izonderlyke Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentiën lean geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave m alle Binnen en Suitmilandsche Couranten worden dadeljjk opgezonden door Hen Boekhandelaar A BRINKMAN te Gowin SPAARBANK te GOUDA Zalerdagf 2 en Maandags 4 Aug e k zal het Bestuur geene avondzitting houden doch daarvoor in plaats Maandag 4 dezer s middag s van 12 1 ure gfeleg enheid g even tot inbreno en terug vraagf van g elden Vamens Commissarissen der Spaarbank alhier KIST Voorzitter RIHJÏER Secretaris De Ambachtsta d Vereenïging iHvZfSpflfi n Levert weder FIJNE DIKKE i lm M T Jl tdILldl BANKET HAMMETJES van 7 tot 10 Pond a 45 Cent per Pond Huiselijke vlijt is voorzeker eene der meest te waardeeren deugden der vrouwen Hoch irots Ie urootsie vliji is het de huisvrouw niet steeds mogelijk alle werkzaamheden op tijd te verrichten in het bjjïonder waar eene talrgke tamilie is en zal derhalve elke hulp in deze welkom zijn Reeds vele machines worden daarom in de huishouding aangewend doch geene heeft bewezen zóó nuttig te zijn als eene goede naaimachine daar deze tijdroovende handenarbeid en vreemde hulp bespaart en daarmede hït soliedste naaiwerk biina spelend kan verricht worden Buitengewoon goede zoodanige werktuigen leveren de dépóts der ondergeteekende Maatschappg alwaar de gerenommeerde echte Singer Naaimachines verkocht worden die zooals bekend is niet alleen voor familiegebruik eene wereldvermaardheid genieten maar ook voor de volmaakste Naaimachines voor handwerkers en voor de meest verschillende i n d u striëele d oe Ie i nden gelden Onze machines hebben daarom ook reeds meer dan 200 hoogste Eere prijzen verworven en werden ook op de laatste Wereldtentoonstelling te Amsterdam weder met den hoocstenprgs het Eere diploma bekroond Een zeer bizonder voordeel biedt daarbg de door ons in het belang der koopers ingevoerde inrichting dat de machines zonder prijsverhooging tegen zeer geringe termijnbetalingen afgeleverd worden zoodat de aanschaflSng eener zoo Ijverige helpster een ieder is mogelyk gemaakt en eene nauwe nks merkbare uitgave veroorzaakt Voor contante betahng wordt flinke korting toegestaan Onze machines worden ook opzicht geleverd en g ra ti s onderricht verstrekt zoodat men de machine kan leeren kennen en zelf beoordeelen alvorens men koopt Te OoinJn bevindt zich ons Dépót uitsluitend 111 HOOGSTRAAT 111 THE 8Ii GER MANUFACTURING Co NEW YO RK GEZICHTKUNDIGE vnn Rotterdam en Alkmaar Bericht bjj deze dat hij dit jaar geplaatst 13 met zijn wel ingerichte BBILLEHKRAAM op de VV esthaven over den Heer VAN LAKERVELD BLANKEN PIEEEE GIJBELS is gearriveerd met eene groote Collectie ByoutiTiên Galanterlên en Parfumeriën HAUTE NOUVEAUTÉS staande op de WESTHAVEN over den Heer HOOGENBOOM en verkoopt tot Donderdag 7 Augustus My vleiende met een druk bezoek vereerd tewolden Hoogachtend Uw Vw Dienaar PIERRE GIJBELS H BROEKHAN S Circus in Miniatuiiri OP DE GEOOTE MAEKT dagelijksgedurendedeKermisj 2 Gniotc VoorstclllQgcn des namiddags 3 ure en des avonds Sure iedere keer lö brillante Nummers PRIJZEN DER PLAATSEN Ie Rang 99 et 2e Rang 75 et 3e Rang 50 et 4e Rung 30 et Kinderen Ie Rang 00 et 2e Rang 40 et Plaatsen zijn te bespreken van s moras 10 uur aio ets extra aan het Bureau De Firma C NEDERVEEN BoekhandelarenBoekbinders te s Bosch beveelt hare gunstig bekende beleefdeljjk aan Age ten voor Gouda en Omstreken de Heeren A KOK Co Boekhandelaren te Gouda bij wie Modellen ter bezichtiging zyn gesteld en nadere informatien in te winnen lelpersdruk van A Hsinkman te Gouda De uitgave aezerOouront geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave is den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prjs per drie maanden ia 1 25 franco per poat 1 50 BINNENLAI GOUDA 2 Auüustoi 1884 Oiateren had de laiijiekaodigde Harddraverij plaala raa we je de Gondsche Harddrarerij Vereenijjing jEendracht maakt Macht onder begunsligiDg fan pnchtij weder en in tefcenwoordigheid ran een groote chare belangstellenden Voor de ochtend harddraverij tan paarden die nog nooit een Jtryi gevonuen hadden aren iogewbreven 23 paarden De uitalag was als tolgt Üe prijs werd behaald door de bruine merrie Ituie van den beer A Oosthoek t Charlols pikeur P Schippers en de premie door de brnioe merrie Soerm van den heer A Bos te Zerenhulzen door hem zelve bereden Voor de middag harddraverlj van paarden ran zessen klaur waren ingeschreven 13 paarden De uitslag was als rolgt De prQs werd behaatd door dtn bruinen min f item ran den heer A van Ardenne te Voorburg pilceor A de Koning en de premie door den bruinen ruin frint van den heer P Smit Jr te Rotterdam pikeur F ran Saotan De manschappen van het 4e rcg infanterie alhier ia fiarnitoaii hebben heden morgen rolksfcealen op het plein van de Kazerne Het kader der schuiterq is eveneens uitgenoodigd hieraan mede te doen I e muziek der dd schutierg luisterde de feestelijkheid op Donderdagmiddag waren eenige timmerlieden werktaaro aan een der schepraderen van RjjulandsStoomgemaal op den Fluweelen Singel hetwelk defect was Een jonsen die op de machine werk aam was wilde hen helpen en ging op een der bladen ran het rad staan hetwelk onverwachts losschoot toodat de jongen naar beueden en oi der door het rad heenging Zijn toestand was ran dien aard dat hij reeds des aronds ten II uur is overleden Zg die in onze gemoenle op dit oogenblik kermis bouuen weten gewooulyk zelf wel uil de rele rermakeltjkheden te riudeu wat met hun smaak het meest orerceukoml Niet zoozeer dus om hun gids te zijn op het kermisterreio dan wel op verzoek ran belanghebbenden vermelden wy dat het roornaamste dat op de kermis Ie genieten valt bestaat uit het Theatre ran den heer Albcr waar eeli afivisielend programma den bezoeker bekoort het Circus in miniatuur van den heer Broekman waar vooral roor kinderen veel Ie zien is twee Fsardeaspellen en het Museum van dr Spilzuer dat tal ran roorwerpen bevat Ouk de Velooipcdetent CU de jonge Reus moeten een bezoek aatd zyn Naar de A R Cl verneemt wordt thans hier Ie lande ran Rsgeerinjjswege een onderzoek inge trld orairent de uadeelen en gevaren van het veenbranden zooals dit ook lu ons land op sommige plauien nog geschiedt Nuar men aiin de Amttfrdammer van betrouwbare 2Jjde meilcdcrlt moet de gezoudheiditoesiaud des Koiiiiigi nog nliyd te eusolien overlaten Wel beslaat er geen oogruWikkelijk gevaar doch de kwaal waaraan Z M lijdt mqet van dieu aard weten dat men ateeds roor verergering beducht moet zijo Uit Zerenhuizeii achrgft men aas Het dorechen ran koolzaad is aan de orde ran den dag De qualiieit is teer berredigeu i enkele parlyea zijn reeds rau de hand gedaan en gelden gemiddeld ƒ 10 60 de HL De quautitelt is by vefscbilleude stukken leer uiieeulooprcd Zoo ty die 30 en meer zak per bunder gedorscht bebUM doch er zijn er ook die zich maar met 16 lai moeten tevreden stellen Zooals het grwaoulyk in laudbonwstrekrn gaat werkt een groot deel ran de schooljeugd mede met een ploeg arbeiders en dit doet zijn invloed gelden op den gerrgeldto gang rao het onderwijs De miliiaire kommandant van Atjeh en onderhoorigbeden meldt dat den re nienden Jnoi een transport ran Anagaloeng ua Glekambing ongestoord been ea terug ia gegaas Iwdat ronge transporten telkens werden aangevallen Overigens zijn de jongste btrichteo ran De ryaud toch heeft al weer een nieuw middel beilacht om ons afbreuk te doen namelyk door het aanleggen ran mijnen Zij hebben daartoe waarschynlijk op het idee gebracht ilour onze deserteurs ongesproogen granaten rerzaineld die ingegraven en op het oogenblik dat ons transport paueerde doen springen Onze verliezen zyu rrij belangryk De correspondent ran het HUd In Atjeh bericht dat dr assisteni resideot der westkust ran Atjeh de heer Van Langen ran den radja ran Tenom een uilnoodiging had ontrangen ora met hem Ie komen onderhandelen Hoen el de heer r L geneigd was te gaan heeft de gouverneur ran Atjeh zulks niet toegestaan Den 19eb en 20en Juni omring de gourerneur van Atjeh Toekoc Oeroaf ran Rigas die met den radja ran Analaboe te Kota Radja was aangekomen Verinoedelnk staot dit in rerbaud met de uitnoodigiug van den radj i ran Tenom Uit de residentien Menado Timor Ternatr Amboiiia en Celebes meldt men dat de algemeene toestand berredigend en de gezondheidstoestand gunstig is Staten Oeneraal VEEEENiQni Zitting Vrijdag 1 Augustus 1884 Bij de behandeling van het ontwerp tot benoeming der Koningin tot Regentes bestreden de heeren Gratama en Roall de opraiiing dal artt 2 en 3 der Wet van 1850 regelende de aanvaarding ran het regentschap nog zouden j eldrii De heer Huydeooper uitte ouder lerendige toejuichingen den wensch dat de Wet nog lang buiten uitroeriug zou bhjreu De hi cr Van Houten had geen btzwaor legen het onlwerp ofsclioon hy rael bezorgdheid deu toestand tegtmoet zag eeiiigszins eohier geiemperd door de overtuiging dat de Kroon iu ons staalssti Uel meer een plaats rau ornament dau van fundament inneemt Daartegenover wees de heer Schnepmau in een zeer toegejuichte rede tr op dat de Kroon evei als lu de oude bouwalylen de sluitsteen en een sieraad tevens 13 ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt De heer Vao Eek opperde bedenkingen tegen d benoeming eener rrouw tot regentes erenals de heer Kenchenins die o a uit het eedsformulier voor de aanvaarding ran het regentschap afleidde dat de Koningin niet benoemd kan worden De minister Heemskerk hield rol dat artt ï en 3 der Wet ran 1850 geldig waren als organieke bepalingen en wees op de geschiedenis ten bewijze dat een rrouwelijke regeering rolslrekt niet zwak behoeft te wezeu De indiening der wyziging ran art 198 der Grondwet bij den Raad rau State was geschied otereenkomsiig deu wensch der Kamer Ten slotte is het wetsontwerp aangenomet met 97 tegen 3 stemmen Keuchenius Viruly Verbrugge en ran Eek De rer enigde zitting is gesloten Staten Generaal Twekoe Kahee zitting ran 31 Juli 1884 In deze zitting had de iVitero interpellatie plaats De heer Brantzen ran de Zij protesteerde tegen de orereenkonist met Engeland en het gesameulyk optreden op ons eigeu grondgebied tegenorer eea v sndig vazal en Hel Vaderland resiigt er de aandacht op dat eerst tbaus de Regeeriug eenige stukken beeft openbaar gemaakt betreffende de onderhaiidt lingen in de TVijerozaak over de gemeenschappe gk te zenden iustructieii aan de autoriteilen die het orereeiigekomen plan moeteii uilvoerrn Doeh de laalsle stukken die bflrekkmg hebben op het lot sland komen der overeenkomst zijii nog slechts aan de Vertegenwoordiging onder geheimhouding medegedeeld In geen ander constitutioneel land zoo luidt hel oordeel ran Het Vaderland zou zulk pen toestand gedoogd worden Een rolk moet uit ds buitenlandscU dagbladpers vernemin dat zyn Regeeriog een f eer gewichtige eu voor de eer en waardigheid ran het liiud zeer schadtlijke overeenkomst beeft gesloten neen dit zou overnl elders al te divans worden ge