Goudsche Courant, zondag 31 augustus 1884

1884 Woensdag 3 September i 3126 eene eerste bezending DEMÏ SAISOIVS voor Hoeren Jonge Heeren en Kinderen CtliOOTE El ELEGANTE KEUZE voor Heeren van ƒ 9 11 14 17 19 21 24 27 30 32 36 voor Jongeheeren van ƒ 6 8 10 12 14 16 18 voor Kinderen van f 3 50 5 7 9 ECHTE AMEEIZAAITSCHE WATERPROOF UANTELJASSEN ONBOOBSEINQEAAE 70011 BE 2WAAESTE BESEN GOUDSCHE COURANT iSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Afzoaderlflke Nommers VLIF CENTEN De inzending van advertentiën kan geschieden tot óir uur des namiddags van den dag der uitgave M Gisteren is de tweedaagsche schietwedstrijd begonnen nitgrscbreveo door de Weerbaarheids Vereeniging Bargerplicht en de Officieieu Sohietvereenigiug De aiulag kan nog met bektnd gemaakt worden alleen zij vermeld dat op d vrge baan 71 kaarten verkocht zijn en niettegenstaande het minder gunstige weder werden op 2 kaarten 33 ponten geschoten op 2 kaarten 32 p op 1 kaart 31 p en op 3 kaarten i lan dat men door verdeeldheid zon onmogelgk maken voor Mannen Vrouwen en Kinderen Specialiteit in Flanellen D HOOGENBOOM Advertentiën in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gok Snelpersdruk van A Bkinkman te Gouda GOUDA Opg ericli t ISSS Markt 62 Lange Groenendaal L 14 1de Vletter Lange Groenendaal I 14 IN QAEEN EAND SAJETTEN EN M AETIEELEN Bericht de ontvangst van de nieuwe ZLIVEllE FKAJ SCHE WlJiNEN De bekende BORDEAOX h f 27 per 48 Flesschei met accijns franco huis geheel Nederland ook per proefflesch kwart ea half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesschen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot van Welien s Boonekamp Elixter EDITIOF PETEES De Boekbandelaars J van BENTUM ZOjDN hebben steeds hiervan de voornaamste nummers voor piano en ang voorbanden en leveren in den kortst mogelgken tyd bestellingen hierop De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat h Voor de Provinciën Op alle plaatsen in Nederland worden flinkeAgenten voor den rerkoop van Effecten en PreinieloteD tcRen maandelykache betalingen gevraagd Buime protisie en b j suooea vaat salaris Franco aanbiedingen onder letters O S B aan het Bureau Tan de Heeren NiJOU k van Dithab te Rotterdam DONDERDAG 4 SEPTEMBER as üouDA met zflne Artikelen zal bezoeken en alsdan te spreken of te ontbieden zal zgn bjj den Heer F X HAEDIJZBR Café cVredebest op de Maukt s Haoi Opticikn KATOEi en WOL ONTVAINGEIX Puike Zeeuwsche JANNEN AARDAPPELEN a 30 cent de 5 Kop BLAUWE RASDRUÏVEIV a 50 cent de 5 Ons GERRETSEN Groenendaal LEIDEl i ieuwe Rijn 32 T Goedewaagen en Zonen MARKT naast DU WAAG verstrekken gelden op effecten voor bedragen onder ƒ 1000 a i o J daarboven tot den prolongatiekoers volgens Amsterdamsobe beursvoorwaarden nemen gelden a deposito k3Yj s jaa rs voorbedragen onder ƒ 1000 voor minstens 2 dagen daarboven 8 nemen gelden a deposito tegen onderpand in russ fondsen k 3 jaars belasten zich met bet koopen en verkoopen van effecten tegen een provisie ook voor loten van Vs fondsen boven de 30 j i o onder 30 wisselen coupons boven de Amsterdamsche beursnoteeriug zonder bjj berekening van provisie als pr frs 100 0 20 russ roebel 0 01 am dollar 0 01 pr Oostenr coup 0 05 pond sterling 11 80 0 36 Inkasseeren zonder kosten wissels z g handelspapier op Amsterdam en Rotterdam ir Attentie s v p De ondergeteekende heeft de eer het geachte publiek van öouda en Omstreken haar nieuw ingericht Logement en Koffijhuis osAïwachTiNG tevens Wachtkamer voor de Stoomtram van Gouda op Oudewater gelegen in Stein aan de nieuwe Brug tegenover Haastrecht beleefd aan te bevelen als zjjnde zeer geschikt tot het geven van Partijen Gezelschappen en tot het houden van VERKOOPINGEN VERGADERINGEN etc waartoe de groote ruime Bovenzaal geheel disponibel is Voor eene nette bediening en goede oonsumatie zal de uoodige zorg worden gedragen Wed P van ZIJLL Stein te Reeuviijk 28 Augustus 1884 De uitgave aezerCoarant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave io den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 2 September 1884 In de heden middag gehouden ergadering lan den gemeenteraad die door 14 leden werd bggewoond afweiig aren de hh van Mierop Prince en UDefhamer allen met keunisgering werd de rekening der Srads Librye oter 1883 goedgekeurd Voorts werd op voorsiel van B en W aan de hh 8 en P A Lafeber deu door ben aangerraagden groüd aan de Crabethslraat afgestaan rn wel tegen een priji van ƒ 1 per centiare onder voorwaarde dat daarop binnen 2 jaar worden gebauwd ea foltooid 4 woonhnlten Tot VVethoa er werd herbenoemd de heer J M Noothoven van Goor met 13 st terwgl 1 blanco biljet werd uitgebracht Tot Leden ran de Commissie belast met bet ontwerpen der Verordeningen trgen welker OTcrtrediug straf is bedreigd werden heriieuaemd de hb W J Fortuiju DroogiMver Mr P P P Kist Dr f H G van Iierson en Mr J H van Mierop In deie litting werden medegedeeld 1 Ëeoe missive vsn den lUinister van Binuenlandsche Zaken mededeelende dat de Hoogere Burgerschool alhier tot nadere beschikking oor vrouvelgke leerlingen zal eyn gesloten Aangenomen fOor kennisgeving 2 Ken besloil van Gedeputeerde Staten tot vaststelling der gemeente rekening orer 1383 en ter bericht van ontvangst van datzelfde collegie an de verordening op het zuiver bonden overdekken ofrioleersn van wateringen slooten enz Aangenomen voor kennisgeving De volgende ijiukken kwamen by den Raad in 1 De gemeenle begrootiog voor 1886 Wordt gesteld in handen eeue oomroissir waarin worden benoemd de hh Uemsing Uuggers en Hoefhamer 2 Het rapport der Raadscommissie in wier handen as gesteld de begrooling der dd Schutterij roor 1885 adviseerende tot goedkeuring Ter visie 8 Het rapport der Randscoraniissie in wier handen was gesteld de supplet begrooting voor het Israel Arrobrsiuur verhooging der subsidie voor asnieg der Wjiierleidmg adviseerende de verhoogde suüsiilie nitl toeteslaen Ter visie 4 £ eu adres van de Afd Gouda en Omstreken der vereeniging Het Metalen Kruis aan de gemeente voor het Museum van Oudheden ten geschenke aaiibiedeude bet Vaandel der afdeeliug Wordt onder dankbetuiging aanvaard B Een vooritel van B en W tot wgziglug der gemeeiitebegrooliiig voor 1884 Ter visie 6 Een adres van den heer J van Groos Jzn te Boskoop terzoekeude vergunning lol het maken van een aanirgplaats aan het Jaagpad vóór zgn pakhuis B eu W stellen voor de gevraagde vergunning ie verleeneii Ter visie De raad verleende op verzoek eervol ontslag aan Mfj M n van Araerom als onderwijzeres aan de Ie burgerschool voor meisjes tefien 23 October e k a an de Wed Kramers geb Versluijs als ouder dïeres in de handwerken aan die zelfde schaal Iegfii l Oclober Maai dag middag was het alhier gehouden Schaaklournooi afgeloopeii üe oTerwiniiaar zgn In de eerste Klasse de heeren C Messemaker alhier eerste prgs roet 8 pnnlett C E A Dupré te Rotterdam tweede prijs met 7 s p en L Benima te Wiusoholen derde prijs met S punten In de tweede Klasse behaalden de heeren C Content te Arasterdam en I A Tinholt alhier ieder 5 punt die na een overspel d t el remise eindigde besloten den eetften en tweeden prgs te deelen de derde prijs werd behaald door den heer H J Weunekes te Gouda met 5 punten 30 p Op de vrye vaste baan wajren 12 deelnemers opl I kaart wardea 47 p behaald ka ri 44 p en 3 kaarten 42 p Op de Floberlbaan voor heeren werden 84 kaarten verkocht en werd op 1 kaart 27 p behaald op 3 kaarten 26 p en op 3 kaarten 25 p Het notarieel examen derde gedeelte is o a ook met gunstig gevolg afgelegd door den heer Groenier te Ouderkerk a d Usel Aan het einde der vergaderingen die vanwege het Nederl Boud ter bevordering van Algemeen Stemrecht tegen den 7en September te Amsterdam Rotterdam Groningen Leeuwarden Anihem Zwolle Delfzijl Leiden Zaandam en Apiugadam belegd zgn zal uaar het Orgaan van het oonil meldt de volgende motie worden voorgesteld die dan hetzij tetegrapbisch of per brief aan Regeeriog en Tweede Kamer kan worden bekend gemaakt De vergadering overwegende at bij het tegenwoordige kiesstelsel eeue behoorlijke behartiging van ware volksbelangen met mogelgk is dat ze alleen verkregen kan worden door het geheete Nederlaodscbe volk invloed te geveu op hel Staatsbestuur is van oordeel dat ten spoedigste het algemeen stemrecht bij den Grondwet gewaarborgd moet wo den verleeud De Amsterdammer vestigt nogmaals de aandacht op het verschijnsel dat op het taal eu lelterkui dig congres te Brugge viel waar te nemen dat zich m de Vlaamsche beweging twA richtiiigei voordoen De eene die naar eenheid met het Noorden streeft hetzij ten opzichte van de taal en beschaving alleen helzg in slaat en staatbuishoudkundig opzicht daarenboven De andere die de Nederlnndscbe taal vreest als voertuig van Noord Nederlaiidsche denkbeelden en beschaving en mitsdien het dialect op den voorgrond tracht te schuiven Door vele Belgen worden de dialecten beschouwd als de naluurlgke borativeringen tegen het iudjingeu der Nederlaudsch protestantsohe beschaving Indien echter ile West Vlamen uit dien hoofde huu dialect iu beicherraing nemen doen zij een nulteloos werk De Nederlaudsche taal is de draagster niet slechts van protestaulsche ook van katholieke denkbeelden en beschaving De rooinscbe kt k heeft nergens ter wereld getrouner zonen dan in htt prolestaiilsohe Nederland Daarom gelooft de Amat dat de Noord Nederlandsche katholieke letterkundigen ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verscbjjnt om dezen strijd ouder de het eerst geroepen zijn Vlamen te beslechten Reeds stonden Evers en Brouwers op om deu hartstocht der kampende congresleden te bezweren Zü spraken een woord van verzoening Doch zij kunnen verder gaau hun taak zg het den Zuidelijken aan te toonen dat het Nederlandsoh een neutrale taal is voor elke kleur van beschaving evm geschikt een taal die dus niet met gevaren dreigt Dezen strijd te doen ophouden is een arbeid der moeite waard De Vlaamsohe beweging begint vruchten te dragen üe rechten van het Nederlasdsch worden meer en meer erkend Terwgl aa1b de noordelijke kuststreken van Duitschland deze beweging de opmerkzaamheid tot zich trekt eu sympathie wint treedt men in Zuid Afrika ten krachtigste voor de omwikkeling van het Nederlandsoh ele ment op De teekenen des tijds zijn dus te schoon wat de toekomst schijnt te beloven An da Twnde Kamer zijn twee ontwerpen tot Grondwetsherziening ingediend Het eene van de zg de der Regeering het andere door deu heer van Houten Het ontwerp der Regeering beoogt alleen uit art 198 te lichten de bepaling dat gedurende een Regentschap geene verandering in de Grond wet mag worden gemaakt De verbodsbepaling omtrent verandering in de erfopvolging blijft gehandhaafd doch verliest van hare vroegere kracht omdat ook zfl volgens het Regeeringsvoorstel gedurende het Regentsehap kan worden gewijzigd Het ontwerp van den heer V an Houten heeft veel wijder strejdtiiig Kortelijk volgen hier de wijzigingen welke door deu Groninger afgevaardigde worden gewenscht De eedsdwang wordt opgeheven De verkiezing der Siaten Generaal heeft plaats iu minstens elf districten deze evenals de bepaling wie kiezers zijn ea de regeling van alles wat verder tot het kiesrecht en zijne uitoefening betrekking heeft bij de wet te regelen De eisch van hoogst aangeslagene te zgn vervalt voor de verkiesbaarheid voor de Eerste Kamer De Tweeile Kamer treedt met bij helften maar om de vier jaren in haar geheel af Het verbod dat geestelijken en ininisters lid der Kamer mogen zijn wordt opgeheven Hit voorschrift dat wetsontwerpen in de afdeelicgeu worden overwogin vervalt Voor de onteigening wordt voorschreven betaling vau het dcrtigvoud van hel zuiver jaarlijks voordeel met inachtneming van indirecte schade s Lands legermacht moet alleen toereikend zgn voor de handhaving van de orde in het geheele Ryk hare samenstelling ardt geregeld bij de wet en de Grondswetsbepalingen omtrent de samenstelling van militie eu scbutterg vervallen Artikel 194 wordl gelezen als volgt Het bijzonder onderwijs is vrg Het openbaar onderwgs wordt by de et geregeld Geene scholen mogen uit eeuige openbare kas worden betaald of gesubsidieerd teuzg zg voor alle leerlingen zonder onderscheid van godsdienstige gezindheid toegankelgk zgn het onderwgs er niet dienstbaar worde gemaakt oan de verspreiding of bestrgding van godsdienstige begrippen en de onderwyzers zich bg htt onderwgs onthouden an iets te doen of loe il