Goudsche Courant, vrijdag 8 augustus 1884

Sen Amerikaanlob ingenieur de heer Rbodea heeft kort geleden te Ne Yor een roordracht gehouden in e D vergadering van iuduatriëelen technici ent over de onberekenbare bron ran kracht welke in den Nianara waterTkl wordt gevonden en tot heden acbier ongebruikt veHoren gaat Naar een gematigde chatting is de hoeveelheid water welke an den rand der rota tich afwsarti etort in den liedeodeo poel per seconde 275 000 kubieke voet De kraoht van den val mag worden begroot op 7 roillioen paardeRkrachten dat wil zeggen een onuitputtelgke kracht die tich telkens hernieuwt Wat heeft men tot he len gedaan om die natuurkracht dienstbaar ie maken tot bevordering der njiverbeid vraagt de heer Bbodes Het antwourd hierop geeft hij in de volgende woorden ongeveer Aan de Canadasche ijde van den waterval is een rad t welk door de kracht van het doorsiroomend waier wordt gedreven en tot hel oppompen van water wordt gebezigd t Is een rad van geringe afmeting en verder gaat men niet aan de lyde onter noordelijke ebnren Minder beschamend ia de toestand aau de Noordamërikaansche tijde £ r tijn vgf kanalen tot afleiding van het afstroomend water gegraven die raderen drgven tot een getamenlgk vermogen van circa 1000 paardekraobten Buitendien is een onderaardsch kanaal geboord waarvan het aangevoerde waler een verschil van niveau heeft van 230 voet Door middel van aangebrachte turbinen wordt hier een vermogen verkregen van ruim 5000 paardekraohien welke een aanmerkelijk aantal machi nes in iraiig te brengen Oogelgk veel grooter kraoht tou hier worden verkregen indien meer torg werd aangewend om h t kanaal in goeden toestand te houden tuodat het thans door achteloosheid gedeeltelijk met steenbrokken door de kracht van bet water losgespoeld is veispeVd Op kleine schaal wordt tot heden kracht omgexcl in eleotriach licht t welk men betigt tot verlichtiug van den waterval waardoor betoekers worden gelokt daarenboven wendt men bet aan als middel der verlichting van het dorp NiagaraFalls Weldra lal een aanmerkelgke uitbreiding aan de taak worden gegeven Men is thans betig met het aanleggen der leidingen om de stad Buffalo electrisch Ie verlichten en aan de fabrieken aldaar de noodige drgfkracht toe te voeren Daartoe bepaalt tich echter al het nut dat voorshands wordt getnkkeo van d schier onmetelijke en steeds tich hernieuwende nalnurkraoht Onder de ladianen in Amerika heerscht algemeen het geloof dat de eemame stille op de kalme meeren in het bgzonder gewgd is aan de hoogste macht welke tg den Grooten Oeest noemen en dit ign toorn het vaartuig ton doen tinken van den vermetele die zgu stem op die stille wateren loii darren doen hooren Niet een die dan ook lelfs tou durven fluisteren als hij het watervlak net tgn vaartuig doorploegde Eens het was in de dagen der eersfe volksplantingen ging een blanke vrouw het meer Saratoga in ecB bootje over De geloovige Indianen waarschuwden haar eer tij afvoer voor het gevaar dat hot minste roekeloos oord kon teweeg brengen De laehl was helder geen blad van een boom bewoog tich alles wa stil slechts de riemen der roeiers die eentonig in t water plasten verbraken de dood che stilte Als een pgl uit den boog vloog de boot over het spiegelgladde waler Eensklaps in het midden ran t meer besloot de moedige uugeloovige vrouw aan de eenvoudige lieden de dwaasheid van hun geloof te bewgteo en hun te doen tien dat hun geloof toch eigenigk niet anders was dan dom bijgeloof Zij verhief krachtig haar Btem en uitte een kreet die langs alle heuvelen weerklonk De Indianen waren van oniiettiiig als Terpletterd Qeen woord kwam over hun lippen nuar tg spanden alle krachten in om voort te roeien n too spoedig mogelgk de cengde te bereiken Meo bereikte veilig deo oever en de vrouw tegerierde natnurlgk Maar het opperhoofd van den Indianenilam tag met diepe minachting op de oiigeloovigc rrouw neer De Oroote Oeeat is barmhartig teide hg hg weet dat een blanke rroow den mond niet houden kaal Over den indruk dien onze waschmaatregelen aaj de grenteo in Engeland maken oulleeneo wg de rolgende tinanede van een brief uit Londen in de Uwl Ct De kaniorsn voor toeristen maken teer slechte taken en le meeste lieden die nog gain volgen niet deu gewonen sirnom maar begeven zich naar Oeiiemarkeu Zweden of Noorwegen Toch gaan er OOK itüg veel naar Duitsohland Oostenrijk Hongarge ent en daar de weg over Pargs en Zwitserland te veel last oplevert gaal men over Vlissingen of orer Oatende De booten der Maaischappg Zetland waren eiken dag overvol meestal met tweemaal tooveel passagiers als waarvoor tij plaats beschikbaar hadden Dit dreigt nu op eens anders te worden ten gevolge van de nieuwste voorschriften omtrent het ongewassohen ondergoed Heeds hebben die tot tal van klachten aanleiding gegeven en het is in het belang van ons land te hopen dat men te spoedig weder iotrekke België tal tich wel wachten ons voorbeeld te volgen en Engeland en Duitschland eveneens Eu bovendien wat helpen dergelgke maatregelen Men zal daardoor de gevreesde tiekle niet tegenhouden en benadeelt er ten slotte slechts zichzelf Hoor De firma Cook and Sons die dadelgk van het voorschrift kennis kreeg haastte tich daaraan ruohtbaarbeid te geven en men heeft daarover hier niet weinig gelachen Tot nu toe dacht men dat zulke dingen alleen in Frankrgk en Italië mogelijk waren man achtte de Hollanders er te verstandig voor Tegen de bookmakers op onta wedrennen ia meermalen gewaarschuwd Het Dagblad ontvangt van tgn Amsierdamacben correspondent thans weder de volgende waarschuwing ten bunnen aantien Voor de bezoekers van de wedrennen te Clingendal die hettg voor de aardigheid looals het metstal heet of uit winstbejag auri lacra Jamal in de banden vervallen der ig bookmakert kan het nuttig tgn op te merken welke rol gespeeld wordt door de bekende Eussische harddravers Oramotiey en BiegaKoy in verband met die bookmaktri op onze wedrennen die daarbg naar men beweert één gezelschap of complot vormen dat natuurlijk aast op Hollandsch geld Op de jongste wedrennen te Busium werd terwyl op Zmeika slechts l s tegen l werd gesteld op Btegauoy 8 ja lelfs 10 tegen 1 gegeven fieide edele riervoeters kwamen echter niettegenstaande tg eenige honderden meters vó6t gaven het eerst aan doch hadden beide toevallig zoo herhaalde malen doorgeslagen dat hun volgens het reglement de prgzen niet mochten worden toegekend Op Bitgaimy was twaar gewed De bookmakert hieven een luid vreugdegejuich aan na de uitspraak ran de jury en dronken toen veel champagne Een ingewgde voorspelde hetgeen geschied is Wil men voor aardigheid wedden dat is dit dufïèT veiligst te doen bg dit wedloopen waaraan b e de Hollandaohe harddrarers van Nederlandache eigenaars deelnemen De 9e aflevering van het Nederlandtoh rundreeataiBboek detet H en in het licht gegeven is een lijvig deel dat onder nrs lO 321 stieren en onder de nrs 840 1561 koeien van inlaudsch ras bevat Een amhangsel geeft eenige runderen ran gekruist ras op Dete cgfers zgn welsprekend Zg bewgzen eenertgda dat de Nederlandache reehouders het belang ran het stamboek inzien ran den anderen kant dat Nederlaudsch reestapel tal ran exemplaren telt die den toeta van een nauwgezet onderzoek knuuen doorstaan daar stieren noch koeien in het stamboek worden opgenomen zoo zij niet bg strenge keuring die eer waardig blijken iMochteu er nog veehouders zgn die vragen wat hebben we aan zoo n boek P dan verwgzen wg Len naar Me wgzigingen daar ziet men enkele staaltjes van de vruchten die een stamboek kan afwerpen daar vindt meu verschillefide runderen opgegeven die verkocht zijn voor ƒ 300 ƒ 400 500 eu booger ééa itier is verkocht voor 500 aau den beer Smith in Amerika ééa voor 625 aan den beer Hicks in Amerika ééoe koe voor 800 aan den heer Balcock in Amerika één stier aan den beer Baldwin voor 1000 eu een ander aau den beer Balcock voor 1200 beiden in Amerika Men ziet dus dat men voor stamboekree goede prijzen makeu kan en dat zal nog toenemen als het eeuigeu tijd bestaan beeft en de afkomst van het goede ree opgegeren kan worden zooals b r nu de grootrader en de rader al worden opgegeren vau 283 ignde Prins III een mooien stier die vroeger eigendom was ran den bekeoden T Olay te Mijdrecht en nu toebehoort aan Wing R Smith te Syracuse in Amerika Op dringend rerzoek Van het Fransche gouvernement heeft het Comité ét üygiëiui eene circulaire opgesteld en uitgegeven waarin het volk algemeeoe inlichtingen ontvangt omtrent de voorzorgsmaatregelen welke men gedurende de cholera epidemie behoort in acht te uemeu Daar menige raadfieviog daarin vervat ook de opmerktaarabeid der Hollanders verdient en hun ran groot nut kan tijn wanneer de tiekte tich hier mocht vertoonen zoo laten wg eenige hierachter volgen Ten eerste wgst het comité er op dat lelfs ge durende de hevigste epidemiën bet aantal aange laste personen betrekkelijk klein is en dat er bijna altoos meer herstelden dan daoden tgn De vrees achtigen kannen het minste weerstand san de tiekte bieden Buitengewone vermoeidheid moet rfordeo vermeden Te reel werk en te veel vermaak lijn beide even gevaarlgk Niemand die tich baadt moet lang in hel water bigven en als de taken het veroorloven is het zeer goed vroeg naar bed Ie gaan en betrekkelgk laat op te staao Men moet tich wachten voor huireringen en vooral voor nachtelijke koude Het is onverstandig met open ramen te slapen Men moet flanel in de hitte dragen Hel water dat bestemd ia om gedronken te worden moet afkomatig tgn van bronnen die niet besmet kunnen worden men moet het koken eer men het gebruikt Vindt men gekookt water ie flauw welnu dan drinkt meu thee ook ki n men het water teer goed koken met eene kleine hoeveelheid hop of duizend guldenkruid eu dan verlengen met lichten wgn Meu kan een drank bereiden die uitmuntend den dorst stilt door ouden rum twee ons te vermengen met tinctuur rau gentiaan eenige droppels slechts eu anderhalre kan kokend water Het is raadzaam alle dranken door houtskool Ie laten fittreeren borendien is het gebruik van mineraal water zeer aan te bevelen De kakkers moeten zorgvuldig acht geven waar hel waler dat zg voor hna brood noodig hebben vandaan komt en geen welwater uit de onmiddelgke nabgheid van bewoonde huizen ooit gebruiken Er bestaat volstrekt geen gevaar in het matig gebruik van rgp fruit als het maar niet overrgp is Het is goed de vruchten van haar schil te ontdoen en nog beter ze te koken Groenten moeten in ieder geval gekookt worden en sla moet men liever niet eten daar ze zeer licht kiemen der ziekte kan bevatten welke over de oppervlakte der aarde verspreid tgn ledere ongeregeldheid in spys drauk of gewoonte is gevaarlgk Men moet noch de daag noch de spijsvertering uit hare gewoonte brengen Het tich te buiten gaan aan het een of ander geeft der ziekte vrg spel IJs eu voedsel wat door ijs is afgekoeld moet vermeden worden ledere ongeregeldheid wat de apgsvertfring de maag of de ingewanden betreft kan het voorteekeu tijn van de ziekte Zoodra men das zoo iets bespeurt moet men een dokter roepen want in de meeste gerallen tal spoedige hulp het geraar afwenden of tot stian brengen De personen die e oholeralgders rerplegen moeten nooit langer an twaalf uur achtereen in dienst tgn tg moetea orerdag ran wgo en s naohta ran koflie voonien worden Het beste detlnfeetlemiddit is kopersuiphiat Bg gebrek hieraan worden k k mat shloéf ca tiokcbloride aanbevolen maar phenyl tuar en gzersulphaat warden als onvoldoend beschouwd Alle vaatwerk dat men in de tiekenkamer gebruikt moet eene sterke oplouing van kopersulphaat beratten ook kan men met voordeel gebruik maken vau eeu flinke handvol kalkchloride belgeen men zoo dikwgis kan herhalen all de omswndigheden vereischen Al het linnengoed dat in de tiekenkamer gebruikt wordt moet behandeld warden met een deter disinfectiemiddelen en dan na een half uur flink opgespeeld in kokend water Beddengoed dat gewaischeu kan worden kan dezelfde behandaling oadergaan Andere stoffen moet men in een oren goed heel maken ot men kan te in een ledige en zeer goed gesloten ruimte hangen en vier en twintig uur blootitellen aau deu damp vat brandende zwavel maar kleediag takken of beddegoed van weinig waarde moeten ipoedig verbrand worden De muien vlaereu en tapijten van de ziekenkamer moeten nadat da cholerapatient het vertrek verlaten heeft gewasscheo worden met eene sterke oploising koper iulphaat of gewit met kalkchloride en de iiofdoeken bezems en lebuiers die tot het deiinfecleereu gebruikt tijn dadelgk verbrand Men kan dubbele rellen van een courant tuiichen hel beddegoed en de matras leggen eer de patient wordt opgenomen en dit papier moet men laten verbranden maar bevlekte bedden en matrassen moeten door en door gedrenkt orden met een deiiufecteertnd vocht en dau heet gemaakt of blootgesteld aan waterdamp die men nog eenige graden boven kookpant verhit heeft In iedere plaats waar de cholera uitbreekt moest men eene openbare oven beschikbaar stellen men moest wagens die voor niets amlers gebruikt mogen worden houden voor het aanvoeren der besmette voorwerpen terwijl men weder andere wagens gebruikie om de gereinigde voorwerpen aan de eigenaars terug Ie brengen In beimetle huizen en inderdaad ook iu besmette districten moeten alle urinoirs dikwjjis doorgespoeld worden met een vierde opgeloste koper sulphaat 0 kalkchloride en zinkputten en waterloozingen iederen arond dezelfde bewerking ondergaan Alle rnilnisbakken eii mesih oopen moet men op dezelfde wgze ontsmetten en de karremanne moeten genoeg kalk chloride in poeder met zich medevoeren ten einde er hunne kar en den inhoud mede tekunnen bedekken Men moet vooral groote verzamelingen van menleben vermgdeu alle vuil van woonhuizen en fabriekec moet ipoeilig gedesinfecteerd worden en zoo mogelgk verbrand Van bet uitbreken der cholera in eeu huis moet dadelgk aan de plaatselijken officier van gezondheid aangifte worden gedaan behoorlgk bekwame beambten moeten dan nauwkeurig de hotels en woonhuizen waarin de tiekte tich rertoont ondertoeken en waar de epidemie zich ook voordoet moetea openbare ambulancen en hoipttalen zondvr uilsiel voor de Igders beschikbaar worden gesteld Wauneei deze wenken nauwkeurig in acht worden geoomen mag men aannemen dat eene choleraepidemie niet van ernstigen omvang zal worden Een waarschuwing die niet overbodig mag heeten geeft het Maandblad van dt Vereeniging legt de Kwakzalverij vooral in deze dagen niet te on D nu met het oog op de cholera weer verschile middelen worden aanbevolen Het blad geeft andere andere de volgende zonderlinge reclame van een middel dan men te s Hage te koop aanbiedt Dil zonderlinge blaadje is van den volgenden inhoud Ingeielenea van t Oravenhage I Aanstaanden Vrijdag tal de opening onter depots t 1 Americaioe worden kenbaar gemaakt De Hollandsche vlag omigst door de kleuren ran ons geliefd Voraieahuis tal u den weg wg n naar de apotheken voor den gezonden mensch Wg zijn geen kwakzalvers die u een doosje pillen ter waarde rau 2 centen voor 2 guldeu of flescbje water vau heliche iteen voor 3 gulden aanbieden Wg tgo geen dokter tooals de geleerde mannen die in uw midden wones die u aan uwe sterreoiipoude naderen en in de ure van geraar den moed hebben hun eigen leren prgs te geren om het uwe te redden Wij tgn ook geen doctoren a la Molière die door den hoed en de toga de wgiheid erlangden benoodigd om u in de grond te genezen Wilt gg weten wie wij tijn Wg tgn de firfna Pereboom Co die den winter in het heerlijk klimaat der Maritieme Alphen doorbrachten ea nog ieti auden deden dan luieren en ilapeu Wij zochten de middelen niet om n te genezen maar om te voorkomen de ckolera pest en kwaadaardige koortien die raden ran hunne kinderen de Trouwen a moeden rao ai wal kaar lief ii tiilleo wegrukken Of wg geslaagd zgu Beantwoordt dit orer eenige weken ali de gerreesde vijand die met rasache chreden nadert en als een dief in den nacht rondslaipt u voor uwe nabestaanden gespaard tal hebbed Den Haag 10 Juli 1884 Men kan tegt bet blad hiermede lachen maar ieder weldenkende moet tich tevens ergeren over dete poging om bg het naderen van een rreeselgke tiekte op talk eea wgte van de goedgeloovigheid gebruik te maken ffoe M in Jpitrika kan ttormen Met betrekking tot den kringstorm die Zaterdag 12 Juli iu Alleghany county New York geheeracht heeft wordt het volgende onder andere medegedeeld Zekere Mead een boer in de nabriheiil van Bichbnrg woonachtig stond in de deur van zijn huit te praten met een ander tcrwgl zgn vrouw in het huis betig was haar werk te doen Plotseling hoorde men eea geweldig geluid in een tuid wesielgke richting ran het huls eu Mead opziende tag een aantal hoornen iu de lucht vliegen eu op tgn buis aankomen Eeu halve seconde later wiren bgna alle boomen van lijn appelhof mede opgenomen en met groot geraaa Tergezeld van een donkere wolk kwam de massa met vreeselgke snelheid op het hui k aan Mead wilde bug nauw tgn vrouw waarschuwen voor het dreigende gevaar doch werti mede genomen en ongeveer honderd el verder in een roggeveld neder geworpen Tegelijker tgd werd het huis en de schuur medegenomen en verbrgzeld De wervelwind duurde niet langer dan vijf seconden Mead was niet gekwetst en keerde met spoed naar zijn buis terug verwachtende dat tiju vrouw gedood of door den wervelwind was weggenomen Aldaar komende vond hij haar in den kelder waar zg haastelijk was heengespoed bg de ontdekking vau het gevaar en niet in het minste gekwetst Slechts een gedeelte van het huis waa nog te vinden en alle meubelen waren langs den weg tot rier mglen rau het huis verstrooid Bultenlandsch Overzicht De buitenlaiidscbe bladen bespreken natnurlgk in hunne kolommen den uitslag der confereolie Over t geheel toonen de Fransche en Engelscbe bladen zich ontevreden over de houding Van elkanders regeeringen maar de toon is meer ipgtig dan rinnig of bitter Men ii meer onUtemt orer de minder rriendschappelijke houding der regeeringen tegenover elkander dan over bet feit van het mislukken der conferentie waaromtreut men vrij onverschillig is Opmerkelgk is het dat een Duitich blad en dan nog al de Norddeatache zich het heftigst uitlaat over Eogelauds houding gelgk men in een Reuter telegram heeft kannen leieo Het blad geeft duidelgk te rentaan dat Engelaods pogen om op Frankrgk pressie te doen uitoefenen op geen steun kon rekenen Het officiense orgaan is allerrriendelgkst tegen Frankrijk en invloedrijke Fransche bladen hebben rreda onverholen bun voldoening over Duitschlands bonding te kennen gegeven Mogelgk beeft de Ëngelsehe Begeering in een mislukte conferentie de rechtvaardiging willen vinden voor lang beraamde etappen die tg in Egypte wenscbt te doen Daaromtrent werden geheimtiunige rerklaringen in t Parlement afgelegd die nadere opheldering tullen erlangen Het schijnt dat de oppositie eeu afwachtende houding wil aannemen Haar leiders tonden Zaterdag vergaderen en de g Daily New voorspelde dal tou besloten worden een motie van afkeuring in te dienen en de Begeering tot een onmiddelijk debat te dwingen Daarvan is echter gistereo niets gebeurd terwijl Salisbury eenvoudig zgn voldoening uitsprak over t mislukken der conferentie De protocollen van de conferentie tgn reeds gepubliceerd en geven de liberale bladen zelegenbeid het beleid van de Engelsche Begeering te roemea die volgens hen al het mogelgke heeft gedaan om aan billgke verlangens tegemoet te komen Niet ieder zal er zoo over denken Lord Saliibary die zooals bekend is de Regeeriog gelukwenschle met het mislukken der conferentie ging daarbij uit van de praemisse dat de conferentie van den aanvang af een groote fout ia geweest en de Eogelsche Eegeering veel te tegemoelkomend was Omgekeerd rindt de baitealandsche pen haar te weinig tegemoetkomend Het Congrei kwam Maandag te 1 aur bijeen onder roonittenchap ran den heer Le Royer die roorsielde om het reglement der Nationale Vergadering ran 1871 in tgn geheel aan te nemen behoudens amendement Dit rooritei gaf aan de rechter eu linkerzgde tot luidruchtig protest aanleiding doch na stormachtige incidenten werd genoemd reglement met enkele wgligingeu aangenomen De heer Jules Ferry beklom daarop de tribune om bet ontweqp der gnmARtikeraieniDg orer te leggen De kerr Andrieux en anderen kwamen hiertegen op als iu ilrgd met het reglement daar eenl de afdeelingen bij bet lot moeien worden samengesteld Te 4 uur bevonden de heeren Jules Ferry en Andrieux tich te gelgk op de tribune en heerschte er iu de taal waar renobeidene leden overeind ilonden ti3ó groote beweging dat de President de titling schorste Bij de hervatting der titling kondigde de President aan dat de samenatelling der afdaeliogen eerit zou gewhieden na het overleggen van bel ontwerp der grondwetiherziening door den heer Ferry Met betrekking tot dit ontwerp itelde de heer Tnlellin de verzending naar eene oommiiiie ran dertig leden roor gekozen naar den lerutin de litte Du voontel werd aangenomen Een verzoek vaa den heer Julei Ferry om het ontwerp urgent te verklaren werd toegeataan Iu de Belgiiche Kamer ii het Dinsdag lerendig toegegaan Op een Interpellatie van den heer Meeua orer de planaea der Regeering tegenorer de nieuwe Fransche euikerwet die den Belgischen uitroer bedreigde antwoordde de Minister Malou dal spoedig roontelleu zonden worden gedaan waaromtrent hg in geen bgzonderheden trad Daarua was aan de orde de wet op den acegns op het gedistilleerd die aan t Kabinet de lastige taak op de schouders legt een belasiingverhooging te verdedigen terwgl het tegenover het liberale minislerie steeds volhield dat belaalingverhoogingen niet ooodig waren Nataurlgk een praehiig motief voor een parlementair steekspel waarbg aan den eenen kant de heeren Malou Jocobs en Woeste aau den anderen kant de heeren Bara eu Ftère Orban in het strgdperk kwamen De Minisiers trachtten te betoogen dat zij het bestaan van een tekort niet ontkend hadden maar het alleen niet zoo groot hadden geoordeeld als bun voorgangers dat zg zouden betiiinigen maar dat men dat midden in het dienstjaar niet kan doen dat hel ontwerp meer beoogde benadeeling vau de schatkist te voorkomen dan de belasting te verhoogen Maar uit hun houding bleek duidelgk dat hun vroegere verklaringen hun leelgk in den weg zaten een positie waarvan de oppositie duchtig gebruik maakte Was het overigens de bedoeling de belasting niet te verhoogen dan lag het voor de hand onder verbeteiing der wgze van beffing terug te keeren tot voor de door Malou bestreden wet van 1883 wat het bedrag der beffing betreft d w z tot beneden de 53 fr 75 terwgl de beer Malou thans 70 fr voorstelt Das betoogde de heer Frère waarop de Minister tich bereid toonde desnoods lot 65 fr af le dalen eeu halve concessie die natnurlgk niet bevredigde Aangenomen werd na veel kabar l dat hel denkbeeld vau den beer Frère tegelijk met hel wetsontwerp naar de centrale sectie ter overweging zou worden gezonden De voorzitter der vereen iglog roor Daiische kolonisatie heeft bij de KöUiicke Zeitung een brief ingetonden hoofdiakelijk van dezen inbond Sedert eenige dagen warden er in de bladen allerlei geruchten vermeld omtrent de uitvoering van het besluit der Vereeniging om in de volgende maand in ZuidAfrika grond aan te koopen ter vestiging eener Daiische kolonisatie Al die gerucbteu zgn het eene in meerdere het andere iu mindere male onjuist Intuiacben verzoekt hg verder geene gii iugen of mededeelingen openbaar te maken waardoor de buitenlandsche concurrentie gaande gemaakt en alzoo de voorgenomen nationale onderneming bemoeilijkt zou worden INQBZONDEN Mijnheer de Redacteur I Rekenende op uwe ooparigdigheid verzoek ik beleefd eeu weinig ruimte ter beantwoording van het ingezonden stukje van en hr F Midiielbeek in uw nommer van 1 dezer Genoemde heer heeft daarin de onvoorzichtigheid het publiek le moeien in een verschil 3 weken geleden gerezen over 50 zegge vijftig kozen t Was een restantje oud uebrek waarvoor ik lu s heeren Middelbeeks pakhuis Ier loops 6 per 50 kilo minder bood dan hij vroeg Hij noemde t zelf spotbieden Ik ontmoette hem tater op den dag maar over die 50 kazen werd geen woord gesproken Den volgenden dag echter meende bij dit partijtje nog voor mijn rekening te kunnen expedieeren op een in elk geval zeer ongewenschte wijze en stelde zich dus aan weigering bloot Ik heb den heer M dadelgk gezegd dat als drie bekende kaaskoopers door hem te benoemen hem in t gïlijk stelden ik alle kosten en schade op deze 50 kaasjes gaarne voor mgu rekening zou nemen II Donderdag in het hotel de Zalm heb ik zulks nog in bijzijn van een paar vakgenoolen tegen hem herhaald Hg weigerde en gaf liever in de courant lucht aan zgu toorn I Dit is onvoorzichtig zooals ik zeide Als de heer M wal ouder in zaken wordt zal hij wel zelfbeheersching leeren en nog menigmaal ondervinden dat bitondere opvattingen of wenschen rekeniiig hebben le bonden met usancién eu recht H GOEBEI Bodegrave 4 Aug 84 RECLAME RENTENnFORTUm Ieder ktpitaiiiL die i i het Lwxit u uo goed ea ur bearu lenoteefda ixteu icueu of obligitiea luui ucb op maUienilucbt eo lekere wju Ml INKOMEN VAN 40 o BncluffeD d K r eenvoudige operitieobestaaDdt ID ten verkoop Tin prenta Dit oed bekeade en ledert lang in verichilieDda landen beproefde lyatceol nnekert eea jaarlijki lukoiueo van r 3 OOO mat en kaplteal Un r d of In effecten in f 6 000 f 1 000 met t 2 500 f 500 mtl t 200 tat De TondHo iija allijd beschikbaar D wmst wordt muadeltjki per poilwiMel opjreionden Dutdeltjk mtUgg n it broehurm wordtn op daartat gedane aanvraag rRANco en kutleioot coegttonien door den Heer Directeur der A Iffmmeana Belgiacbm SanJc BANQUE GËNÊRAIX DE BEIsQIQUE 5 Bw êm C Barte BroaseJ Gevonden en aan het Bureau van Politie gedeponeerd Een Armband fantasie een goud horiogie Sleuteltje een bbedkoralen Ketlingje met goud een bloed koralen ketlingje met goud een Wandelstok een blauw ketlingje met goud vier Sleuteltjes eeu rood Oorbelleije anlasie een gouden Ring een gouden Medaillon eeu onderstuk van een gouden Oorbel met bloedkoraal een porleraonnaie met S j cis een pak roeden zwart Sajet een phanlasie broche een Beleenbriefje ten name ran Van der Burg Bekendmaking Den 3 Aug jl is te Thorn Liraburg ati landlooper aangebonden een man tusschen 30 en 40 jaren ond bigkbaar idioot Hg schgnl niet te hooren is sprakeloos en weigert eten te gebruiken Zgn linnen is gemerkt A M Op hem is gevonden een brieQe van den volgenden inhoud Degenoemde Gerard Machielien drager dezes heb ik aangenomen om bg mg te hooien Handt eekening onleesbaar De Officier van Justitie te Roermond vertoekt betreffende dien pïnoon met deu meesten spoed te warden ingelicht