Goudsche Courant, woensdag 6 augustus 1884

Tegenover het R C Liefdegesticht op de Haven 1884 Woensdag 6 Augustus N 3114 60UDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad Voor Gouda en Omstreken t f Zillerthal Gedurende het Badsaisoen in Bad Kissing en Pyrmont en Eister W hebben de eer het geachte Publiek van Gou4a en Omstreken te berichten dat w1 van af den 30 JULlt Maandagravond 6 uur uitgepakt zijn met de i ieu wste soorten HANDSCHOENEN op de Kermis aan bovenstaand Adres en hopenjat wij het elfde vertronwen zullen genieten evenals wjj in alle andere Steden van Nederland zoo ruimschoots mochten ondervinden Hopende met een talrijk bezoek vereerd te worden DENGG MAYE De iQsaading van adverteatiöa kan geschieden tot éé uwe des namiddags vsüi den dag der uitgave GOUDA S AuKUstDt 18S4 Deser iaKea is vericheaeu het proiramma der rgks ioagtre burgerschool alhier voor den volgruden curaaa Aan de daarin voarlcoroeade medeileelionen o er hrt ehaoljaar S3 81 ontleeoen wy hel ol eDde Bij de opeuln der leasen die na afloop au het ODilerzoek der nieuw iDgeachrevgnen eu an de heruamein plaats had op Woeiiadaic S September 1S83 lelde de school iu het gektd 6S leerliOKeu waarvan 5 1 oor het volledÏK ouderarys Zij wareu O er de klassen erdeeld nis olict Ie klasse S4 waaronder twee die aleohu enkele lessen olKdeii ie klasse 16 atrvsa iéne enkele lessen olfirie Se klasse 9 an welke er erenzear ééu altdili egkele lessen bijwoonde 4e klasse 6 waaiondar dii oor enkele leaaen waren inneschiesen 5t kUaaa 7 waarvan één oor enkele ksi WTTItST sïrtleteo ier lëerlinpni uitsluiteud wejcens erandering in hunne beaiemmiug of wegens frti k naar elders Nieuwe leerlingen werden gedurende deien cursus len getale an ijf opgeuonieu zoodat de inrichting betocht werd door 67 leerlingen waaronder ü meisjes By de slaitiug drr leasen wareu dus nog 63 leerlingeD aanwezig 24 in dr Ie 13 in de 2e 8 in de 3r 7 ia de 4e en 6 in de 5e klasse Na afloop san het openbaar examen op O en 10 Jflli gehouden werden bevorderd oavoorwaardrlyk 30 leerlingen oorwaardelyk betordetd 22 Irerlingen Aan het eindexamen der H B nemen de olgende leerlingen onderwya der 5e klasse deel M Zwnrensleiu T Beekenkamp F H J Pri é J U W D Rrootepns alsmede op eigen getag 1 E UeuhI Nok tij vermeld dat de leerling der 3e klasse A Ham met gunstig ge olg examen aflegde om iu de 4e klasse der gemeeiilelijke hoogere burgerschool Ie Roilerilam te worden opgenomen Aan hel personeel der Irerarcu ontrukte op 29Maart 1884 de dood Rehcel on erwachts deu heer L A Hissiuk Jr In enkele jaren had hy ioh aller sympathie too vau zynt ambtgenooteu als san de leerlingen welen te erwerven Onlangs is in deze acature oortien door de benoeming van den heer U J van Dugteren dio lo Sept e k iu functie hoopt Ie treden Het aantal der nieuw ing schrevenen oor den aanstaanden cursus is byzonder grooi zoodai het twintigste Ic cnKJnar der school aller inspanning teu otle belooft te ctdieneu De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hy DONDERDAG 7 AUGDSTUS a s Gouda met zijne Artikelen zal bezoeken en alsdan te spreken of te ontbieden zal zgn bg den Heer F X HARDIJZER Café cVredebest op de Maukt s Hagjs Opticien OpenlDare Verkooping op MAANDAG 11 AUGUSTUS 1884 ten Elf ure in het Koffiehuis cde Harmonie aan de Markt te Gouda ten overstaan van Notaris MONïlJN aldaar van Een Pand bestaande in aan elkander annexe Woningen en Pakhuis aan de iSieuwe Haven te Gouda wgk N noV 106 109 met een vrgen gang daarnevens Kad Sectie B no 1659 1660 1661 en 1662 te zamen groot 3 ares Dit Pand wordt in zes gedeelten verhuurd Breeder bg billettea en informatiën te bekomen bg geiïtfemden Notaris Afgevaardigden vau het hoofdcomité van het Roode Knit K J O Baron van Hardenbroek van Hergambiicki ouderroorzilter en dr B Carsten secretaris hebben blijkens ile N R Cl verslag nilgt bracht over een verplaatsbaar hospitaal barak voor 12 lijders van Dookrr te Kopenhacen dal op de bygleiirienioonsti lling opgesteld duor de jury met tjoud werd bekroond Hel vair buiten wit geschilderdr gebouwtje is uil z g waterdicht vilt samtn teslelri met het doel de temperatuur in Ie lokalen de zomerê koel rn drs winters warm ie honden De vcntiliuie door sohuifrnmeu en traliewerk boven iu ilcii wiind liiat niets te weusolien over De af SOCIËTEIT ONS CENOEQEN TE OOüEi Op Donderdagf 7 Aug ustus 1884 Matinee van de Marburger KapeU aanvang te 3 uur en s avonds te 6 uren GROOT KINDERBAL HH Leden hebben vrijen toegang met eene Dame en inwonende Kinderen Entree voor Dames en Kinderen 25 ets Introductie voor vreemdehngen 49 ets Dienstboden als geleide 25 ets ZLIVERE FllANSCHE WIJNEN De bekende BORDEAUX a ƒ 27 per 48 Flesschen met accijns franco huis gelieel Nederland ooii per proefflesch kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesschen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot van Welle n s Boonekamp Elixter H BROEKHAN S Circus in Miniatuur I OP DE GEOOTE MARET dagelijksgedïirendedeKermis 2 Groote Voorstellingen I des namiddags 2 ure en des avonds 8 ure iedere keer 16 brillante Nummers MAAIVDAG 2 laatste Voorstellingen C W van de Velde Kantoor PEPERSTRAAT K 244a Handel in Wijnen Binnen Buitenlandscli Gedistilleerd VIEVX COGNAC f 1 50 ƒ 1 75 ƒ 2 ƒ 2 25 ƒ 2 50 de flesch bg minstens 3 flesschen Groote Markt Voor het eerst op de Kennis alhier MAANDAG 28 JULI is geopend het groot ontleedkundig van het Chateau d Ean te Pakhs Dr P SPITZNER 6800 Kunsten Natu urvoorwerpen Dagelijks van s morgens 9 tot s avonds laat te bezichtigen Entree 25 centt Alloen voor Dames en Heeren boven de 20 jaar te bezichtigen LEES DIT Wie goedkoop wil koopen komt bij L SCHENK op de Hoogstraat Alles wordt verkocht beneden Fabrieksprijs Êenigr Deporvan THÈË Men wordt verzocht op t NERK te letten oiT HET Magazijn van M RAVENSWAAY ZONEN GORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en oen Ned ont met vermelding van Nommer en 1 Prijs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedepoy neerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende 1 BREEBAART LZ Botermarkt te Gouda SlO Staats Loterij De TREKKING der EET STE KLA SSE beffint MAANDAG 4 AUGUSTUS e k Het kantoor wordt gehouden Turfmarkt H 35 Snelpersdruk van A Brinkman te Gouda De uitgave aezer C3onrant geschiedt ZONDAG WOKNSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgg per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND metÏBgen zya 10 80 M l ng M breed en 2 20 M hoog tot aan het dak De loepasaing Tan het sytccm deier geboowijes beeft in Denemarken de groolKpractisehe roordeel u a fi hel licht gebnohl zooals de geiaigscbnrten Tas cle oflicierrn oldoeode bnkt De voord eleo zgn voariwa4§k lo waleii4fehiheid wurdo de bodera waarop deie staat weinig vochtig wwdt eu de barak ifn Doods osder loer kan gebni i worden lo behoud san de temperatuur 3a doelmatige orm 4o emakkelyke nprioliting Tn t8 l weril door de atad ICopenhager ene dergelijke baittti lot verpleging fo lyders aan barnetlelgke ziekten ingericht t e is iu den herfst van dat jaar en gidareude deu daarop volgenden zomer met goed gevolg grbruikt De wanden kunnen gemafckelyk afgewaaachen el ontsmet warden Toor dat dial il bet vilt aan de iJS li i WHMe VV l ii w k iBil liiwpi de ohool bekled en daarna geverW Overigens is de bereiding van het vilt een geheim De barak bestaat uit diie afdeeliugeu heeft aan belde einden een ingang en in de langsiijde 4 ramen In hrt midden is een vertnek oor hel erplegend persooert o a de beide uiteinden bevallen de ziekenvertrekken elk oor 6 bedden Het geheele gebouw bestaat uit akken vilt op ramen gespannen die in kisten worden geborgen en ver oerd 6 leerlii gen niet Zuid Holland voor hel volledig De gemakkelijkheid waarmede zulk eene barak kan orden opgeslagen en afgebnifaaii is opmerkelyk Volgens mededeeliug san den exposant heeft de Minister van Oorlog in Denemarken in dit jaar een laiital van deze barakken voor de D ensche afdeelingrn an hel Roode Kruis doen aanmaken De commissie an hel Roode Kruis ontving een ganstigen indruk nn de eigenschappen vau dit barakkeustelsel en meende dat het Roode Kruis d iArmede tyn voordeel zoude kunnen doen Daarom geren zij het hoofd comilé in overweging eene dergelijke barak voor de modelleu verzameling Ie ontbieden I ruf Vulpiau heeft aan de Académie des Sciences rapport uiigebruchi over de SSOtal geneesmiddelen of wijten au behandeling legen de cholera die hem ter mededinging naar de prys raasi Bréant IOi 000 francs uit alle oorden iter wereld waren loegezoiiUen Eeuige uit inders rorgeu reisgeld om te Marseille hunne geneesmiddelen die geheim moesten blij eo te beproe en Behal e een aantal gewone als wurm water koud water benzine petroleum olie enz bevatte de verzameling uls alle kwakzalvers rcccptrn ook een aantal van dr onzinnigste en waluclykste voorschriften Prof Vulpiau heeft geen dezer geneeswijzen voor den prys voorgedragen Zgn eigen stelsel salicylzuur en bismulh salicylaal is bekend hg brengt dit echter niet iu mededinging Hel knn soms ranr toegaaa in andere landen In een inelhodislenkerk in Californie bevondeu zich onderscheidene arbeiders uu de naburige mguen Toen het bakje rondging om de gifien van de toehoorders op te zamelen haalde een der mijnwerkers een papiertje van 2U dollars uit zyn zak en vroeg ann zijn buurman hoeveel hij moest ge en Icoer geeft naar zijn verkiezing was bel autworrd Welnu dau geef ik één dollar eu neem er negen A D V E R T E N T I Ë N worden gepl aatgt van 1 5 regels a 50 Centen isdere regel meer 10 Centen GROOTE LETT worden berekend naar pljMlaruinite Bovendien worden alle Adrertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags versc ngnt Atzonderlgke Noniiners VIJF CENTEN tien terug Toen de man met het bakje bij hem kwam Irgde hij werkelijk kM IHpierije er in en begou er de IB dollars uu t haiku Ho daar teida de diaken hier wordt IH gewisseld wat in het bal ligl behoort aani dih kerk Dal kan je begryMg nep de mijowerkM M P diaken lo kÜf Qp enblikkelyk wMM er een dozyn 1 en de leden tin jf vrome versjHkauder te vermftordcD Eensklapa van den kankd tn d prediker kleed een revolver Ie voorachijo xicht de ruziemakera toeDe luankn Urden verzocht zich kalm ri9 bergen anders kun kennis makeu Men te houden en hnao mei nen cy met mijne late den diaken t en roere geene penning in btt bakje aan of hij serluist binnen drie srcondep Biar de andere wereld Irder nam daarop wedar plaats en de diaken bracht het zoo goed gevulde bidtje maar gauw iu veiligheid De prediker AmjÈJ atJ r 5 ortj alsof er uieis iiebeiiuk Onder rrdaciie an dr P F an Hamel Rooa is bij den uitge er AllerI de Lame bet eerste nommer erschenen au een Maandblad tegen de tenalttki der levenimiddelen en iandeltartiielen dat blijkens zijn landen titel ook gewyd is aan hygiënische en iudusiriecle belangen Haar doel geeft de redactie iu deze woorden te kennen Waar de wrtteo te kort schieten om de o ertrrders te straffen en waar ons verboden wordt hen met naam eu toenaam aan de kaaK Ie stellen daar blijft ons niets auders over dan het publiek zooveel moiceltjk op de hoogte te Houden van de waargrnomen vervalschingen opdat het ten minste weie by welke artikelen voorzichtigheid vooral geraden is Creschiedde dit vroeger door middel ran de meest gelezen dazbladen wij geloo en dat het nuttiger 18 de resultaten van den arbeid f p dit eebied bier te lande en elders erricht in een afzonderlijk orgaan te bespreken In deze eerste atle ering worden erschillende le ensmiddrlen op popiilairr en aangename wyze luchtig behandeld Het kan in onze dagen nu zelfs de kleinste plaatsjes in hel teirgranfnet zijn opgenomen niet onbelangryk worden geaohi om de opening au de eersie Iclegraaflijn tusschen Baltimore en Washington die 41 jaar geleden door den uit inder vau de telegraaf Morse plaatsvond in de herinnering terug te roepen Het verzoek om een subsidie van dertigduizend dollars voor het aanleggen dezer proeflijn te ontvangen lokte lu Aanvankelijk werd het toestel te Wosliiniiton persoonlijk door Morse bediend en dat te Baltimore door zekeren Mc Vail terwijl de eerste officieele dépêche de keuze van een president voor de nationale conventie te Baltimore betrof Dit licliaiim wilde met gcloovrn dat de mededecliug werkelijk zoo spoedig kon overkomen eu moest door verschillende proeven overtuujil wonieu d it er geen bedroi iu het spel was De lijn werd den eersten April 1S43 voor hrt publiek opengesteld en hel tarief was op e n dollarc nl voor elke vier letters bepaald De eerste vier dagen bedroeg de ontvangst ook