Goudsche Courant, zondag 17 augustus 1884

e NESJniJNSFOOSIEl Pleiziertrein 1884 Woensdag 20 Augustus J 3120 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Adnertenlteblad voor Gouda en Omstreken van DEX HAAG ROTTERDAM en GOtDAnaar 4 lü ai M JEN TE RVO op WOENSDAG 20 Augustus 1884 Zie aanplak en atrooibilletten ONTVANGEy een niemve sorteering DAHË8 en HIMRHEIHDP ONDEELIJFJES DAMES PAIITALOITS 0VERHEM4E1T en ITACHTHEMDEIT ook naar MAAT geleverd Alle deze ARTIKELEN zijn goed van coupe onberispelijk afgewerkt en zeer voordeelig in prijs TRICOT ONDERGOEDEREN voor ilannen Vrouwen en Kinderen SGHË K en ZOON ZUIVERE FllANSCHE WIJNEN De bekendje BORDEAOX ƒ 27 per 48 Flesschen met accijns franco buis geheel Nederland ook per proefflesch kwart en half anker belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesschen verkrijgbaar Adres VVIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot van Well en s Eoon ekamp Elixter Een Jongmensch zgn middaguren disponibel hebbende zag die gaarne bezet met het bijhouden van BOEKEN of anderft KANTOORWERKZAAMHEDEN Brieven franco onder letters M Z aan het bureau dezer courant PRIMA KWALITEIT P AUERBIER Oosthaven C EUKEmZHÏÏIZEU heeft de eer zyuen Begunstigers te berichten dat van af heden tot 1 November door hem de Zoete Melk HAAST7 V De UitAcrkoop duurt nog10 dagen bij L SCHENK Hoogstraat Alles nog goedkoop er als vroeger aan huis bezorgd wordt tegen 7 cent de Liter met November tegen 8 cent de Liter Met 1 SEPTEMBER worden gevraagd een ssusiSiifiii tevens genegen huiswerk te verrichten en een GEVKAAGD voor dag eu nacht onder dan 14 jaren gewoon met jonge Kinderen om te gaan Adres Mevrouw SAÜERBIER Oosthaven WERKMEID Zonder goede getuigen zich niet aan te melden Brieven franco onder der letters A A aan de Boekhandelaars J van BENTÜM en ZOON te Gouda T Goedewaagen en Zonen MARKT nüaêt DE WAAG verstrekken gelden op effecten vxior bedragen onder ƒ 1000 a 4Vj s jaats daarboven tot den prolongatiekoers volgens Amsterdamsche benrsvoorwaarden nemen gelden a deposito a 4 o s jaars voor bedragen onder ƒ 1000 voor minstens 2 dagen daarboven 8 nemen gelden a deposito tegen onderpand in russ fondsen a 3Vs jaars belasten zich met het koopen en verkoopen van eflecten tegen een provisie ook voor loten vanl Vj Vo voor fondsen boven de 30 V Vo onder 30 wisselen coupons boven de Amsterdamsche beursnoteeriug zonder bijberekening van provisie als pr frslOO 0 20 russ roebel 0 01 pr Oostenr coup 0 05 pond sterling 11 80 O ül 0 36 I am dollar Inkasseeren zonder kosten wissels z g handelspapier op Amsterdam en Rotterdam De DIRECTIE der Stoomboot Maatschappg cVoLHAEDiNQ maakt bekend dat Zondag 17 Augustus de boot ran Qonda naar Boskoop zal varen s avonds 11 30 in plaats van 8 10 uur SERVETGOED van af 16 cent LUIERGOED 16 Steltón afgepast DAMAST TAFELGOED 7 50 D Hoogenboom Villa met Tuin en iloetsïiiii Op een der schoonste gedeeltjjH van de provincie Utrecht wordt door toevallige omstandigheden voor spotprfls TE KOOP aangeboden een VILLA voor drie jaar nieuwgebouwd Am A te aanvaarden Franco brieven onder motto Villa bg den uitgever dezer Courant H maakt het haar zacht en glan zend en geeft het zy n vroegere jeug M 6 dige donker bruine tint Weder W gï Verkrijgbaar a ƒ 1 00 bfl g S3 Louis P Welter Pz Westhaven 193 J Stoomkot KOEHIEU zal MAANDAG 18 AUGUSTUS de tusschendienst vah Lp uur uit Oouda en 12l30 uit Ouderkerk NIET VAREN Men biedt TE HUUR aan eene flinke Gemeul3ile63 de KAMEH met of zonder Kost Adres onder No 1008 aan het Bureau d zer Coftrant Snelpersdruk van A Bbikkman te Gouda BINNENLAND GOUDA 19 Augustus 1884 In de heden gehouden zittiug vin den gemeenteraad die door 16 leden werd bijgewoond afwezig varen de hh Hemsing en Buijgen werd o a behandeld eene missive van den Minieter van Bionenl Zaken waarin werd medegedeeld dat de splitsing der eente Iclasae der Bijka Hoogere Burgerschool alhier door hem noodzakelijk werd geacht wegens het groot gelal leerlingen een gevolg van de indertijd verleende vergunning tol het toelaten van meisjes op de H B tohool waardoor een vermeerdering van kosten ƒ 2400 per jaar bet gevolg zon zijn welke kosten z i zouden moeten komeu ten laste der gemeente Mooht de gemeente meenen tot die uitgave niet te mogen besluiten dan zou de Minister zich verplicht gevoelen de vergunning tot hel toelaten ran meisjes op de Hoogere Burgerschool in Ie trekken Burg eu Weth gaven den raad in overweging den Minister te antwoorden dat hij daarin i iet kon treden en de hoop nit te dml keu dal Z£x van zyn plan alsnu bedoelde vergunning in te trekken zou kunnen terugkomfu Overeenkomstig dit advies besloot de raad met algemeene stemmen Bg den raad kwam in een vooratel vnn drie raadsleden de hh Mr W Hemsing Mr J H van Mierop en Pr F U G van Iterson die voorstelden aau óedeputeerdejStaten vergunning te vragen het tractement van d n Gemeente Secrïtiria te verhoogen met ƒ 690 en alzoo vast Ie stellen op ƒ 2500 Dit voorstel geschiedde als een blqk van vaardeering van den ijver en bekwaamheden van den Secretaris en tevens om het tractf ment meer ft overeenneln ming te brengen met de bezoldiging van het secretariaat in andere plaatsen Het Collegia van B en W had by dit voorstel een rapport gevoegd waarin het voorstel met warmte vcrd ondersteund In de vleiendste bewoordingen werd daarin de werkkracht groote bekwaamheden en uitstekenden gvervan Mr Brouwer hulde gebracht en in ondubbelzinnige bewoordingen de groote diensten erkend door hem aan de gemeente bewezen Het raadslid Prince stelde voor deze zaak dadelijk in behandeling te nemen over welk voorstel eenige diaonssie werd gevoerd waaruit bleek dat men algemeen instemde mtt den geest van het voorstel der 3 raadsleden hoewel sommigen liever ook deze zaak als gewoonlijk met nieuwe voorstellen geschiedt eenigen tijd ter riste hadden gedeponeerd Zonder nadere overweging aanstonds tot eene jsarlgksche uitgave van 600 te besluiten vond bij enkele ledru bezwaar doch met 9 tegen 6 stemmen die der hh Fortugn Droogleever van Straalen Samsom Straver Hocgenboom eu de Voorzitter werd tot dadelijke behandeling besloten Daarop werd nog eenige discuaaie gevoerd waarbg o a heer Fortugu Droogleever verklaarde om het besluit tot dadelgtk behandeling buiten stemming te zullen lgven Het voorstel der drie raadsleden werd vei ilgens aos enomen met 11 trgen 8 stemmen die der hh Samsam Hoogenboom eu van Stranten lerwgl de heer Fortugi Droogleever builen stemming bleef Bij den raad kwnm nog in een adres van S en P A Lafebet tot aanvrage vnn bouwterrein in de Crabethstraat waarop B en W voorstelden een gunstige beschikking te nemen en een adres van deii heer J M van Minden die verzocht hel vroeger ingekomen verzoek van hel Israel Armbestuur tot verhooging der subsidie iet toe te slaan Dit laatste adres werd in handen gesteld van de Commissie in wier handen bedoeld verzoek was gesteld nl de hh SameOBT Oudgic en Prince om daarop te adviseeren In deze zitting werd vastgesteld de vroeger medegedeelde verordening op het zui r houden overdekken of rioleeren van wateringen looien enz en bei oerad tol onderwijzer aan de 2e burgerschool voor jongfena de heer P van der Wilt Ie Hilversum Op de voordracht ter benoeming van 3 leden in het collegie van ztllers voor s Bijks Directe Be lastingen werden dtfbr den Baad geplaatst de hh H P N Koeraans W B vnn Straalen C vftn I Veen aftredende leden en P Goedcwaagen L J Buggers en A H van Dillen Voor de akte van hoofdonderwijzer ign Ie Breda op 14 16 en l6 Augnslu geëxamineerd 12 candidaten afgewezen 6 toegelaten is o a de heer 3 Slop van Gouda Uit Gouda vertrekt de ftooessie naar Kevelaar Zondag 7 September e k den ochtends te 7 11 De terugkomst is bepaald op Dinsdag 9 September des nomiddogs ten 4 46 ure De prijs voor retoorbillelten is ƒ 4 71 die van Zondag 31 Augustus af tot uitterlijk 6 September des middags ten 12 ure verkrijgbaar zijn bij de Broedtrnwesters i Blijkens advertentie in on vorig nr zal morgen 20 Augustus een pleiziertrein loopen van Gouda naar Arnhem Voorts zullen ter gelegenheid der Landbonwtentoonstelling te Amsterdam de volgende guldensireinen voor Se klasse naar Amsterdam loopen Op 28 Augustus eene van Gouda Ondewater Moordrecht Nienwerkerk Capelle Zevenhuizen enz en 8 September eene van Botterdam d n Haag en Gouda Zondagmiddag viel op de Hontmansgracht een man die een emmer waren vilde scheppen in het water der Singelgraoht Op het hulpgeroep v n een vrouw die hem zag zinken kwamen uit de nabijzijnde zwemsohool een paar bezoekers waarvan een ontkleed ter hulp aansnellen benevens de assistentzwemmeesler Benrings welke alle drie te water gingen en herhaaldelijk naar den man doken doch het mocht hnn helaas I niet gelukken dec drenkeliug te vinden die naar het schgnt een eind voortgedreven is daar hij later levenloos werd opgehaald De mau laat een viouw en verscheidene kinderen na De gemeenteraad van Krimpen aan den IJsel heeft besloten gedurende de wintermaanden gelegenheid te geven tot het ontvangen van herhalingsonderwijs terwijl het schoolgeld zal bedragen 20 cents per week voor lederen leerling De Kamers van koophandel en fabrieken in het l d ziJn door den Minister van waterstaat uitgeuoodigd zich als plaatselg ke coihmissiën te willen constitueeren voor de behartiging der Nederlandscift belangen op de in 1886 te Antwerpen te houden internationale tentoonstelling en vodr dat doel in overleg met de bg kon besluit ven 15 dezer benoemde hoofdcommissie te willen werkzaam zijn Bg de hedenmorgen gehouden aanbesteding tot bet bouwen van een Heerenhuis aan den Kaïleusingel alhier voor rekening vanden heer J IJsselatein waren 4 inteekenbilletten ingekomen als P M Roosendaal ƒ 9600 H J NederhorsJ ƒ 9249 W Bokhoven ƒ 9190 W de Jong J 8088 Dikwg ls zegt het faleii va Justitie hoort men beweren dat de Nederlandsche wetgever de grootste zorg heeft gewgd aan de belangen dej kwnde betalers Werkelijk is er menig punt in onze wetgeving aan te wijzen dat dergelijk oordeel rechtvaardigt In de laatste jaren is er echter een middeltje gebruikt dat 4en kwaden betaler den spot kan doen drijven met elke rechterlijke uitspraak waarbij hg tot betaling wordt veroordeeld Op het oogenblik zoo vertelt hel Faleit dat de deurwaarder het roerend goed van den schuldenaar in beslag leeft genomen om het krachtens het vonnis te verkoopen opdat de sohuldtischer uit de opbrengst de schuld kunhe verhalen komt X een vriend van den schuldenaar en van even slecht gehalte als deze en vertelt dat het in beslag genoifrn goed hem toebehoort Dal is geheel uit de IKht gegrepen maar dat doel er niets toe D schuldenaar wordt voorgoed geholpen gelijk ge zien zult X moet nu volgens de wet den schuldeisoher en den schtti ïenaar beide voor de rechtbsuk roepen opdat de reohtbank beslisse of het goed erkelg k v nn X is Nu komt de scbuldeischer op maar de schttldenaar blijft weg Volgens art 79 Welb v Burg Beohtsvord mag ua de rechtbank de zaak niet beslissen maar moet tg haar aanhouden totdat de eisoher dat is X de vriend van den schuldenaar den scbuldeischer en den schuldenaar opnieuw voor de rechtbank zal hebben geroepen Maar dal doet X natuurlijk niet h j laat niets meer van zich hooren en nu bigft hel onbeslist of X werkelgk de eigenaar is der in beslag genomen goederen De scbuldeischer laat den bewaarder ervan naar huis gaan want die bewaring kost hem eiken dagminstens ƒ 1 en de goederen blijven in h t bezit van den schuldenaar en worden niet verkocht het vonnis blijft onuitgevoerd en de schuldenaar en ziJn vriend X drijven harlelgk den spot met hel vonnis en den Nederlandschen rechter maar nog meer met de wijsheid van den Nederlandschen wetgever die door tjl van artikelen in rechtsgeleerde bladen op dezen onhoudbaren toestand is gewezen waarvan de Slaat zelf reeds bet slacbloifer is geworden maar die deze zaaklaat zooals zij is hoezeer een practisch Minister van Justitie niet meer noodig zou hebben dan tien minuten om een wetsontwerp tot wijziging van art 79 Welb V Burg Beohtsvord gereed temoken met een Memorie van Toelichting op den koop toe Tal v n slechte betolers en gewetenlooze oplichters zgn met dat kunstje Jbekend en als zij het niet zelf weten zijn ér altijd nog weMieden die het faun willen vertellen ja er is zelfs een specialiteit op dit gebied tot wieu de heeren oplichters geregeld hliu toevlucht nemen Het PaleU ks Justitie stelt zich voor hierop herhaaldelgk de aandacht te vestigen mAschien dat hel dan het logge gevaarte dal men de Nederlandsche wetgevende macht noemt in beweging kan breng om aan dezeu schandelijken toeetand door een kMn wetje een einde Ie maken Zon het geen zaak zgn vraagt bet Paleit dat de verschillende orden van advooaten zich de zaak aantrokken en de raden va £ toezicht invloed oefenden opdat inmiddels het gebruik van dat Ichandeiyke middel zooveel mogelijk worde voorkomen Uu Tessel wordt aan het ff i arf gemeld Eene der onzekerste en moeilgks e bedrijven is gewis dat hetwelk door ome kloejce visachers wordt uitgeoefend Langs de kustlijn der Zuiderzee en op de eilanden wonen tal van visschers die vaak reeds op tien e twanlfjangen leeflgd mee moeten om de gevaren der zee te trotseeren Onder de visschers treft meu oudeu van dogen aan Waarom ze nog varen Het antwoord ligt voor hen die geen onbekenden op visschersdorpen zgn voor de hand Het heilig moeien IS er de reden van Hel vissohersbedrijf levert slecht een zeer matig bestaan op er is geen kans dat de vissoherman zioh rgk vischt Heeft hij al eens voordeelige weken daar komen tgden waarin geen cent verdiend wordt En nu mocht hij tot heden nog ongehinderd zijne netten in zee uitwerpen Helaas de nood der schatkist scbijnl ook hel zeer matig bestaan van eene tairgke klasse onzer mantschnppg te bedreigen Eersi zijn de gronden voor oester en mosselenleell nobn Wieringen verpachi nu is naar we vernemei de Meep weer voor verpachting afgebakend Zo komt van lieverlede bet vischwater ter beschikkingvan een enkele en zal de visscher wil hij noii iets voor zijn gezin winnen genoodzaokt zijn voor de pachters van hel vischwater te visschen Sober uiterst sober zal dan zijn bestaan zgn veel soberder dan het nu reeds is De winst zal dan in de zakken der pochters vloeien en armoede hel deel worden vtn die wakkere mannen die al leven ze thans ook zmnig met hunne meestal talrijke gezinnen toch hun eigen brood verdienen In de laatste dagen zg n zoowel in Engeland tl in Prankrgk beambten der spoorweg maalschappn en voorbggangers deerlgk gewond door flesschen dV onnaden eude reitigers uit de spoorwegwagens wier pen Eindelooze wroeging zou de man hebben d e eergisteren tusschen tonden en Lewis het ongelukkic slachtoffer van zijn lichtzinnigheid kon zien En ledige flesch wairiu mineraal water geweest wis werd uit het venster geworpen en met een gat ui ¥