Goudsche Courant, woensdag 6 augustus 1884

1884 Vrildag 8 Augastus i 3115 60UDSCHE COURANT ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Afzonderlgke Nommers VI JF CENTE N De inzending van adverteatlön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Levensverzekering Maatschappij opg erieht in 1829 Maatschappelijk Kapitaal en reserven 72 000 000 fr Zich te vervoegen voor alle inlichtingen en prospectussen bjj de Hoofd Agent te Gouda den Heer W C WE RN INK Bleefeersingel B 199 AGENTEN gevraagd DDUlJ Uil overeengekonifD voor feu bepaBlde prijs belajlbwr na m ueziüit iloi zijn 20 kiiiiicri tir bejchikkiOK der iiHlienleu ie le j AKHSEGEHS lietlmce ter Kn briukeu Gkoknï Laats 35 te ANTWkfif£ N Tot het JPlombeeren van holle Tanden is er geen meer doellreffeud eii beier middel d iii het Tandplombeersel vmi deu k k Hoft nii meesler Dr J Popp te VVeeneu Slnd Bo nergaste No 2 Ieder kfln zich zelf dnc pluriilieirScl jemakkelyk en luiider pyri in den bollen rand brenjfeli het set iich dadelijk vast met den oïerjjebleveu land eu Inndficesch het be eilij t den laud voor lerder bederf en stilt alle piju SOjarige beproeving Hoogstraat A 130 OPENING mgner WINKEL heden WOENSDAG Specialiteit io Kindergoed Dames Ondergoed NÉGLIGÉ Gekleede MUTSEN en KAPSELS LINGERIES HANDSCHOENEN Fransche CORSETTEN enz Mg voor bovenstaande Artikelen aanbevelende Uw Dienaresse J WELTER Oproeping van Belanghebbenden De Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidHolland roepen bij deze op de onbekende belanghebbenden in zake der aanvrage van H RIETVELD c 8 ingelanden van den polder den Agierbroek tot vernietiging van het besluit der Ingelanden Vergadering van dien polder dd 29 Maart 11 houdende het trefifen eener dading met de eigenaars der landen in den voormaligen polderboezeui ten aanzien van de daarom liggende kaden om zoo zij dit noodig achten hanne memoriën en bewijsstukken aan genoemd College in te zendep vóór den 30 AUGUSTUS aanstaande Tot dien dag liggen de stukken lederen werkdag van des voonniddags 10 tot des namiddags 4 uur ter inzage aan het gebouw van het Provinciaal Bestuur Korte Voorhout alhier sGravenliage den 29 Juli 18Sr4 De Gedeputeerde Staten voornoemd FOCK VooTziUer F TA VENRAAT Griffier Men vraagt dadeljjfc eene fatsoenlijke Dlii STB DE Adres Bureau dezer Courant JVEÜERRTJISSCH E44iSTEllffiEl £ van J B MEEN E N te Emmerich a d Rijn Door Heeren leeraren in de landbouwkunde alsmede door mannen van het vak wordt mjjn Stremsel als zijnde het besteeaheigoedkoopste dat tot hiertoe gemaakt is vooral om zijne zoo krachtige en immer gelijkmatige werking ten zeerste aanbevolen Goedgekeurd door d Heeren Dr FRIJTAG Professor aan de Landbouwkundige Academie te Poppelsdorf en ADOLF MAIJER Directeur aan het Bijksproefstation te Wagetiingen Prjjs van 1 Ltr flesch ƒ 1 10 Vs 0 60 KAASKLEUBSEL en BOTEBKLEVKSEL van uitmuntend goede kwaliteit Verkrggbaar bjj de Heeren J BOERS en J C ZELDENKIJK te Gouda A PRINS te Zevenhuizen en H van WELL te Zegwaard HIJKS ZËGjÉJLS alsmede FlsLÜsize els z jn te bekomen in den Boekhandel van A BBI KillA bnelpersdmk van A Bkjnkkan te Gouda mm oubiMüü m Opgfericht in den Jare 1807 te Amsterdam KAPITAAL EEN HILLIOEN 6EDEN voigcroumeerdi Directeur lir Mr C HARTSEi Jbsz Tweede Directeur Mr i P POKTIELJE Kantoor Regnliersdwarsstraat bjj het Koningsplein X 12 DOOBLOOPENDE en TIJDELIJKE Kapitaal Verz keringeu WEDUWEN en WEEZEN PENSIOENEN MET OP ZONDER HERVERZEKERING van BETAALDE PREMIEN OF STORTINGEN DADELIJK INGAANDE en UITGESTELDE LIJFRENTEN kmi DE mU T DRAIJERJE S GRAVENHAGE BlLllTOi STRAAT 2 Correspondenten in de Provincie Zuid Holland Te Gouda de Heer W J ï ortuijn Droogleever Notaris Brielte Heeren de Kanter Veegens Btlft Heeren van Rjjn van Veen en Co Dbrdreeht t Heer H Vriesendorp Gorinchem Heeren C de Gijselaar Co j avenhage Heer P J Laudrj Leiden Heeren Lezwgn Eigemau Rotterdam Jan van der Hoop Zoon Schiedam P Loopuyt Co Vlaardingen Heer Paulus Kikkert Woerden G Groeaeveld § iifirj kEferli VAN Lange Xiendeweff D 60 GOUDA Lanye TIendetoeg D 60 AUe BOEKEN en XIJDSCHBIVTEN worden binnen den kortst mogelijken tijd geleverd recommandeert zich voor l m mtK tegen zeer billijke prijzen Heeft mede voorhanden alle soorten van in alle BINNEN en BUITENLANDSCHB COURANTEN worden dadelp opgezonden waarvoor één afschrift voldoende ia van dr J G POP K K hof tai darts te ITemm Kenreat tandpgn ziekelijk tandvleeioh onderhoudten rriniiil de tanden voarkomt den onnaii ciiainta reuk bevordert het tantlenkrij cn by kleine kii deren dienst ftls voorbehoedmiddel tPüen diphtheritis keelziekte en IS onontbeerlijk bij het jjebrnik van minerale worden tieeoh a 1 75 l s flesch a 1 20 V flesch a ƒ O liO Plantaardig tandpoeder maaki m P i kort jfebruik der Tanden blinkend vii zoi dcr Tl ze Ie beschadiiten Prijs per doos O 80 S l Anatberin Tandzeep m kI doozrn lï n ƒ 1 20 beproefd Tandzuiveniijismiddel £ I Aromatische Tandzeep zü markt de tanden zuiver wit zondur hel émail aan te doen en houdt de mond frisch Hel kost 40 ets Kruidenzeep besi mildel voor haam orm uitsla zoinersproelen en puisten hoofd en baardschilder en korsten huidkraiikliedek en alle onrein5 heden der bovenhuid Prijs 35 cents Verkrijiibaur in de onderslaande depots Goudn bij L Schenk winkelier op de HoojfSlraatA 1 3 Ie Rotlirdam bg F E van Santen Kolff apoth en A Schippeieiju Co blauwe porceleinwinkcl Ie s llajje bij J h F Snabilié apoth Ie Delft bij A J van Ryn ie Schiedam bij C Malta fli te I Kjid u bg E Noordyk te Amsterdam bij F van WiiMlheim Co en H H ülolh Co apotheek Ie Schoonhoven bij S Wolf eu Zoon te Alphen bjj L Varossieaii en Zoon te Utfecht bg G H N van Spanje idem Labry Porton Drooïisten De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per poat 1 50 BINNENLAND GOUDA 7 AuKUstns 1884 Morgen heeft het tweede mondelinge gedeelte plaats van het examen voor de betrekking tan Hoofd der eerste burgerschool voor meisje alhier Daaraan nemen deel de bh H H Zglstra te Houseleredjjk J Vreeborg te s Hage ƒ G W Zegers te Amsterdam J C Paoplit te Scheveningen J C van der Hek te Krimpen a d Lek B P van Cittert te Amsterdam en J B Gavers te Oosterboat Gisteren margen is onder de gemeente Lange Rnige Weide eeoe kapitale hofstede met twee hooibergen bewoond door W Tan Os geheel afgebrand naar men verneemt niet echter zoo als dikwgia het geval is met dergelgk branden door het broeien tan het hooi GistertD morgen ten l s i r brand nitzeh ken 9f tit hotstede iui dea heer Vrohk bewoond wordende door den heer P Meti in den Zuidplaspolder onder Waddiixfeen die too snel toenam dat In drie aren de woning ent geheel ia de asch waren gelegd terwgl ran den inboedel mede een groot deel is vernield spuiten tgn er niet tegenwoordig geweest dan s middags ten 4 ore die van Moercapelle die echter geen water heeft gegeven daar de brandweer van WaddiuxTeen naar men tegl niet tegenwoordig wat Gifteren heeft er door het broeien van het hooi e D bergbrand plaats gehad in hel Noordeinde van Waddinxveen bij den Landbouwer C Oudijk die in hevigheid ton toenam dat des avonds te 8 nre de 3 brandspuiten moesten warden ontboden Volgens een gisteren middag uit Londen ontvangen Beuter telegram bigkt ait de diplomatieke correspondentie in take de NUero dat na de gedachlenwisseling tusschen F ngeland en Nederland de twee mogendheden tot de volgende wijze van handelen hebben besloten welke nader omschreven is in een telegram den 26sten Juli aan den consul Kennedy te Olehleb vertonden Die depêche luidt Art 1 Er tal aan den Uadjah van Tenom eene gemeenschappelgke nota worden gezonden om hem Ie tr igen de gevangenen op een bepaalden dag in vrijheid te stellen Art 2 Als de Radjah toetteml en zich aitn Nederla d onderwerpt z d de Hollant sche Kegeering de blokkade voor zijne havens opheffen toodat deze weder voor deu handel zullen lijn opengesteld tenzij do Radjiih opnieuw in opslaud komt De Nederlandsche Regeering zal eene overeengekomen som van 100 000 roepgen betalen als de gevangenen uiigeleveid zijn Art 3 Weigert de Radjah dan zullen de Engelsohe en de Nedrrlandsche troepen zich vereenigeu om hem en zgu volk te straffen Maxwell heeft bevel gekregen tich per Pegaêui naar Olehleh Ie begeven ten einde met de Nederlaodsche autoritellen overleg te plegen ten aanzien der beste middelen voor fle uitvoering der overeenkomst Naar wij vernemen beslaat by de directie der Nederlandsche Rijnspoorwegmaatschappij het voor neltien den nanstuaiiden verjaardag van prinses I WilhelmiuB 31 Aug lol een feestdag voor vele I kinderen in ons land te maken Op dieu dag namelijk znllen de vraohtprqten voor kinderen tot den leeftijd van 15 jaar zóó goedkoop gesteld worden lat zeker vele ouders zullen orden opgewekt ommet de kleiden een tochtje te maken hetzij n arhet sirnnd te Sohevaningen mar eene der groolesteden aan den Rqnspoorweg gelegen of naar een der kleinere stations in welker omtrek men schoone wandelingen aantreft Van ea naar alle stationstullen op dien dag vier kinderen op één biljetworden vervoerd zoodat de vracht voor heen enterug voor én kind slechts d halve enkele reisvraoht bedraagt Het ia niet noodig dal een zekeraantal gezamenlijk reiten i Bowel één als meerkinderen worden op deze gnnsiige voorwaarde vervoerd AT R Cl Prof J T Boys beantwoordt in een artikel geplaatst in de Anuterdammer over onze haringvisscberq de vraag Wanneer de uiiko ten van de haring viaashirij too voortreSelft a ik en baar produotcn uu overal gereedni aftrek vinden hoe komt het dan dat onte vloot zich zoo langzaam ontwikkelt Het antwoord zegt de hoogleeraar ligt voor de hand omdat er gebrek is aan bekwame vistchers Het kapitaal voor nieuwe schepen noodig is overal voorhanden maar de braikbare bemanning niel In de hoeveelheid beschikbaar soheepavolk ligt heden ten dage de natnnrlijke grens aan de ontwikkeling van onze haringvissohery gesteld Buiten slaat om hier te lande te vinden wat tij noodig hebben moeten de reeders weer evenalt vroeger en dikwijls tegen graoie geldelgke opofferingen in Duitschland de personen trachten aan te werven die zij voor de bemanning hunner schepen behoeven la dan de toestand van den haringvisscher zoo weinig aanirekkelyk Integendeel nooii genoot hij meer welvaart dan tegenwoordig en maar weinige ambachten in Nederland tijn too oinsigeveud als het tgne En nstourlyk waul op de meeste schepen bestaat tijn loon nog altgd in een gedeelte van de bralo opbrengst toa lat de Ugenwoordi e overvloed veel eer en ook veel meet aan hem ten goede komt dan aan den reeder Is dan de welvaart in Nederland zoo groot dat de vraag naar arbtiders niet meer kan wonlen bevredigd Helaas bet tegendeel schijnt waar te tgn De klachten over gebrek aan werk zyu algemeen en nergens meer dan bg onte koopvaardijvloot Waar blyven dan onte teeliedeiiP Ik weet het niet maar ik weet wel dat bg ome teevisschergen geen enkel knap werkman die tegen hoog loon geregelden arbeid komt vragen gevaar loopt van te worden afgewezen Zooals wy vroeger reeds meldden zal ter gelegenheid van de Internationale Landbouwtentoonslelling van 25 Aug lot 9 Sepi te Amsterdam ie honden een wedstrijd plaats hebben waarvoor door den Minisier van Oorlog zekere prijzen zijn uitgeloofil ter verkrijging van goede inlandsche treken rijpaarden voor de troepen Onder inlandsche paarden worden verstaan paarden waarvan uit e n door den Burgemeester der gemeente af te geven verklaring blykt dat zij in Nederland gewonnen geboren en verbleveu zijn toodat die van gekruist ras geenszins zijn uitgesloten Voor de loekeuuing van de prijten en premiën alsmede voor aankoop voor de remonte is bepaald dat de ie bekronen paarilen geschikt zijn voor den ADVERTBNTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen ladere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in bet ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschijnt militairen diensl dat zij niet hooger zijn dan 1 S6 en niet lagir dan 1 52 M dat zij hebben een mi nimumleeflyd van vol 4 jaar of een maximnmleeflijd van 6 jaar dal uitgesloten zijn bonten schimmtls witten isabellen en klophengsten en dat zij gemiddeld tegen den maximum remonte prijs van f 650 door het Departement van Oorlog desver kiezende kunnen worden aangeschaft Deze teuloonstelling zal plaats hebben op 2 en 3 Sept de intending moet iceschicden op 3 Sept de morgens lusschen 7 en 9 uren terwgl de paarden niet vóór 3 Sept Ie 4 uren de Teutoouslelling zullen mogen rerla en Opgaaf van het aantal in Ie zenden paarden met duidelyke vermelding van naam en woorplaats van den inzender moit schrifielijk en vrachivrg zijn ingekomen bg deu Secretaris van het Uitvoerend Comiié ilen heer F F L Waldeck Stadhouderskade 82 te Amsterdam Mr 20 Jvg In het RecHeil Slilitair is opgenomen een nieuw voorschrtfl omtrvnt het iuatmciie bataüjon dat icit I November a s in werking tal treden Ier rervan ging van hel voorschrift den 11 December 185S vastitesleld en gewijtiird bij beschikking van 16 Aug 1860 en 8 Vpril 1879 De vereischien tot toelating tgn Nederlanderschap Een leefigd van 16 17 of 18 jaren Geschiktheid voor den krijgsdienst geconstateerd door een geneeskundig onderzoek van den chef vanden geneeskundigen ijieust bij het garnizoen Ëen goed voorkomen en eene aan de jaren geévenredigde lengte als inii slens 1 52 M op 16 jarigen leeflyd 1 1 1 54 17 II 1 55 18 5 Het schrijven van eene Koede leesbare hand het duidelyk lezen en het goed bekend zyn met de vier hoofdregels der rekenkunde op geheele getallen toegepast van welke bekcaamheden de adspranten bij een af te leggen examen moeten doen blijken Hel engagement wordt op I6jarigeu leeftijd voor acht op I7 jarigen en hoogeren leeftijd voor te jaren aangegaan De volontairs die Man de eisoben door den bataljons commandant daartoe gesteld hebben voldaan worden bij goed gedrag aangesteld tot korporaaltitulair De tot korpora d tllnlair aangestelde volontairs kunnen indien ry dit verlangen een binnenlandsch verlof van hoogstens 14 dagen bekomen Om als korporaal naar een der regimenten infai tcrie te kunnen vertrekken wordt voor de korporaalstitulair een diensllyd van minstens 8 maanden de leeflyd van minslens 17 jaren en eene lengle van M en bij I8jarigen ouderdom van minstens M vereischl Korporaals titulair die toowel theoretisch als praciisch aan de eischen van korporaal hebben voldaan worden door den b taljons kommandant op gezette lyden in den regel achtmaal in hel jaar aangesteld ut korporaal en in verhoudinii tot de bestaande vacatures naar de regimenten infanterie gezonden Uil de korporaals iitulair die bij uitmuntenden diensigver zich onderscheiden door eenige wetenschappelijke ontwikkelinit en een lunstigen aauleg wordt ten gedeelte van hel knder korporaals en onderofiic eren van het instructie batailloo gevormd Dit gedeelte is bebnlpzaam bij het geven van hel lager onderwgs bij het baiaillou