Goudsche Courant, zondag 10 augustus 1884

m i w Mppif Zoodag 10 Aogli tvs N 3116 1884 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken MARKTBEBICHTEN Gouda 7 Augustus 1881 Granen met flaawen handel onrerandcrd Bcsie Zeeuwsche larwe ƒ 9 25 a 9 75 Gewone en polder 8 76 a ƒ 9 25 Afwykende naar kwaliteit Kogge ƒ 6 23 ƒ 6 75 Gerst ƒ 6 50 a 7 50 Harer ƒ 4 i 4 60 Maïs ƒ 5 75 a 6 Kooliaad 10 a 10 50 De feematkt met gewonen aanroer hoewel de prijteu enorm hoog waren was echter de handel traag vette rarkens 22 a 24 et rarkeus roor loonden 13 a cO ot magere rarkeus en biggen traag rette schapen vlug verkocht Aangeroerd 133 panden kaas eerste kwaliteit 25 a ƒ 27 2de kwaliteit ƒ 22 a ƒ 24 Noordhollandsche 25 a 30 Goeboter 1 50 a ƒ 1 60 Weibüter 1 20 a ƒ 1 30 Burgerlijke Stand OVERr EÜEN 4 Aog E P W M van Lakerveld Blanken hu svr van W C Werniok 55 J pEHUUD 6 Ang J H Fatij eu A van Leeuwen V Berlyn en E J Smit 1 Visser en G Dokter J W Boers en A W H Cording Stolwijk GEBOREN Fieter ouders W Botb en 1 Verknik OVtRLEDEN W de Koning 8 m ONDLRTliOl WD H Anker en W Gratcland Beeuwijk GEBOREN Aliila Maria ouders O Gnldemond en M G van Ree Cornelia ouders J Slappende en L Jongeneel Maria Coroelin ouders A Blonk en H de Wit OVËRLIDEN J van Gaaien 4 m C van Leeoweu 36 j ONDERTROUWD C J Jaukocgt en P van Bodegraven C van Miet en G Oraafland ADVERTENTIÊN 40 Jarige Editvereenigiag TAN T J VAN DEE POOL EN J VERSNEL Gouda 7 Aug 1884 Hunne dankbare Kinderen Behuwden Kleinkinderen Maxikiliaan Matthieu Schilte Makia Maboaretha Ruijoebs Delft Gouda Receptie 10 Augustus van 1 tot 4 uur Eenigt en algemeene kemiiageving 8 Augustus 1884 Ondertrouwd i AV£ti Bi i Y iehuwd J W BOERS EN A W H CORDING die tevens hartelgk dank zeggen voor de vele en treffende bewezen van belangstelling dezer dagen ondervonden Gouda 6 Aug 1884 Heden overleed na een langdurig Igden mgue geliefde Echtgenoot ELISABETH PAULINA WILHELMINA vas LAKERVELD BLANKEN in den ouderdom van 55 jaren W C WÈRNINK Je Gouda 4 Augustus 1884 Eenige Icetmi geving Mgue geliefde jongste Dochter E P W M TAN LAKERVELD BLANKEN Echtgenoot van den WelEdelen Heer WERNINK ontsliep heden tot bittere droefheid van mg en mgne Dochters J TAS LAKERVELD BLANKEN Eenige en algemeene ienniigeving De ondergeteekende heeft bij deze de eer zgnen geachten Stadgenooten kennis te geven dat hg zjjne WINKEL in Visch Fruit enz op DONDERDAGAVOND 7 AUG a s zal OPENEN op de Westhaven B N 164 Hg hoopt daar hij meer dan 20 jaar in de zaak met van der BURG en Co op de Gouwe alhier is werkzaam geweest door eene prompte en civiele bediening zich het vertrouwen zijner Stadgenooten te mogen verwerven Onder minzame aanbeveling noemt hij zich urn Dv Dr J B DE JONG Openbare Verkooping te GOUDA op DINSDAG 19 AUGUSTUS 1884 des morgens te 9 uren aan het Lokaal wjjk K No 255 aan de Peperstraat van eenen INBOEDEL bestaande in goed onderhouden MEUBELEN als 3 CHIFFONNIÈRES BOEKENKASTJE LADETAFELS en KASTJES een GASKROON IJzeren LEDIKANTEN BEDDEN en BEDDEGOED en verder HUISRAAD Voorts eène partij Nieuwe Tapijten en Karpettett Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren te zien Nadete inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DROOGLEEVER te Goud Een Jongmensch z b b h h P G VRAAGT Kost Inwoning enz met gebruik v n vrge VOORKAMER Brieven franco onder No 100 Bureau dezer Courant Openbare Verkooping Op MAANDAG den 11 AUGUSTUS 1884 des voormiddags ten 9 Ure zal door B H VAN DE WERVE Deurwaarder wonende te Gouda op het terrein van de Steaiine Kaarsenfabriek aan de Bleekerskade te Gouda worden VERKOCHT EENE AANZIENLIJKE PARTIJ bestaande uit BALKEN BATTINGS RIBBEN DAKPANNEN BRANDHOUT en hetgeen verder te voorschgn zal worden gebracht ZEGT HET VOORT Alleen het echt ootspronkelgk fabrikaat vooT welks deugdelijkheid wordt ingestaan is van borenstaand merk met een kroon er boven voorzien Dit merk is gedeponeerd hg de Rechtbatik volgens advertentie N Roti Courant Tan 19 Maart 1884 Snelpersdruk Tan A Brinkman te Gouda VVeerbaarheids VereenIgiDg BURGERPLIGT Het BESTUUR bericht dat de Bewgzen en Gidsen voor de deelnemers aan den Algemeenen Schietwedstrijd te s Gravenhage te houden Tan 11 lot 15 dezer Terkrggbaar zgn hg den Heer H tan WIJNGAARDEN Tiendeweg 93 Gouda 6 Aug 1884 GMON ANTI UmiNl Verkrijgbaar bij B SCH0LTE1T Coiffeur Hoog e Gouwe GOUDA AANBESTEDINO op DINSDAG den 19 AUGUSTUS a s des morgens ten elf ure in de Sociëteit Oxs Genoegen Tan Het bouwen van een Heerenhuis aan de Eattensingel te Gouda voor rekening van den Heer J IJsselstein aldaar Bestek en teekening van af heden 9 ure ter overname in bovengenoemde Sociëteit Aanwijzing in loco door Jen ondergeteekende op VRIJDAG 15 AUGUSTUS des s morgens ten tien uie G A OUDIJK Even als vorige jaren bevelen de ondergeteekenden zich beleefdelgk aan voor de levering der BOEKEN ATLASSEN Schrijf en Teekenbehoeften in gebruik op de RIJKS HOOGERE BURGERSCHOOL alhier A KOK COMP Boek en Kantoorhandel De Firma C NEDERVEEN BoekhandelarenBoekbinders te Bosch beveelt hare gunstig bekende beleefdelijk aan Agenten voor Gouda en Omstreken de Heeren A KOK Co Boekhandelaren te Gouda hg wie Modellen ter bezichtiging zgn gesteld en nadere informatien in te winnen Firma wed V Lookeren Campagne Sleenfabrlehnnten ZALT BOMMEL Vertegenwoordigd door ANTHOJNIJ VAN ÏRIET REEUWIJK Te spreken DONDERDAGS in de Haemonie te Gouda ABSHAUBBI S OF Anti Rheumatisehe Watten genezen outwgielbaar alle lijders aan maagtramp hoofd schoüder pijn of welke kwalen meer van Rhenmatischen aard zj n en door koude ontstaan Prjjs 30 ets per pakje raet gebruiksaan wgzing r A e van Uetll C B Verheul Ouiiowater Mej de Weil Bosman A Bo Berkel Gouda J vac Dorp Zoetefmeer W F J deu Uijl Sohoouli jA Knuliujf Alphen A Prins Zeveuhuizon J B E C Sohlsttmon M J Goudksilf Boskoop Bodegraven O Hoogendijk Cappelle K Oosterlinj Haastrecht S T d Kraats Bleiswijk VV l ff Wilhelraus WoerdeB BINNENLAND GOUDA 9 AuKUstas 1384 De te Schiedam gekoudea eiDd exameos der hoogere bargeracholen ia Zuid HolUnd zya afgeloopeo Het getaigschrift werd o a toegekeod aan de hb T Beekenkamp J H W Dangerman Grootepai F H J Privé en M Zwareustein leerliageu van de hoogere bargeiwhool alfaier M Mej F C Bokhoven alhier ia benoemd tot ODderir jzerea aaa een der meisjeucholen voor u I oaderwijs te Botterdam Bij gelegenheid vao bet Genwfeeit der Mmttchapptj tai Nut van t Algemeen wordt aur men weel in Amsterdam Dinsdagavond 12 Augustus a St een uuguitvoering gepren in het Paleis voor Volksvlijt en Woensdag deo 18 Augustus des namidi agB ten uur een kinderiwicnitvoeriog in de zalen van Ifatvra Artu Magittra Wji orden venoelit medetedeeirn dat voor leden van het Departement Gouda van genoemde Mastsohappij een beperkt aaatal toegangskaarten voor bedoelde uitvoeringen lijii beschikbaar gesteld diezoolang de voorraad s rekt kunnen worden aangevraagd uitsluitend Zondag 10 Augustus e k bij den SecreUris van het Dep den beer mr D N Brouwer alhier Bij den heer M Preters Jzn alhier is een depot gevestigd van den medic tokayer wjjn die scheikondig onderzocht eu door talrijke autoriteiten is goedgekeurd en aanbevolen Bij een persoonlijke kennismaking met dezen wjjn kuaneu wjj getuigen dat hy een aekooto kfêar heeft en ieer goed mukt taoin wij onze stadgenooten alleszins kannen aairlieveleD eens eene proefbeslelling te doeu Deze wqn moet vooral voor herstellende en zwakke personen heilzaam egu lerwgl zjj ook door gezonden met genoegen gebruikt zal worden Als een bewijs dat de Ooudscbe kermis nog altijd tal van mensoheo uit de omstreken tot zich trekt kan dienen dat gedurende de kermisdagen van Donderdag 31 Juli tot Donderdag Augustus alleen met de stoomtram Gouda Badrgrave zijn vervoeid 8017 passagiers met een opbrei git van ƒ 735 terwijl iu het vorige jaar in die dagen vervoerd zgn 2245 passagiers met een opbrengst van f 616 Niettegenstaande de groole drukte die op de tram beersclite is alles in de grootste orde afgeloopen waarvoor diteoiie en beambten met alle recht een woord van lof vrrdieneo De kinderen iu het Wees en ÏJImoeseniershvis alhier opi eiian en hebben ook aii de Gondsche kermis genoten dank zg de welwilleinlheid van verschillende personen die hen daartoe in de gelegenheid stelden De Öirectie der Sociëteit Ons Geiioegeu noodigde hen tot de Kinderkermis de heer Alber fteed hen een Voorstelling iu zijn tent bgwoneu en de heer Zilver de eigenaar van de welbekende wafelkraam Iracteerde hen allen op hel heerlijk gebak dat bij ieder kermishouder zoo boog aangeschreven staat Het is aangenaam te zien hoe men bij een feest als bet onlangs gevierde zich bcgvert ook hen iu het genot te doen deeleu die reeds in hun jcngd door droeve omstandigheden zooveel moeten missen Ue deelnemers aan den Algemeenen Schietwedstrijd van U 15 Augustus te s Hage te houden zullen Zondag 10 Augustus des namiddags ten half vier ure plechtig worden ontvangen dour Burg en Weth van s Hage op het Raadhuis Voor verdere inlichtingen zie men bl 8 van de Oidi waarvan echter de laatste alinea betr toegang tot het afgesloten gedeelte van het terras aan het groots badhuis te Sohe eningen ia vervallen Blijkens achterstaande advertentie zal bg gelegenheid van de Ondewatersche kermis in den buitentuiu ïo ien6u g au de kinderen N Konings de volgende I k matinért en toiréet worden gegeven door het I Selschap dat de vorige week in Ons Genoegen 1 hier werkzaam was De entice prjjzen zgn naar wjj vernemen zeer billgk gesteld en met de tram is Oudewater tegenwoordig zoq gemakkelgk Ie bereiken dat zg die de keanitaiking met de leden van bedoeld gezelschap willen voortzetten daartoe thans alle gelegenheid h ebben Nadat de hooiberg van de f td L te Stein gemeente Eeenwijk reeds verschddene dsgen gebroeid had besloot meu Waensdaj dien berg uit te halen Bij het ailhalec bleek dat e binnen in den berg reeds veel vuur aanwezig was doeh door de aanwezig zijnde brandspuiten van Sleil en Haastrecht werden de telkens aitalaande vlammen terstond gebluscht Donderdag had de bonwmaa B de K teHaastreokl het ongeluk met z$n paard eo tilbury waarin bü met twee kindelta gezeten was evenbuiten de kom der gemeeale van den hoogenIJsoeldgk naar beneden en ia eéu sloot te storten de personen kvamtn met d n schrik vr j dochbet paard verdronk Naar de Seiooni Cl uit goede bron verneemt zullen tegen Dinsdag 19 dezw voor de rechtbankte Rotterdam twee zaken behandeld women tegen eenige personen die vMe iDoetea terecht staan wegens bet bij de laaUte ongtrcgeidbfdeu in Schoonhoveningooien van glaartiten alzoo wagens verbrekingvan afsluiting Ëlf getuiges zjjn in die zakenbedagvaard De gemeeutebegrooting te Zwenhuizen is vastgesteld tot een bedrag van 17SS8 84 de kosten van bet onderwijs zgn geraaajli op 5719 Door den gemeenteraad van Zevenhuizen is besloten dat de kermis die vroeger met Dinsdag begon dit jaar een dag korter zal gehouden worden en mitsdien duren zal van 10 tol en mei 12 September Zaterdagmiddag daaraanvolgende znllen alle spellen kramen en tenten moeten opgeruimd zijn Tot heemraad van den polder Berg Arabaoht is verkozen de heer D Schout en tot gecommitteerd ingeland de heer P Hoogendijk Ds A Knoll prcd te ter ar heeft voor bet beroep naar Ber Ambacbt bedankt Het uitvoerend Comité der Internationale Laiidbouwtenlouiisielliug van ii Vugustus tot 9 Sepiember e k te Amsterdam te houden bericht dat door den heer Minister van Oorlog bü elegenheid der bovengenoemde teiitooustelliug worden uitgeloofd Ken prgs van ƒ 250 vour het beste iiilandsohe Irekpaard een premie van ƒ 100 voor het daarop folgend beste inlandsche trekpaard een prgs van ƒ 250 voor bet beste inlandsche rijpaard en ecu premie van ƒ 100 voor hei daaropvolgend beste inlandsche rijpaard Door inlandsche paarden wordt verstaan paarden waarvan uit een door den Burgeine ster der gemeente afiegoveii verklaring blgkt dal zij in Nederland gewonnen geboren en na hunne geboorte in Nederland verbleven tgn zoodal van gekruist ras geenszins zijn uitgesloten Voor fle toekenning van prijzen wordt bepaald d it de ie bekronen paarden geschikt zijn voor den militairen dienst dat zij niet hooger zijn dan 1 66 eu niet lagerdan 1 62 M dat zg hebben een minimum leeftijd van vol 4 jaar of een maximum leefijjd van 6 jaar dat uitgesloten zgn bonten schimmels wiuen isabelleu en klopheinsten en dat zg gemiddeld tegen den maximnm remonte prijs van ƒ 650 door het Departement van Oorlog desverkiezende kunnen worden aangescfaafi De tentoonstelling der paarden zal plaats hebben Dinsdag 2 en Woensdag 3 September e k De inzending moet geschieden Dinsdag 2 September tussoben des morgens 7 en 9 nur lerwgl de paarden niet vóór Woensdag 3 September des middags 4 uur de teutboustelling zullen mogen verlaten Wederom heeft een ernstige ramp het verlies von een Nederlaodech stoomschip veroorzaakt Het atoomschip Amsterdam van de Ned Amer St Maatschappij is bg Sable Island verongelukt De opvarenden zijn gered met uitzondering van drie passagiers twee vrouwen en een man en eeu stoker Een gedeelte der passagiers is te Halifax aan wal gebracht De lading waaronder eene groote partij tabak is voor en goed deel aan de Amsierdamscbe beurs verzekerd Iu Nederland heeft gedurende het stadhouderlijke bestuur tweemaal de moeder van eenen erfeIjjken stadhouder de waardigheid gedurende diena minderjarigheid waargenomen Zoo leest men lu de memorie van beantwoording in zake de regeniscbapswet maar volgens de Ami Cour heeft de ministerraad zich vergist of een zeer beperkte beieekenia aan hel woord erfelijk gehecht want dit feit heeft zich drie malen voorgedaan Albertina Agues de dochter van Frederik Hendrik weduwe van den Frieschen stadhouder Willem Frederik trad in 1664 als regentes op tijdens de minderjarigheid van haren toen bjjna aehijartgen zoon Hendrik Casimir II Eene halve eeuw later 1696 werd na den dood van Hendrik Casimir II diens weduwe Amalia van Anhalt regenlesee en voogdesse van haren minderjarigen zoon Jan Willem Friso die destijds negen jaren oud was Dit regentschap duurde tot 1707 dus elf jaren Het derde meest bekende geval waa bet regentschap van de Prinses dauariére Anna geborenPrinsesroyaal van Engeland die bg den dood vanharen gemaal den erfstadhouder Willem IV onder i m ti sai ras Gonvereaote de teuiela van het bewind in handen nam en van J75I tot 1767 de stadhouderlijke macht uitoefende voor haren minderjarigen zoon Willem V Door den heer C G Chavannes werd bg do Synode een diep ingrgpeud voorstel ingediend dat hoewel van een lijnrecht aan dat der bh P Booahuijzen c s tegenovergesteld beginsel uitgaande en in gewichtige punten van het voorsiel tot reorganisatie van bet kerkverband der genoemde beeren zich onderscheidend toch evenals het hunne eene gebeele reorganisatie der Herv kerk wil op den grondslag van autonomie der gemeenten hel sluit zich in geest en strekking aan bij de voorstellen van den ring Hoorn en de clasiikale vergadering van Haarlem Het voorstel berogt voor de N H K den volgenden toestand in het leven te roepen alles wat de leer betreft berust bij de gemeenten deze hebbeu daaiom hel recht ieder voor zich ep ook in vrijwillige aansluiting aan elkander bepalingen te ronken betreffende de leer betreftendo aanneming van lidmaten en erkenning van atlesiatieti alleen als beroepbaar te erkennen predikanten en candidateu die aan de in de kerkelgk gestelde voorwaarden voldoen en bovendien eene belgdenisformule hebben geleekei d eindelijk de tucht uit i oefenen over hare leden eu voorgangers Op niemand die vóór de vasutelliiig dezer bepalingen lid 8 der kerk mogen tnchtiniddelen wegens de leer worden toegepast tenzg bij vao woonplaats verandert Alle predikanten die op het oogehblik var bet totstaiid komen dezer regeling in den dienst der kerk zijn bigveu iu het volle bezit van alle op dat tijdstip bun toebehoorende rechten en mogen zoolang zij aan dezelfde standplaats verbonden blijven wegens de leer met vervolgd nuch gestraft worden Alle andere bepalingen omtrent de leer verdwijnen uit de Syn Begl maar overigens blgven aan d besturen ler kerk dezelfde werkzaamheden la tot nu toe opgedragen Ieder lid der kerk hcefl de vrije keuze van de plaatselijke gemeente waar hiJ als lid wenscht te worden ingesobreren doch raag in eene gemeente waar hij niet woonachtig is hu kiesrecht niet uitoefenen Dit voorstel wordt gegjven in handen derzelfdjj commissie aan welke het uitbrengen van rapport over de hierboven genoemde voorstellen is opgedragen