Goudsche Courant, zondag 31 augustus 1884

Wat een fortuintje en dat in den laten avond voor onten kleermaker Maar de fortuin zou hem spoedig den rug keereu Nauwelyks had de laatst aangekomene den eeraten kooper bemerkt of hy gaf dezen een malschen oorveeg waarna hy het op een loopen zette By zyu drift om te ontkomen nam fay den jas mede Al heel bly waa ons anijdertji dat de eerste kooper den tweeden nazette vooral daar hij zelf zoo slecht ter been is Als by hem nu maar inhaalt dacht hij Of dit gebeurd is Wy weten het evenmin als de kleermaker want tot nog toe wacht deze te vergeefs op zyu jas en broek of op de koOppenningeu Men zg voor deze keepers op zyn hoede De rivier de Amstel te Amsterdam poseert tegenwoordig als Italiaaosch water I Men vindt daar namelyk een echten Venetiaanschen gondel Het vaart af van het Amatelhotel aar t een naar Italiaansch model gebouwde ligplaats heeft en wordt bediend door twee Italianen die het ranke 12 M lange bootje met groote bekwaamheid stuurden Zij hadden hier geen nauwe kanaaltjes met lastige hoeken door te varen doch zochten nu en dan om hun bedrevenheid te toonen met opzet een ietwat moeilyk vaarwater In hun fraai kleurryk matrozenpak een nationale sjerp um het middel stonden ze op de voor en achterplecht der spitse boot Deze is een waar juweeltje Naar de aanwyzingen van een gast van het Amstelbótel de prinses Pallavicmi werd ze door de bekende gondelbuuwers gebroeders Frasti te Venetië gebouwd Volgens de voorschriften der oude wet die tot keering eener steeds grooler wordende weelde den Venetiëra eenmaal het hebbeu van zwarte gondels gebood is ook deze boot gjeheel donker Alleen kan over het middengedeelte waarin zes zachte zitplaatsen zgn een kleurrijk tentje geplaatst worden wanneer men niet in den zonneschyn wil varen en ook niet de prachtige winterkap noodig heeft door welke het comparlimentje op een kostbaar koelsje begint te gelyken De gondel is in de eerste plaats bestemd voor de gasten van het Amitel iolel doch zal wellicht ook voor anderen verkrijgbaar warden gesteld J De proefnemingen met de uitvinding van Bgsselberghe om gelijktydig over dezelfde draden te telegrapheeren en te telepboneeren zyu volgens bet N V d D niet gelukt Te Priedrichahaven aan het meer van Constant is deser dagen iMt eersie internationale Congres voor de Volapuk taal bijeengekomen Het was opgeroepen door den uitvinder den predikant Martin Schleyer uit Litzelfelden Om een proef te nemen hoever de kennis van andere taal kan strekken om bet Volapnk gemakkelyker aan te leeren geven wy den volgendeo zin Hebt gy een grooteren weldoener onder de menschen dan wij vroeg de by aan den meuaoh vLi labol lenodeli gleti kum bevi uims ka obi afakom meni biem 46 De geheele vloot had 43 stukken geschut Van de zyde der Ghineezeu waren bg het arsenaal aanwezig twee fregatten kruisers drie adviesjachter drie transportiAhepeu eu vier kanonneerbooten die samen 5S atiïkken geachut voerden waaronder er waren van zwaar kaliber die projectielen van 150 kg wierpen Bg deze macht op zichzelve reeda sterker dan die der Franscheii kwamen nog de talryke forten en landbatteryen De bewering dat de overwinning door de Fransche overmacht zeer gemakkelyk werd gemaakt is dus volkomen in atrijd met de waarheid dat zy den admiraal op zoo gering verlies kwam te ataan is slechts te verklaren door de onbekwaamheid der Chineesche artilleristen en de verwarring die bet weigerichte vuur der Franschen veroorzaakte Ttvena wordt het duidelijk dat admiraal Courbet niet over genoeg manschappen kon beschikken om de Chineesche schepen wier vuur tot zwijgen was gebracht te bezetten Er bleef hem dus geen ander middel over dan deze in den grond te baren want het zou dwaasheid zijn geweest een nog bruikbaar schip in de handeu van den vijand te laten De drie overige schepen vau het eskader de pautserscbepeu Bayard Triomphante eu d Etlaing hadden te grooteo diepgang om de rivier op te varen en bleven dus in het Nuorder Kanaal gestationneerd De zending van Wolseley naar Egypte ton ten onrechte worden toegeschreven aan oneenigheid van de militaire autoriteiten over den Nyltooht naar Khartoum veeleer zou dit een bedekt antwoord zijn van Engeland aan de Mogendheden die na bet mislukken der conferentie Engeland meer aaa den tand willen voelen teu opzichte der regeling van de Egyptische zakrn De Daily News deelt iets naders mede van de groote overwinning van Gordon den 12n dezer trachtte de vyand zich meester te maken van Khartoum de aanval duurde tot den 14n toeo trok de vijand terug tengevolge van een flankbeweging van Gordou een groot aantal opstandeiingeu werd gedood waaronder twee hoofden De drie kriters samenkoraat zal nu toch plaata hebben en wel tegen de helft van September in een niet ver van Waracbau gelegen plaats aan de aamenkomst zal ook worden deelgenomen door Biamarck Giera en Kalnoky Hiermee ia de politieke beteekenia van de aamenkomst geconstateerd Natuurlgk geldt het weer de bevestiging van den algemeenen vrede en inderdaad wanneer de drie keizers den vrede bewaren zal elders wel geen oorlog worden gemaakt De toenadering van Frankrijk tot Duitachland moet waarsobynigk daaraau worden toegeschreven dat men de onmugelykbeid heeft ingezien met Rusland taken te doen tegen Duitschland De samenkomst ia ook een atreep door de rekening van Gladatone die t met zijne bnitenlandaohe politiek zoover heeft gebracht dat Engeland in Europa geheel geïsoleerd slaat en in Fgyple in eeu onhoudbare positie verkeert De Belgische Kamer nam zooala wij reedt in ons vorig or mededeelden art 1 a n van de dericale schoolwet waarin wordt gezegd De gemeente kan een of meer bijzondere scholen als gemeenlelyke aannemen De Minister vau Binnenl Zaken Jacobs verklaarde vooraf dat de Regeering eenige der op de wet ingediende araendementen van zeer vreinig beteekenis overnam Met ongeveer even groote meerderheid als art 1 werd aangenomen een amendement van de centrale sectie waarby aan de contrdle vau de permanente commissie onderworpen wordt de beslissing over ieder verzoek van twintig huisvaders die het oprichten of het in stand houden vau een openbare school vragen Art 2 werd vervolgens zonder hoofdelijke stemming aangenomen Op art 3 wareu door Firmez en Thoniasen amendementen voorgesteld Dat van Pirmez maakte het kosteloos openbaar onderwya voor kinderen van onvermogenden verplichtend het werd verworpen Dat van Thoniaaen hetwelk op gelijken voet met de geadopteerde scholen de scholen geplaatst wilde hebben die aan de voorwaarden der adoptie beantwoorden en aan het schooltoezicht zich onderwerpen werd door hem ingetrokken door Doucet opnieuw voorgeeteld maar met 96 tegen 21 stemmen 11 onthielden zich verworpen De strekking vau dit amendement was den behoefligen vader het recht te geven om door de gemeente het onderwys aan een school van tyn Iceuze Ie doen betalen De Minister van Binnenl Zaken bestreed dit amendement dat hem te ver ging De Brusselsche clerioalen maken aanstalten voor de verboden betooging op morgen De burgemeester der hoofdstad heeft aan generaal baron Jolly en vyf indere clerioalen die hem de noodige vergunning kwamen vrogen verklaard dat hg van het gel tijdig houden der twee manifestatièn ditmaal gevaar duchtende voor de openbare rust besloten had de vergunning alleen te geven aan de liberale vereeniging welke haar het eerst gevraagd had Na een langdurige discussie verklaarden de gedelegeerden bun ma op bet bureau van politie gebracht en nog niet afgehaald Een phantaaie Armband een Mea met wit beenen heft een Parapluie een rood kralen Kettinkje met goud eeo Degenstok een blauw gestreept Bnezeroen een Mesje een zilver Ringetje met plaatje waarop eeu Beeldje een Kinderportemonnaie met 2 s cent een Paraplnie een zilveren Vingerhoed eeo Fortemonnaie met cents een Kinderzakje met Zakdoek en Portemonnaie eeu phantasie Armband een goud horlogie Sleuteltje een bloedkoralen Kettinkje met goud een Doek met eenige Kinderkousjes een Pet een Wandelstok een bloedkoralen Kettinkje met goud vier Sleutela eenige enkele Sleutels een rood Oorbelletje een gouden Ring een gouden Medaillon een onderstuk van een gouden Oorbel met roode Steen eeu Portemonnaie met 5 s cent een phantaaie Broche een Kioderportemoonaie met 1 cente een halve gouden Rijder waaraan een oogje ia geaoldcerd een goud Oorbelletje een Parapluie een zilveren Naaldenkoker eu een gouden Ring Burgerlijke Stand GEBOREN 2S Aog SimoD ouden A lau der Klein eo F fiiermiD Pavid ouden E de Joag en F de Weger Hirgarethi Cornelia oodera C lao Goch eo A van der Zgde Coraelis oudera C SchoQten ea G van Riemsbergeo OVERLEDEN 28 Aug J B BoekoaDS 63 j 11 m ONüERTBOüWD 29 Aog S Tak 22 j ea G Mei 19 j de Frankrijker 4S j ea L Nenleboom 33 j Moordrecht GEHUWD F Braooi 23 j te Beea ijk en E Kiiman 81 j Haastrecht OVERLEDEN G Stolwuk 7 ni Zevenhuizen GEBOREN Cornelia Hendriks ouden C van der Ne ot eo H Been Fetronella ooden G H Donker en M D van Bergen OVERLEDEN H J Kraqier 1 m GEHUWD J van Vliet en S Biedemaa ADVERTENTIÉN JAN HENDRIK JANSSE KM MARIA JOHANNA SMITS die ook Damens vrednrzgdseiie familie banhartelgken dank betaigen voor de vele blyken van belangstelling onderrondea Leiden j j I884 Gemerl j Den 25 n Angastus overleed te Haarlem ten hnize zijner Grootouders ons jongste Zoontje JOHN PETER WITTE CORN WITTE VAN de VELDE J P VAN DE VELDE Smits 30 Ang 84 In het Holborn Theater te Londen moest de directeur Zaterdagavond mededeelen dat de aangekondigde voorstelling niet kon doorgaan daar hij in geschil geraakt was met de tooneelspelers Naluurlyk waa hij verplicht aan het publiek het geld terug te geven Maar het schgnt dat een goed deel der aanwezigen houders van vrgbiljelten waren en dat er ouder hen een aantal waren die zich niet schaamden ook geld te vragen Daardoor zoo luidt althans eene verklaring was de kas ledig eer allen die recht op teruggave hadden hun geld hadden ontvangen Volgens anderen waren twee personen die een deel van het geld ontvangen hadden niet te vindeu Dit gaf aanleiding tot een wild tooneel het publiek vernielde banken en lampen keerde in de koffiekamer alles onderatboven vocht met de bedienden die het wilden tegenhouden en miahaudelde den directeur op deerlyke wyze eene jonge tooneelspeelster werd by de haren over den vloer gesleept Eerst de komst vau eenige politiedieuaren maakte een einde aan de zaak Buitenlandsch Overzicht Woensdag ia het eerste oificieele bericht van admiraal Courbet ontvangen waarin voor loover het de door de Franache vloot verkregen resultaten betreft het verscheiden dagen vroeger verzonden telegram uit Poo Chouw aan de Times volkomen wordt bevestigd In de lyst der schepen waarmede admiraal Courbet tiju stout waagstuk ondernam komen eenige onjuistheden voor De Fransohe vlootvoogd beschikte over de volgende vaartuigen twee houten fregatten de CMteau Bmaud en de Dugmy Trouin elk met 14 stukken van 19 en 16 cM de adviesjachten T oUa en Partetal de kanonneerbooten Jtpic Lijnx en Vipere en de torpedobooten No 45 en Ook namens mjjne Kinderen breng ik mgn hartelgken dank toe aan allen die bier of elders op eenigerhandewjjze hunne deelneming betuigd hebben in het door mjj geleden treffend verlies W C WERNINK Jr Gouda 28 Aug 1884 Voor de vele en hartelgke bewijzen van deelneming ondervonden bg het overlijden mgner geliefde jongste Dochter Mevr WERNINCK betuig ik bjj deze mede namens mgne Dochters aan Familie Vrienden en Stadgenooten mgnen oprechten dank J VAN LAKERVELD BLANKEN Gouda 30 Aug 1884 De ondergeteekenden betuigen hnnnen harteljjken dank voor de vele blgken van belangstelling ondervonden bjj het overlijden onzer jongste lieveling J C MEN6E J H MENGE VAN Dam Gouda 31 Augustus 1884 edert eeuwen bekend en eTeu lang Terwaarloosd Sedert een paat weken tast fiy den beroemden Rhonegletscher met dynamiet aan De onmetelgke massa s sedert talloose eeuwen opeengestapeld levert het Doodige materiaal Reusachtige blokken worden door de werking van een goed aangelegde en krachtige mijn verbrgield en de laag verricht haar bekende werking Z j effent de wanden en als by tooverslag treden de doorschynende dobbelsteentn in talloose menigte uit de handen der werklieden te voorschijn om oaverwgld de reis te aanvaarden naar hospitaal of keuken naar de ontbijttafel of het dessert in stad eu land waar het brokkelige water overal even nuttig als aangenaam is Voor het Gereohlshof te s Gravenhage stond Woensdag terecht de 20 jarige arbeidster R v B uit Clinge Haar werden twee moedwillige brandstichtingen ten laste gelegd een met eu eeu tonder gevaar voor meuscheulevens Uit het verhoor dat besch ondergang bleek onder welke bijna onverklaarbare omstandigheden beide misdaden werden gepleegd Zy bekende ui volmondig en alsof het de onschuldigste handeling gold dat zy ongeveer eeu jaar geleden met hel meeste genoegen een groote brand had gezien en daardoor haar lust eu verlangen naar brand was opgewekt voornamelyk omdat dan veel mensoheu en vooral jongens van haar leeftijd bijeenkwamen lu bet begin van dit jaar kwam bij haar den wensch op tich dat genoegen eens te verschaffen en vormde ty eu plan tot brandstichting waaraan zy weldra gevolg gaf In den avond van 19 Maart jl wist zy ongemerkt de woning te verlateu der lieden bij wie zij inwooude en begaf zij zich naar het erf van den landbouwer V G te Clinge wiens schuur met aauhoong atalletje zy met door haar medegenomen lucifers zonder de minste aanleiding daartoe aa de achterzijde in brand stak Vervolgens begaf zy zich den volgenden avond naar het erf der wed de B te Clinge alwaar zy ook toen een schuur in de vlammen deed opgaan Beide gebouwen waarin een groote vooraad hooi stroo en andere oogst gereedschappen kippen eu konijnen en in die der wed Je B ook een rund werden met hun inhoud grootendeels door het vuur vernield waardoor aan de eigenaars een vry belangrijke schade werd toegebracht daar het verlorene aleofats laag of in t geheel niet was geassureeerd De besch die na de branden geheel vrijwillige bekentenis van schuld had afgelegd hield vol gelyk zij in de instructie reeds had opgegeven dat ly door audere personen tot brandstichting was aangezet hetgeen echter door getuigen werd weersproken In de instructie was door den rechter commissaris een onderzoek bevolen naar de verstandelijke vermogens der besch waarvan het resultaat was dat de deskundigen die haar van 16 April tot 13 Mei gadesloegen van oordeel waren dat niet de minste stoornis in hare vermogens aanwezig was Zy hadden zelfs eene buitengewone verstaudsontwikkeliug ontdekt en oordeelden baar volkomen verantwoordelijk voor haar daden Adv Gen mr Gregory was van oordeel dal na het rapport der deskundigen alle debat over het bestaan van pyromanie kon worden achterwege gelaten ZEd G A zag in besch een ondeugende meid behebt met eeu groote mate van kwaadwilligheid die om zich eenig genot te verschaffen er met tegen opzag aan anderen aauzieulyke nadeden toe te brengen Ook haar karakter was zeer lakenawaardig getuige baar houding om aan andere menschen ten laste te leggen dat zij haar tot brandstichten haddeu aangezet Adv Gen alleen haar jeugdigen leeflyd als verzachtende omstandigheden aanuemende eischte de veroordeeling van bescb 18 tot maanden eenzame opsluiting De verdediger mr Maolaine Pont die voldoende bewezen achtte dal zijne cliënte de haar ten laste gelegde misdaden had gepleegd trachtte op onderscheidene gronden aan te toonen dat zij tijdens de braodsticlitingen in een abnormalen toestand verkeerde Een meisje van 19 jaren dat tweemaal brand sticht zonder te beseffen de noodlottige gevolgen die daaruit voor haar konden voortvloeien alleen om zich eenige afleiding te bezorgen en uit zucht om met mannelijke individuen in aanraking te komen moet E i tonder twijfel in een vlaag van krankzinnigheid hebben gehandeld Pleiter meende dat wel degelyk aan fyromanie moest gedacht worden Hg oordeelde besch mitsdien niet toerekenbaar en concludeerde tot ontslag van rechtsvervolging Onder Hillegersberg welks bewoners zich nog niet in het oetit van gas of eleotrisch licht mogen verheugen vervoegde tich deter dagen al laat in den avond een persoon aan den winkel van een kleermakerkoopman Hij moest eeu broek hebben Bg het licht van een kaarsje werd een broek uitgezocht en aangepas toen op het telfde oogenblik een under binnenkwam die een jas wenachle te koopen ïifettatie in eeo der vooraledeu te zullen houden Het Journal de Bruxellea zegt dat de burgemeeater waarschynlyk zgn toestemming op laat vau de Loge tal hebben geweigerd en noemt dit eta niet te rechtvaardigen nedrgf van willekeur Het blad roept daarom met aandrang tyn geestverwanten op om morgen te Brussel te komen getooid met de nationale driekleur I N G E Z O N D E N J e strijd tusachen het MectrUche Uisht en de Gatttnduatrle In de laatste jaren ia er ala t ware een geheele ommekeer gekomen op het gebied van verlichting Sedert Edison de wereld verrastte met zijne verbazende uitvindingen ontstond er een paniek in de gaswereld Aotién in gasondernemingen dasilden directiën van gasfabrieken verschrikten ontevreden gasverbraikera juichten gemeentebeaturen gingen weifelen of zy wel nieuwe Conoesaien zouden uitachrgven iu t kort er waa beweging ontataau iu een kring waar men om het zoo eena te noemen was ingedommeld onder de sleur der gewoonte Er was immers voldoende licht eu gemakkelijk in de behandeling en veel beter dun het oude kaars of lamplicht Plotseling veracbgnt er echter een grootere zon die een toekomat voorapelde waarbij alles in het niet moest tiokeu En wet waa het gevolg Wg behoeven hier niet te voorspellen wij zien alleen naar de gevolgen Oasindustrieeleu werden wakker geschud uitvinders op dit gebied scherpten bun vernuft eigenaars van fabrieken gingen hun toestand eena onder de oogen zien en mogelijke verbeteringen voorbereiden eu het gevolg bleef niet uit De Elecirisehe verlichting kreeg eeu zwaren sirg d te strgden Tal van uitvicJingen wedijverden op het terrein der gaaverlichting om licht en meer licht te verspreiden Men alaagde en dat wel met betrekkelijk weinig koiten daar het hier alleen gold verbeteringen aan te brengen aan bealaande toeatanden terwgl de Eleciriciieit nog baan moeat breken Etiiaou bad ook apoedig tal van mededingers en Is resultaat van een en ander werd het groote publiek met licht overstroomd en wij werden verwend Wie onzer kan tich voorstellen dat men met kaarslicht tevreden kan tgu En toch op deze industrie zoowel als op de olie en peiroleumverliobting bleef de Eleotrioiteit niet ongunstig werken getuige de toenemende bloei der in uwe gemeente beslaande StearineKaarsenfabriek en tal van andere ondernemingen ook in Patent K lie en Petroleum zaken De vraag naar licht ontstond meer en meer eu het is voor de hand dat eeu beslaande gasfabriek niet andera had te doen dan te zorgen dal er goed licht en veel licht voor zoo min mogelijk geld te bekomen waa Het ia een feit dat op heden de Oaaindoatrie een tware concurrent ia voor de Eleciriciieit In Londen beatonden voor eeuigen gd tal van conceasien Van deze tyn er nu nog aleohla acAt in werking en van deze acht tullen er wéér tij komen te vervallen op 16 October a a tenzy eeu verlenging tal blyken gewenacht te zgn Alleen in het laalate jaar zyn er 28 contracten ingetrokken Hier te lande zien wg de Electr verlichting meer Is reclame dan ala artikel van behoefte verschguen Indien ergens noodig dan ia het zeker aan een SpoorwegStation eu wat zagen wg te Haarlem aan de HoU IJz Spoorweg maatachappij nadat dit alatioo een tgd lang eleotrisch werd verlicht ia de gaa daar weör in de plaats getreden om welke redenen is onbekend Het feit alleen vermelden wy Bg de steeds groeiende behoefte aan gas is het altoo een practische gedachte van Heeren GasDi recteuren hunne afnemers op de hoogte te stellen wat r alzoo met gas geschieden kan en het ia dan ook met blgdschap dat wg de gedachte van den haer de Vries Robbé te Gouda vernamen om op leer bescheiden schaal aan Gouda a ingezetenen eene gelegenheid te openen lot bezichtiging en beoordeeling van eenige nieuwe artikelen op bet Gasgebied Toen genoemde heer dan ook owte medewerking inriep aartelden wg niet om die toe Ie zeggen en hopen wy by de opening van deze kleine expositie begin van September a a U de diverse toestellen uit te leggen de voor en nadeelen aan t gebruik verbonden mede te deelen in het vertrouwen daarmede san de roeping van ons Bureau ter bevordering van de gasiudusirie Ie voldoen A VAN DER ELST Bz Amsterdam Specialiteit in 18 Aug 84 Verliohting en Verwarmingstoetlellen Gevonden voorwerpen iu de laotale drie maanden TENTOONSTELLING De DIRECTIE der GASFABRIEK alhier is voornemens om van 8 tot 13 Sept a s eene beknopte TENTOONSTELLING te houden in de Zaal Nut en Veemaak op de Oosthaven alhier bestaande uit in werking gebrachte aASTOESTELLEir zooals KOOK BRAAD en GASKA6 CHELS STRIJKen SOLDEERCOMFOREN KOFFIJBRANDER BADTOESTELLEN de Nieuwste soort BRANDERS enz H H Gasverbruikers en verdere belangstellenden worden tot een bezoek daarvan uitgenoodigd De Directeur J DE VRIES ROBBÉ Heeren Kleeding Magazijn A 54 Markt A 54 immm of maat De prijzen aijn niet hooger dan van goede Confeetieldeedlng J HOOGENBOOM De Notaris H J F HEIJMAN gevestigd te Haastrecht zal te Moordrecht op WOENSDAG 10 SEPTEMBER 1884 des voorm om 11 ure ten herberge van de Wed den BRABER Veilen en Verkoopen EEN HECHT EN STERK If genaamd TROMPLUST bevattende 4 BBNEDENKAMERS allen behangen en van stookplaatsen voorzien 2 BOVENKAMERS 2 KEUKENS met REGEN WATERPOMP waterdichte KELDER STALLING beschoten ZOLDER grooten TUIN beplant met fijne VRÜCHTBOOMEN en in den Tuin staande Koepel alleraangenaamst gelegen op het dorp Moordrecht alles kadastraal groot 10 Aren 49 Centiaren Dadelijk te aanvaarden Betaaldag der kooppenningen 1 November 1884 EEN fatsoenlijk zag zich gaarne geplaatst met NOVEMBER in een klein gezin als TWEEDE MEID daar geen Naaien vereischt wordt wel opdoen der Drooge Wasch Protestantsche Godsdienst Adres franco brieven onder No 1013 aan het Bureau dezer Courant Puike Westlandsche Druiven en Mandens Zand Aardappelen levert STEFAN OS de BRUIN te Gramanrfa Westland tot billijke prijzen