Goudsche Courant, zondag 17 augustus 1884

HOTEL DU PASSAGE tegreiixo er la et Cezitraal StatiorL in onmiddelijke en kostelooze verbinding met het TENTOONSTELLINGS TBRBBIN 1884 Zondag 17 Augustus N 3119 GOUDSCHE COURANT JMemvS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken BRIEFKAARTEN Me r Lasouder Hemsing a Hage Dgkman Ulieoht Veraonden geweest naar BELGIË P Jansen Luik O O S T 1 N D I E Van het Hulpkantoor VVADDINGSVEEN J Brok marinier Bataria De Directeur ran het Postkantoor SIMONS Laatste Berichten Versailles is Augustus Na eenc rede an den heer ÜIcmenceau heeft het Congres met 418 tegen 334 stemmen verworpen het ameqdement Lavergne volgens hetwelk de leden ran den Senaat door het algemeen stemrecht verkozen worden Het Congres heeft art 3 van het herzieningsontwerp aangenomen met 494 temmen tegen 196 Dit artikel strekt om de bepalingen der kieswet voor den Senaat los te maken van de constitutie Vervolgens heeft het Congres het ontwerp in z n geheel aangenomen met 509 stemmen tegen 172 De uiterste linkerzijde verklaarde zich van stemming Ie zullen ontbonden omdat de beginselen der democratie in het ontwerp aangetast zijn De heer Albert de Mun gaf te kennen dat de debatten van het Congres het wezen en het karakter der republikeinen aan t licht gesteld hebben Frankrijk zal hen oordeelen De voorzitter verklaarde het Congres gesloten Morgen zal de Kamer van afgevaardigden beraadslagen uver het crediet ten behoeve van Tongkin RECLAME RENTEN FORTUIN Ieder kajtitalist itie iii tiet bexit It ran goed en ter beurze geaoteente Aden actieti u ubligaiieu kaa tich op mslbematiscbe ea lekere wgie e i INKOMEN VAN 400 o nrsclu fTen door eenvuudige opernlien be liande in dea Terkooji van pre biieiL Dit goed bekende en sedert iaag in verschilleiide landen beproefde sydecni Tcriekert een Jaarlijki inkamen vau f 2 000 met een kapitaal in n afin effecten v ü 6 000 f 1 000 met f 2 500t f 5Q0 met SOO eoi De fondsen zijn altijd bebcbikbaar De winst wordt mUDdel jks per posiwisiel opgeiondeu Duidelijk uitleggende brochum wwden op daartoe gedane aanvraag franco en kosteloot toegexonétn door den lieer Directeur der Algsmeeae Selgisob Bunic BANQUE OËn£RA ££ DE BELOiaUE 6 Rtt da Congres Brussel JffiARKTBERICHTEJM OOUda 14 Augustus 1884 Van nieuwe tarwe werden een paar partijtjes getoond welke vrij goed van kwaliteit ofschoon een weinig boniwaren overigens was de graanmarkt van weinig beleekenis De beate tarwe goed ƒ 8 76 a ƒ 9 25 de gewone en polder ƒ 8 25 a 8 75 In rogge ging niets om waardig te noemen nominaal ƒ 6 25 a 6 75 Gerst wat flauwer ƒ 5 75 f ƒ 6 50 Haver ƒ 3 75 fi ƒ 4 25 Maïs 6 74 ƒ 6 10 en nog een enkel partyije Koolzaad tegen ƒ 9 75 a ƒ 10 20 De veemarkt met goeden aanvoer handel imalles vlug varkens voor Londen 18 a iO et vette varkens 22 n 24 et magere varkens en biggen traag biggen ƒ 0 70 a ƒ 1 10 per week cbaptn en lammeren traa Aangevoerd 90 parlyen kaas eerste kwaliteit ƒ 26 B ƒ 27 2de kwaliteit ƒ 22 a f 24 Noordhollandsohe 24 a 30 Goeboter ƒ 1 50 a ƒ 1 60 Weiboter ƒ 1 20 a ƒ 1 30 Burgerlijke Stand GEBOREN 12 Aug Willeniina ouders J G f reoger eo J C Blok Anna Maria Margaretha ouders G M Peeters en J M van Dorst Arie ouders A van Vliet en C Kobel 11 Neeltje ouders 1 van den Boach en M Rtdenaker OVERLEDEN 13 Aug W Middelkoop wed van J Stravcr 81 J H Zwarts 4 w GEHUWD 13 Aog A Alfenaar en 0 Gilles ADVERTENTIËN EEÏÏEEMEID Te Arnhem wordt inet JSovember in een klein gezin gevraagd eene ziudelgke KEUKENMEID t en hoog loon Adres MeTrouw van BERGKN IJZENDOOKN t Gouda ADVERTE TIE1 I in Ue Sinnen en Buitenlaiuïsche Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhaivdelaar A BRINKMAN ti Gou Stoomboot KOEHIEU zal MAANDAG 18 AUGUSTUS de tusschendienst van 10 uur uit Gouda en 12 30 uit Ouderkerk NI£T VAREN Wordt gevraagd tegen 15 SEPTEMBER eène flinke P G niet jonger dan 20 jaar joor eene familie welke 1 September in Gouda komt wonen Brieven fraijco Mevr van ECK Hallstraat 29 Den Haag Eene BURGERDOCHTBR oud 40 jaren zoekt eene betrekking als MEID HUISHOÏÏDSTEE de beste getuigen staan haar ten dienste Adres onder No 1006 aan het Bureau dezer Courant Openbare Verkpoping te GOUDA op DINSDAG 19 AUGUSTUS 1884 des morgens te 9 uren aan het Lokaal wyk K No 255 aan de Peperstraat van i eenen INBOEDEL bestaande in goed onderhouden MEUBELEN als 3 CHIPFONNIBRES BOEKENKASTJE LADETAPELS en KASTJES een GASKR OON IJzeren LEDIKANTEN BEDDEN en BEDDEGOED en verder HUISRAAD Voorts eene partij Nieuwe Tapijten en Karpetten Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 5 urefl te zien Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DROOGLREVIR te Gouda Tegen JICHT EN RHÜMATIEK verkrggbaar te Tiendeweg G IJsELSTIJN Blauwstraat CÊZONDHIIIISKLEIOIIlH Alphen L Vabossiaü Zn Boskoop J Goudkade P Loom AN Harmelen W G Kurveks Hazertwoude J Gaarkeuken Noorden D W Bom Oudewater J Lieïland Waarder W d Boüthoobn Woubrugge A de Wilde Bodegraven B G F Bkinkel Kamerik van Ebdwen mnxmmi Op voordeelige voorwaarden worden Depots geplaatst aan 1 og M J C HAM te Utrecht Snelpersdruk van A Urinkman te Gouda Boekhouden Handelsrekenen Voor genoemde vakken alsmede voor iïe ken Stel en Meetkunde enz kan de ondergeteekende met 1 SEPTEMBER weer Leerlingen plaatsen F J BOER Oosthaven Leeraar in de Wiskunde B 73a en het Boekhouden De Firma C NEDBRVEEN BoekhandelarenBoekbinders te s Bosch beveelt hare gunstig bekende beleefdelijk aan Agenten voor Gouda en Omstreken de Heeren A KOK Co Boekhandelaren te Gouda bij wie Modellen ter bezichtiging zijn gesteld en nadere informatien in te winnen NEDERRTJNSCH van J B M X E N B H te Emmerich a d Rijn Door Heeren leeraren in de landbouwkunde alsmede door mannen van het vak wordt mijn Stremsel als zijnde het besteenhei goedkoopste dat tot hiertoe gemaakt is vooral om zijne zoo krachtige en immer i imafeg e werking ten zeerste aanbevolen Goedgekeurd door d Heeren Dr FBIJÏAG Frotessor aan de Landbouwkundige Academie te Poppeladorf en ADOLF MAIJEB Directeur aan het R ksproefstatiou te Wageningen Prp van 1 Ltr flesch ƒ 1 10 Vj 0 60 KAASKLEUBSEL en BOXER KZJSt7iï Bi Tan uitmuntend goede kwaliteit Verkrijgbaar bij de Heeren J BOERS en J C ZELDENRIJK te Gouda A PRINS te Zevenhuizen en H van WELL te Zegwaard Dr Popp s Anatherin Mondwater maakt de losse tonden vast heelt het ontslokeii tiudrleesch en stilt terstond de herigste tandpijn Den Heer Dr J G POPP K K HofiajiHartite Weenen I Bogaerttraat No 2 Gedurende vele jaren leed ik ten gerolge van htt loszitten van eenige tanilen en ontstoken tand leesoli aan hevige tandpijn Sedert het gebruik van u waarlijk wonderdadig en onschatbaar ANATHERIN MONDWATER ben ik van deze pijn to laal genezen en hebben mijne tanden zich tot mijn tegenwoordigen hoogen leeftijd van 70 jaren gezond en gotd gehouden Ik gevoel my hierdoor in de aangename verplichting gebracht u geachte heer Dokter voor dezen oubeschrijfelijken welstaiïjl myn besten dank aan te bieden Wees zoo goed de verzekering aan ta nemen derzeer bijzondere hoohachting waarmede ik de eer heb te verblijven Mlw toegenegen WILHELM OLSZEWSKI K K gepensioneerd Staatsbearobte Pensig bij Weenen Depots van alleen echte Anatherin praeparaten bevinden zich te Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat A 1S23 te Rotterdam bij F £ van Santen Kolff apoth en A Schippereijn Co blauwe porceleinwiukel te s Hage bij J L F Snabilié apoth te Delft bij A J van Rijn te Schiedam by C Malta Gz te Lelileu bij £ Noordyk te Amsterdam bij F van Wiudheim Co en H H ütoth Co apotheek te Schoonhoven bij S Wolf en Zoon te Alphen by L Varossieau en Zoon te Utrecht bij G H N van Spartje Idem Labry Porton Droogisten 4 BINNENLAND GOUDA 16 Augustus 1884 VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD Dinsdag den 19 Augustus 1884 des namiddags ten 1 ure Aan de orde Eene missive van den Minisier van Binnenlandsche Zaken betreffende de toelating van vrouwelijke leerlingen op de Rijks Hoogere Burgerschool alhier De Oatwerp Verordening op het zuiverhouden overdekken of rioleeren vau wateringen slooten enz De benoeming van eenen Onderwijzer aan de 2e Burgerschool voor jongens De vasiitelling eener voordracht ter benoeming vsii drie leden in het College au Zetters voor a Byks directe belastingen Gisteren werd ten Kaadhaize alhier aanbesteed de levering van ItiOOO Luiksebe straatkeien Ingeschreven werd door T i Smits te Dordrecht voor 83 97 Dobbe van Peil te s Bosch voor ƒ 83 en Burlion et Voiluron Ie Luik voor 81 96 Het gemeentebestunr vau Waddinxveen een poging willende doen om de ingezetenen aldaar van beier drinkwater te voorzien heeft enkele der tonnen die hier vroeger op den openbaren weg stonden aangekocht en laat daarin nu het water zuiveren en algemeen verkrijgbaar stellen Het is te hopen dat de mindere man deze poging leere waardeeren Vooralsnog bestaat er veel vooroordeel tegen doch evenals hier tal dat mettertijd wel beter worden In de gemeente Bodegrave worden pogingen aangewend om in den Rijn eene zwem en badplaatsop te richten Aan een veertigtal ingezetenen ia dqorden burgemeester de uituoodiging gericht de zaakte bespreken Gedurende de loopende kermisweek iterden te BergAmbacht door eene feeitcommissie volkavermaken georganiseerd Deze bestonden in ringrijden en sleuteltrekken met paard en tilbprie voor paren in turfstapelen voor jongens en in knippen voor meisjes van iO tot 15 jaren en in tonneljekruien Toor mannen Bij de ringrijderü waren de prgswinners de heeren J Voorsluijs Gz en C Oskam Ci bü het sleuteltrekken mej K A Voorsluiji en mej M M Verkaik Pryzei en premieu waren keurig mooi zoo ook die oor de overige volksvermakcn Heerlijk weder en goede muziek brachten ook veel tot rerhooging van het genot bij Til Langerak wordt van 13 Augustus gemeld Gedurende het hevige onweer dal zich gisteren legen den avond ook boven deze gemeente ontlastte werd door eenige toeschouwers waargenomen dat een der felste bliksemstralen niet ver van den wal ia de rivier de Lek terechtkwam Volgens die waarnemers moet de uilwerking hoogst merkwaardig geweest zgn t Scheen hun toe dal het water in de naaste omgeving als lot kookhitte werd gebracht en zeer duidelgk hoorden zij een snerpend geluid terwgl het Valer in eene herige beweging geraakte en iu een wijden kring schuimend werd oragevoerd in weerwil het bladstil en de waterspiegel volmaakt effen was De waarneming had op een afstand an SOO M plaats De ontworpen reorganisatie der Staatsloterij is sedert gistereu bij den Raid van Ministers aanhangig gemaakt Bij Ion besluit ia voor de behartiging an de Nederlandsche belangen op de Internationale Tentoonstelling te Antwerpen eene hoofdcommissie ingesteld en daarin benoemd tot lidr en voorzitter mr C J E graaf van Bylandt lid der Ged Stalen van Z Holland tot lid en penningm mr W A baron van Versobuer Raadadviseur bij het dep van wat handel en nijverheid 4i tot leden en secretarissen t jhr mr E W Berg secretaris au den Baad v n toezicht op de spoorwegdiensten en M Hgmans Jvan Wadenoyen v allen te sGravenhagen tot leden dr A T van Aken inspect van het midd ond te s Hage J P de Bordes pres van het Kon Instituut an ingenieurs te a Hage C Bosscher gewezen directeur i n het binnenl bestuur van Ned Indie Ie a Hage j P W Conrad voorzitter van het HoofdbesVior van de Neil Maatschappij tot bevordering van nijverheid te a Hage jhr A C vau Heeften aod zeeofficier te s Hage dr P J Kaiser verificatmr van s Rgks zeemstrumenlen te Leiden L C van Kerkwgk oudluit kolonel der genie if VHage E Koechliu onder voorzitter van het bewind der vereeniging van en voor Ned industrieden te Büawyk J A Krelage eerelid van het Hoofdbeatuur der Ned Maatsohappg voor tuinbouw en plantkunde te Haarlem A E Maas lid an het College voor de Zeeviasoherijen te Scheveaiajteo J E Metzelaar ingenienrarchiteot voor de fe ngeniesen en rechlsgebouwen te s Hage dr J Th Mouton oorzitler van het hoofdbestuur der vereeniging tot bevordering van fabriek en handwerksngverheid te s Hage C J van der Oadermeulen voorzitter van het hoofdbestuur der Hollandsche Maatschappij cvan landbouw te Wassenaar mr C J Piepers voorzitter van den Raad van toeïioht op de spoorwegdiensten te a Hage F C Tromp oud zee ofScier te Amsterdam dr E van der Ven conservator van het physisch kabinet van Teyler a atiohiing te Haarlem R van de Wall Bake oud administrateur van de H IJ spoorwegroaalMhappü te Amsterdam en D L Wolfson ond dirtetnir der Ned StoombootiBUlaobappij n van da fchriek Mn st m eo andere werktuigen op Feijenoordt te s Hage De directie der Ned Rijnapoorwegmaalschappij heeft het voornemen ter gelegenheid au de landoouwtentoonalelling Ie Amsterdam niet slechts op sommige dagen waarop die tectoonslelling legen lagen eniréprija toegankelijk zal zijn goedkoope extra treinen naar Amsterdam en terug te doen loopen maar bovendien op 28 en 30 dezer en op 2 4 en 6 September op hare atalions Rotterdam Scheveningen en loeiden tot en met Harmelen en Emmerik incl Wageningen tot en met Utrecht legen den prijs der enkele ié naar Amsterdam retonrbiljetten uit te geven geldig op den dag der uitgifte en den daaropvolgenden dag voor de drie klassen van rgtuigen en voor alle treinen Namens het oorloopig bestuur van de Veretnivoor de belangen van Nederlanitcit inzenden op tentoonstellingen hebben de heeren A C Werlbeim J M van der Made te Amsterdam en Jacob Duyvis te Utrecht per circulaire de Nederlandsche indusIrieelen uilgenoodigd tot bijwoning eener algemeene vergadering te houden op Woensdag 20 Angostus te Utrecht in het Gebouw oor Kunsten en Welenschappen des namiddags te 2 uut Aan de orde zal zgn lo vfirdeeling der beatuursfunctién 2o bespreking van de belangen der Vereeniging 3o Je tentoonstelling te Antwerpen in 1886 Een geheel nieuwe manier van vervaardigen van postzegels ia thans in België aangewend om het vervalschen er van te verhinderen Dit ervalschen geschiedt namelg k sinds den laatsten tiJd veeldoor middel van de pholographie en daarom zg uin België proeven genomen op een postzegel twe zulke kleuren aan te brengen éc n voor deteekening eu een voor den ondergrond dat ze door middel van de photographeerkunst niet verveelvoudigd kunnen worden De proeven zijn nalang zoeken gelukt eu als resullaat er van zijnde twee postzegels van 10 centimes eu eenenfranc als eerstelingen van eene geheel nieuwe serie dezer dagen verschenen De gekozen kleuren zgn karmozijnrood op liohtblauwên en bruin op groenen ondergrond 5 De examens ter verkrgging van akten van bekwaamheid oor hel M O en van de akten van bekwaamheici voor het L O in handteekenen landbouwkunde en gymnastiek zullen dit jaar inde maanden November en December oor zoo eetbet teekenen betreft ook io de maand October worden afgenomen Zij die zich aan decé exnmena wenschen te onderwerpen moeten zich oor 10 Sept e k bij het Dep van Binnenl Zaken aanmelden opgevende de begeerde akte met aanwijzing tevens wat betreft de akten van bekwaamheid voor M O van lettrr en nommer der programma s Bü de aanmelding voor de examens voor lager onderwijs in landbouwkunde en gymnastiek en voor middelbaar onderwgs in vreemde talen behoort te worden overgelegd de reeds verkregen akte van bekwaamheid waaruit de wetltlgke bevoegdheid om het examen af te leggen of het recht op de by de wet verleende vrijsielling van eenig deel van bet onderzoek moet blijken Zie verder de St Ct AA 14 Augustus No 140 In de laatste dagen zgn zoowel in Engeland als in Frankrijk Ijeambten der spoorwegmaatschap pgen en voorbijgangers deerlgk gewond door fiesachen die onnadenkende reizigera uit de spoorwegwagena wierpen Eindelooze wroeging zou de man hebben die eergisteren tusschen Londen en Lewis het ongelukkige slachlofier van zgn lichtzinnigheid kon zien Een ledige flesch waarin mineraal water geweest was werd uit het venster geworpen en met een gat in bet hoofd en verbrijzelde kaken startte een wisselwachter neder Ook uit onze treinen wordt soms reu ledige flesch geworpen en daarom doen wij een beroep op lederen reiziger om nooit dit gevaarlijk en onzinnig fleschwerpen te gedoogen Men achrgft ona Sedert de gevreesde cholera in Zuid Europa heeraohende ia worden op nieuw ook door onze regeering allerlei maatregelen legen het binnendringen van dien vijand genomen Goed Van alle zijden wordt aangedrongen op oldoende reiniging an obte lichamen kleederen woningen enz Terecht Onophoudelijke luchlververaching door het openzetten van ramen en het ermijden an eene benauwende atmosfeer door het zoo min mogelijk erblijf honden in kookverlrekken wordt ten zeerste aanbevolen Best Doch wie nn als onze werkmansatand In de steden en ten plattelande alechta een vertrek rgk ia Hoe dan Geen huniier die ook niet liever in een afzonderlg k vertrek zou willen eten en slapen Maar al hebben ze ook nog een optrekje bij hunne woning voor eene daarin Ie bouwen schoorsteen moet vrij t meer opgebracht worden zoo ook voor eene deur meer een raam meer Waarlgk dit kon er bij hen in hel geheel mei af Daarnit bigkt opnieuw hoe slecht de belasting op deuren vensters en haardsteden is omdat zij eene belasting is op lucht eü licht Hoe moeilijk het ook vallen moge eene nieuw belasting voor deze in de plaats Ie stellen eene poging daartoe zou dunkt ons toch verstandig en consequent zijn van een regeering die de cholera bestrijden wil Maar belaas wij welen wal in ons land hervorvan een belaatingatelsel wil zeggen Ai Z M den Koning is door het Centraal bestuur v n hel Algemeen Nederlandsoh Werkliedenverbond een adres gericht hel erzoek inhoudende dat Z M gelaste in geen ge al de partieele herziening der grondwet die zich bepaalt bjj art 198 afzonderlijk maar dadelgk en zoo apoedijg mogelijk de algemeene herziening aan de orde te elellen of indien daarentegen ernaiige bezwaren zijn de door Regeering bedoelde pariieele herziening uit te breiden tot art 76 en een wgziging van dil artikel voorop te stellen in dezen zin dat voortaan aan heel de vualie het recht en de bevoe g eid worde geacfaooken tot de keuze der Staten Geueraal mede te werken en aldus de invloed op de wetgeving die thana slecht Vj deel heeft tot heel het volk worde uit gebreid Door dit te bevorderen zegt hel adres werkt Uwe Majesteit mede tot opheffing van een groot onrecht versterkt zij den baud tu schen Kroan en volk en maakt zg dieu duurznam grondvest zü V j