Goudsche Courant, woensdag 27 augustus 1884

J Laatsie Week van Uitverkoop bij L SCHENK Hoogstaat HAAST U DUS T Goedewaagen en Zonen a OTJID MARKT naast DE WAAG verstrekken gelden op effecten voor bedragen onder ƒ 1000 a 4 f jaars daarboven tot den prolongatiekoera volgens Amsterd rasche beursvoorwaarden nemen gelden a deposito 3V s jaars voorbedragen onder 1000 voor minstens 2 dagen daarboven 8 nemen gelden a deposito tegen onderpand in rnss fondsen a 3 o 3 jaars belasten zich met het koopen en rerkoopen van effecten tegen een provisie ook voor loten van Vs o 00 fondsen boven de 30 1884 Woensdag 27 Augustus N 3123 GOUDSCHE COURANT i ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Belangrijke HoTitveiling te ROTTERDAM op WOENSDAG den 27 AUGUSTUS 1884 des namiddags ten la j ureinCafé Fritschij aan de Overzjjde van de Maas van Petersburger Croonstadsche Zweedsche Riga Memel Wijburger Vuren en irenen Delen en Platen Amerikaansohe Delen Lange Boomsparren Marva Sparren Geschaafde en Geploegde Delen Juffers Sparhouten Eiken Ribben enz Circa 40 000 stuks Delen worden weder coulant opgeruimd Notitiën zijn te bekomen ten kantore van den Deürw J C LACH Geldersche K ade No 1 Rotterdam V 7a onder 30 wisselen coupons boven de Amsterdamscbe beursnoteeriug zonder bijberekening van provisie als pr Oostenr coup 0 05 j pr frs 100 0 20 pond sterling russ roebel 0 01 11 80 0 36 am loUar O Ol Inkasseeren zonder kosten wissels z g handelspapier op Amsterdam en Rotterdam De inzending van adverteatlön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Medicinal Tokayer Door directen inkoop uit de kelders van den Wijnbergeigenaar EfH Stein te Erdo Beuye bg Tokay Hongarije ben ik instaat den door de grootste autoriteiten scheikundig onderzochten gegarendeera echten TokayerW Jn tegen billökeprgzeu te verkoopen I De ontledingen van de eerste autoriteiten alsmede proeven zjjn bij my te ontbieden Gouda M PEETERS Jz Rijks Hoog re Burgerscliool met 5 jar c te GOUDA De LAATSTE INSCHRIJVING voor het Schooljaar 18841885 heeft plaats op VRIJDAG 29 AUG e k des voormiddags 10 12 uren in het Schoolgebouw Het OPENBARE TOELATINGSEXAMEN en de HEREXAMENS worden 1 en 2 SEPT te 9 uren s morgens afgenomen De ondergeteekendé bijjft intusschen bereid tot het geven van nadere inlichtingen De Directeur D W JULIUS Gouda 14 Augustus 1884 FabriektmeHi J SWIT2EE Az in SIGAREN Karnemelkslbot R 273 De ondergeteekendé maakt hare Stadgenooten bekend dat zij ZONDAG en MAANDAG voor het laatst zal bakken En bedankt tevens voor de gunst die zjj dien tiJd genoten heeft Wed P C PINKSE Het BESTUUR van den polder het Beöersche I is voornemens publiek AAN TE BESTEDEN het inbrengen van een Bovenslag balk en Sluitdeur met daarmede in verband staande werken overeenkomstig het Beétek dat van af den 25 e nn yr Jf 8K 1 Heer G STOPPELENBURG in het Beijersche onde de Gemeente Stohaijk Namens hel Bestuur e Voorzifter G BURGER TE HVVR met primo SEPTEMBER een net GEMEUBELEERDE VOORKAMER Te bevragen bg den Boekhandelaar H C EDAUW Jr alhier S ielpersdruk vau A Brinkman te Gouiia Openbare Vrijwillige Verkooping IDE T WBE SOUWUANSWONIIEN gef Nrs 430 en 431 met 47 HECTAREN Wei en Hooiland en aanbehooren staande en gelegen onder de gemeente BERGAMBACHT in Benedenberg op Vrijdag den 5 September 1884 des morgens ten 10 ure ten huize van B BEZEMER op het dorp te Bergambacht ten overstaan van den Notaris J P MAHLSTEDE aldaar Te aanvaarden de Woningen en a m hoong heden met den 1 Mei 1885 en de Landerjjen 1 Januari 1885 In het breede omschreven in veilingboekjes die te verkrijgen zjjn ten kantore van den No taris OTfTVANOEJÜ een nieuwe surteering DAMES en KINDERHEIIDE OITDEEUJTJES DAMES PANTALOITS OVEEHEMDEN ea ITACHTÏÏSMDEIT ook naar MAAT geleverd Alle deze ARTIKELEN zgn goed van coupe onberispelijk afaewerkt en zeer voordeelig in prgs TRICOT ONDERGOEDEREN voor Mannen Vrouvfen en Kinderen SCHEi K en Z001 Mej BAHLMANN verlangt tegen NOVEMBER eene R C KEUKEiXMEID tevens huiswerk kunnende verrichten De SCHUTTERSRAAD der dd Schutterg te Gmida zal onder nadere goedkeuring van Burgemeester en Wethouders dier gemeente op DINSDAG den 9 SEPTEMBER 18a4 des namiddags ten twee ure in het openbaar bij inschrijving aanbesteden de levering van 30 SCHUTTEKSJASSEN en 35 PANTALONS 30 SCHACOTS 80 paren SCHOUDERPAS SANTEN en 60 HALSDASSEN De voorwaarden van aanbesteding zullenvan Woensdag 3 September tot Zaterdag 6 September 1884 van des morgens 10 12 ureer lezing liggen bij den Concierge in hetgebouw Arti Lugi op de Markt te Gouda alwaar de iuschrijvingsbiljetten op den dag der aanbesteding vóór des namiddags half twee nre moeten worden ingeleverd i De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per dne maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 28 AuisnatUB 1884 De Milliner van BiDiienUndtche Zaken beeft thqni biykeua aohterat ande ailvrrtenlie bi aloten dat geen nieuwe Trouwelyke lierliugeu meer tol de Hoogere Burgericbool alhier worden toegelaten Zij die daarop tbaus i n kunnen daarop buane ttudlen vooriietteii Men venoekt oni mrde te deelen dat aan de XlVe Openbare Uitvoering van bet Nedcrl Gymnas tiekVerbond die op Zondag 7 Sept a s m bet Mnlieteld te Hage gehouden zal worden 10 turners der Gymnaatiek Vereenigiiig lExeltior alhier zullen deelnemen De heer L A Molyn Preildenf ia beuoemd tot oflioieelen vertegenwoordiger Tol lid van ten genieriilMwd Hekendorp is getoten de heer G van Dam Herhaaldelqk werden in den laalaten tijd te Sohoonhoven vooral legen den avond verzilverde centen en halve centen voor kwartgnldeoa en dubbeltjes in betaling gegeven Zaterdag ochtend ia by den landbouwer k Benschop in den polder Prins Alexander te Nieuwerkerk a d IJael eene hooischelf verbrand waaraobyulijk tengevolge van broeien Het mocht gelukken dooi de gunstige richling van den wind door de flinke werking der apuit no 1 van hel dorp en door de goede ordera van den burgemeester de woning te vrg waren De gemeente Ammerstol heeft een groot verlies geleden door bet overlyden van den beer Harmen de Jong lid van den gemeenteraad en boofdmaa der egetizalmviaacber j aldaar Men leeat in bel Haagsche Dagblad Het gi rek aan werk is algemeen in de Nederlandaohe groote fabrieken Ala zomerveraahi nael kwam dat feit nog niet dikiverf voor Ook bier ter atede doet zich de ongelukkige invloed van dien stilstand in zaken uiet weinig gevoelen Zyn wij wel ingelicht dan lou relfa de firma L J Entboven en Co welke er oveiigena niet licht toe orergaal maatregelen van beiuiniging tegenorer baar personeel te nemen er toe besloten hebben beperking van werkdajen en werktgd iu te voeren Voor honderden getinneu moet dii een groote tamp warden geiibemd Omtrent vrouw Van der Linden de Leidsohe giftmengaler die nog steeds preventief gevangen zit meldt de N Or Ci het volgende Het sobym door de instructie vast te staan dat 27 peraoneu door vrouw Van der Linden zgn vermoord maar van niet minder dan 57 anderen ia Oo goed als bewezen dat ie onder gelyko omatandighedeii met baar in anniWking geweest lynde ouverwaohls zijn overleden terwgl ten opiicbte van nog circa 20 uilere ernatige vermoedena zgn gerezen dat ook dezen dour haar toedoen zgn gedood Nielirgeuataande de slechte oiilvaiigst in de vorige eek Ie Dordrecht aan de sociaal deinooralisohe colpoiteurs bereid arriveerden weer eeiiigeu van deze j beereo Zaterdag avond met den trein uit Kotterdam en begotiueii met luide stemmee bun blad ieojif eoor Jllen in de voornaamste stralen rond te venten In den beginne scheen alle rustig te zullen blijven en sloeg het wandelend publiek niet reel aebt op hun geschreeuw doch langzamerhand vormden zich dreigende groepen eu werd de menschenmassa die vooral des Zalerdags avonds tairgk is steeds grooter en grooter Spoedig ging men tot dadclijkheden over eu van allé kanten drong het volk op de verkoopers toe om hun de bladen sit de handen te rakken terwijl dii vergezeld ging van liefelijke sobeldwoorden Liederen werden er jtezongeo bel bekende kop hof hop enz klonk door de straten en de toestand van de aocialislen werd hachelgk De s raten zagen zwart vau de meuaoben en ten einde raad namen eenige der verkoopers de toevineht in ren tapperij maar ook hieruit werden zg verdreven Gelukkig kwam op dal oogenblik een it tfce politiemacbl tusschenbeide en na veel moeite j rlnkte het de politieagenten twee der veikoapefs te besoftennen en onder bet voortdurend gejouw en geaèbeld der talrijke menigte naar hel poliliebureel te brengen De anderen badden inmiddels een goed heenkomen gezocht Tot laat in den avond bleveu groepjes voor het poliliebureel heen en weer wandelen maar de rust en orde werden verder niet meer gestoord De socialisten zullen uu waarschgnigk wel gaan inzien dat bet ook te Dordrecht vergeefsche moeite is voor hun zaak propaganda te willeu maken £ n ie hopen is tevens dat de goedgezinde burgera lot de overtuiging gebracht worden dat daden van geweld tegen niemand geoorloofd zijn Ken ingezetene uit Dordrecht ia dezer dagen te Rotterdam op bratale wg ze opgelicht Zich per spoor derwaarts begevende had hg aan het station Beurs een besteller genomen eu hem ƒ 50 ter band gesteld om eenige rekeningen te voldoen met verzoek deze na voldaauteekeuing benevens bet overgeschoten geld terug te brengen op een aangewezen plaats Na eenige ureu wachtene bemerkt hij tot zijn grooteo scbrik dat de besteller niet terugkomt Ten einde raad wordt de politie gewaarschuwd en gelukt het deze den besteller op te sporen Deze zegt niets ontvangen ie hebben doch is iu voorloopige hechtenis genomen Eenige personen konaen getuigenis geven dat zg den bewusien besteller met den opgeliohteu beer bebben zien loopen Naar de Anul verneemt zgn wederom een drietal commiaaionuairs iu effecten te Amsterdam die in den laatateu tgd hunne betalingen staakten dezrr dagen naar de cellulaire gevangeni overgebracht Gisteren namiddag tusschen 4 en half 5 ure bracht een hevige knal in het kleine Veentje ie s Hage alwaar eenige luurwerkinakergen gevestigd zgn groote ontsteltenis in den ontrek ie weeg Iu die buurt heeft de vuurwerkmakei 8 eene fabriek an vuurwerk alwaar 3 personen werkzaam zgn uamelgk 2 ongehuwden en een veeriier jarige jonge De knaap was bezig met het bereiden der groudbestanddceleii voor eene hoeveelheid kruii in eene soort an molen Door wrijving van de stoffen schijnt verhitting te zijn ontstaan ulihaua er volgde eene oniploffing zuó hevig en krachtig dat bel werkplaalsje uit elkander sloeg en de drie werklieden naar buiten werden geslingerd overdekt niet brandwonden en belangrgke kwetsuren De twee volwassen knechts ziju onraidilrl ADVSRTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer lO Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle A yertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschijnt Aizoaderlgke Nommers VIJF CENTEN lyk door de zorgen van de politie met een brancard naar het ziekenhuis vervoerd De jongen is op verlangen van zijne moeder voorloopig iu het ouderlijke huis ter verpleging opgenomen maar is nog deozelfden avond eveneens naar het gasthuis overgebracht De twee oudste werklieden verkeeren IU hoogst Oedenkelijken toestand welke niet toeliet hen over het ongeval ie hooren De geduchte knal werd op aanzienlijken afstand geboord en deed met het oog op de ricbling van waar bet geluid kwam aan bet ontploffen van een ketel der gasfabriek denken Le Mmvevtent Géographiqve bevat een artikel van de band van den vroeger te Balobo geatattoneerden kapitein Hanssens die tot de beambten der aasocialion internationale Africaine behoorde waann het volgende omtrent een begrafenis bg een stam der Congo negers voorkomt Zoodra een rgk en aanzienlijk man gestorven is wordt bg over bet geheele Ucbaam gewa 8cbeo t geen hem wellicht nimmer in zijn leven overkwam het gelaat tvordl met fantastische voorstellingen beschilderd en de beenen worden zoo dicht mogelijk tegen het lijf getrokken opdat de kuieeh zoo boog mogelijk zullen komen te liggen en in die posilie met touwen uit boomschors of eenige inlanilsche vezelstof vervaardigd vastgebonden Hierna wordt het lijk in de koaibaarate atoffen gebuid die in de nalatenschap van den overledene ie viuden zgn zoodal het er ten slotte als een groot bont pak uiiziet dat even boog als breed is eu waarboten het beschilderde hoofd met wijd geopende oogeu uiikgkl Het lijk wordt op die wgze toegetakeld acht dagen voor e woning van den doode geplaatst en de bewoners van het dorp en der naburige plaatsen voeren er ouder begeleiding van gezang tromgeroffel en geweerschoten dooden danseu bg uit die ulift het opkomen Atv zou een aanvang nemen en vaak eerst laat in den nacht eindigen er wordt bij die geleguuheid tevens veel bier gedronken en de dansers vallen eindelgk van vermoeidheid of uu dronktnschap neder De dauserij duurt totdat de ontbinding zooverre gevorderd is dal zg der omgeving van deu doode veel last veroorzaakt er wordt dan bij de deur der hut een kuil gegraven waarin bet Igk voorzien van al de kleederen waarin bet gewikkeld was en die dienen moeten om den overledene aan gene tijde des grafs de vroegere welvarendheid te verschaffen word geplaatst Op het graf wordt een aanlal vrouwen en slaven van den overledene geslacht dat naar gelang vau macht en rijkdom van den doode grooter of kleiner is opdat hg het in het uieuwe leven aangenaam en gemakkeluk zal hebben Toen Mpoki bet hoofd van bet dorp Manga gestorven was zeiile een inboorling tot Hanssens Mpoki was een arme slokker I Men heeft slechtstwee zgner vrouwen eu twee zgner slaven gedood De hjkeii der vrouwen werden op den bodemvan bet graf gelegd en de doode wcrdt er op geplaatst terwijl de slaven naderhand naar beneden worden geworpeu nadai nieu ben eerst de hoofdenbeeft afgehouwen die bij wgze vnu sieraad op de eenmaal door den gestorvene bewoonde hut worden bevestigd Den 20 Februari dezes jaars verscheen een hoog