Goudsche Courant, woensdag 3 september 1884

1884 N 3127 levert STEFANÜS de BRUIN te Graveaan e Westland tot billijke prgzen GOUDA i September 1384 Morgen ontvangt onze gemeente een bezoek van den Commissaris des Konings in deze provincie M C Fock die des middags ten 12 ure op het Basdhiiis audiëntie zal verleenen De gemeenteraad rergaderde heden in buitengewone zitting naar unieiding van een bjj burg en wetb ingekomen bericht dat de commissaris des Konings in deze Provincie morgen Vrijdag den 6 dezer de gemeente zal bezoeken en bij die gelegenbeid des middags 12 uur audieoiie zal verleenen op bet raadhuis üe Raad besloot dat eene Commissie uit zgn midden den Commissaris des Konings zal gaan oomplimenteereu in welke Commissie do r den Voorzitter benoemd werden de heeren W J Fortugn Droogleever O A Oudijk en Dr F H G van Ilerton Verder werd conform bet voorstel van Burg en Wetb eergisteren ingekomen besloten aan den beer van Groos Jz te Boskoop toe te laan vóór zijn pakhnis aldaar aan het Jaagpad langs de Gouwe itoombooten te doen aanleggen Ëmdelgk werd goedgevonden in de volgende vergadering over te gaau tot de benoeming van eenen vijfden ambtenaar van den bargerlpen stand Op 1 dezer gedaoht de heer Dr W Julius directeur der Rijks Hoogere Burgerschool alhier zgn S5jarige werkzaamheid aU leeraar bij kooger en middelbaar onderwgs Na eerst tg delgk te Deventer aan het Gymnasium werkzaam te zgn geweest aanvaardde de keer Julim n zgne promotie op lo Sept 1859 de betrekking van leeraar aan bet Gymnasium te Zntphen vanwaar hg in 186i naar Ëlburg vertrok om a s Directeur van het Instituut van Kinsbergen op te treden in October 1866 werd hg als Directeur der pas opgerichte Rgks Hoogere Bui gerschool benoemd Sedert bgna 19 jaren kennen onze stadgenooten den heer Julius als een man die hart heeft voor het onderwijs en de inrichting waaraan hij zijn leven gewgd heeft daarenboven is hij op menig ander gebied nuttig werkzaam geweest zoodat wg meencii de tolk te zijn onzer medeburgers als wij den wensch uitspreken dat het den heer Julius moge gegeven ign nog vele jaren met dezelfde opgewektheid en denzflfden ijver zijn arbeid ten nutte der jeugd voort te zetten Het notarieel examen 2 gedeelte is met gunstig gevolg afgelegd door den heer H Luijteu alhier Voor het progymnasium hadden zich na de vacantie sog 2 candidaten voor de 4e klasse aangemeld beide tg n afgewezen De cursus is begonnen met 16 leerlingen waarvan 8 iu de Ie kl 10 in de 2e kl 3 iu de 3e kl 1 in de 4e kl De leerling uit de vorige 4e klasse F Steenmeier is na voldoend examen te Kotterdam tot de de klasse toegelaten Beide leerlingen dezer klasse ziju dus geslaagd op verschillende plaatsen hetgeen bewijst dat eene goede aansluiting met volledige gymnasia aanwezig is Wg wenacben ons Pro Gymnasium geluk met dit eerste succes R VAN Lange Tiendeweg D 00 GOIJDA Lange Tlendeuieg D 60 Alle BOEKElf en TIJDSCHBIITEN worden binnen den kortst mogelijken tijd geleverd recommandeert zich voor Maandag en Dinsdag had aau de rijks hoogere ourgerseliool het jaarljjk ch admissie examen plaats nr hadden zich bij de voorloopige inschrijving ngeraeld 36 leerlingen wnarvan 7 meisjes afvielen lengevolge van het bekende minislerieele besluit jongens trokken zich na het voorloopig onderzoek terwgl 2 zouder examen iu hoogere klassen tplislst werden de 21 jongens die examen deden werd l afKewezeii Toegelaten tot de Ie klasse zgn voor vol ig onderwgs C Bat A W de Boex M van den Bosch J van Deulekom K Schoulen Hoogendiik C J 1 U E Kok J N Koobs P N van Lil I tegen zeer biliyke prijzen Heeft mede voorhanden die soorten van in alle BINNEN en BUITENLAND8CHE COURANTEN worden dadelijk opgezonden waarvoor één afschrift voldoende is maand Janaari eener door Burgemeester en Wethouder te bepalen som vaarroor de Gemeente tioh daarmede belast Art 5 Wanneer Burgemeester en Wethouders de Openbare Geiondbeidscomraissie gehoord de overdekking an wateren in Art X bedoeld of de verfanging door een riool wegens de daaiiu of daardoor afgevoerd wordende stoffen in het belang der openbare geiondbeid noodig achten zyn de eigenaren of rechthebbenden verplicht na ontvangen bevel van Burgemeester en Wethouders dal te doen binnen loodanigeu termgn en op zoodanige wpe als bij dat bevel wordt bepaald De bepalingen vau Att 2 en 3 zijn hierop mede van toepassing Art 6 Aan den Gemeentf Bou meester of die hem op Ust van Burgemeester en Wetl 0uder3 vervangt wordt tot het drijven der Schouw de tast verstrekt om de woningen der ingezetenen huns ondanks binnen te treden met inachtneming der voorschriften van de Wet van 31 Augustus 1853 Siaaltblad no 83 Art 7 Zg wier wateren of riolen bij de schouwen blijken met gezuiverd te zgn zooala in Art 1 is bepaald wordeti gestraft met eene geldboete van ƒ 3 tol ƒ 10 Zij die niet of mei behoorlek voldoen aan het b Art 5 genoemde bevel met eene geldboete van ƒ 25 Art 8 Behalve de Ambtenaren daarloe bij de Wet aangewezen is de Gemeente Bouwmeester of die hem op last van Burgemeesier en Wethouders vervangt boïoegd tot het coiislateeren vau de overtreding deier Verordening rt 9 De Verordening van den 14 Juni 1870 is ingetrokken Zijnde deze verordening aan de Gedeputeerde Staten van Zuid Holland volgens hun bericht van 35 27 Augustus 1884 in afschrift medegedeeld En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort den 2 September 1884 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER uurgerlijke Stand GEHOREN 29 An Corodia Mirgretha cd Margreths Cornelia oaders 1 Brokaar cd C M DerckBen 30 Doa ouders D van der Sloot en i C W Ziakhaan Ellialitth ouders B Begeer co C Vmer OVERLEDEN 31 Aug D C Ooma 7 w APVERTENTIËN Ook namens mijne Kinderen breng ik mijn hartelyken dank toe aan allen die bier of elders op eenigerbandewijze bunne deelneming betuigd bebben in het door mij geleden treffend verlies W C WERNINK Jr Gouda 28 Aug 1884 Voor de vele bewi zen van deelneming my betoond bij bet overlijden van myn geliefde Echtgenoote JACOBA HELENA GEERLING betuig ik hartelijk dank W F A BRUINSMA Gouda 2 Sept 1884 Bjj deze betuigt de ondergeteekende zijnen dank voor de ondervonden belangstelling in de laatste dagen P METZ Zevenhuizen 2 September 1884 De FirmaC NEDERVEEN BoekhandelarenBoekbinders te s Bosch beveelt hare gunstig bekende beleefdelijk aan Agenten voor Gouda en Omstreken de Heeren A KOK Co Boekhandelaren te Gouda bij wie Modellen ter bezichtiging zijn gesteld en nadere informatien in te winnen en andere ÏKKRE BKUOEFTEX toor de Rijks Hoogere Burgerschool Wed A QUA T Kleiweg De SCHÜTTERSRAAD der dd Schuttere te Gouda zal pndei nadere goedkeuring van Burgemeester en Wethouders dier gemeente op DINSDAG den 9 SEPTEMBER 1884 des namiddags ten twee ure in het openbaar by inschrijving aanbesteden de levering van 30 SCHÜTTERSJASSBN en 35 PANTALONS 30 SCHACOTS 80 paren SCHOUDERPASSANTEN en 60 HALSDASSEN De voorwaarden van aanbesteding zullen van Vt oensdag 8 September tot Zaterdag 6 September 1884 van des morgens 10 12 ure ter lezing liggen bij den Concierge in bet gebouw Aeti Leo op de Markt te Gouda alwaar de inschrijvingsbiljetten op den dag der aanbesteding vóór des namiddags half twee ure moeten worden ingeleverd Er wordt zoo spoedig mogelgk een LOOPMKISJE GEVRAAGD Zich te vervoegen by den Uitgever dezer Courant Wordt gevraagd tegen 15 SEPTEMBER eene flinke Z iVSTBODE P G in persoon zich te vervoegen Kattensingel No 152 Een Zeeuwsch MEÏSJE oud 21 jaar P G zag zich gaarne tegen November geplaatst als of MEID ALLEEN in een burger gezin Adres met franco brieven M VELTMAN Nieuwstraat D 231 Zierihee IsT 1 900 van KOKSMA S mzm miE is voorhanden biJ den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Snelpersdruk van A Brinkman te Gouda tflT Alle MusiekHlukken zoowel EDITIE PETERS en meer anderen worden ten spoedigste geleverd Puike Westlandsclie Druiven en Manden s Zand Aardappele Om direct of met NOVEMBER in dienst te treden biedt zich aan een EEOOSMEHERSENEGHT Adres onder No 1014 aan het Bureau dezer Courant RDIi litli V B AniHklE OKKEMUG iwerkmtai oordt DllLLaljLit uvereengekotDPD voor een bepaalde prijs bctajlbaar na giaezing Udartoe 7ijn 20 kaii ra ter beschikkiiiK der pniienlen iiesleld AEHSfGEBS lieelmeesler ao brt jkto r KOfcNFLAATS 35 Ie Antwerpen Dr J G POPP S Weenen I Bogneratraat No 2 Echt Anatheriii Mondwater en Plantaardigf Tandpoeder zijn de deugdelijkste en meest beroemde middelen tot genezing en reiniging van de tanden Geneeskundig attest Het Anatkerm liondKater van den K K Hoftandt meester J G POPP in Weenen I Bognerstraau No 2 is zeer weldadig en oefent igii heilzamen ih vloed inzonderheid uit bq ziekten van het tandvleescn het losraken der tanden eu een slechten reuk vaden mond Steunende op de oaderviuding kan de ondergeteekende niet nalaten dit moudivater aan alle monden taudlgders met nadruk aan te bevelen POPP S Plantaardig Tandpoeder is ook een voortretfelgk middel om de tanden van den zoo lastigen tnndsteec te bevrgden en ze voortdurend wit te houden alsook Old het verder voortwoekeren der kwaal te voorkomen Dr Jos STfiASAK Stedelijk eu Gerechtelijk Physicu HoHENMAUTH Bohemeu Verkrijgbaar in de onderstaande depots te Gouda bg L Schenk winkelier op de Hoogstraat A 133 te Rotterdam bg F E van Santen KollT apoth en A SohippereiJD Co blauwe porcelein winkel te s Hage bij J L F Snabilic apoth te Delft bij A J van Egn te Schiedam bij C Malta Gz te Leiden by Ë Noordijk te Amsterdam bij F van Windheim Go en H H Ulo h o apotheek te Schoonhoven bg S Wolf en Zoon te Alphen bij L Varossieau eu Zoon te Utrecht bij G H N van Spanje idem Labry Porton Droogisteii Vrijdag 5 September GOUDSCHE COURANT Piieuws en Adiierlcnt eblad voor Gouda en Omstreken Metz L M Metz H J Nederhorst I C Nieuweuhuia C D van Schouwenburg P J M Veldt J J Vetter P B Weriiink voor enkele lessen W J Boozeboom G C Costerman Boodt eu J J Krom Nog zijn na herexamen bevorderd tot de 2e klasse J Arends en H Hussem tot de 3e klasse J A Scbreuder tot de 4e klasse A Schinkel De cursus is thans aangevangen met 72 leerlingen waarvan 9 meisjes over de klassen verdeeM als volgt Ie klasse 27 2e kl 26 3e kl 10 4e kl 6 en 6e kl 3 BINNENLAND Botervlootje met zilv gemonteerd aangeb Jlao maj Koning voor de hoogste punten iu de twee eerste schoten op eene kaart van 5 schoten behaald door A C Geitel Burgerpligt met 22 p PEBSONEELE WEDSTRIJD Categorie A Officieren 5e Bataljon Ie pr Veldkgker Regeliugs Commissie behaald door J C Kros met 47 p 2e pr 8ste gecombin door H F Lobeck met 43 p Categorie B Officieren Vereenigidg Schutterij Ie pr Twee porcelcinen Schilderijen Vereeniging door Bg beschikking vau den Minister van Bin Zaken van I Sept jl zija benoemd in de commissie in het najaar van 1884 belast met het afnemen der examens ter verkrijging van de akte bedoeld in art 66 onder a van voorschreven wet in I Zuidhollaud tot lid en voOrz de schoolopz I in het district s Grarenhage lot leden de schoolopz in de arr Rotterdam Leiden Woerden en Gorinobem tot leden plaatsrerraogera de schoolopz in het district Rotterdam en iu de arrond Schiedam Gouda s Gravenhage Delft en Som melidijk In de zitting der Rotterdamache Arr Rechtbank van Dinsdagmorgen werd o a veroordeeld G H vrouw van O v V spoorwegwachterei te Gouda bekl van bet niet alniteo van het hek van den overweg bij Hekeodorp bg aankomst van den trein op 8 Juli tot ƒ 3 boete en subaidair 3 dagen gev Gedurende de maand AugnstW vja door de stoomtram Gooda Bodegrate vervoerd 7745 personen In de verschenen 8 maande lija vervoerd 49410 personen tegen 33193 in 1883 Maandag en Dinsdag had hier ter stede het concours plaau dat was nitgeschreren door de Weer OaarheidsVereeniging Burgerpligi en de OffioiereuScbietverreniging Dinsdagavond ten 9 ure werd in de sociëteit Ons Genoegen de prijsuitdeeling gedaan Voordat hiertoe werd overgegaan werd door den Eere Vooriilter d r Regelings Cammissie den heer H W G Koning in herinnering gebracht van welk nut de Weerbaarheid in tgd van gevaar voor het land kou zgn De uitslag was aldus KORPS WEDSTRIJD Deelnemers het 6e bslaljoo 4e reg Inf het bataljon Schutterij van Gouda de VVeerb vereeniging gBurgerpligt de officiereu vereenigingj der dd schutterij Prg s krist beker op zilveren voet aangcb door de regelings commissie behaald met 246 punten door jBorgerpligi GECOMBINEERDE PRIJZEN Ie pr Salontafel aangeb door burg v Bergen IJzendoorn behaald door Burgerpligt met 66 p 2e pr Sulkervazeu op zilv voet Noothoven van Goor id met 53 p 3e pr Zilv Fruitscheppep G Prince Sr id 50 p 4e pr Hanglamp kapi P Goedawagen Tz id 49 p 5e pr Sohenktafel kapt A v R Dortland id 48 p 6e pr Brieveodrager 2e luit L A Kesper door officierenvereeniging met 47 p 7e pr Pepereu zoutstel met zilv G C de Vooijs door vBurgerpligt met 47 p 8e pr Luoiferspotje met zilv W Begeer door officieren 5e bataljon met 47 p 9e pr Sigarenkast G H G deXange door Burgerpligt met 46 p 10e pr Likenrstel D J P Onstenk id 44 p lie pr Britt zuurstel msj H W G Koning id 44 p I2e pr Blauw waterstel Ie luit J A P Moutijn id 44 p SPECIALE PRIJZEN Zilv med aaugeb door H van VVg ugaarden voor den besten korpsscliutter bebaild door A C Geitel Burgerpligt met 66 p Etui met zilv lepels van hh offi van het 6e bat 4e reg voor bet hoogst aantal punten in de beide laatste scholen op eene kaart van 6 schoten behaald door H van Wijngaarden Burgerpligi met 22 p A van Reedt Dortland met 47 p 2e pr Barbotiue coupe id door C J C Hoogeu dijk met 43 p 3e pr 6e gecombin door D J P Oostenk met 42 p Categorie C Leden van Burgerpligt Ie pr Horloge zilver aangeboden door de Vereeniging behaald door A C Geitel met 66 p 2e pr Ie gecombin door H v Wijngaarden met 53 p 3e pr Britt Theeserviea Vereeniging door G H G de Lange met 60 p 4e pr 2e gecomb door A v Reedt Dortland met 49 p Se pr Inktkoker bronzen Vereeniging door W A L vau Mierop met 4S p 6e pr 3e gecombin d or A Boonatra met 47 p 7e pr lie gecombin door D Hoogendiik raet 46 p 8e pr 10e gecombin door C Kerkhof met 44 p 9e pr 4e gecombin door N S Polak met 44 p 10e pr Twee barbotine beeldjes aangeb door het eere lidj van Burgerpligt D W Weaterbaau door C A Schouten met 44 p 1 Ie pr Rieten stoel G H G de Lange dooi J J van Bemmel met 43 p I2e pr Bronzen piece de milieu M M Schim v der Loeff door J W Boers met 43 p 13e pr 12e gecombin door J H Becking met 42 p 14e pr Twee krUl tahiffeB A C Geitel door D Rietveld nel 42 p 15e pr Cognao karaf J W Boers door M M Schim van der Loeff met 41 p 16epr 5e gecombin door J IJpelaar Jz met40p 17e pr 7e gecombin door W Sliedrecht met 40 p 18e pr Advocaat stel A Booostra door H Berlijn met 40 p I9epr 9e gecombin door A Steensma met 39 p 20e pr Twee Aschbakjes J van Berkel door C W Hoogendijk met 38 p 2 Ie pr Olie en A ijiistel Vereeniging door J F Welter met 38 p 2 2e pr Sigarenstel Vereeniging doorL P Hoogen dgk met 38 p 23e pr Fiches doos J J van Bemmel door H A C Brinkman met 37 p Premie fTroost en Moed Presse papier aangeboden door J J van Bemmel voor het minst aantal punten behaald door A Jonker met 30 p Categorie D Onderofficieren en minderen der Schutterij die aan de FryioMige Schietoefeningen geregeld hebben deelgenomen Ie pr Trekpot en Komfoor aangeboden door de OfficierenVereeniging behaald door de Serg Maj W Sliedrecht met 46 p 2e pr Bloemstandaard Schutterij Officieren door Serg Boer met 46 p 3e pr Twee Bloemvazen Majoor Koning door Schutter Mul met 43 p 4e pr Ouendon Schutterij Officieren door Korp Jansen met 41 p 5e pr Eierstel Offiicicren Vereeniging door Serg Brandt met 40 p 6e pr Sigarenstandaard J A P Moutijn Serg Maj Jansen met 41 p 7e pr Likeurstel Schutterij Officieren door Serg Maj M Woerlee met 40 p 8e or Botervlootje idem door Serg Hngemau met 39 p 9e pr Twee Kandelaars idem door Serg Houdijk met 36 p 10e pr Inktkoker idem door Serg Maj Sanders raet 34 p He pr Porte manteau Kapt Dortland door Adj Onderoff Schaap raet 31 p Catejone E Salvo Schutters Korpsiredstrijd te s Hage Vuren op Komraaudo O