Goudsche Courant, woensdag 13 augustus 1884

verzekering tegen ongevallen aan iedereen de geruststelling aaa dat welk ongeval hem ook moge treffen tea miaste tga inkomen de noodtakelgke levensbehoeften van hemzelven en de tijnen vertekerd blgven eu dat het hem op zijn tiekbed niet de zware lorg roor het Here brood roor vrouw en kind en voor de noodtakelgke middelen tot tgne genezing ea verpleging geheel ter neder drukke I Aangezien zelfs de Staat de noodzakelijkheid van de verzekering der fabriekarbeiders tegen de gevolgen van ongevallen onlangs als een onloochenbaren plicht heeft voorgesteld zoo behoorde ieder verstandig huisvader die zijn inkomen te danken heeft aan zijne kundigheden en aan de gezondheid van tgn hoofd eu zgne ledematen het als zgn roornatmsten haiselgken plicht te beschouwen intgds door middel eener rerzekering tegen ongerallen daarroor zorg te dragen dat met de bron tgner inkomsten die inkomsten zelven niet worden vernietigd I Voor personen uit de hoogere standen wier vorming en arbeidskracht aan hunne gezinnen een meer zorgeloos bestaan verschaft dan dit den handwerksman mogelgk is en wier ongeschiktheid tpt de nitoffeuing ran het beroep heozelven en de ledea van bun gezin iu een toestand kan plaatsen des te erger omdat zij daaraan niet gewoon tgn is deze huiselgke plicht meer iu het bgzonder ook een boog zedelijke plicht Zij mogen er de hunnen niet ouder laten Igden dat de rervuUing ran dezen plicht aan bun rrij rerstandig besluit blijft overgelaten en anneer zg deze plicht verzaken dan treft bun eeae zware zedelgke verantwoording Waaneer iemand die zijn plicht zoozeer verzuimt door een ongeval getroffen wordt waardoor hg in de uitoefening van tgn beroep wordt verhinderd en hg verplicht is te aanschouwen dat de zijoen gebrek Igden zal hem dan niet door het pgulgkste berouw het op zich zelf reeds zwaar beproefde leven nog ondragelijker gemaakt worden terwgl hg dat alles door een armzalig offer van slechts weinige centen per dag in gezonde dageu beter had kunnen maken Hg die het aiet over zich kan verkrggen talk een offer te brengen voor het gevul v n een ongeluk waaneer hij tiet hoe plotseling en hoe i ilrijk dagelijks het hlinde toeval het beslaap vernietigt van leveilstustige en arbeidzame personen eu hg tot zich zelven moet zeggen dat nie s hem waarborgt dat hg niet op het volgende oogenblik zelf aan een dergeUjk ongeval tal worden blootgesteld die zal zich eindelgk van zgne schuld bewust worden wanneer in zoodanig geval de deelaeniing van zijn meer voorzichtige medemenscher acbtir gegronde rerwgteu rerdwgnt en wanneer de behoefte van zijn gezin een onwederlegbare aanktacht l en cga lichtzinaigheid inbrengt Hij die dus aiet geheel vaa zgn rtatea leeft wiens hoofd en bant Ie bron tijn die hem en zgn gezin eeif menschwaardig beslaan verschaft die tij niet lichttinnig en evenals hg zgn leveu verzekert zoo verzekere hij voor alles zgne arbeidskracht Maar telfs de rentenier de kapitalist behoorde tich te vertekeren Eea ongeval kan hem hoQge uitgaven veroorzaken en hem in dal geval de uitkeering der verlekering tegen ongevallen welkom tgn en in geval van overlgdeo stiekken tol rermeerdering raa het Termogen roor de aablgreuden Deze leer trekken wij uit de goede gedachte der Keulsche Verzekeringsmsatschappg tegen ongerallen en wij wenschen dat iedereen die iu zijn eigen belang ter harte moge nemen I Buitenlandsch Overziebt Ter Zondag gehouden zitting raa hft congres te Versailles was bel eerst aaa de orde het roorstelGalineau ten doel hebbende dat het congres rerkltren tal te z ja eoarereia Met 398 tegen 302 stemmen werd beslist dit roorslel niet commistoriaal ie maken Daarna kwam in behandeling het roorslelMarias Poulet tot hel bgeenroepeu ran een oonsliiueerende Nationale Vergadering De heer Gerrille Béache stelde de prealabele quaestie en dete werd met 469 tegen 366 stemmen aangenomen tooriat het roorslel rerriel Verrolgens liep de discussie orer het roorstel Sohoelcher tot het benoemen raa eea commissie belast m t het oatwerpeu ran eene nieuwe herzieniagsvoordracht Ook dit voorstel werd verwijderd door het aannemen met 489 tegen 316 stemmen ran de prealable quaestie dit door den heer Daophia gesteld was De beraadslaging die na volgde betrof de raag hoe groot de meerderheid moet zgn waarmede een der ontworpen bepalingen tol herziening der g rood wet alt aangenomea Ie bescbouwea 1 Het congres bepaalde die meerderheid op 429 Tusschen de rechterzijde van de Kamer en de rechterzgde van den Senaat is verschil vaa meeaing ontstaan Laatstgenoemde weigert gemeeae zaken te maken met de radicalen ea wil liever zoo aoodig buiten stemmen blijven De Kamer rechterzijde daarentegen acht het eeu betere tactiek bij alle vraagstukken zjch bg de oppositie der uiterste par dat alle rqksaitgaven geachieden naar de isifere beginselen drr comptabiliteit en ig dient terens om misbruiken en rerkeerd grbruik Tan i lands penningen te toorkomen Zoo kwam het iu den loop Tan 18S3 meermalen oor dat de Rekenkamer betwaar maakte om aantragen ran betaling ran ministers goed te keuren omdat de uitgave i aar hare meeuing niet steunde op ernigen post der bfgrooiing Dit gebeorde o a met de kosten töt opsporing ran de fTilltm Barentz en de reiskosten in een ryksambtenaar naar Amsterdam om orer dt jurj der tentoonstelling te gaan spreken Wel ia waar oorzag de Begeering in deie gelden door gebruik te maken Tan de wet Tan 5 Ooi 18il die ook de bevoegdheid geeft om iu bgcondere geTallen betalingen op den post voor oavoorzieue uitgaven tonder overlegging der bevgsslukkeu te vereTeneo dnnh hoe ruime beteekenis men ook hechtte a n de uitdrukking byzondere gevslleu te tollen toch nooit dit bcteekenen mogen dat buiten de Rekenkamer om uit s Lands kas uitgaven worden gedaan en voor den vorm goedgekeurd die dit college toen de aanvrage tot betaling in wettigen vorm tot haar kwam als onwettig eu onbekooriyk had afgeweten De Regeeriugs oomoiissie aangesteld tot het toetsen van Vaateurs proefnemingen ter bestrgding van de hondsdolheid tioor middel van inenting heeft haar eerste rapport uitgebracht Dit rapport bevestigt ten volle de juistheid van Pasteur s waarnemingen en van de door hem daarop gebouwde verwachtingen Inenting met het gewijzigde virus der hydropbubie behoedt inderdaad eeiien houd voor latere besmetting daarmede Al ile 23 honden door Pasteur iogeéut hebben aan de besmetting heitij door den beet vaii eenen dollen hond hetzij door inspuiting of trepanatie op hen aangebracht weerstand geboden Oeen enkele hnuntr werd door de dolheid aangetast Daarentegen zgn er van 19 andere die oniugeeut aan dezelfde besmetting werden blootgesteld i4 aan de ziekle betweken Van die 19 werden er 6 door dolle honden gebeten 3 daarvan werden mede dol eu stierven Acht werden er met bet lrus besmet dour middel van eene aderlgke inspuiting daarvan werden er 6 dol Vgf eindeiyk werden er besmet by irepanatie deze bezweken alle 5 aan de ziekte Het bg al deze proefnemingen aangebrachte virus was bijzonder sterk virus nameIgk Tan de 46sle overplanting dat is smetstof die achtereenvolgens door eene reeks van 46 kongneo was overgeplant bij welke overplanting de hevigheid van het dollehondvgif trspsgewgze toeneemt De Curamissie noemt den uitslag van hare proefnepiingen op Pasteur s ingeente honden beslissend Toch acht zg haren arbeid nog lang niet volbracht Vooreerst toch wil zij nog op tal van andere dieren dezelfde tweeledige proefneming toepassen En daarna moet zg nog zekerheid verkrijgen omtrent de hoogst belangrgke vraag of inenting met het virus ook na het ontvangen van eeiien dollehondsbeet bet gebeten voorwerp voor de ziekte behoeden kan Men weet dat Paaieur zelf gronden meent te hebben om deze Uergewichtigsle vraag bevestigend te beantwoorden Voor de Aniwerpache Tentoonstelling wordt door de Kegeering een centrale commissie benoemd gfooleudeels bestaande uit te s Gravenhage gevestigde prrsoiieu wier betrekking medebrengt dat zij van de belangen van handel en ngverheid op de hoogte ign doch waarin ook leden uit andere plaatsen lullen zitting nemen De vergaderingen dezer commissie worden te s Uage gehouden Naast deze oentrale commissie oiden in de voornaaihste plaatsen locale commiasién in het leven geroepen om de taak te bevorderen Te Antwerpen tal tgdens de Tenloouslelling een Mederlandsche commissie werktaam zgn om de belangen der tentooustellers te behartigen in overleg met de centrale commissie Tot gemachtigde der Nederlandscjie Regeering tal benoenid worden een gedelegeerd commissaris De Directie van het Ned Handelsmuseum treedt p aU gemachtigde der tentoonslellers voor zooverdete dit wenschen De Directie van het Handelsmuseum tal van de Autwerpsche Directie e bloc voldoende ruimte horen en deze weder in gedeeltenafstaan aan de tentoonslellers Zg torgt voor plaatsing decoratie ent De Regeering tal van de Kamersten crediet vragen waaruit bestreden tullen worden de bnreau kosten ene en Terder aan de tentoousielleis gedseltelgke vergoeding zal worden Terleend voor det betalen hoor vaa ruimte Wat de maatregelenbetreft voor de afdeeliug Schoone Kunsten is de Scgeering nog met de belanghebbenden in besprek Bbl In verband mri de viering Tan het eeawfeest der Uaatsekappg tot Nut Tan t Algemeen berat het DagUad voor Ntitrlaad eene merkwaardige herinnering t et deelt eenige pastages mede uit de rede door Mau rits Cornelii van Hall uitgesprokeo bg gelegenheid van het vijftigjarig jobilé Merkwaardig verdient die bgdrage genoemd te worden omdat daaruit op treffende wgie bigkt de verandering die niet de Maatschappij tot Nut van t Algemeen maar de Maatschappij telve iu die halve eeuw ondergaan heeft Zoo bg voorbeeld prees de redeaaar tgne medewerking aan de bepaling dat de Maattchappg tich niet in godsdienstige of burgerlgke geschillen zou mengen en op den dag telf dat de feestrede werdt uitgesproken werd bekroond het handboek van Bibed tot aanwgziog hoe de miogeoefeode Christenen in de vereering van Qad en in betrachting der deugd bebooren te denken te gevoelen eu te hnudeleu Algemeen heerschte er eendracht de kerkelijke geschillen begonnen voor de masoen van 1834 eerst waar de godsvrnoht eindigde De redenaar was van oordeel dat alleen de duivel in staat zou weten om de toen vijftigjarige Vereeniging te sloepen wg weten t aus dal hare heftigste vijanden juist diegenen zgn welke de Maatschaf pij zelve als een werk van den Booze beschouwen Opmerking verdient ook de veranderde lienswgze omtrent de Belgen die tonen van het land waar vrijheid en oproer sinds eeoweu gelgkluidende namen zijn en omtrent de Jaden die destgds en ook nog lang naderhand geen leden van het Nut mochten wezen I De scherpzinnigheid en de loosheid der ratten zijn spreekwoordelgk geworden een looze rat zoo slim als een enz rat en verdienen ook wezenlgk alle bewondering Een anecdote voor wier waarheid de mededeeler borg staat zal die nog helderder in het licht stellen Iu eene prosiviekamer stond een open kist met onderscheidene flessohen fijne boomolie die alle recht overeipd stonden Toen men op een middag eene daarvan halen wilde vond men dat het stuk blaas bet katoen eu de kurk waarmede alle gesloten waren bij eene ontbrak eu dat daaruit een goed deel van den inhoud verdweuea was Men vulde de llescb opuieu kurkte eu sloot ze op de beschreven wijze en zette te op de oude plaats Den volgeuden morgen echter was de kurk tot groote verbazing vaa den eigenaar opnieuw uitgehaald en de flesch andermaal bijna half geledigd Men herhaalde deielfde proef maar tocht ditmaal op te sporen boe dat onbegrijpelijk verdwguen van de olie wel in tijn werk ging eu lette daartoe iemand iu den gang voor een klein raam lat iu de prorisiekamer uitkwam als spion uit Na een poosje toen alles weer stil was gaf dete een wenk en zag men hoe drie of vier ratten uil verschillende hoeken voor dea dag gekomea ia de kist talen de kurk zonder veel moeite uitwroetten toen hare staurten iu den bals van de fleeoh sMken en bij bet uittrekken heel genoegelijk de olie aflekteo die daaraan was blijven hangen De Arnh Crt bevat een brief van iemand die belast is met het instellen van een onderteek uaar de gevolgen der ramp van Krakatau Omtrent het eiland Sebesie schrgfl hg o a Men stelle zich voor eea prachtigeu bergtop blgkbaar van vulkanipchen oorsprong te oordeelen naar zgn kegelvorm en afgebroken kraterwand welke zich statig uit de zee verheft Deze was ook tot een diktqr van ongeveer 3 meter mei asch bedekt Oeen enkele boom is daarop meer te bespeuren slechts hier eu daar steekt nog een 1 laderloos stokje uit Merkwaardig echter is het hoe spoedig de tropische natuur zich weder tracht te herstellen want overal begou toch weder wat gras pisang eu jong hout qp te schieten ea dit gaf aan het eiland au reeds niet mett dat akelige kille doodsohe voorkomen hetwelk het kort na de ramp vertoonde Op hel eilaad Rskatn echter was aog gi a sprietje te ontdekken teker wegens den gloeieuden toestand waarin daar de asch verkeerd heeft ten gevolge waarvan allt kiiitnen gedood zgn Die aschkorst was reeiTs overal op de grilligste wgze doorsneden door diepe uithollingen doer de aanhoudende regens veroorzaakt zoodat wij om Gemier te komen telkens moesten slootje springen Bekoord door het gezicht vaa eenige pisangstammen welke tetr weelderig stonden gingen wij een eind het land in in de hoop ons daarmede eens heerlijk te verfrisichen Maar boe werden wg teleurgesteld Toea wg auderbij kwamen bespeorden wg dat deze geen vruchten droegen maar in plaats daarvan werden wij getroüea door den aaablik vaa een tweehouderdlal geraamtea Mgn gemoed schoot rol Op de plek toch waar tg lagen was eeamaal een welvarend gehocht zooalt bleek uit het huisraad en andere voorwerpen hier lag eenmaal Oembel tramat Hoe vreeselgk moeten die menschen geleden hebben Zij zgn levenit verbrand of liever begraven onder de gloeiende asch zonder eenige kans xip red iug daar zg het eiland niet rerlaten konden Vaa deze geraamtea waren er verscheidene geheel en tl in delceos of kleederen gewikkeld die voor een deil weggeschroeid waren Wg eijD dan ook maar niet verder doorgedrongen uit vrees een herhaling van hetzelfde tafereel te ontmoeten De Igkeu waren opgegraven door personen die aangetrokken werden door hetgeen er aan waarde bij hen gevonden zou worden teneinde dit te stelen Dit moge vreeselgk klinken het is versohoonbaar als men bedenkt wat de menschen hier verloren hebben Niemand is dan ook te Ssbesie gered geworden en men schat op 4000 het getal van hen die er zgn omgekomea Het eiland telf telt 3000 bewoners maar er zijn altijd et eea duizend vreemdelingen raa bet rasteland die daar hun pepettuinen verzorgen De gids dien we bij ons hadden had alleen 19 familieleden hier verloren Opmerkelijk was het hoe door gemis aan geboomte op bet gausche eiland dat vroeger zeer waterrijk was geen enkel riviertje meer werd aangetroffen Wel hoordea wij dienzelfdea nacht een herigeu bandjir ten gevolge van een regenbui aitar na een uur was die voorbij en toen waren de rivierbeddingen weder geheel droog enz Over het jiut ler terzekering tegen ongevtlleo schreef onlangs de te Keulen verscbgnende AUge Anzeiger Kölnische Haudels Zeitung het volgende De Keulsche Vertekerings Actiénmaalschappg tegen persoonlijke ongevallen is op het goede denkbeeld gekomen een specialen staat openbaar te maken van de schadegevallen welke door haar in bate branche van iadividueele verzekering tegen onitevallen in bet jaar 1881 maestrn worden geregeld Duidetgker dau door dezen staal kan bezwaarUjk op andere wijze in het licht gesteld worden door hoe vele gevaren de mensch omringd is op tgs weg vol torgen eu arbeid van de wieg tot aan het graf De beet van een hond de val van eene dakpan van eene gedeelte der zoldering eener kamer hst schot uit een revolver of ander geweer door eene ongeoefende hand eea vergiftig insekt eeu schuw paard een onzeluk bij het stappen uil rijof voertuigen het springen eener lamp gladde straten of eeo glibberig voorwerp op den weg het tegee elkander stooteo of de ontsporing van dea spoprtrein eeu bliksemstraal de slag van eeu roover van een ruwen kerel of van een beschonkeae een mispas eene bg het ontkurken brekende flesch de mislukte plagerij van een vriend bel uitgigden van eea mes bg het sagden ja zelfs een haastige greep naar de schrijfpen kortom duitend levende en doode zaken en duizend toevallige omstsadighedeo die geen measch vooruit kau gissea zoowel op de straat als in het stille vertrek vernietigen iu één oogweak eene rgke arbeidskracht eea bloeiend inenscheuleven honden inwendig getonde mannen maanden lang anu het eiekbed gekluisterd en berooven net gezin voor altijd of voor geruimen tgd van den kostwinner die pgnigke dagen te doorleven heeft 1 Wij zien daaruit dat levensverzekering alleen niet afdoende is dat dt verzekeriag tegen ongevallen eene dringende i oodzakelijkheid is en dat door iedereen van dete in waarheid tegenrgke inrichting het uitgebreidste gebruik behoorde te worden gemaakt I De levensverzekering betaalt alleca in geval van overlijdea wanneer echter de mensch ongeschikt wordt tot de uitoefening van tgn beroep vnrerschillig of dit roorbggtand of allgddurend is helpt zg niet Wie echter betaalt de premie roor eene levensrerzekeriag ztolang de rerzekerde ten gerolge van een ongertl ziju inkomen geheel of Hen deele verliest eu de premie niet meer kan opbrengen Alleen door de verzekering tégen ongevallen kan men tich voor deze eventualiliit eene rente verzekeren waardoor men niet slechts gedurende tijn leren met de zgaeo voor gebrek bewaard is maar ook in staat is gesteld de levensverzekering roor welke men misschienreeds vele offers gebracht had tonder stilstand van kracht te doen blgven Hoe velen echter worden door de levensverzekering niet aangenonien omdat hun gezondheidstoestand e opname niet toelaat I Hier biedt de verzekering tegen ongevallen eene welkome aanvulling want men kan aan de zgnen ten minste een kapitaal verzekeren voor het geval dai men door eene plotselinge gebeorteiiis geweld dig het leveu mocht verliezen Maar zelf wanneet een ongeval niet met feodangie kracht plaats heeft kan ook reeds ehne liohtère kwetsuur eene langdurige ongeschiktheid tot de uitoefenibg van het beroep en den arbeid tengevolge hebben gepaard met gemis van verdienste ea onoverkomelijke kosten van genezing Dan komt weder de verzekering legen ongevallen te hulpl Zg waarborgt in dat geval dagelgks het per dag verzekerde bedrag en wel in zijn geheel wanneer eene volslagen ongeschiktheid tot den arbeid is ontstaan of slechts half wanneer men tea halve ongeschikt is tot den arbeid Voor weinige guldens per jaar biedt de tgen aan te sluiten Daar mee nu in de gegeven I ooislaudigheden het niet etns kon worden leverde de jl Zaterdag gehouden vergadering der twee rcchterzgden geen resultaat op De inbezitneming vao de bavenplaats Kelung met hare steenkoolmiJDen op het eiland Formosa moet dienen als onderpand voor het betalen van de oorlogsschadeloostelling Den 6 Augustus beschoot en bemachtigde admiraal Lespès de stad en den S kwam de tijding er van te Shanghai Onmiddelgk schreef de heer Patendire aan de ühineesche gevolmachtigden dat het Tsong li ïamen den duur van bet bezetten van Kelung verkorten kan door de eischen der Fransche regeerjng in te willigen Het cijfer der rergoediug is rermiuderd tot 80 milliocn betaalbaar ia tien jaarlgksche termgnen Volgens gerucht heeft de Kngelscfae regeering eeu besluit genomeu wat betreft hare houding tegenover de beweging der vgaaden ran bei Hoogerhuis Zij zal uaar men zegt niet orergaaa lot parlemeutsoutbiudiug welken maatregel de conservatieren zoo teer wenschen maar een aantal nieuwe pairs benoemen om de liberale partij in het Huis te versterken Tot de nieuwe pairsg tonden behooren de heer Dodsou kanselier van hel hertogdom Lancaster eo minister van landbouw en sir Th Brassey eea der lords van de admiraliteit Het bIgkt dat de burgemeester van Brussel niet terergeefs heeft rertrouwd op den betadigden zia der Brosselsche berolking De beide demonstraties tga geUeel biauen de coastitolioneele perken gebleren De heer lanson heeft zich in tgn rede weder den ouorertroflea rolksredeuaar getoond die de massa s weet op te wiuden en Ie bezielen Handig stelde hg tegeoorer elkander de beloften waaronder het clericale ministerie is opgetreden en de daden waaronder het zich wil onderscheiden bsudig ook bracht hg rerband tusschen de roorgestelde schoolwel en de kniebuiging roor den Paus waarmede zg hun bestuur inleiden De motie echter waarin tijn rede uitliep was uit een constitutioneel Ougpuut niet zander bedenking Zij luidde de rergadering orerwegende dat de rerkieziugen ran 10 Juni te Brussel en Ngrel de clericale meerderheid hebben gemaakt dat de te Brussel gekozen afgevaardigden benoemd zgu onder dea kreet weg met de belastingen dat de Ie Ngvel gekozen afgevaardigden benoemd tijn op de formeele belofte het graan ie treffen met een belasting die de meerderheid uiet zal durven goedkeuren verder dat sintt dien de beide arrondissementen Nijvel en Brussel de miuisierieele politiek hebbeu verloochend bij de seuaaitverkieiingen ettcSt deintrekking van het ontwerp schoolwel en de ontbinding der Kamers Het is duidelgk dat zulk een theorie uiet opgaat MogeIgk is het dat r iets te zeggen is voor eeo nieuwe raadpleging van de natie als er zich een baitengemeea sterke stroomiog tegen eeo ontwerp openbaart maar mea moet de verkietiugeo niet gaan beschoowea als een handel tusscheu Regeering en afgevaardigden zoodat de Regeering gebonden zou tgn bepaalde belofteo te vervullen ea niets zou mogen doen dau hetgeen tg formeel heeft beloofd Dal ware de dood van het vertegenwoordigend stelsel Nu de hartstuohteo tgn opgezweept tiet men dat aiet iu maar het uadenkeu tal later wel komen Zeker is het bg dat al dat bij de algemaene afkeuring die het schooloatwerp oadervindt de positie vaa het Kabin t uiet gemakkelgk is Aangaande de verbanning van zoovele Russische onderdanen uit Berlg n wordt aan eenige Duilsche bladen eene mededeeling gedaan die waarschijnlijk oit de regeeringskringen zelven afkomstig is en beschouwd moet worden als eeu antwoord op de stemmen van verontwaardiging in de pers Volgens de mededeeling werd de orerheid jie rerplioht is te waken roor de reiligheid der but rs en roor de belangen ran deu handel genoodzaakt wat nader onderzoek te doep naar den toestand waarin de in Berlg n wonende of daar doortrekkende Bussen zich berindeu Door dit onderzaek nu zijn zeer tonderlinge zaken aan hel licht gekomen De Rossen hebben zich ia Berlga geaesteld ea drgrei daar zaken aiet op bon eigen naam maar op dien hunner vrouwen die de stad nooit gezien hebben maar kalm ia Rasland leven ea deze zaken maken de vreemdelingen rgk die de leveranciers bedriegen wijl dezen niet weten dal de man rolstrekt niet eigenaar der zaak is Deze persooen die zich een tgdlang crediet wisten te rerschaffen zg a rerbannen Verder ook zg ran wie het bewezen is dal eg jaar ea dag ran zwendelarg geleefd hebben en nooit hunae sohuldea roldedea Met de bedelaars ran beroep ran welken een groot aantal Berlg n doortrok heeft men ereneeus korte mettta gemaakt Oe mededeeling uit de hoofdstad eindigt met de rerzekering dat Russea die eea eerlgk beroep hebbea en een wettelgken door dea Duilschen consul iu Ruslaod geteekeuden pas betilten voorkomend beïandeld worden Oenlturaliseerde Bussen worden natuurlgk beichoawd als Duilsche onderdanen en aan de naturalisatie van achtbare Bassen worden geene hinderoiisen ia deu weg gelegd Deze mededeeling tegen welkt niets kan worden ingebracht laai evenwel juist het punt in quaestie de feiten waarover men ontstemd is onaangeroerd Dat zwendelaars bedelaars eo bedriegers onscbadelgk worden gemaakt is uitstekend Maar is op al die honderden gebannenen deze qualificatie toepatselgk Waarom tref men ook hen op wier openbaar levea aiels te zeggea was ook sehooljongens en kinderen die toch op het maatschappelgk verkeer nog geea invloed kunnen hebbea Bij de lofwaardige bedoeling om de kolonie geemigreerdeu in Berlijn eens te schiften kwam waarschijnlijk eene geheime vrees roor nihilistische complotten In elk geral kan eeu op zich zelf goede maatregel door orerdrgviug geheel bedorren worden en bestaat er niets zoo hartelijks eo onrerdraaglijks als de ruwe willekeur Men weet dat de Russische regeering met den grer ran het Duilsche gourerhement dau ook niet zeer ingenomen is Hel internationaal Vredebond heeft in zgne rierde openbare zitting een besluit genomen hoofdzakelgk inhoudende lo dat de wapening die iu Europa op zoo uitgebreiden roet bestaat een zwaar drukkende last roor de rolken is en een groot gevaar voor den Europeeschen vrede oplererl 2o dat hel nog niet ie gelukt door die wapening den rrede tusschen de natiën te rerzekeren en te behouden 3o dat er in beschaafde maatschappgen wetten en reglementen tot regeling ran persoonlijke geschillen bestaan terwijl persoonlgk geweld ter handharing ran indiridueele rechten er onwettig is 4e dat bg de rolken als zoodanig diezelfde beginselen behooren te worden gerolgd 5e dat het bij eene op humaniteit gegronde politiek een eerste rereiichte is eene ont wapeningspoliliek te rerzekeren e dal derhalre de groote mogendheden Engeland Frankrijk Duitschlaud Oostenrijk Busjaod en Italië en eventeer de kleiuere staten zich tot taak behooren te stellen door middel van eeu eongres of van eene oommissie daaromtrent iu overleg te treden eo een stelsel vaa internationale scheidsrechtelgke beslissing in Ie voeren De Effectenl eiirs xxvn Amsterdam J 1 Angnstus 1884 De handel beleekeude in de afgeloopen week niet veel zoodat de stemming weinig veranderde Voor Amerikaansche sporen trad iu navolging van New York en Londen na ecu paar dagen van rgzing de reactie weder op BiNHiNLANDSCHE wj sBxN Stmt protiiuialeen gnueiite ondien De nienwe Nederlandsche leeuing schijnt niet volteekend allhans alle insohrgvingen worden ten volle toegewezen en het bedrag werd nog niet openbaar gemaakt Men weet dal de geheele inschrgviiig slechts in naam door den Staat wordt gehouden Een vereeniging van bankiers heefi de geheele 60 millioen voor hare rekening genomen zoodal de mislukte leening gelgk de Berl Bon Zeitanf segl niet ten nadeele van het Bgk maar van het consortium komt althans de fiuantieele nadeeleu de moreele ni deelen drukken wel degelijk op ons Eeo Hollandsche leening mislokt Zoover is het dan reeds gekomen dal we ons krediet waaraau ia 83 eu in 78 oog too onwrikbaar geloofd werd dat toen de inschrijvingen talrgke malen de gevraagde 4am overtroffen een eerste schok zien toegebracht Het is hier de plaats niet om ia al emeene beschoawingen te treden maar tooh meeneu we dat èa regeering èu volksvertegenwoordiging deze waarschuwing ter harte moeten nemen en de bakens verzetten eer hel getij geheel verloopt De noleering van onze andere fondsen leed nalaurlgk onder het resultaat der nieuwe leening Integralen verloren s drieëo a Va oude vieren a V 78 83 a Omtrent de overige soorten valt niets mede te deelen Premieleetiixgen A msl loten 104 a 107 i Bolt IOO b Kanaalm 99l j gemeente er 96Vi Paleis V Volksvl 110 Spoormegleeningen De atrgd over de exphitatie der Centraalmaatschappg is ten gunste van den Bgnspoor beslist dbar de nieuwe raad van bestuur bestaai lit voorstander van de aanbieding dezer maatschappg Alleen haagt oa de combinatie nog af van den Staat die het volgend jaar het recht heeft 4e Centraal Ie annexeeren De geatemp obl stegen l g d aitg soh l terwgl de aand Bg nsp Vi profileerden Nog verbeterden Haarl Zandr Vjt obl Z O sp en rerflauwden Bokstel waarden U Tranucegleeningea De rariatién bepaleu zich tot eea rgzing roor Gooisohe tram van 2 oor Kott vau 1 voor obl Nederl van s o tot een verlies van a roor Wesllaadschet Induttrieelt en firumtieeli waarde Belangrgk was in de jongste week ook deze afd niet Aand Afr Hv stegen T s 185 aand Feienoord circa IpCt Atnd Nederl Bk zgu IV lager 221 EVKOPEESCHE WAABDEM SlaaU ondteti Van de