Goudsche Courant, vrijdag 22 augustus 1884

f F5rj 5 1884 Vrijdag ZZ AugQStus N 3121 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken l laatéch ipp j iserven en Eoo zoa wellicht de eisob moeteo vorden iogewilligd door een nieuwe obligatie leening Het ia echter rry voorbarig om thana reedi de aandeelen lager te achalten Rusaen waren Oferigens ferm gestemd Baltisohe I Brest Graj 1 hooger iHdmlrieele en finantietle waarden Er ging in deie afd al seer weinig om Aaud Ooatenr Hoog Bic trarieerden tnsachen 120 en 119 en sloten 119 j pandbr der oenir Euaa Hyp bk sluiten l j hooger 75 doch stegen telfs tot 77 AMEIUKAAN3UHE WAiaDEN Stoahfondsen Hoewel de handel in Mexicanen nogal levendig was zgn de slotkoerseu eer flauwer ook Columbianen en Ecuador moeaten iets pr s geven doch Brazilianen Peruanen en Venezuela s weder iets beter de laatste Vs en Braz 75 Spooncegleeningen In de eerste dagen der week wareu deze soorten weder zeer ontstemd vooral Woensdag was er een algemeene teruggang Sedert verbeterde de toestand en voor vele soorten sloot de week tamelgk gunstig Central Pac aand verbeterden 2 Canada Soulb eert l i do obl 2e hyp zgu a 81 opgenomen Chesap Ohio obl 2 Chic Atl 1 Chic N W geo obl 3 Jowa Midi I alg hyp Denv Rio U Lonisv Nashv Ie byp l j St Louis Wich 1 Mich Centr 2 obl Miss Kana l 4 do alg gec hyp l j do ün Pac l i aand N Y Lake Ene 28 Ontario cert 1 Pensylv 1 Un Pac eert 3 vereen Hyp Ara Bp f 1 pCt Lager sloten Atl Pac 1 Chesap ohio South 3 Chic N VV Ua 1 Denv Eio obl l Florida B ly Missouri Kansas inc bnds IVs Miss Pac eert 41 3 St P Minn cert ï 6 pCt Un Pac Coll Pr B 2 6 pCt do 1 Induaineele aarden Cert Louis Cit bk verloren 1 pCl Maxwell s varieerden voor aaud lueBoheu 9V en 11 voor inc bnds tussohen l t j en 15 en z jn dus iets aangenamer Pkolongatie bente Onveranderd en moeilijk a2 J te plaatsen T P S Heden waren Amerikaausche sporen williger Buitenlandsche staatsfoudsen waren met uitzondering van Columbianen Peruanen en Venezuel in I gunstige stemming Onze staatsfoudsen waren onveranderd Industrieele en finaotieele ondernemingen lager Pauopticun 1 aand Nederl Bank 3 Park schouwb Va pCt lager aand Paleis v Volkavl 1 hooger Gevonden en aan het Bureau van Politie gedeponeerd Ëen zilveren naalden Kokertje een paar onder officiers Handschoenen een zwarten Handschoen Burgerlijke Stand GEBOREN 16 Aug JohoDDS ouders F 3 Logthart eu J Dekker Jau ouders B de JoDg en C de Jong Dirk Wilhelmus ouders J C Smits en 1 Koopmaas Aue ouders J Touwslager en A Dijkstra Nicolaas ouders C van der Kle eD J au der Kraan 17 Adriana Johaiina ouders R van Veeu eu C J Verschut Leonardos Nicolaas ouders L Hogenelst en A de Waal Adnanus Jnbanues ouders A M Soiit en A Zu dara 18 Sara Heodrika ouders W Tan Eijeden eu L Schenkel Maria Cornelia ouders J G Arentz en E J A Smazen OVERLEDEN 16 Aug D Hoger orst huisvr van G Wiegemau 71 J II m S Meijer 42 j 17 G H Mengt 6 j A E de Jong 1 j 9 m GEHUWD 19 ing J J M Thiei en M E H van Dyk Moordrecht GEBOREN Johannes ouders G Dirkzwager en M van Dam Margneta ouders B an Grieken eu A Ferk Jobanna Maria ouders P Wiugelaar en J vau der Bas OVËRLIfDEN B Basebroek wed lan J van Wijmen 71 J C H Wischmeijer 2 m ONDERTROUWD F Branns 23 j te Keeowijk en £ Kisman 21 j Gouderak GEBOBEN Styotje ouders A de Bruija en M Slegt Pieter ouders G de Bruijn en W Fijn OVERLtDEN C de Jong 13 j J K Notenboom 3 m ONDERTROUWD H Steenbeek van Moordrecht 22 1 Boer 21 j Stolwijk GEBOREN Hllligje ouders G van Megeren en H Kloot Barth ouders W tan der Vhst en Y Koetsier ONDERTROUWD A M van Es en T van Dam ADVERT EKTIEN Getrouwd J C KRüS Ie Luiteuaot der Infanterie EX A C C RICHELLE die mede namens wederzijdsche familie hunnen dank betuigen voor de vele bewijzen van belangstelling bij hun Huwelyk ondervonden Gouda J yoerden Augustus 1884 Uetrouwd Joh J M THIER EN I Marie E H van DIJK 1 die mede namens wederzjjdsche miliën bedanken voor de vele bewgzen van belangstjelling bjj hun Huweljjk ondervonden Gouda 19 Augustus 1884 Heden overleed na een kort doch smartelijk Igdet onze jongste lieveling GERARDUS HENDRIKÜS in den aanvalligen leeftjjd van zes jaren J C MENGE J H MENGE VAN Dam Gouda 17 Aug 1884 Algemeene et bijzondere hnniagevitM Wordt GEVRAAGD een fatsoenlp üiMBiiüiiiirie Adres WACHTELSTRAAÏ 223 GEVRAAGD tegen 15 SEPT a s twee scmeubeleerde Kajiiers met KOST voor twee Heeren Ij b b h h Brieven franco met prijsopgave onder letterff A Z bij den Boekhandelaar H G ÈDAUW Jb alhier i VEHLOSliS een DAMES 4 R M B A D Verzoeke tegen beloontog terug te bezorgen aan het Bureau dezer Ol rant Mejuffrouw HÜBER GROENEWEG vraagt voor dadelflk van s morgens 8 j 12 nnr een KUTDERMEIS JE Er wordt GEVRAAGD eene R C EEUEEMEID tegen goed LooUy genegen ook huiswerk te verrichten Adres franco brieven onder No 1010 aan het Bureau dezer Courant Glewyzigde Zomerdienst aanvangende Woensdag 20 Aug STOOUBOOT EOEEISS vertrek van OUDERKERK dagelijks behalvi Donderdag s morgens 7 30 uur s middags 12 30 uuren savonds 5 uur Vertrek van GOUDA dageljjks behalve Donderdag s morgens 10 uur s namiddags 3 uur en s avonds 6 30 uur DONDERDAGS vertrek van OUDERKERK s morgens 8 uur en s namiddags 12 30 nnr Vertrek van GOUDA s morgens 11 uur en s namiddags 2 uur De Firma C NEDERVEEN BoekhandelarenBoekbinders te tBoech beveelt hare gunstig bekende beleefdelijk aan Agenten voor Gouda en Omstreken de Heeren A KOK Co Boekhandelaren te Gouda bij wie Modellen ter bezichtiging zijn gesteld en nadere informatien in te winnen Instrument van de l rang R ker Instrument zag men nooit in Nederland fonkel nieuw Pracht Exemplaar PIAINO prachtvolle rjjke inhoud kolossale s er J MH i lAi 1 V bouworde bfl stek schoon van TOON wordt met cei ficaat van echtheid en deugdelijke schriftel gna antie voor 6 jaren en kist door fina cieële redenen TE KOOP geboden voordes prjjs van 470 Magazijnaprfls minsi + 650 Het kostbaar Instrument IenI de Salon stijl Locis XVI extra rjjk afgewerl een meesterstuk van boi worde zal nu te zich tigen zijn 2 dag n j Il tcl de Zalm IHiif kt te Goud Eene otïde flANQ wilmenovememi Lei em veraekeiiiie oi ric i riM829 i2 o0ö Qmé M aatschapp lii k E a iJjjj al n teL BleekeTfinM Zich te vervoegen roor prospectussen bg dep Hpo i den Heer W C WE RN IjR 199 AGENTEN gevrai gd j i nnn li BADIKALE GLNEZINQ deaverkiczend orat llUuLKillM overecnge omeu voor een bepaaldo pr j bc taalbaar ua nntziofi Daartoe ziju 20 kamers ttr beschikking der patiënten gesteld Vt AKKShOEKS lierlmeeslrr tan breuken Gboehplaats 36 te ARTWtNfXN NEÜERRTJN CH van J B M E E N E N te Emmerich a d Rijn Door Heeren leeraren in de landbouwkunde alsmede door mannen van het vak wordt mgn Stremsel als zijnde het beste en ietgoedkoop te dat tot hiertoe gemaakt is vooral om ziJne zoo krachtige en immer gelijkmatige werking ten zeerste aanbevolen Goedgekeurd door d Heeren Dr FRIJTAG Prolessor aan de Landbouwkundige Academie te Poppehdorj en ADOLF MAIJBR Directeur aan het Rjjksproefstation te Wageningen Prgs van 1 Ltr flesch ƒ 1 10 0 60 KAASKZEUMSEL en BOIEEKLEURSEL van uitmuntend goede kwaliteit Verkrijgbaar by de Heeren J BOERS en J C ZELDENRIJK te Gouda A PRINS te Zevenhuizen en H van W IX ia Zegwaard aili A LARUCHE van KRAEPELIEK HOLN Opwekkend versterkend koorUverdrijvend IJzerhovdehde Qtttna Laroche by bioi darnioede flc Ill lleBBclien lui f 1 90 en ƒ I Benig depót voor Gouda en Omstreken bij den Heer C THIM Apoth te Gouda AÜVEBTE TlEi in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelijk opgezondendoorden Boekhandelaar A BRINKMAN te Gow i Snelpersdruk van A Bkinkman te Gouda BINUE NLAND GOUDA ïTAujtusta 1884 De Goodache iugeuteutn hebben zeker n el genoegen kittiDU geuomen aa het raodibealuil lo ooi TOhg nr f medegedeeld wjsrby un GedeputeerdeStaten deier proriocle tal irordea iu OTenreginggegeten w bezoldiging van den OemeeoteMcretariate Tethoo iJen J Wa eo de redeiJHi rag dit bealait toeeledig in ket bgtonder ala wlylt van aardeering jrgena den ttgei tfoofdigen iiti aris tal bet algemeene aympathie nude t by lAe ifwery daar Hr D N Brouirer gedurende d 7 Jaa4 dat htj tyne betrekking in oni ttiddefi biekMedi j oh opdencheidde door eene toewydinji aan jlde Gadieente en een behartiging harer belangen die Jeu wie rdeering iverdienen De l tttrelkfig vut Gefpeeote aeorelaria ia een der I gevichligate ii h m dü eenigaiip op de hoogte ia icB weet I hoeifeeli etj af hiWt roor een gotdeu gang ran laïeiL n emJ mSm die betrekking ia toerertnuird fgaariie Je midienatea ina Ür ronwerjegens oste gemnnU erjiintien en hopen dat Gedeputeerde Staten lidi twen kuaneii rereenigen met het bctluit eu tegeit t ramen iftCn den weni h ran Oouda i gemeenteratd die roll pmen gedeeld irordt I door Gouda a burgenj I i f De iu oua rofig nr vermelde Miisire ran den Miniater ran Binuenlandsohe ukeu luidt aldua a erarenbage i Aagoaloa 1884 De Ie kluH der binnen uwe gaineente gerealigde Bjjka hoogere burgerschool lal by den aanrug ran den curaut 1884 86 ten minate 3S laaUsfn MUeu aaronder 7 meiqea Splilaing dier klaaae iToidl daardoor noodtakelqk Ofsohoon ik in het algemeen geen beiwaar heb tegen de toelating rau rrouwelyke leerlingen tot de Maen aan de hoogere burgerscholen mag daarin m i niet rerder orden gegaan dan met de belangen ran het onder ija of met die der aohatkist bestaanbaar ia De splitsing der Ie klaaae berokkent aan de betrokken leeraren ekelyks eene rsrmeerdering ran 31 lesuren hetgeen berekend tegen ƒ 7S per letanr s weeks roor den cunus 1884 85 een bedrag ran 2400 uitmaakt Billijkerwyie komt dete uitgaaf ten laaie usrer gemeente want ly ia geheel onafhankelijk ran de In Angustus 1888 tot stand gekomen regeling ran de eerale bydrage uwer gemeente in de meerdeie koaten die het gerolg lyn ran de uitbreiding der Ryksaohool ras 3 tot eene met 5 jarigen curans Gaarne tal ik apoedig rernemen of het middelbaar oaderwya aan meiajea U dete geldelyke opoffering waard is too neen dan tal ik mg rerplioht zien te beginnen met de coraue 1884 86 de rergunning tot bare toelating in te trekken Die toelating mag tooh geen nadeeligen inrioed uitoefenen op het ouderwya eu dit zou het geval tyn indien eene klaaae ran ten minste 33 leerlingen niet getplilst werd De Minister ran Binnenlandsohe Zaken HEEMSKERK Burg en VVeth dienden naar aanleiding daarran b j den Baad bet rolgende rapport in Gouda 14 Angnatus 1884 De inhoud der miasire ran Z £ den Minister ran Binnenlandsohe taken heeft op ons eenen pijnlijken indruk gemaakt en wjj twyfelen niet of het tal met U ereneeua het geral tyn Het besluit om ook rrouwelyke leerlingen op de Hoogere Burgerschool toetelaten werd indertyd door den Minister genomen tonder dat uwe rergadering of ons coUegie daarover geraadpleegd of daarin gekend werd Wel rernamen wy ran ter zijde dat door eenige ingezetenen deter gemeente pogingen werden gedaan om die toelating te rerkrggen doch het besluit des Ministers waarby de weiiscb dier ingetelenen werd rervuld was roor het Gemeentebesiiinr en bedriegen wy ons niet ook voor de Commissie ran Toetioht op het Middelbaar onderwya eene rerratsing De rergunning om op de door de gemeente gesubsidieerde Kyks Hoogere Burger 4 ƒ school ook meisjes toetelaten werd dus gegeren tonder dat het gemeentebestuur daarom gevraagd bad ja tooala wg boren leeds leiden zonder eenige roorkeunis ran dat Brstnar Thans nu teogerolge der Ikrieende rergunning de kosten der school eenige litbreiding moeten ondergaan atelt de Minister o b de rraag of wy genegen tyn ons roor het midHrlbaar bnderwijs aan meisjes op de Hoogere Burgeiiehaol roor jongens geldelyke opofferingen te getrolsteo De Minister wenscht dal de gemeente roor jtra Volgenden cursus eene bydrage geeft ran 2400 welke bydrage in bel rolgeude jaar wanneer waarsehynlijk ook de tweede klfsse zal moeteu worden gesplitst rermoedeiyk fal i moeten worden rerboogd en tal tioh rerllliaht tien om ifdirn de gemeente de bijdrage nien rerl ni de rei nning tot toelating ran meiajea in e trekken Öas kbipl het voor dat de Oemeente die jaarlgks roor de Rijksacbool reeds ƒ 6Ï70 uitgeeft uiet kan treden in een rooratel om nog meer te geren en wel r r het middelbaar onderwija dat op eene school roor jongens aso mesjes altyd niet dan onrolkomèn kan warden rentrekt Ware het anders bood bg roorbefld de Regeariig aan ran hare tijde afietien r n de aubaidie der QsBeeale ten behoere der hoogere bnrgerachool met verplichting ran onzen kant om eene hoogere bnrgfitchool roor meisjes opierichlen en in stand t haa4tn dit ton eene taak tyn der orerwegÏDg tan volle ford Doch de opoffering die nu ran de OemamU rerlangd wordt achten wj niet gerechtraardigd Ia onze opratting ran bel sArÜren det Miaiateit juist dan zal de intrekking der vergunning ten gerolge hebben dat de rrouwelgke l rlingea die thaaa in verschillende klaaaen d Hédgere Bovgenehool betoeken daarop ka aen Uqvea Voor ben eobler wier dochters nog moeten worden toegelaten tal die intrekking eene zeer groote teleurstelling tijn Wij meenen daarom u te nsoeten mededeelen dat wy ons voorstellen namens uwe vergadering den Minister in orerweging te geren om aaugetien de gemeente de bedoelde bydrage niet kan rerleeneo too bet eenigatins mogelyk is af te tien ran tyn voornemen tot intrekking der rergunning betrekkelijk de toelating ran meisjes op de Ryks Hoogere Burgerschool alhier De gemeenteraad heeft daarop tooals onze leters weten besloten Ie handelen orereenkomstig het adriea ran Burg en Weth De Algemeene vergadering ran den Nederlandschen Schaakbond tal op Maandag 26 Aug plaats hebben boren hel Koffiehuis it Harmonie op de Markt alhier en na afloop der rergadering tal een schaakwedstrijd worden grhouden die naar wy vernemen voor de liefhebbers van dat spel teer belangryk ui tyn wyl de bette spelen uit out land er aan tullen deelnemen Ook tal bij genoegtame deelneming een tweede klasse tornooi worden gehouden alleen voor die spelers die bjj vorige wedstrijden nimmer een prijs hebben gewonnen Zijn ome berichten juisi dan tal Gouda in beide klassen vertegenwoordigd worden Bg kon besl is H Le Coultre benoemd tot burgemeester der gem Boskoop Mejuffrouw Henriette ran Cieveld heeft met sncces haar examen als Godsdienst hulpooderwijieres afgelegd te Amaterdam Op Dinsdag den 9 deter is alhier aangehouden en den volgenden dag naar het huis ran arrest te Rotterdam getransporteerd rrouw Theodora Siebenheller die rau een schipper uit Leiden de H ter wyl deze tich met haar had begeren in den tuin der danstaal ran A Kok in de Roozecdaal alhier een bankje van ƒ 100 uit tyn portefeuille had gestolen he een zg later heeft weggeworpen omdat tg begreep dat men baar ran dien diefstal rerdacht hield en dreigde de politie te waarschuwen LI Zaterdag is te Noordeloos door de politie aangehouden eu geraukelijk uaar Goriuohem gebracht tekere Arie R oud ongereer 40 jaren rroeger kaaf kooper te Groot Ammers Door zijne losbandige leefwyte tot armoede rerrallen trachtte hij sedert lang door bedelen in lijn onderhond ie roorzien en maakte tich een en andermaal aan oplichterij schuldig Thans gaf hij roor schipper te zyn en tyne schuit rerloren te hebben Liefdegiften moesten hem weder aan eene nieuwe helpen In de zitting der Botterdamsche Arr Rechtbank ran Dinsdagmorgen stonden o a terecht Th r d S P r J en A H werklieden te Sohoolihareo bekl ran het inslaan ran ritten bij den kakker Verdonk aldaar Verdonk had den tapper Lensde roorgeaproken in wiens herberg iu de maand Juni een man rermoord was geworden de rolksopinie wees den tapper als de bedrijrer aan toodat deze Schooohoreu beeft moeten rerlaten lalryke volkaoploopen waren daarvan het gevolg eu ook deze rechtstaak Eisch roor den le bekl 3 maanden ger eenz en roor den 2n en Sn bekl 1 maand ger cell benereoa ƒ 26 boete roor iedereu beklaagde Mr Tels Jr als rerdediger roor den lo bekl optredende concludeerde tot vrijspraak voor zyn cliënt op grond dal bet ten laste gelegde niet wettig beweten waa J F S schipper te Willige Langerak bekl van het inslaan van ruiten te Schoonhoven bij den tapper Lensde Eisch 16 dagen ger eent en ƒ 26 boete In borcDat zaken orer 8 dagen uitspraak Men deelt mede dat Z M de Koning waarschijnlijk het nieuwe littiogjaar der Staten Generaal niet peraoonlyk tal openea Prtlti t critiek over ont land Wy verlieten Holland tegt het Engeltehe blad Oood Wordt met meer weeriin tegenorer de bewoners ran dat land dan wij ooil roor de inwoners ran eenig ander land dat wy bezocnten koesterden wy hebben geene enkele berinnering aan een rrieodelijk woord of eeoe vriendelijke bejegening die er ons te beurt rcelen maar rerkregen omtreut allen waarmede wij in aanraking kwamen slechts een allerocaangenaamsten indruk ran schraapzucht gierigheid tri neht en onbeschaamheid Op de fide jaarlykeche rergadering der Unie Eene school met den bybel tal o a het rolgende roorstel behandeld worden ran het locaal comité te Rotterdam Aangetien de rorige jaarvergadering te kennen heeft gegeren dal de roorstandera ran de scholen met den bijbel het onderteek der overheid naar de bekwaamheid ran hun onderwyters geen roldoenden waarborg achten roor goed onderwys en toen besloten heeft om in deta jaarreigadering de rraag te behandelen op welke wyte hierin ton knunen voorzien worden doet het locaal comité Rotterdam in verband met deze taak hel rolgende rooratel Hel bestuur der Vnie benoeme eene commissie ran 7 leden waaronder een lid ran bet bestuur der linie die terena het roorzittersohap bekleede die een leerplan samenstelle roor de scholen met den bybel in ons land eu in eene uitgewerkte memorie genoemd leerplan toelichte Het rapport der commiasie worde róór 1 Juli 1886 bjj den secretaris der Unie ingediend zoodat bet in de rolgende jaarrergadering een punt ran orerweging kunne uitmaken Te Maastricht is sedert eenige maanden door den beer Ubacha een ook in het buitenland welbekend geoloog een museum geopend dat boofdiakelyk al dalgene beral wat Limburg tot heden op het gebied ran paleontologie oonchyliologie en voorhistorische archeologie heeft opgeleverd Mru riiidt er prarhtige verzamelingen ran Ëchyodormen Ammonieteii koralen orerblijfselen van Maiisasaurussen ent voorts eene oollpctie wapenen eu gereedschappen uit het roorhistoriacbe tgdpetk die uit hertshoorn kietelsteen en brons zgn vervaardigd en alle uit de omstreken ran Maastricht afstammen Merkwaardig rooral is eeue plastische voorsteltiDg van de geologische doorsnede van Zmd Limburg waarop