Goudsche Courant, zondag 17 augustus 1884

Gewijzigde Zomerdienst aanvangende Woensdag 20 Aug STOOUSOOT EOEM vertrek vaa OUDERKERK dagelijks behalve Donderdag s morgess 7 30 uur s middags 12 30 anren savonds 5 uur Vertrek van GOUDA dagelnks behalve Donderdag s morgens 10 jj o j 7 kinderefi om te gaan Adres iri uur s namiddags 3 uur en s avonds 7 Ronder N D OÜDEBDA GS vertrek van OUDERKERK s morgens 8 uur en s namiddags 12 30 uur Vertrek van GOUDA s morgens 11 uur en s namiddags 2 uur ket itMtagebdDir en ie nationaliteit waar dat febouw op teunt ie dieper bestendigt g de binnen iandsche rust en trede iterzekert lij haar huia een toortdarend krachtig leven dat het in staat itelt lyn hooge roeping getrouw te bljjren die is Tolksgelak it bevorderen stiebt iq ticb eindelijk een eerezuil in s volks harten waarvan haar nakomelingen de vruchten zullen oogsten Welke afmetingen de inentingen van het vee Terkr eD tengevolge der onderzoekingen van Pasteur en Fouilly blykt uit het volgende In het depart £ ureet Loir werden in 1882 80 000 schapen en 4000 runderen ingeënt De sterfte van het vee verminderde daardoor tot een tiende van het gemiddelde der v f voorafgaande jaren De heer P Kolkman te Dordrecht is door aankoop eigenaar geworden van de bekende Russische harddravershengsten OramoUy en Biegaiooy van den heer A Slechow te Berlyn By de 99e algemeene vergadering van het Nut te Amsterdam waren 813 departementen door ruim 500 afgevaardigden vertegenwoordigd Na eene korte toespraak door den voorzitter van het hoofdbestuur den heer J A Bohringer werd verslag uitgebracht over het afgeloopen jaar Daaruit bigkt dat de Maalscbappy thans telt 341 departementen met 17 002 betalende leden n begunstigers tegen 17 306 teu vorigen jare en 435 eereleden Wegens verflauwde belangstelling zyn de dep Assendelft Puitershoek en IJsbrechtum ontbonden De financieele gesteldheid der Maatschappij mag in vergelqking met vorige jaren in zoover gunstiger heeten dat in 1883 84 verzilvering van haar kapitaal in stryd met de verwachting niet noodig is geweest dit was echter slechts aan toevollige omstandigheden te danken £ r liggen evenwel iii verband met het besluit der vorige algemeene vergadering om ter gelegenheid van het eeuwfeest der Maatschappg eene kweekschool voor bewaarschoolonderwgzeressen met daaraan verbanden kweekschool te stichten niet onaanzieulyke uiigavea in het verschiet Voor deze inrichting die meer dan eene tonne gouda zal vorderen is slechts voor f 63 868 05 ingeschreven en hoewel nu van vele departementen nog geene opgaaf is ingekomen zal toch in het ontbrekende moeten worden voorzien Voor een kunst eo industrieel museum te Utrecht werd 3000 verleend lerwgl voorshands voor den tgd van één jaar zes beurzen van ƒ 300 e jaars werden toegekend aan minvermogende doch veelbelovende jongelieden die aan de ryksschool voor kanslnijverheid te Amsterdam tn het vak hunner keuze wenscheu te worden opgeleid Aan verschillende departementen werden bijdragen verleend voor bewaarsohonkteekenonderwys onderwgs in handenarbeid volksbibliotheken enz De rekening sloot met een voordeelig saldo van ƒ 1336 64 en kon worden goedgekeurd even als de begrooting voor het volKcnd jaar in ontvang en uitgaaf tot ƒ 50 214 64 De nilgave van het volksblad de Zwaluw wordt gestaakt die van deu FUkuUmanak zal nog worden voortgezet Een voorstel van het hoofdbestuur 1 dat de Haatsohapptj bet lidmaatschap der Ned Pensioenvereeniging voor werklieden aanvaarde 2o deelneme in het waarborgfonds van het Ned Werkliedenfonds door inschryving eener som van ƒ 6000 2 i pOt grootboek der Ned Werk Schuld met dien verstande dat deze gelden nimmer zullen mogen dienen tot verhoogiug van pensioenen en 3a zich bereid verklare tien jaren by Ie dragen in de administratiekosten vaii het Ned Werkliedenfonds in dezer voege dat die bydrage het eerste jaar op ƒ 600 bepaald en elk volgend jaar telkens met 10 pCt van bet hoofdbedrag verminderd wordt werd na eenige disonssie Aangenomen Verder werd besloten Qedgrende 5 jaren op de jaailyksche begrooting te doen brengen eene som van ƒ 500 ten einde het hoofdbestuur in staat te stellen daaruit sul idiéu toe te kennen aan Vereenigingeo die onder voldoende waarborgen te zijoer beoonleeliog t zg voor één provincie t zy voor enkele provinciën te samen het uitbesteden van schipperskinderen opdat deze geregeld de school kunnen bezoeken gel felyk steunen terwijl ook werd aangenomen een voorstel van het departement Eindhoven om het hoofdbestuur uit te noodigen pogingen an te wenden om den werkkring der Maatschappg ook uit te breiden over onze koloniën Des avonds werd in het Paleis voor Volksvlijt Ce feestcoDoert gegeven dat druk bezocht werd en iLtekrnd gedaagd la WoenaiUg had het ir fest zich verplaatst naar de zalen van hnif Al feestredenaar trad de heer Bohringer had plaats in de taal op Spreker werd toeg juikt Dit gedeelte der fecstvifflng aan de Middellaan waarvan het boveneinde mat eeoe ryke decoratie prqkte van frisch groen en bloemen draperieën tropeeen eu schilden met de namen van de oprichters der Maatschappg terwgl bet portret van Nieuwenhnyzen met lauweren omigst het middelpunt vormde Links en rechts stonden de jaartallen 1784 en 1884 De Ministers van justitie ep koloniën woonden de plechtig eid bg die tot 3 uur duurde Toen begaf men zich door den tuin naar de naast den hoofdingang gelegen groote zaal Op het orkest dat rgk getooid was stond een heirleger kinderen gereed die onder leiding van den heer Brandts Boys een viertal nommers ten gehoore brachten waaronder de Kindero tntate van Benoil die ook nu grooten indruk maakte en zelfs gedeeltelgk moest herhaald worden Den dirigent werd door den heer Bohringer met een warme toespraak een lauwerkrans aangeboden De eindelooze toejuiching die dit van den kant der kinderen in het leven riep was inderdaad treffend De Ministers bleven tot aan het slot der uitvoering doch woonden het diner niet bg dat de feesten besloot Aan dit diner namen drie honderd twintig afgevaardigden genoodigden en leden van bet hoofdbestuur deel in het Maison Stroucken De eerste beildrouk werd door den voorzitter dr Bohringer gewgd aan Z M den Koning Met geestdrift werd dit woord begroet en onder den indruk er van stonden alle op om het volkslied aan te heifeu Daarop werd een telegram aan Zyne Majesteit verzonden van dezen inhoud De Maatschappg Tot Nut van t Algemeen brengt ter gelegenheid van haar eeuwfeest Uwer Majesteit hare eerbiedige hulde Geteekeud de voorzitter Bohringer Met dit diner was de viering van het eeuwfeest in het Nut besloten Ongetirijfeld zal deze herdenking by velen in aangename herinnering blijven Eece van de prachtigste aohouwbnrgverlichtingen is de elictrisohe verlichting in de delta Scala te Milaan Gewoonigk zgn er 2500 gloeilampen in gebruik waarvan ongeveer 1000 op het tooueel 410 in de ruimte voor de toeschouwers en het orkest 600 in de vestibule de corridors den foyer eu de loges en de overige in de tairgke nevenvertrekken voor het tooueel de directie de balleten zangschool de sohildertaal enz De lampen ontvangen den electrischeu stroom uit het centraalstation dat verleden jaar te Milaan opgericht werd door de Compttgnit x iuon Uatimne eii wel door koperdraadgeleidingeh die door caoutchouo buizeu loopen deze buizen zgn onderling of met de vei leogstnkken op dezelfde wgte varbonden als de tot dusverre voor de gasleiding gebruikte buigzame buizen De verlichtingstoeslellen van bet tooneel zgu van roode en blauwe doorsohgnende glazen voorzien om elk oogenblik de geheele scène of enkele deelen er van met kleuren te kunnen verlichten De stroom wordt op vier punten die tot op 440 M van hel centraal slation verwgderd zgn in den schouwburg gevoerd In hel inwendige van het gebouw vereenigen zich deze lakken op vier hoofdpunten met stroomrerbrekers om met de noodige kracht voor het tooneel de binnenruimte deu foyer de vestibule enz gebruikt te kunnen warden Sedert 26 Dec van verleden jaar is deze aanleg telkens vgfmaal per week in werking tot nog toe zonder eenige stoornis Bij de geheele veiliohting zgu diie dynamo s voldoende om de noodige eleotrioiteit aan te voeren Voor galavoorstellingen en voor de gemaskerde bals bestaat nog eene afzonderhjke verlichting van 53 kandelabres elk met 6 gloeilampen voor de binnenruimte en van ongeveer 400 lampen voor het tooneel dat in laatstbedoelde gevallen in een danszaal herschapen wordt In Hastings de bekende badplaats aan de Zuidkust van Engeland zijn van de week de voornaamste apothekers van Engeland in conferentie bgeengekomen De Pharmaceuticai Coffereiice trekt steeds aandacht omdat de apotheker meer en meer als wetenschappelijk scheikundige op den voorgrond komt by de behandeling van vele ziekten Oeen jaar gaat voorby of zgn taak wordt omvangryker en moeielijker Dit wekt de vreugde van den president den beer John Williams die in zgn openingsrede jpededeelde wat tegenwoordig alzoo geëischt werd van een apotheker die zijn moeilijk vak grondig verstaat Zooals de Ttmei terecht opmerkt treft het opgeruimde en hoopvolle van zgn aprekeu Van wetenschappelijke mannen gelgk de heer Williams hoort men nooit als van staatslieden en theologen dat de wereld achteruitgaat Kalm maar onvermoeibaar werken ze door eu de natuur bestudeerende breiden ze telkens hun gebied uit De ontdekkingen van mannen als Pasteur omtrent den oorsprong van vele ziekten geveo steeds nieuw werk aan de apothekers Op vele plaatsen wordt zuurstof ter inademing gegeven in zeker stadium van eenige ziekten De landbouwers in Frankrijk vragen bij den apotheker om de nieuxe vaccine stof om hun schapen en kippen te beschermen legen ziekte teer mogelijk is het dat ook vacciuestof tegen hondsdolheid weldra te verkrygen zal zyn Het publiek vraagt de beste en goedkoopste middelen van ontsmetling en lal van andere voorbehoedmiddelen tegen ziekte en het is steeds by den apotheker den scheikundige dien ieder vertrouwt dat men zijn toevlucht zoekt De beer Williams wees nog eens op de wensohelgkheid Tan een internationale Pharmacopoea welke eenvormigheid zou brengen in de omschryving behandeling en het wegen en meten van geneesmiddelen Den Amerikaansoben codex van den apotheker acbtte hij te verward den Uuitschen te wetenscbappelyk en den Franscben te speciaal Men kaooomogelgk te veel zorg besteden aan het opstelleovan die boeken waarin nieuwe geneesmiddeleivermeld en oude veroordeeld worden en toch worden apothekers te weinig geraadpleegd bij het opstellen van bet wetboek der doctoren De redenhiervan is dat er nog een oud en dwaas veroordeel bestaat onder enkele geleerden tegen apothekers omdat ze nalunrigk een winkel moeten houden waar ncbter de toonbank verkocht wordt en omdat men zich geen rekenschap geeft van de moeielyke wetenschappe ijke opleiding en het inspannend nauwkeurig en consciëntieus werk vaa de tegenwoordige artsenyberciders Zeer merkwaardig is de juistheid waarmede gebroken telegraafkabels tegenwoordig hersteld worden Men weet spoedig de plek te vinden waar de kabel beschadigd is men haalt hem op uit welke dieple ook en repareert hem midden in zee zoo geinakkelgk als men op land een paard dat een ijzer verloren heeft weer beslaat De Wett Coait of America Telegraph Compan geeft daarvan een opmerkelgk bewgs dat men zoodra men in aquaria de taal der vistchen ontdekt zal hebben onmiddellgk ter waarschuwing bekend behoort te maken aan alle walvisscben want deze groote zoogdieren hebben de onaangename gewoonte van telegraafkabels aan te tasten Toen de stoomboot der Compagnie op de Westkust van Amerika zocht naar de plaats waar de kabel verstoord of gebroken was werd een tensacbtige wah isoh van zeventig voet in de kronkels van den kabel mede opgehaald Het dier had op zes plaatsen in den kabel gebetenen er zich toen in verstrikt De kabel was diep in zgn lichaam doorgeirongen doodde het dier en hield het karkas ven dagen lang in de diepte totdat de stoomboot Uen kabel kwam herstellen I Buiteniandsch Overzicbt Zooals uit ons vorig nummer bleek heeft bet Fransche congres zgn werk voleind Met een meerderheid van 227 stemmen 509 tegen 172 heeft het Congres de regeeringsvoordraoht betreffeade de grondwetsherziening goedgekeurd De uiterste linkerzgde werkte tot dit besluit niet mede omdat naar bare meening de beginselen der democratie geaohondeo waren en door een clericaallegitimis tische stem werd verkondigd dat uit de debatten Fraukryks machteloosheid gebleken is maar dat het land zal oordeelen Wat hiervan ook zy op dezen oogenblik beeft de groote meerderheid van s lands vertegenwoordigers geoordeeld dat het kabinei gesteund moet worden en aan den minister Ferry een belangryke zege verschaft welke door dezen staatsman voorzeker niet misbruikt zal worden De twee afdeelinged van bet Fransche parlement gaan thans weder elke voor zich aan het werk In de Kamer is het eerst de Tonkin expeditie aan de orde Naar men zegt zal de heer Ferry beden of morgen een crediet aanvragen eu tevens verzoeken dat by eene motie goedgekeucd worde het besluit der regeering van China genoegdoening te eischen voor het schenden van het tractaat van Tientsin In den Franscben ihinisterraad werd eergisteren medegedeeld dat indien het conflict met China aanhoudt de Chinecsche regeering voornemens is al de Fransche zendelingen en kooplieoen uit het land te zetten Wat het innemen van Kelung betreft weet men thans dat het bericht onjuist was volgens hetwelk de Franscben geen verlies hebben geleden Twee man sneuvelden en vier werden gekwetst Volgens gerucht zou eigenlijk niet de plaats zelve maar alleen de buitenweijken genomen zyn Van de Kegeering wordt dringend opheldering verlangd In den Senaat zal weldra de doodstraf een onderwerp van discussie zyo Twee voorstellen haar betreiiende zyu aanhangig het eene van den beer Bardoux strekt tot het doen voltrekken vau de doodvonnissen binnen den ringmuur der gevangenis het andere van den heer Ëdouard Charton heeft ten doel de guillotine te doen vervangen door vergif Beide voorstellen zouden nntteloos gemaakt kunnen worden door een derde tot afschafilug van de doodstraf want aan voorstanders der afschafliug ontbreekt het niet in den Senaat De heeren Jules Simon eu Schoeicber hebben reeds dikwgis het recht van beginsel der onschendbaarheid van s menschen leven verdedigd de heer Bourbeau verklaarde in 1870 toen het afscbafiiiigsvoorslel aan de orde was dal hg het goedkeurde maar het oogenblik nog niet gekomen oordeelde om het aan te nemen Wg moeten nog wachten zeide hij Maar tot wanneer vroeg de heer Jules Simon Moeten wij wachten totdat de heeren moordenaars een aanvang maken zooals Alphonse Karr wenschl f Maar wanneer de weg betreden moet worden om aan geweld en woestheid een einde te maken en menschelykheid en beschaving te bevorderen dan moeten de moordenaars ODS niet voorgaan Het is niet onmogelijk dat Jules Simon en Schoeicber thans hunne poging herhalen In de Belgische Kamer heeft de heer Pirmez Donderdag getracht een transactie te vinden om op odderwgsgebied linker en recblerzgde tot verzoening te brengen Hg wil de openbare gemeenteschool als regel behouden en de gemeenten machtigen als die scholen onvoldoende zyn bgzondere lagere icbolen te sdopleeren welke machtiging by misbruik jaarlgks kan worden ingetrokken Het godadienstoaderwijs wil hij facultatief maken ter beslissing van den gemeenteraad die bij t bestaan van meer scholen de huisvaders moet raadplegen Eindelgk wil hg de vrge onderwyzers die door ophefiing hunner school hun tractement verlie n van staatswage schadeloossiellen De heer Firmez geniet den steun van eenige iodependenten maar noch rechts noch links wil men van zyn voorstellen weten Hg beeft zijn leven doorgebracht tuischen hamer en aambeeld daarin ligt zyn oor spronkelgkbeid en doifby blyft hy egtde Ind De ontmoeting tusscben vorst Von Bismarek en Ooslenryk s minister graaf Kaluoky zal natuuilgk nog meer de officieeie kringen in Italië in beweging brengen De Kdlnuci Zeitung beweert wel dat met met die samenkomst geen bepaald doel wordt beoogd maar het blad voegt erbij zy zal beiden diplomaten lleea gelegenheid gs en m io het algemeen eens van gedachten te wisselen over de politieke vraagstukken van den dag zuuala eenheid van handelen voortvloeieode uit het Duitsch Oostenrgksoh verbond dit eischt Hierbij is dus weer geen sprake van Ilaliè s medewerking en de regeering van dal land ton volkomen recht hebben om te vragen wat eigenlgk een bondgenootschap tusscben hun drieën beteekent waar Italië steeds wordt buitengesloten Wat tusscben beide personen wellicht besproken zal worden is dankt ons de houding door Duitscbland tegenover Engeland aan te nemen In den laalsten tgd toont vorst Von Bismarek en met hem de Duitsche pers zich minder vriendschappelijk jegens AlWon gestemd vooral in verband met de algemeene maar ook met de Egypiische politiek die Gladstone volgt Deze staatsman staat aan menigen aanval bloot Wanneer Duilschland nu Oostenrgk aau zich binden kan dan krggi Engeland daardoor een krachtigen tegenstander in zijne staatkundige bedoelingen Spoedig zal men zeker wel een of ander van die byeenkomst hoeren graaf Kalooky zon heden morgen naar Varzin vertrekken de beide heeren zgn dut nu reeds druk bezig zich onderling te verstaan over eene gemeenschappelyke houding Gelijk men weel zal op voorstel van Frankryk en Zwitserland den 26 October a s te Parys een muntconferentie byeenkomen om te onderzoeken welke wyzigingen in de Latgnache Unie gebracht moeten worden of in dien men niet tot overeenstemming geraken kan de Unie te ontbinden De staten die tot haar behooren wenschen naar het scbgut ze te handhaven op voorwaarde dat de omloop van zilvergeld niet grooter worde en dat wanneer de Unie mocht ophouden elk land zich verplichte de zilveren mnntatukkeu welke het heeft doen slaan terug te nemen en de waarde er van te vergoeden hetzij in goud hetzy in wissels betaalbaar in het land welks zilvergeld moet teruggenomen worden De conferentie zal voorla nog enige andere onderwerpen behandelen j o a de middelen om in al de landen der Unie voor het gond en hst zilver een volkomen gelykheid van behandeling e verzekeren het gebruik van de vgffrancs lokten meer algemeen te maken door bet intrekken in de munt eu het papier onder wier concurrentie 2g Igden zooals het gouden vyffrancstuk eo de bankbiljetten beneden do twintig francs Burgerlijke Stan d GEBOREN i Aug leentje ouden P W fio Werkbooten eu M C Batteu 14 Coruelia ouders K S de JoufE eu A Tuljoenburg OVERLEDEN U Aug M Krnii 20 j 15 l M Ufeber 4 m 16 h de Mol 64 j ONDERTBOUWD 15 Aug M Hoogeuiteger 19 j eu C u der Kind 18 j ADVERTENTIËN 30 JA RIRE TA D RÜUTER EN C J RÜUTERWali ee 16 Augustus 1884 Heden overleed onze geliefde Vader en Behawdrsder de Heer A A P v TROT SENBCJRG geneesheer te Wtert en in Overgssel P VAN TROTSENBURG i A S WEIJER TAN TeOTSENBCEGs J P WBIJERGouda 15 Augustus 1884 Voor de vele bigken van belangstelling ons dezer dagen betoond betuigen wij onze bartelgken dank CC KNAAP CE KNAAP DE Kr EW GEVRAAGD een BOYMWOmm Adres onder No 1007 aan het Bureau dezer Courants Wordt gevraagd tegen NOVEMBER een net goed kunnende Naaien en Strgkeo Adres Mevrouw SIMONS Postkantoor Wordtterstond GEVRAAGD een fatsoenlgk I niet beneden de 14 jaren Adres bureau dezer Courant Ruime Verdienste Aan degelyke Personen wordt door nitoefenin f eener Ag entunr ruime verdienste waarmede by succes een vaat salaris verbonden is aangeboden Franco offerten met opgaaf der tegenwoordige positie onder letters O S O aan het Advertentie Bureau van NiJGH ♦ an Ditmab te Rotterdam Openbare Vrijwillige Verkpoping VAN IDE T S77 EIEi EOUWMSWONINBSN get Nrs 430 en 431 met 47 HECTAREN Wei en Hooiland en aanbehooren staande en gelegen onder de gemeente BERGAMBACHT in Benedenberg op Vrijdag den 5 September 1884 des morgens ten 10 ure ten huize van B BËZEMËR op het dorp te Bergamlxtcht ten overstaan van den Notaris J P MAHLSTEDB aldaar Te aanvaarden de Woningen en aanhoorig heden met den 1 Mei 1885 en de Lander en 1 Januari 1885 In het breede omschreven in veilingboekjes die te verkregen zgn ten kantore van den Notaris OPENBAlElOHOlENr Ter algemeene kennis wordt gebracht dat op DINSDAG 26 AUGUSTUS 1884 des namiddags ten 5 uur in de respectieve schoollokalen de HALF JAARLIJKSCHE INSCHRIJVING zal gehouden worden van de leerlingen wier PLAATSING op de Openbare Scholen met 1 October 1884 verlangd wordt Wgders wordt dienaangaande verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie van Toezicht op het L r Onderwijs De Secretaris Mr J PORTÜIJN DROOGLEEVER G £da 12 Augustus 1884 Rijss Hoogtere Burgerschooi met 5 jar c te GOUDA De LAATSTE INSCHRIJVING voor het Schooljaar 18841885 heeft plaats op VRIJDAG 29 AUG e k des voormiddags 10 12 uren in het Schoolgebouw Het OPENBARE TOELATINGSEXAMEN en de HEREXAMENS worden 1 en 2 SEPT te 9 uren s morgens afgenomen De ondergeteekende blijft intuascben bereid tot het geven van nadere inlichtingen De Directeur D W JULIUS Gouda 14 Augu stus 188 4 Gevraagd om dadelgk in dienst te treden een TWEEDE MESI Voor noodhulp sf ro ir BsK 13i TBBt= j j kïjiderefi om te gaan Adres fr Bfeven onder No 1009 Bureau dezer Courant Openbare Eewaarscklen Op DINSDAG 26 AUGUSTUS 1884 des namidaaga ten 5 uur zal in de beide Schoollokalende JNSCHBIJVING worden gehoudenvan kinderen wier PLAATSING men verlangtmet ingang van 1 October 1884 op de Ie en 2eOpenbare Bewaarschool 4 Voor nadere bgzonderheden raadplege men de aanplakbiljetten Namens de Commissie van Toezichtop het Lager Onderwgs De Secret ai if Mr J FORTÜIJN DROOGLEEVER Gouda 12 Augustus 1884 v