Goudsche Courant, zondag 3 augustus 1884

1 ffr Tonden Alleen niet in Nederland ur de Vertegenwoordiging al even bang Toor de openbaarheid is all de Kegeering elf Men spreke tooh niet fan een soodtakejyke kiesobheid ten aantien an Engeland AU de A twro naestie in hel Eogelache Parlement openbaar behandeld wordt en de Engelsohe Regeering de Terlegecwoordigiug en het olk geheel op de hoogte houdt door haar antwoorden op de interpellatiën en baar nitvoerige gepubliceerde bundeU stukken als zelfs In het Engelsche Parlement zoo weinig rekeuiug met de kiesobheid wordt gehouden dat meu zich niet schaamt Toor de lompste uitvallen tegen Nederland dan begaat de Nederlandsche Regeering zeker geen onkiescbheid wanneer zij van haar s jde de Nederlandsche vertegenwoordiging eu het volk geheel op de hoogte brengt en is het ook niet onkipsoh dat de taken in onze Kamer io het openbaar worden besproken waarbij zeker onze Kamerleden zich bescheideuer en wellevender tegen over Engeland zullen uitlaten dan sommige minder vriendeiyke Engelschen in hun Parlement zich ten aantien van Nederland hebben geuit Een Salomonisch vonnis werd onlangs door den rechter van de Hougaarsche badplaats Szliacs geveld Hg heeft twee dokters aldaar die sinds langen t jd elkander uit broodnijd in het vaarwater zaten en met hunne concurrentie het den badgasten lastig maakten ieder lot een geldboete van ƒ 50 veroordeeld Als grond voor het vonnis werd aangeroerd dat de beide baddokters de waardigheid van hun ambt eu stand uit hel oog verloren dat zij door hun verregaande zelfzucht en broodnijd den goeden naam der badplaats benadeelden en door hunne schandalen en hun indringen de rust der badgasten verstoorden waardoor de gunstige werking der kuur op hen die er kalmte en genezing komen zoeken verijdeld werd Een zonderling geding is dezer dagen voorgekomen iu het Hooggerechtshof te Londen Een man had een zoogenaamd kanon uilgevonden en gepatenteerd waardoor een persoon tot op groole hoogte in de lucht kon worden geschoten Door een ander werd deze uitvinding voor gebruik aangekocht op voorwaarde dat den verkooper 10 percent van de inkomsten der exploitatie zou woiden uitgekeerd na aflrek van hel salaris met den txecntant bedongen De knoper of huurder van het werktuig engageerde toen zijn eigen viouw voor de uitvoering en rekende nu 10 pd sl voor de tdaneeres wanneer zg s avonds in Engeland werkte en 20 pd sl voor buitenslands Het Hof schatte de danseres op half dien prgs Men weet dat de zangeres Paltl met ongeduld op de afkondiging van de wet op echtscheiding iu Frankrijk wachtte Zg heeft dan ook reeds slappen gedaan om van die wet gebruik te maken maar aan de toepassing van die wet heeft zij niet genoeg want zij verkeer in hel zeker zeldtaam geval dat tg van twee mannen moet scheiden om met een derden te kunnen trouwen Zg is naar de tot nog toe in Frankrgk geldende wet van den markies De Caux slechts gescheiden van tafel en bed en de markies heeft voor eene som van twee millioen frank afstand gedaan van de rechten op Patti s vermogen en inkomsten welke h naar het Frantche recht had Daarna is Paiti getrouwd met den zanger Nicoiini din eigenlijk Nicolas beet Franscbmau is eu getrouwd was Beiden lieten zich naturaliseercn in Griekenland en lieten zich daar van hunne wederhelfieu scheiden om samen te trouwen Mevrouw Patli de Jaux Nioolini vertoefde eenige jaren geleden mei haar tweeden man te Parijs maar weldra werden zij oneenig zoodat hun huwelijk feitelijk ontbonden werd en weldra zal dit naar het schgnt in Griekenland ook gertchtelgk ontbonden worden Den 2gen Juli is Patii te Pargs gekomen om haar snheidingsproci s tesen haar eersten echtgenoot markies De Caux te bespoedigen Hare verbintenis bg het Covent Garden theater waar ij nu 24 jaren beeft gezongen is dezer dagen wegens een geschil met den impresario Gye ontbonden Een dronkeumanshandel deed Dinsdag Ie Amsterdam het volgende oonHict outslHan De huurlcoetsicr V W iu de Blankenstraal aldaar had nadat hg met een boer uit geweest en smoordronken was gewor len zijn twee paarden aan dien boer overgedaan voor een ander paard en ƒ 85 op den koop toe Het geld was den huurkoetsier reeds overgegeven toen even daarna de boer met zijn paard kwam om de twee door hem gekochte paarden in ontvangst te nemen Hij ondervond tegenstand van de vrouw van V VV die niets van zutk een ruU of koop wilde weten Hierdoor ontstond twist waarbg honderden nienschrn tegenwoordig waren en voor de vrouw partij irokken De huiirkoeisier werd wegens dronkenschap eu verzet door de politie naar de Maiderpoori iu arrest gebrtcht ierwgl den boer door 2 rechercheur gelast werd heen te gaan met zgo paard Deta dreigde echter dat hg de twee paarden s nachts weg zou halen waarop de broeder van V W ie naar zgn stal voerde De boer toonde aan de rechercheurs een bewgsvan 2 andere kooplieden die de paarden reeds van vroeger gekocht hadden zoadat deze dronkenmanahaudel gerechtelgk zal onderzocht worden wat de geldigheid er van betreft Jmti Ct Door de politie zgn Dinsdag middag in het Hólel Oldewelt te Amsterdam twee personen gearresteerd onder zware verdenking van het maken eu iu omloop brengen van valsoh geld Men gelooft in dete twee personen leden te hebben van een zeer uitgebreide valsohenuntersbende die vertakkingen over verschillende landen heefl Het geval heeft zich volgenderwgze toegedragen Bij den heer i commissionair in effecten te Amsterdam vervoegden zich dezer dagen twee heeren die na over venohillenJe effecten gesproken Ie hebben vroegen of de heer J niet hun hoofdagent voor Nederland wilde wordeu voor een artikel dat buitengewoon veel winst afwierp Na praten en weerpraten vernam de heer i dat zij agenten te Parijs Madrid Londen enz hadden en dat het artikel valsche munt was De heer J deed alsof hij daar wel geneigd toe zou wezen vroeg om eenige inliohtiugeo en zeide eerst de muni en de wgze waarop zij vervaardigd werd te moeten zien alrorens een beslist antwoord te kunnen geven Men was daartoe volgaarne bereid hg werd uilgenoodigd s middags om 5 uren in het Hotel Oldewelt alwaar de heeren gelogeerd waren te komen Alvorens daarheen te gaan werden de politie en justitie door hem gewaarsohuwil Op den bepaalden tijd begaf hg zich naar het hóiel en vroeg daar naar de aangeduide kamer waar de beide heeren op hem zaten Ie wachten Hij werd leer beleefd omvangen CU men was het sehgobaar spoedig eens zoodat de heeren overgingen om eenige proeven af te leggen van hun vaardigheid in hel namaken van gouden tientjes De heer J t er ongewapend bg alleen voorzien van een degetaftok om zich io het ergste geval te kannen verdedigen daar men de duur der kamer goed van binnen gesloten had Door de politie die iu de aangretende kamer verborgen zat waren echter de maatregelen goed genomen zoodat toen men met het vervaardigen van hel valsche geld bezig er op de Knt werd getikt en de bediende van den heer J kwain mededeelen dat er een dringende telegram voor hem gekomen was Nauwelijks had deze de deur geopend of verscheiden agenten van politie kwamen binnenstormen legden beslag op de aanwezige voorwerpen en stHliken geld en namen de beide personen die van schrik over deze onverwachte overrompeling mrer dood dan levend aren in arrest De beide personen zagen er recht als heeren uit wisten zich zeer goed voor te doen en hadden vooral toen tg voor het eerst op het kantoor bij den heer J kwameD een goeden indruk gemaakt Zg schijnen echter werkelgk lot een bende Ie behooren eu overal medeplichtigen te hebben voornamelgk te Londen en te Pargs Zij hadden ten raiuate verteld in de laatste plaats reeds gedurende 2 jaar met buitengewoon succes werkiaam te zgn geweest Zooals men tal begrgpeu werken zij iu elk land met de munt die daar gangbaar is zoodat zg te Pargs franks te Londen ponden te Amsterdam tienijes enz vervaardigen Het moeten gtroulineerde luidjes zgn die zeer bekwaam bet geld kunnen namaken Zg geven op Spanjaarden Ie zijn en spreken Fransoh Hun pas was eeu Spaausche Het is zeker gelukkig te noemen dat zulke heertjes in handen der politie zgu gevallen en het is te hopen dat men om de andere valsche munters iu handen te krggen aan de politie zoowel te Londen als Ie Pargs de noodige inlichtingen zal kunnen verschaffen èn door helgeen zg reeds aan den heer J verteld hebbeo au door de gegevens die men bij hen zal vinden De heer J verdient zeker allen lof voor de flinkeen cordate wgze waarop bg zich in dete gevaarIgke taak gedragen heeft NH r Ned Noordbollatd is beroemd als kaasland j de Edammer kaas is wereldberoemd Boter wordt er echter weinig geproduceerd een omstandigheid die raoeielijk te verklaren i daar de melk die goede kaas kan opleveren ook voor boterbereiding geschikt kan zgn Dit heeft de heer W P Tuyn te Edam begrepen en tevens dat om uitstekende boler voort Ie bengen en dat artikel den goeden naam die Hollaiidscbe boter op de wereldmarkt vroeger bezat I terug t bezorgen nieuwe methoden moeeten orden toegepast Te Berign Maagdeiiburi eo Hannover heeft lie heer Tuyn de daar beslaande inrichtingen voor boterfabrikatie bestudeerd en daarna niet alleen de nieuwste machineriëu aangekocht maar ook aan do door hem opgerichie sloomzuivelboerderg wier overdracht aan een vennootschap Woensdag feestelijk gevierd werd eene obermeierin verbonden die bare wetenschappelijke vorming eu opleiding genoot aan de beroemde meiereiscbool Czerwinsk te Koningsbergen en onder wier leiding de boterbereiding gesteld is In de Edaramer sloom zuivelboerderg wordt de room door middelpunt vliedende kracht na weinige oogenblikken van de melk die s morgens en s avonds door de boeren uit den naasten omtrek Pnrmer en Zeevang wordt geleverd afgescheiJen Drie Lefeldlsche centrifuges van de allernieuwste vinding bewerken deze afscheiding Nadat de melk uit het voorste gedeelte der fabriek van de leveranciers in ontvangst is genomen wordt zg in een bassin gestort van waar ze na op natuurlijke warmte Ie zgn gebracht iu de centrifuges loopt Met eene snelheid van 5700 tot 6800 omwentelingen in de minuut rondgedraaid scheidt de room zich onmiddellgjc af en vloeil door een buisje dat onder aan i centrifuges is aangebracht naar een verkoelingsapparaat waarlangs ze in eeu bassin afloopt De outroomde melk die langs eeu tweede buis de centrifuge verlaat wordt op gelgke wgze afgekoeld in twee bassins opgevangen De bassins zijn allen in steeneu koel bakken geplaatst waarlangs het water uit eeu Northon pgpwel aangevoerd doorloopend in en uitstroomt Het karnen van den room door ijs op de gevorderde temperatuur gebracht geschiedt iu de t g Holsteinscbe bolerkarn van waar de boter na met regenwater te zgn afgespoeld op het Ahlbornsche kneedbord op zoodanige wgze wordt bewerkt dat de nog in de massa teruggebleveu vloeistoffen volkomen worden verwgderd De aldus verkregen zuivere en geurige roomboter wordt vervolgens op de zorgvuldigste wgze in eikeuhoal vaatwerk ingelegd of na tol halve kilo s te zgo afgewogen gevormd en gestempeld De stempels dragen allen bg den naam der firma Tnyn Co het fabrieksmerk bestaande uit het wapen der stad Edam eeu stier van sabel op een grond van sinopel in eeu veld van keel met drie vergulde sterreu waarboven de woorden i Edammer roomboter De verschillende werktuigen worden in beweging gebracht door een stoommachine van zes paardenkracht terwijl door de geheele inrichting op onderscheidene punten geleidingen zgn aangebracht waardoor voortdurend zoowel warm eu koud water als sloom wordt aangevoerd De aldus verkregen boter moet zeer smakelgk en in de hoogste mate zuiver iu alle opzichlen wal boter wezen moei want ook alle overvloedige waterdeelen zgn er uit verwgderd dal het voordeel oplevert dat men deze boter gebruikende ook niets anders dan boter ontvangt Te Utrecht heefl bg den slager 8 een loop of kindermeisje zich schuldig gemaakt aan diefstal van eeu bankbiljet van 60 uit een trommeltje dat geborgen was in een bureau waar de sleutel op stak terwijl de slager zich even verwgderd had om naar tgne zieke vrouw te gaan zien en op welk oogenblik de kleine diefegge in de halskamer kwam Eerst den volgenden dag miste de slager de ƒ 60 en begreep niet waar ze Ie moeten zoeken lulnsscheu kwam het meisje voorzien van eenige nieuwigheden binnen en dit bracht hem op een vermoeden dal tol werkelijkheid gebracht werd door den rechercheur W die haar tonder voorbereiding vroeg waar tg de rest van de 60 had gelaten Overbluft gaf zg hierop geen afdoend antwoord en na duurde het niei lang of alle bgzonderheden van den diefstal en t gebruik daarvan kwamen aan l licht Volgens haar zeggen bad zg ƒ 26 60 besteed en de rest aan hare moeder te bewaren gegeven In Japan wordt eene eigenaardige wgze van bouwen gevolgd waardoor de op die wgze gemaakte huizen zeer veel weerstand bieden bg aardbevingen De geheele constructie is vsn kont en bezit hoegenaamd geen fundament Op de hoeken van het gebouwtje worden op den grond steenen geplaatst met bolle oppervlakte waarop de hoofdstglen rusten waarvan het grondvak eveneens bolvormig is Alle verbindingen zgu los waardoor het houtwerk iich kan bewegen zonder Ie breken Het middengedeelte wordt hel zwaarste gemaakt waardoor dit als algemeen steunpunt dient hg hel bewegen van den grond Gebruik van eleetrisch licht in de buskruitfabriek te Oalebeck in Engeland Eene interessante toepassing van elecirisohe verlichting is de aan de heeren Wakefield en Comp bthoorende buskruitfabriek te Gatebeck in het graafschap Westmore land Engeland Het is de eerste fabriek van dien aard waarin voor die plaatsen in welke ontplofbare stoffen verwerkt worden de eleotriclteit op teer eigenaardige wgze lol verlichting gebezigd werd Natunrigk waren hier groole moeilijkheden te overwinnen die zich anders niet voordo n vooral omdat ter voorkoming van gcobte gevaren voor het geval eeoer onIploSlug de verschillende werkplaatsen minstens 200 M van elkander verwijderd zijn eu de eleoirische stroom dus van uit de dynamo groole afstanden heeft af Ie leggen alvorens hij de plaats zijner werkzaamheid bereikt wat aanleiding geeft tol groot krachtverÜes wanneer de geleidingen niet rationeel aangelegd tijn De dynamo die den stroom verwekt is volgens het systeem Bürgin vervaardigd eu werkt dag en tracht door zonder lusscheopoozen zg bevindt zich iu een aftonderlgk machinegebouw te midden van de verschillende laboratoriums De verdeeling van den eicctrischen stroom over de verschillende lokalen die inwendig verlicht moeten worden heeft plaats door luchlgeleidiiigen bestaande uil koperen stangen die op isolators rusten welke gedeeltelgk aan hoornen gedeeltelgk aan voor dit doel geplaatste palen bevestigd zijn De gloeilampen stelsel Swam met eene licblsterkte van 12 kaarten berinden zich elk afzouderlgk in eea ruimen koperen refl ctor die van binnen geëmailleerd eu aan de voorzgde door dik glas lachtdiohl gesloten is Deze zoo ingerichte verliohlingstoeslellen zijn builen de gebonwen waarvan bel inwendige verlicht moet warden zóó aangebracht dat de lichtkegel Loor de ramen naar binnen valt en de binnenruimte gehetl verlicht Buiteoiandscb Overzicht De Franscbe Kamer heeft thatis het herzieningsontwerp goedgekeurd Een poging van de radicalen om art S weer in hel ontwerp te doen opnemen mislukte Terwijl zoowel te Marseille en te Toulon als in de later aangetaste steden Arles Aix Avignon de cholera vermindert komen van over de Italiaansche grens zeer verontrustende berichten De quarantainemaatregelen opeenhooping van duizenden personen in slecht ingerichte lazaretten gemis aan goed voedsel en hygiënische voorwaarden hebben een aantal ziekten tengevolge die juist hetzelfde karakter en veelal dezelfde afloop als cholera venoonen Aan darmkatarrhen cholerine ook aan dronkenschap gebrek en zelfs vergif zgn een aantal personen overleden wier ziekte eeu sterke gelgkenis met cholera bod De Italiaansche bladen zelve klagen er over Uit Napels wordt aan de Stcolo geschreven dat ongelukkigen uit het Lazaret van Varignano na te Rome en aan alle stations langs de Ign geweigerd te zgn aldaar zgn aangekomen uitgehongerd afgemat en dood liek De gemeenteraad van Napels liet hun stroo geven en brood eu kaas Oostenrgk heeft nu op de Italiaansche grenzen strenge quaraotaint ingevoerd Bg Ala aan de Brcnnerlgn eu het Gardameer zgn de stations Honderden Italiaansche werklieden die naar Oostenrijk trokken om er den oogst te helpen binnenhalen zgo op de grens tegengehouden eu moesten naar huis terugkeeren De Oostenrijkscfae wagons loopen slechts lot aan den Brenner ook bij Pontebba n kormona tullen zeer tot schade voor hel verkeer maar nit sanitair oogpani zeer afdoende quarantaineposten gesteld worden In Rusland schgnt de Cholera uitgebroken te zgn Men meldt uit Petersburg 20 gevallen ook Charkow en andere steden zgn aangetast De cholera is daar echter van een minder kwaadaardig kaïakter Te Tiflisz is men zeer ongerust Van de eene zgde nadert het ratsche schreden de Seberiscbe pest van de andere zgde van Poli dat een levendigen handel met Marseille onderhoudt dreigt de oholera Er zgu zeer slenge voorzorgsmaatregelen uitgeschreven Van nieuwe gemeenten in Frankrgk aangetast wordt niet vernomen De commissie van de uiterste linkerzgde trekt nog in Toulon eu Marseille rond bezoekt hospitalen deelt geld uit en houdt redevoeringen zg moet echter tegen Maandag voor het Congres weder Ie Pargs terug zgn Te Aix heeft de maire een verzoekschrift met 6400 onderteekeningen ontvangen om loeslemming tot het houden eener processie te vragen j de gemeenteraad was er op tegen maar de maire heeft verklaard dal hg op eigen verautwoordelijkheid legen aanstaanden Zondag de processie toesionil Bij de behandeling der begrooling in hel Engelsche Lagerhuis kwnm een post voor Transvaal OranjeVnjslaal en Natal aan de orde De afgevaardigde Dawuay stelde voor dien post met 300 pd si Ie veimiuderen a e n teneinde de Zulu quaestie ter sprake te kunnen brengen Churchill schreef den Zolaioesland toe aan het onteerend tn lafhartig ovfrgeveu van l tt Eiigelscb li gfr aan de Boeren in 1881 en Forster meende dat de Regeering verplicht was een einde Ie maken aan het ooilogvoeren waarvoor zij eenigermate verantwoordelijk was Chamberlain zeide dat men de keus had tutschen annexatie van geheel Zulu land en tusschen zoo weinig mogelijk iuterveotie met de taken daar De Regeering had tol dit laatste besloten Het amendement van Dawnay werd met 165 tegen 99 stemmen verworpen De Bratiliaansche Kamer heeft het ontwerp strekkende om de afschaffing ran de slavernij te bespoedigen na een stormachtige discussie met eeu meerderheid van 8 stemmen verworpen De Ministers hebben hun ontslag ingediend Men denkt dat de Kamer tal worden ontbonden Trouwens haar mandaat zou toch spoedig zijn geëindigd en in December zouden de nieuwe verkiezingen plaats hebben Kleinbandei in Sterken Drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengpn ingevolge art 6 der Wet van 28 Augastus 1881 Staatsblad No 97 ter openbare kennis dat bg hen is ingekomen een verzoekschrift waarbij vergunning wordt gevraagd om in de bg haar naam vermelde looaliteit sterken drank in het klein te mogen verknopen als Volgar Naam van dea Verzoeker AsadBiding der localiteit 37a Mina Herber Plantsoen C 94 Gouda den 2 Augustus 1884 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROLWER liurKerlijke stand GEBOREN Johieu Calhirina ooderi F Oomcni lo J C Ie Jeoae Mirgaretna Coraehi oaders K vso vtijk CD M M Straver Leeodert Adriaeai ouders C bauderi CD C aa Eyk OVERLEDEN 31 Jeli C vaader Sttee 8 j A C Looijtard 18 j I Aag J van Egk 6 w W Broer bniivr tan F iaoHcD 60 j ONDERTROUWD 1 Aaftoitus A AUensir 43 j en O Gillet 61 j J i Thier 26 j en M E H fsa Dijk 21 j ADVERTENTIËN p Ondertrouwd g J C Kgt S Ie Lnitenaüt der Infanterie te ag A C C RICHELLE I e h 1884 SH Receptie 3 Aogustus mmési Ondertrouwd Joh J M THIEfi gi M Marik e H VAN DIJK Qouda 1 Augustas 1884 Geen Receptie Eenige en Algemeene kennisgeving a l Bevallen yan een Meisje M HOOGENDIJK geb DlBKZWAGEB Gouda 2 Aug 1884 Voor de vele bewgzen van deelneming zoo hier als van elders ondervonden bg het overigden mgner geliefde Echtgenoote AARTJE BERKOÜWER betuig ik bg deze ook namens mgne Kinderen hartelgken dank J DE JONG IJ Ji Moordrecht 2 Augustus 1884 WITTE GOEDEREN Specialiteit in Flanellen De ondergeteekende bericht bg deze zgnen geachten Stadgenooten dat hg zgne Broodbakkerij GEOPEND heeft op de SPIERING8TBAAT P No 109 en beveelt zich op het minzaamst aan K F MESSEK Er wordt gevraagd met 1 September eene R C WINZELJUFPROtrW die tevens behulpzaam kan zfln in de Huishouding van goede getuigen voorzien K L RECKERS KOEK en BANKETBAKKER te Gouda T G oedewaagen en Zonen MARKT naast DE WAAG verstrekken gelden op efiecten voor bedragen onder ƒ 1000 a i s jaars a daarboven tot den prolongatiekoers volgens Amsterdamsche beursvoorwaarden nemen gelden a deposito a 4 s jaars voorbedragen onder 1000 voor minstens 2 dagen daarboven 8 nemen gelden a deposito tegen onderpand in mss fondsen a 3 J belasten zich met het koopeu en verkoopen van effecten tegen een provisie ook voor loten van Vs o oor fondsen boven de 30 Vi 7o onder 30 wisselen coupons boven de Amsterdamsche beursnoteeriug zonder bgberekening van provisie als 0 20 pr frs 100 russ roebel am dollar 0 01 0 01 pr Oostenr coup 0 05 pond sterling 11 80 0 36 Inkasseeren zonder kosten wissels z g handelspapier op Amsterdam en Rotterdam te ROTTERDAM Op WOENSDAG den 6 AUGUSTUS 1884 des namiddags ten 12 ure in het Café cFbitschij over de Maasbrug van circa 25 000 stuks Wijburger Grenen Delen en lO OOO Nar va eti Cfroonatadsche Sparren in alle lengten welke liggen in de loodsen op de Werf Rusland zollen coulant verkocht worden Notitiën zgn te bekomen bg J C LACH Deurwaarder Geldersche Kade No 1 Rotterdam Firma wed V Lockeren Campagne Steenfabriekanten ZALT BOMMML Vertegenwoordigd door ANTHONIJ VAN TRIET BBEVWIJK Te spreken DONDERDAGS in db HarHOKiEs te Gouda FLINEE AGEITTEN voor den verkoop van Effecten en Preniieloteil tegen maandelijksche betalingen worden gevraajiil Ruime provisie en bjj succes vast salaris Franco nnnbieilingen ouder letters O S M aan hft Bureau van de Heeren Nijgh van Ditmar te Rotterdam