Goudsche Courant, woensdag 13 augustus 1884

♦ W r OyXFAyGSJf een nieuwe aorteering 1884 Woensdag 13 Aagastus N 3117 DAMË8 en KMERHEIIIDEN 0NDEMJJTJES J3AMES PAFrAL0irS GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad V0or Gouda en Omstreken OVEHEEMDEIT en ITACHTHEÏIDEIT ook naar MAAT geleverd Alle deze ARTIKELEN zgn goed van coupe onberispelgk afgewerkt en zeer voordeelig in prys TRICOT ONDERGOEDEREN voor Mannen Vrouwen en Kinderen SCHEiMK en ZOON ADVBRTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTB LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschijnt Aizoaderlgke Nommers VlJJ pNTEN UT des namiddags van den dag der uitgave mmiM in TAPUTiV GOEDIJUSTOFFEIT en BEHAITGEESAETIZELEIT B de JONG Behanger De inzending van advertentiën kan geschieden tot één Gouwe No 200 WIT 7LAMSCH LINNEN 6 4 breed voor hemden van af 40 et 9 4 10 4 11 4 en 12 4 voor lakens van af 75 et D HOOG EN BOOM BESSEi SAP en ANDERE VRUCHTEÜTSAPPEIT nieuwe Vulling C THIM Apotheker en Drogist Tokayer Door directea inkoop uit de kelders van den Wjjnbergeigenaar Mm Slein te Erdo Benye bij Tokay Hongarge ben ik instaat den door de grootste autoriteiten scheikundig onderzochten gegarendeerd echten TokayerWijn tegen billijkeprgzeu te verkoopen i De ontledingen van de eerste autoriteiten alsmede proeven zjjn bg mg te ontbieden Gouda M PEETERS Jz Openbare Verkooping op MAANDAG n AUGUSTUS 1884 ten Elf ure in het KofiSehuis de Habuonie aan de Markt te Gouda ten overstaan van Notaris MONTIJN aldap van Een Pand bestaande in aan elkander annexe Woningen en Pakhuis aan de Nieuwe Haven te Gouda wgk N no 106 109 met een rrgen gang daarnevens Kad Sectie B no 1659 16b0 1661 en 1662 te zamen groot 3 ares Dit Pand wordt in zes gedeelten verhuurd Breeder bg billetten en informatiëa te bekomen bg genoemden Notaris Weerbaarhelds VereeniglDg BURGERPLIGT Het BESTUUR bericht dat de Bewgzen en Gidsen voor de deelnemers aan den Algemeenen Schietwedstrgd te t Grmenhage te houden van 11 tot 15 dezer verkrggbaar zjjn bg den Heer H van WIJNGAARDEN Tiendeweg 93 Gouda 6 A ug 1884 GEVRAAGD om terstond of 15 SEPTEMBER in dienst te treden een BURGERMEISJE voor tweede Meid en een burger pot te kunnen koken strgken is geen vereischte Adres bg den Uitgev er dezes onder No 1004 Te HUUR GEVRAAGD te Gouda eene Zit en Slaapkamer met Kost Opgave van stand en prgs per maand onder letter A £ bg den Boekhandelaar J VAN DER SCHOUW te Leiden OPENBARE BURGEMEEHTBR en WETHOUDERS van Gouda zgn voornemens op VRIJDAG den 15a AUGUSTUS 1884 des namiddags ten 1 ure in het Raadhuis aldaar bij inschrijving AAN TE BESTEDEN De leverantie van 10 000 Lulksche Straatkeien VisDe monsters zjjn aan de Stads Timmerwerf te bezichtigen Het Bestek en de Voorwaarden liggen dagelijks de Zondagen uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter Secretarie der Gemeente en aan de Stads Timmerwerf ter inzage Delnschrijvings Biljetten op zegel geschreven geteekend en gesloten moeten den 14 AUGUSTUS 1884 uiurlijk des namiddags ten 5 ure op de GemeenteSecretarie zjjn ing everd T Cjoedewaagen en Zonen C3 OTJID A MARKT naast DM WAAtf verstrekken gelden op effecten voor bedragen onder ƒ 1000 a 47 g jaar daarboven tot den prolongatiekoerg volgens Amsterdamache beuravoorwaarden nemen gelden a deposito a 4 j sjaars voorbedragen onder ƒ 1000 voor minstens 2 dagen daarboven 8 nemen gelden a deposito tegen onderpand in rass fondsen a S j Vo jaars belasten zich met bet koopen en verkoopen van effecten tegen een provisie ook voor loten van Vs Toor fondsen boven de 30 V Vo onder 30 wisselen coupons boven de Amsterdamsche beursnoteeriug zonder byberekening van provisie als pr Oostenr coup 0 05 pr frs 100 0 20 rnss roebel 0 01 am dollar 0 01 pond sterling 11 80 0 36 InkBsseer n zonder kosten wissels z g hsndelspapier op Amsterdam en Rotterdam Boitentuin aOZËt BURG van de Kinderen N KONINGS te OÜDEWATER bg gelegenheid van de Kermis op DINSDAG 12 DONDERDAG 14 en VRIJDAG 15 AUGUSTUS 1884 C3 R OOa E Vocale en Instrumentale MNEES EN SOIM te geven door het Grand Spectacle Concert Varié onder directie van den Heer G STROOBER Orchest onder directie van den Heer JACOB De vorige week met succes werkzaam geweest in de Sociëteit iOns Genoegïn t Gouda Na afloop der Soirees B L mm Breeder bij biljetten LÉESDIT Wie goedkoop wil koopen komt bij L tSCHENKopde Hoogstraat Alles wordt verkocht beneden Fabrieksprijs Firma wed V Lookeren Caoipagni Steenfabriekanten ZALT BOMMJEL Vertegenwoordigd door ANTHONIJ VAN ÏRIET BEEUWIJK Te spreken DONDERDAGS in de HabMONIE te Gouda i nelpersdruk vau A Baikkmam te Gouda De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 12 Aujcnat 1884 De heer F W Bouraan te Beeuwijlc heeft in de afgeloopen week met anooet het derde gedeelte vao bet uolarieel eumen afgelegd Bij den Algemeenen Sohietwedetrgd welke van 11 15 Aagotiua te Hage wordt gebonden en uUgMohreven ie door het Ofiicierea SchietgezeUcbap der d d Schntterij aldaar is de 3e prqa zilveren medaille uitgeloofd door het Rijlt voor categorie C wedatrqd tuaschen achntteryenjmet het aaNo vnten behaald door de dd Schutter alhier met loting tegen die te Middelburg met i nuksehoten waarin 78 punten werden behaald Het detachement dat de eer onier Schutterij o li ophield atond onder bevel van den lupileia A van Keedl Dortland De maoaohappen die daartoe behoorden waren de aerg maj SMdM ea filwdreebt de HafAon n Vau der Sant en de korp Jansen Ten 9 ore 2S min giaterenavond aan het station alhier aankomende werden zq afgehaald door het oorpa officieren en het kader benevens het muiiekkorpa en begeleid naar de sociëteit Ona G oegen waar de majoorkommaudant de beer H W G Koning hen die eegevierend uit den wedatrijd waren terug gekomen geluk wenaohte met het behaalde auoces en hen opwekte op dru ingeslagen weg voort te gaan en aleeda den goeden naam te handhaven waarop meli fier mooht tyo en in tijd van nood pal te slaan voor de eer van het Vaderland dat steeds alle vreemde indringen had weten te terjagen Met een Leve hel Vaderland I en een Leve de Koning I besloot spr zqne flinke toespraak die luide toegejuicht werd Op de gezelligste wijte bleef men daarna nog eenigeo tyd te tamen om de overwinning van den dag te gedenken Zondag j I De heer S 8 Polak verkreeg 20 A B van Leer 15 en D Leefsma 8 stemmen terwijl nog eenige stemmen op veraohillendepersonen werden uitgebraoht Voor de vacature I Trijbila blauwe billetten 26 alemmen Da beer M L Cats verkreeg 12 A B van Leer 8 en nog eenige stemmen op verschillende personen Gekoien lijn dua de hh 8 S Polak A B van Leer en M L Cats De Vice president van den Baad van State voorzitter der afd Geschillen van Bestuur roept op de onbekende belanghebbenden in take het beroep van A Lagerenberg alhier van een besluit van B en W dezer gemeente waarbij hem vergunning is geweigerd voor de opriohting van een slachterij op de Westhaven alhier om bun memorien en bewijsstukken in te zenden aan den Baad van State vóo r 22 Augustus Giattren herdacht ds J W A Boers leStolwijk tune veertigjarige evangeliebediening waarvan hij hijna 34 jaar op zq ne tegenwoordige standplaats ia geweest Zondag a a hoopt hij dit kerkelqk o herdenken De Öirectte der Nederlaudsche Shijaapoorweg Maatsohappij heeft een gelegenbeidsla t vastgesteld voor het vervoer van koopmanagoeder4n Van 10 Augnslua jl af en voorla gedurende de maanden September en October lal voor zooverre geaohikte wagens op een Station daarvoor aanwezig zqn de gelegenheid worden gegeven toi getamenlijke verzending van alle soort van goederen in lokaal binnen verkeer tegen berekening der vracht vau het Speciaal Tarief voorkomende in het Tarief voor het vervoer in lokaal binnen verkeer van 1 April 1877 zijnde dos voor eene hoeveelheM van 10 000 Kgr of daarvdbr vracht betalende Het te zames laden van vd hillende coederen blijft geheel voor risico van belatghebbenden Deze vracht is niet van toepassing op goedeien waarvan het vervoer over den spoorweg is verboden of alechta onder biiondere vMTWaarden wordt toegealaan art 44 Alg Begl Vtrt Alle bepnliogen der betr de regicraenten en voor di vervoer in alle opzichten van kracht Wie van deze wqte vau berraofating wenacht gebruik Ie maken hebbe zalka op dea vrachtbrief voor te schrijven Een groot gedeelte der machincïieëa die het vorig jaar door de Koniuklijke fabriek van Stoom eu andere Werktuigen te Amsterdam op de Internationale Tentoonstelling waren geéxpoaeerd zon giateren afgeleverd worden ter verzending naar Indie Doch in den naoht van Vrijdag op Zaterdag kantelde in het IJ naby den ateiger de zdderachnit waarop de werktuigen geladen waren en alleu aamen ruim 32000 kilo wegende verdwenen in de diepte Giateren ia men er in geslaagd met een duiker 6 ii 6 kiaten boven water te brengen Morgen worden de pogingen om ook de andere kiaten te vinden voortgezet Het ongeval veroorzaakt groot oponthoud want alles moet weder naar de fabriek terng om nagezien en zoo noodig hersteld te worden In de Vrijdag te Botterdam gehouden volks vergadering door de aldaar gevestigde afdeeling van het Jlgemee ffed JFerkl Verboui uitgeachre ea werd bij acclamatie de volgende motie aangenomen De vergadering erkennende dat de acaijns op het gedistilleerd niet in het nadeel behoeft te zyn voor den werkenden stand omdat een minder gebruik of geheele onthouding van eigen wil afhankelp is zonder nadeel aan de volkageiondheid toe te brengen en bovendien aan de welvaart bevorderlgk kan zijn Acht evenwel eene verboogipg dier aocijnsen onbillijk omdat die geheel eenzijdig werkt en te groot verschil oplevert met den accijns op den w jn Zy acht tevens die verhoogiog onbillijk zoolang niet een ieder naar zijn vermogen bijdraagt in de benoodigdt Staatsuitgaven door middel eener klasseof inkomstenbelasting Zij acht tevens eene verhooging dier aocijnsen niet in het belang van het volk zoo het niet daardoor bevrijd wordt van de zjju welvaart in den weg ataande indirecte belaalingen zooala op zout zeep bier en de directe belaalingen op den grond waarop werkmanawoningen zyn of zullen worden gebouwd Op bovengenoemde gronden preekt de vergadering de wenachelijkheid uit dat zoo apoedig doenlijk eene reorganisatie plaala hebbe van het belastingstelsel eene inkomsten of klaaae belaating worde ingevoerd zoo noodig eene verhooging tan het auooeasierecht en alsdan worde overgegaan tot afschaffing van alle indirecte belastingen welke door bare invoerrechten den handel belemmeren voor de nijverheid drukkende zyn en de welvaart van den werkenden stand in den weg ataan en mede een afaohsffing der directe belaating op den grond waarop werkmanswoningen zijn of worden gebauwd De vergadering houdt zich evenwel verzekerd dat de gewenechte belastinghervormingen niet te verwachten zjjn van deze eenzijdig gekozen Vertegenwoordiging en verklaart daarom alle zedelijke middelen te zullen steuneu welke ter verkrygiog van algemeen stemrecht reeds zyn of nog zullen worden aangewend Wendt zich tot de Eegeering ipdat deze besluite moge bij eene spoedige grondwetsherziening het stemrecht te verleenen aan alle meerderjarigen en in het volle genot hunner bnrgerlyke en burgerschapsrechleo zijnde ingezetenen van het ryk Uit Zandvoort wordt aan t HmieltUad geschreven Zaterdag jl kwam in het igarenmagazqu van d eo heer Th A Petit in de Passage te Zandroort een jongen in nette kleeding en kocht van den aanwezigen nagazijnchef zeer fijne sigaren Hy betaalde m t een gouden lienguldeualuk eu liet zich het overblijvende geld teruggeven Nadat de jongen vertrokken was kreeg de raagazijnhouder achterdocht ten opzichte van de echtheid van het tientje by de groote drukte die thans in de Passage herrscht kon hij echter den jongen niet terugvinden Eenige uren later treedt deze opnieuw het magazyn binnen verlangt nog fijnere sigaren en 4 etaalt weder met een tienguldenstuk van hetzelfde allooi Nu echter houdt hem de chef vast roept een in de Paaaage geatationeerden agent van politie aan wien de jongen op diana vraag hebt gij nog meer tientjes zeer verachriki ten antwoord geeft van dat soort heb ik niet meer De agent neemt den knaap meda naar het gemeentehuia eu bij onderzoek van zijne zakken bleek dat bij nog veel geld bij zich had omtrent welka herkomal hij geen afdoende ophelderigg kon geven Men weet niet of men hier met diefatal te doen heeft of niet men gelooft echter wel dat de jongen het werktuig ia van valache munters zoodal de knaap dan ook voorloopig van Zandvoort naai Haarlem in arrest ia gebracht De Anh Cmr atemi volkomen in met de hulde welke door de oommiaaie uit de Tweede Kamer aan de algemeene B kenkamer wordt gebracht Ten onrechte beaohouwt het groole publiek dit lichaam als een sla in don weg Men vindt de Bekenkamer die op de kleintjes past ouderwelach en bril anuifdooa breikout en neepjesmuta zijn de emblemen die met griffel en lei het beeld van zulk ren prozaiach college vormen En toch behoeft de Rekenkamer zich niet tot de controle alleen te beperken want de wet van 5 October 1841 geeft haar het recht om den Koning ten allen tijde zoodanige voordrachten en mededeelingen te doen als volgens haar inzien kannen leiden tot vermindering of besparing van staatsuitgaven Vaa deze bevoegdheid maakt de Rekenkamer geen gebruik Trouwens ieder weet dat er bezuinigd moet en kan worden en dat als de hulpbronnen der schatkist niet productiever warden wy langzamerhand afzakken naar het ataatabankroet Voor de controle ia echter de Bekenkamer onmiabaar Deze controle is tweeërlei tij betreft de zorg