Goudsche Courant, woensdag 13 augustus 1884

1884 Vrijdag 15 Angnstus j 9 3118 GOUDSCHE COURANT JVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda ziJn voornemens op VRIJDAG den 15il AUGUSTUS 1884 des namiddags ten 1 ure in het Raadhuis aldaar by inscbrgving AAN TE BESTEDEN De leverantie van 10000 Lulksche Straatkeien Vie De monsters zgn aan de Stads Timmerwerf te bezichtigen Het Bestek en de Voorwaarden liggen dageIgks de Zondagen uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter Secretarie der Gemeente en aan de Stads Timmerwerf ter inzage DelnsohrgvingsBiljettenop zegel geschreven geteekend en gesloten moeten den 14 AUGUSTUS 1884 uiterlijk des namiddags ten 5 ure op de GemeenteSecretarie zgn ingeleverd De joudsclie Machinefabriek te Gouda IJzer en NetaalgieteriJ Ketelmakerij en fabriek van Stoom en andere Werktuig en Speciale inrichting voor het herstellen van machines en ketels van stoombooten Leveren complete inrichtingen voor stoom bleekergen Locomobiles Horizontale en Verticale Stoommachines in voorraad ty Reparatiën worden snel en billijk uitgfevoerd rnelpersdruk van A Beinkkan te Gouda Uoogtren ilait 87 1 pCt Uger doch papierr Vin 5 pCt goud u pCt Vu hooger Melalliakec rerbelerdea Vv OÖataar goodr l a Ook Uutaen bleven in iferme stemming Obl Landen 22 obl 62 n 73 83 profileerden 8 Se ooslerl l i 56 i 60 l 90 Spaaoaehe perpetneeleo xgn k hooger Turken 5 pCt iets flannrer 6 pCt iets beter 4 pCt Egypte l s aangenamer 61 s jPTtmielttnmgen Dele afd is meerendeels hooger de verschilleD tgn onbelangryk SpeonDtglttnügen De weinige Teranderingen in deu afd lyu meerendeels in guuatigen tin Zoo obl Theiaa sp l obl Viot Em Z j obl W Sic 1 Poti Tifl 1 Tranao 2 pCt Aand Gr B my Baltiache Breat Oraj Jel Orel Kursk Cbark Mosk Smol erbeterden It I d trieelt en fituuttieelt Kaarden Nagenoeg onveranderd gn de noteeringen in deze afd Ahesikaansore waasuem Staati ondten Oude Mex igu Eciador lV Vcnetuela is hooger Columb V4 S pCit Peru Vs lager Van Bratilianen verbeterden 66 en 66 g SpoanetgUeningen De voornaamste verschillen ign dat verloren preff Buff l g Centr Fac aand 2 Florida entr W 1 Nashv eert l Mioh oeolT 3 Miasouri obl 1 Us Pao eert IVsf en d verbeterden Atl Pao l Calif Pao 1 Jowa Midi IV4 Mad liict 1 Bio cert 1 do obl l i Illinois l Naahr Sink fund 2 Ie pref S Louis S Ft VU Miss hyp 1 Mita Pao eert 1 Pref Erie s 2V4 Ontario oert 1 pref Oregon s 1 en Ie Serie Vereen Am Spwf 1 pCt Indnitrieele Kaarden Colorado s z d Maxwell s la flauwer PaOlONQATIB EENTE Z j a 3 pCt T P S Heden waren Am sparen opnieuw lager io navolging van Londen terwijl te New ïork eecig herstel plaats vond Buiteulandsohe staatsfondsen waren ferm hoewel de omiet gering was Oude Mexicanen Vi Columblauen circa 1 pCt hooger 4 pCt Egypte a flauwer Onze staatafondseu flauw vooral 78 die is prgs gaven Amst loten a ƒ 1000 l s flauwer Paleisloten 2 a 4 pCt lager Gestemp obl centraal verbeterden 1 do nilg sch l j a 3 s pOt Afr Hv verloor 1 Feieuoord S j Ned Bk 1 Afloop van Openbare Verkooplngen vai Ooroerende Goederen VEILING 11 AUGUSTUS Pand Nieuwe Hvfo N Nr 106 tot 109 1960 k A den Hertog Burgerlijke Stand GEBOREN 8 Aog Miria Heodriki ooders A vao Feuem en M Kraaeadonk CathirfDS Klazina oadara A D vao dar Fooi en G an Wiogerden 9 Dirk oaders S van VlairdtDgeo en Tom 10 Maria Afcoea oodfira J Willema eo B van Hofwegeo Maria oaders J Vooya en C JoDgennl Frederik Karel Johaane oaders A T Me jcrs eo J M tsd v aas Pieter Jacobaa ouders J i J Noordenao eo M M Wageoaar 11 Agatha oaders C Verkteg eo M de Groot 12 Willemioa oaders 3 ao Trtet en M van der Kaa OVERLEDEN 1 Aug A Beauis 4 m ♦ Ondertrouwd Maxihiliaan Maxthieü Schilte EN Makia Maroabetha Rcugers oZa Bknige en algemeene kennisgeving ADVERTENTIBN i Bevallen van eene Dochter B WILLEMS viN Hopweoe Gtmda 10 Aug 1884 De ondergeteekende betuigt ook namens bare Kinderen baren hartelijken dank voor de vele blgken van deelnemingv ondervonden bg het overlgden van haar geliefden Echtgenoot Wed J de JONGGouda 12 Augustus 1884 VAN Gïïles TU adk zal door mij op demelfden toet morden voortgefèt Ook namens mijne Kinderen Behowden Kleinkinderen breng ik mgnen hartelgken dank toe aan allen die hier of elders op eenigerbaude w ze hanne deelneming betuigd hebben in bet door mg geleden treffend verlies D K TAN MEERTEN Gouda 12 Augustus 1884 V De Heer en Mevrouw BERTELMAN bedanken voor de belangstelling bg de geboorte van hun Zoon Gouda 12 Aug 1884 Badhoeve Haarlemmermeer TE KOOP Lincolnshire Mas Geleverd franco AMS TER DAM Prgs VEERTIG GULDEN Postwmel Adres Mr J P AMERSFOOBDT Sloten Noord Holland poste restante GEVRAAGD voor dag en nacht ouder dan 14 jaren gewoon met jonge Kinderen om te gaan Adres Mevrouw SAUERBIER Oosthaven Eene fatsoenlijke vrouw biedt zich aan als Adres franco brieven onder No 1005 aan bet Bureau dezer Courant ElUllfMlDr Te Arnhem wor4t met November in een klein gezin gevtat d eene zindeljjke KËD KEN MEID tegen liopg loon Adres Mevrouw vaH ERGEN IJZENDOORN te Gouda Wordt gevraagd tegen 15 SEPTEMBER eene flinke P G niet jonger dan 20 jaar voor eene familie welke 1 September in Gouda komt wonen Brieven franco Mevr van ECK Balistraat 29 Den Haag Openbare Bewaarschden Op DINSDAG 26 AUGUSTUS 1884 des namiddags ten 5 uur zal in de beide Schoollokalen de INSCHRIJVING worden gehouden van kinderen wier PLAATSING men verlangt met ingang van 1 October 1884 op de Ie en 2e Openbare Bewaarschool Voor nadere bijzonderheden raadplege men de aanplakbiljetten Namens de Commissie van Toezicht I P fc I Onderwgs De Secretarie Mr J FORTÜIJN DROOGLEEVER Gouda 12 Augustus 1884 PBIMA KWALITEIT P SAUERBIER Oosthaven AANBESTEDING op DINSDAG den 19 AUGUSTUS a s des morgens ten elf ure in de Sociëteit Ons Genoegen van Het bouwen van een Heerenhuis aan de Eattensingel te Gouda voor rekening van den Heer J LTsselstein aldaar Bestek en teekening van af heden 9 ure ter overname in bovengenoemde Sociëteit Aanwgziug in loco door den ondergeteekende op VRIJDAG 15 AUGUSTUS des s morgens ten tien ure G A ÜUDIJK OFfiNSABESCEOLEN Ter algemeene kennis wordt gebracht dat op DINSDAG 26 4UGVSTUS 1884 des namiddags ten 5 uur in de respectieve schoollokalen de HALF JAARLIJKSCHE INSCHRIJVING zal gebonden worden van de leerlingen wier PLAATSING op de Openbare Scholen met 1 October 1884 verlangd wordt Wgders wordt dienaangaande verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie van Toezicht op het Lager Onderwgs De Secretaris Mr J FORTÜIJN DROOGLEEVER Gouda 12 Augustus 1884 nn niIV nr BADIKALE genezing deaferkiesead wordt OUUlililills OTereengekomea votfr een bepaalda pr js betaalbaar aa geneziog Daartoe zija 20 kamers ter beschikkiog der patiënten gesteld WAERSEGEB8 Keelmeestet rao breaken GaoiiHPl UTa 35 te Antwebpik OPENBARE BINNENLAND GOUDA 14 Augustui 1884 Bij het examen in het Franecb I o te Utrecht i jn o s geslaagd de hh J Verho f eu P Meijer te Gouda Bij den algemeenen Schietiredttryd te Orarenfaage ia op de vaste traan K de 6e premie couvert dessert zjjrer behaald door deu heer H an Wijngaarden alhier met 64 punten Men verzoekt ons n6g mede te deelen dat behalve het vijftal Goudsche schutters in ons vorig nr vermeld welke Ie s Hnge den prijs gewonnen hebben nog geregeld aan de oefeningen tot salvovuren heeft deelgenomen de sergeactBoer ten einde zoo noodig ingeval van verhindering of ziekte van een der anderen diens plaats in te nemeo De gemeenteraad van Schoonhoven heeft aan de plaatselyke gezondheids commissie een krediet verleend van ƒ 50 voor het drukke van waarschuwingen enz ingeval de cholera zich in de nabyheid mocht vertoonen Gisterenmorgen had te Woerden de wijdstrijd plaats van de schoonst in het tuig loopende paarden Het getal mededingende bedroeg 2S De prijs van 60 viel ten deel aan den zwarten ruin Emma Vdu den heer P de Goeü te Utrecht de eerste premie ƒ 35 aan de zwarte merrie Lolletje van den heer A IJff te Waarder en de tweede premie ƒ 20 aan den bruinen ruin Cor van den heer J Vroege te Rietveld Bij de barddravery voor paarden vas zessen klaar des namiddags dongen 14 deelnemers naar den prijs zijnde ƒ 350 Hy werd behaald door den bruinen ruin Pitette van den heer A van Ardenne te Voorburg bereden door deu pikeur A de Koning en de premie ƒ th door de Snijboon bruine merrie van den heer H J Brom te Utrecht pikeur A Bos Onze Intern Laudbonw tentoonstelling belooft niet uitsluitend in de hoofdstad maar speciaal ook inde landbouwende gedeelten van ous vaderland nogal eenig vertier te zullen geven Niet minder tochdan ruim 600 Ëugelsche en lersche grondbezitters willen gezamenlijk de voornaamste landbouwstreken eu wat daar op dat gebied merkwaardigs te zienis gaan bezoeken terwijl n 400 tal Deenschegrondeigenaren met datzelfde doel met een extra stoomboot herwaarts komt N v d D Z M de Koning zal de opening der Land bouwtentoonstelling op 28 dezer niet bijwonen uit hoofde van de treurige omstandigheden waarin het vorstelijk gezin door het afsterven van den Prins van Oranje zich bevindt De voorzitter van b t Uitvoerend Comité de heer Siokeez zal Zondag 24 dezer aan de jury buitenlandaohe commissien en eenige autoriteiten eene soiree aanbieden iiJfMaiton Stroucken Den daaraanvolgenden dag begint de jury hare taak Bg de beoordeeling der werktuigen door de jury zal zoo noodig van prof Harting a dynamometer worden gebruik gemaakt Op den openingsdag geeft de gemeente Amsterdam een feest in het Paleis voor Volksvly t waartoe een beperkt aantal ultnoodigingen zullen gedaan worden Bilse s kapel zal zich dan doen hooren en verder gedurende de tentoonstellings dagen in het Paleis eene reeks concerten geveU De toegangsprijs voor de tentoonstelling is op den openingsdag ƒ 1 voor 26 en 27 Augustus en 4 6 en 6 September ƒ 1 voor de dagen van 28 Augustus tol en met 3 September en 7 8 en 9 Sept 60 cents Onder directie van den heer Stumpff worden dagelijks van s morgens 10 uur af concerten gegeven De tentoonstelling wordt volgenderwgs gehouden Van 28 tol 31 Augustus paarden rundvee wolvee en varkens Van 26 Augustus lot 9 September boter kaas i melk werktuigen eu gereedschappen hulp en leermiddelen ten gebruike bij het landbouwonderwijs de bijenteelt de dierenbescherming tn akkerbouwgewassen De tentoonstelling van s B jks remonte paarden heeft 2 September plaats Meu verzoekt te melden dat de toegangsprijs voor de internalionale laodbonwtentstMistelling te Amsterdam op 26 Augustus ƒ 1 is en niet f 2 50 zooala op de biljetten is vermeld eu dat by de plechtige opening in het gebouw voor landbouw en veeteelt alleen donateurs en donatrices toegang hebb n De Amtt schryft aangaande de Tentoonstelling Overal weergalmen hamerslagen het wordt drukker op de terreinen drukker in de bureau s van het Uitvoerend Comité en daarmede nemen de bemoeiingen zijner leden in omvang toe Het is hier een va et ment zooder eind van inzenders van inspecteurs van werklieden van allen wier belangen meer of minder ver ihïkkend grooter of bescheidener hen dringen naar bet allengs levendiger wordend terrein achter het Uijkimuseum en die zich tot de bureau s wenden om iuBehtingen raad aaneo terechtwijzingen De Nederlandsche Bell Telepboon Maalachappij heeft haar bureau op bet terrein gisiefan in aansluiting gebracht terwijl een hulpkantoor der posterijen heden voor den dienst geopend ia Het is gevestigd in het gebouw voor het comité waar de brievenbus is geplaatst die op de gewone uren gelicht wordt Men kan dos brieven eni regelrecht naar bet terrein adresseereb Waarschijnlijk in de taal vu het Schevcningsche Badhnii waar het jockeybtljirt staat i aan d n heer H eersten hoofdambtenaar aan een der ministeriën zijne zakportefeuille ontitolen Deze portefeuille bevatte hoogst belangrijke aanteekeningen en eeu aantal vrykaarten op spoorwegen Men vermoedt dat eene jeugdige vrouw die met zakkenrollers in betrekking schijnt te slaan bij dezen diefstal is behulpzaaih geweest Van alle zijden worden pogingen aangewend om den dief op het spoor Ie komen Beeds meermaleti is van ter tyde en in het openbaar de wensch uitgesproken dat de poslambteuaren in het bezit mochteu zya van een orgaan waarin geregeld alles wat op het gebied van het vak voorvalt medegedeeld en besproken wordt en dat alzoo strekken kan zoowel om op de boogie te blijven van hetgeen den postambtenaar belang inboezemt als om de kennis van het vak te vermeerderen Bij genoegzame medewerking en steun zal naarde All Ci mededeelt by den uitgever Charles EwingsIe aHage een tydschrift voor Posterji en Telegraphic worden uitgegeven waarin ook de benoemingeu en veranderingen in het personeel zullen worden opgenomen Het tijdschrift zal eenmaal s maands in 4o formant van een vel drnks rerschynen legen een abonnementsprijs van ƒ 2 10 per jaar Het eerstenummer zal in den loop van Augustus het licht zienen vervolgens in de eerste dagen van elke maand Hedaoieur is de beer B J R Bngelbregl directeur by posteryen en telegraphic werkzaam bij bet hoofdbestuur en medewerkers zijn o a de heeieo P Menschaar inspecteur der posterijen en mr D J Zubli Eindelijk nn vele maanden is het eindcyfer van de opbrengst der Ryksraiddelen bevredigend zoozeer zelfs dat de maand Juli van het vorige jaar met ƒ 2 280 000 wordt overlroffen en dientengevolge de uitkomst der 7 maanden samen ook ruim 6V ton gunstiger is geworden dan die der eerste 7 maanden van dat jaar Toch stelle men zich hiervan niet te veel voor daar bM yoomamely k de accyns op het gedistilleerd is die deze uitkomst teweegbrengt en wel klaarblijkelijk tengevolge van den ijver om zooveel roogelyk in té slaan vorens de acoijnsverhooging in werking zou treden By een raming van ƒ 1 841 000 en een opbrengst van ƒ 2 029 000 verleden jaar gaf dit middel thans ƒ 3 441 000 een vermeerdering die maar te vreezen staal door latere verminderingen zal worden geneutraliseerd Onder de andere middelen die ruimer vloeiden staat hei successierecht bovenaan met 996 000 tegen ƒ 649 000 verleden jaar ook een verbetering die geheel van toevallige oorzaken afhangt Gelukkig ging het met sommige andere middelen ook iets beier zoo gaven personeel en patent ƒ 668 000 en ƒ 320 000 tegen 542 000 en ƒ 285 000 verleden jaar de snikeraccyus die iets ruimer gaat vloeien doch in de 7 maanden toch nog weinig boven de 2 millioeu kwam ƒ 730 000 tegen ƒ 385 000 Over t geheel waren de accijnzen en ook de invoerrechten bij het vorige jaar vergeleken gunstig met de registratierechten daarentegen blyft het slecht gaan De staatsloterij bracht in de afgeloopen 7 maanden op ƒ 314 000 tegen ƒ 144 000 in het vorige jaar De indirecte belastingen en de invoerrechten zijn met de 7 maanden nog bij dat jaar ten achteren en de accynzen zullen naar wij vreezen hun voordeelig saldo weer verliezen Alles saamgenomen dus nog geen si biiterende uilkomst In de laatste zitting van den gemeenteraad van Nijmegen is door dr Berends de vraag gedaan of er geen mogehjkheid zou bestaan in de gemeentelijke verordening op den verkoop van sterken drank de bepaling op te r emen dat by het verleenen van krediet door den tapper aan den gebruiker de vergunning tot verkoop van sterken drank wordt ingetrokken Den heer Berends was met zekerheid bekend dat er ambachtslieden worden gevonden die een werkloon van ƒ 10 verdienen en daarvan des Zaterdag ƒ 2 ƒ S en zelfs ƒ 4 aan den drankverkooper moeten afdragen voor drinkschuld welke zij gedurende da week gemaakt hebben Daar zoodanige bepaling in strijd met de drankwet zou zyo zal de heer Berend een schriftelyk voorstel bij den gemeeuteraad indienen om da Regeéring ie verzoeken de drankwet in dier voege te willen wyzigen Van wege het Genootschap van Nijverheid in de provincie Groningen is door eene commissie ad hoo rapport uitgebracht over de vraag waarom door de landbouwers uit de N provincie des lands zoo betrekkelijk weinig gebruik wordt gemaakt van de Rykslandbouwschool Ie Wageningen eu wat er kan gedaan worden om de oorzaken van dat verschijnsel weg te nemen P Het rapport is opgemaakt uit de verslagen van de afdeelingen des Genootscbaps over bedoelde vraag De Commissie komt tot het besluit dat de beste opleiding van den landbouwer die is waarbij de toekomstige landbouwer eerst bezoekt eene H B S met 3j cursus of de eerste 3 klassen eener H B S met 6j cursus dan 2 of 3 jaren werkzaam is in de boerderij en vervolgens het onderwijs in de landbouwkuude gegeven in afd B van de Rijks andb school met inachtneming van eenige verbeteringen in het rapport opgenoemd De Comittissie onthoudt zich van het doen van een voorstel ten opzichte van het vraagpunt zelf en is wijders van oordeel dat kennisneming van d inhoud van bet rapport door de betrekken autoriteiten zal strekken om het opderwys zóó Ie maken dat ook de landbouwers uit de N provinciën hunne zonen naar de Rijksschool zullen zenden De directie van het Amstel Hólel Ie Amsterdam heeft zich zoo meldt het N v d D geruimen tyd geleden op initiatief van dr Mezger verstaan met een Venetiaanschen gondelier len einde dezen zomer pleizierlocbtjes met diens vaartuig door de stad en op den Amstel te kunnen organisperen Afspraak was dal bet vaartuig reeds begin Juli hier zou aankomen bezwaren van allerlei aard schijnen echter te zjjn opgetreden die tot dusver vertraging in de verzending die op twee gekoppelde spoorwagens plaats moet vinden veroorzaken Ilaliaansche e uipage zou meekomen De aanlegsteiger is reeds twe rfannden gereed terwijl tegen den winter een schuitenhtiis lusscheu den steiger van den haven stoombooid l 4ist en de Hoogesluis zal norden getimmerd De afdeeling Ie district van het Beetworfelsuikerfabrikautenbond in Nederland bevallende ds Zeeuwsche eilanden heeft besloten 15 conlroleur