Goudsche Courant, woensdag 10 september 1884

Siphons Spnitwater 3 Kogelflesschen Spuitwater 1 25 Champagne Cider 2 50 Limonade Gazeuse 2 50 Frambozen Limonade 2 75 Geraberbier 2 50 Cognac Moussenx 6 25 Buiten Abonnement per stuk 2 een hooger Siropen per Liter 1 10 Medicinale Wateren op voorschrift van hh Doctoren bij vooruitbestelling van minstens 12 stuks De levering geschiedt d Contant zoo ook de Abonnementen Siphons en Kogelflesschen zjjn na 8 dagen opeischbaar Ko Jiehuishouders gemeten ruim r ibat ONTVANGEN GROOTE SORTEERtNG Nieuwste DAMES en KINDERRËfiËWNTËLS T Goedewaagen en Zonen QOTJD A MARKT naast DB WAAG verstrekken gelden op effecten ïoor bedragen onder 1000 a 4 p jaarg daarboven tofc den prolongatiekoers volgens Amsterdamsche beursvoorwaarden nemen gelden a deposito a 3 o sjaars voorbedragen onder ƒ 1000 voor minstens 2 dagen daarboven 8 nemen gelden a deposito tegen onderpand in russ fondsen 3 s jaars belasten zich met het koopen en verkoopen van effecten tegen een provisie ook voor loten van Vs 7o oo fondsen boven de 30 Z 1884 N 31S9 Woensdag 10 September GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Practisch ondemcht in GEWOON en ITALIAANSCH BOEKHOUDEN tevens schets van WISSEL EFFECTENHANDEL Cursus 2 k 3 éS Privaatles CO in termijnen De Inzending van advertentlën kan geschieden tot éto uur des namiddags van den dag der uitgave C J FAURE Geexam i M Gouwe C 13 O Fabriek DE CONCURENT V N mineraal Vlk ateren LIMONADES en SIROPEN VAN J FAAS ALLAHT Bleekerssingel B 185 GOUDA Abonnement van 25 stuks Een gezeten BURGER wenscht te worden in eene op te richten BROODFABRIEK Adressen onder No 1015 aan het Bureau dezer Courant f VAN GelDi SITSL Amsterdam verkrijgbaar te Gouda bij Wed F C PINKSE Kleiweg C van VLIET Markt Probeer s v p de SOUCHON THEE No 3 a 1 25 per V ilo De Notaris H J F HEIJMAN gevestigd te Haastrecht zal te Moordrecht op WOENSDAG 10 SEPTEMBER 1884 des voorm om 11 ure ten herberge van de Wed den BRABER Teilen en Terkoitpen EEN HECHT EN STERK aiisiiraoii genaamd TROMPLUST bevattende 4 BENEDENKAMER3 allen behangen en van stookplaatsen voorzien 2 BOVENKAMERS 2 KEUKENS met REGEN WATERPOMP waterdichte KELDER STALLING beschoten ZOLDER grooten TUIN beplant met fljne VRUCHTBOOMEN en in den Tuin staande Koepel alleraangenaamst gelegen op het dorp Moordrecht alles kadastraal groot 10 Aren 49 Centiaren Dadelijk te aanvaarden Betaaldag der kooppenningen 1 November 1884 Openbare vrijwillige Verkooping bij veiling en verhooging op WOENSDAG den 24 SEPTEMBER 1884 en brj afslag en toewijzing op WOENSDAG den 1 OCTOBER 1884 beide dagen des voormiddags ten 10 ure ten huize van J OUDIJK Koffijhüishouder te Nieuwerkerk ajd IJ eel van een Bouwmanswoning en eene partij uitmuntend AVei en Hooiland onder Nieuwerkerk op den IJsel in den polder Esse Gansdorp en Blaardorp te zamen groot circa lO j bunder bü biljetten breeder omschreven Te aanvaarden de opstallen 1 Mei 1885 en overigens 15 November 1884 tot welken tijd een en ander is verhuurd te zamen voor ƒ 1875 Betaling der kooppenningen op den 2 Februari 1885 Nadere information te bekomen ten kantore van den Notaris G J SPRDIJT te Ouderkerk aid IJsel Snelpersdrak van A Brinkhan te Gouda lit lts onder 30 wisselen coupons boven de Amsterdamsche beursnoteering zonder byberekening van pro visie als pr Oostenr coup 0 05 j pr frs 100 0 20 pond sterling russ mebel 0 01 11 80 0 361 am dollar 0 01 Inkasseeren zonder kosten wissels z g handelspapier op Amsterdam en Rotterdam Ingevolge het ingezonden stuk in de Goudsche Courant van 5 September wat betreft een Broodfabriek wordt aangeboden een HUIS en ERF met groote ruimte achter en druk verkeer voor bevattende het Huis mooien ruimen Winkel en verder vele gemakken vereischt tot het oprichten eener Fabriek Adres met franco brieven onder No 1016 aan het Bureau van de Goudsche Courant Er kan direct em nette JONGEN geplaatst worden bij P HORNES Gouwe Medicinal Tokayer Door directen inkoop uit de kelders van den Wjjnbergeigenaar Ern Stein te Erdö Benye bg Tokay Hongarjje ben ik in staat den door de grootste autoriteiten scheikundig onderzochten gegarendeerd echten ToliayerW jn tegen billgkf prijzen te verkoopen De ontledingen van de eerste autoriteiten alsmede proeven zgn bij mjj te ontbieden Gouda M PEETERSJz De uitgave aezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 De aanstaande Zitting De derde Maandag in September nadert en daarmede de opening van de nieuwe zitting der Kamers Reeds is de voorzitter der Eerste Kamer voor 83 84 benoemd Vanzelf wordt daardoor de aandacht ge stigd op onze biniiealandsche politiek en men vraagt zich af wat voor vruchten het aanstaande zittingjaar leveren zal Door de ondervinding der laatst 3 jaren geleerd kan de verwachting van het publiek natunrlyk niet hoog gespannen zijn Wjj zjjn reeds zoo dikwijls door ons parlement teleurgesteld dat de meesten alle hoop op verbetering hebben opgegeven lutusschen zjjn wg nog in denzeliden toestand als het vorige jaar er bestaat een tekort hetwelk niet is gedekt en waarvoor eenvoudig vlottende schuld is geschapen Het laat zich aanzien dat ook de begrootiug voor het vol gende jaar welke eerstdaags verwacht wordt met een nadeelig saldo zal sluiten zoodat opnieuw de vraag aan de orde komt hoe daarin moet worden voorzien Het is niet mogelgk dat men op den duur voortgaat met schuld te maken de Eerste Kamer heeft reeds haar waarschuwende stem doen hooren en het is hoogst waarschjjnljjk dat dit hooge college de begrooting niet zal aannemen tenzg bet tekort door nieuwe inkomsten is gedekt Daarenboven is eene grondwetsherziening in aantocht De voorstellen der commissie zgn bjj de regeering in ovA weging en in de nieuwe zitting verwacht men stellig de ontwerpen van het kabinet om in dezen eisch des tjjds te voorzien Beide de financieele quaestie en de grondwetsherziening eischen natuurlijk de medewerking der Kamers zoodat elk belangstellend burger hoe weinig sympathiek ook gestemd jegens onze Tweede Kamer zgns ondanks zich de vraag gaat stellen hoe zal het gaan op het Binnenhof Onverwachts is nu een vraagstuk te berde gebracht hetwelk dreigt den geregelden gang van het parlementaire raderwerk gedurende de aanstaande zitting te verstoren De onverwachte dood van den Kroonprins heeft een kind tot vermoedel jk erfgenaam van den troon gemaakt onze Koningin is tot eventueel Regentes benoemd maar nu blgkt art 198 der grondwet een wezenljjk gevaar op te leveren voor de toekomst tGeene verandering in de Grondwet of in de erfopvolging mag gedurende een regentschap worden gemaakt Indien de Koning die reeds 67 jaar oud is stierf zouden Wjj dos voor onbepaalden tijd niet bij machte zjjn de grondwet te herzien En dat juist nu ongeveer allen het eens zjjn dat hetoogenbhk gekomen is om tot die herziening over te gaan Vandaar dan ook dat het ministerie voorstelt 11 de eerste plaats en zouder uitstel over te gaan tot herziening van dat artikel Gebeurt dit en de Kamers zullen moeilgk het urgente der zaak kunnen ontkennen dan moet al de omhaal volgen die aan grondwetsherzie ning verbonden is ontbinding der Kamers en de bijeenroeping van nieuwe Natnurlgk is daarmede een beele tjjd gemoeid zoodat de gewone parlementaire werkzaambeden moeten stilstaan terwgl daarenboven voor de groote herziening die in t vooruitzicht gesteld is opnieuw denzelfden omslachtigen weg moet gevolgd worden Wat zal er dan van deze zitting terechtkomen Met recht is men dus nieuwsgierig naar de plannen der regeering Men zegt dat het in de bedoeling ligt onmiddelijk het financieele vraagstuk aan de orde te stellen daarna de Indische en de gewone begrooting af te doen en dan vóór het gewone Kerstreces der herziening van art 11 8 der grondwet te doen voteeren Op die wyze zon er zeker de minste stoornis plaatshebben in de behoeften van den dienst ware voorzien en in Januari zou de ontbinding van het parlement kunnen volgen Er is dus veel vMt te zeggen zelfs zooveel dat een andere weg haast niet denkbaar is zonder tot ernstige moeilijkheden aanleiding te geven Alleen loopt men het gevaar dat de onverwachte dood des Konings wiens gezondheid wankelende is de geheele berekening in duigen komt werpen Wij gelooven echter dat het gewaagd moet worden daar bet anders niet mogelijk is de begrootingen volgens de wet op 1 Januari gereed te hebben Er zal dus in de eerste plaats orde moeten gebracht worden in de geldmiddelen Men mag verwachten dat de Kamer thans door de urgentie geprikkeld handelbaarder zal zijn dan het vorige jaar Maar van eene degeljjke belastinghervorming moet men zich geen illusie maken Het ware al veel indien men kon besluiten tot eene inkomstenbelasting zooals de regeering in de afgeloopen zitting voordroeg maar ook dat ligt niet in de bedoeling zegt men Er is alle kans dat men zich zal bepalen tot huismiddeltjes een verhooging hier of een wijziging daar ten einde de begrooting te doen sluiten en de Eerste Kamer tevreden te stellen als de voorstellen maar eenigszins er door kunnen zal men zich er in de gegeven omstandigheden wel bjj moeten nederleggen Bjj de behandeling der begrooting kunnen wij dan eene herhaling verwachten van de vertooning des vorigen jaars bezuiniging zal de leus zgn In plaats van flink toe te staan wat voor de gezonde ontwikkeling van volk en staat noodig is en daarvoor op gepafte wijze de middelen te zoeken waardoor ons land nog rgk genoeg is zal men als een oude couponknipper de voorhanden middelen berekenen on dan zoolang schrappen totdat het budget sluit De vraag is gedaan waarom de regeering niet tegelijk met art 19d verscheiden andere Zaken ter herziening voordraagt De formaliteiten blijven toch dezelfde en een weiuig meer uitstel zou niet al te bedenkelijk zijn Inderdaad er is reden voor deze vraag Indien de regeering zoozeer overtuigd was van de noodzakelijkheid om art 198 onverwjjld te herzien hadzg tegeUjk met of onmiddellijk na de wet op ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschijnt Aizonderlijke Nommers VLJF CENTEN het Regentschap daartoe een voorstel kunnen doen en dan hadden de nieuwe verkiezingen reeds geschied kunnen zijn Nu zü dit niet gedaan heeft en voor Januari niet wel aan de behandeling van haar tegenwoordig voorstel kan gedacht worden zou misschien een ontwerp van wijder omvang de voorkeur verdienen Maar dan toch altijd op beperkte schaal De geheele herziening bg deze gelegenheid overhoop te halen zou onverantwoordelijk zijn Misschien dat uit den boezem der Kamer nog wel een voorstel komt in dien geest De rooeilgkheid blgft voorde dringendste onderwerpen een voldoende meerderheid te vinden Zelfs omtrent de wijziging van art 198 loopen de gevoelens uiteen het is er ver vandaan dat het voorstel der regeering algemeenen bgval vindt Over dat artikel en de onderwerpen die naar onze meening daarmede gelijktijdig konden behimdeld woi den in een volgend artikel BINNENLAND GOUDA 9 September 1884 Door de Directie der Sociëteit Om Genoegen i opnienw met de Koninklijke Verceniginjf Bet NeierlaniKh Tooneel eene overeenkomst aangegaan lot het geven van zea voorslellingen in deze aemeente Er 18 bepaald dat de Afdeeling Am terdam zal optreden 23 October en 13 No ember e k en de Afdeeling Rotterdam 18 December e k 8 Januari 29 Januari en 5 Febrnari 1885 Laalil enoemde datum zal wellicht nog veranderd worden in 13 Februari op welken datum dan zoo mogelijk de Afd Amsterdam zou optreden Over het algemeen is hel gebleken bij de onderhaodelingen met de directie van M Nederlandick tooneel dat de aanvragen om op te treden steeds tairgker worden terwijl met loffelyke belangstelling in het lol der artisten zooveel mogelijk wordt getracht het reizen te beperken dat echter deze schaduwzijde heeft dal het voor plaatsen als Gouda steeds mocilgker wordl goede tooneelvoorstellingeii te krijgen Hel raag dus wel op hoogen prgs orden gesteld door onze ingezetenen dat er weder 6 abonnemenlsvoorstellingen zullen ivorden gegeven De voorwaarden van abonnement enz zijn dezelfde als het vorige jaar De doorB en W ontworpen Begrooling van de Gemeenle Gouda loor 1885 bedraagt aan inkomst ep uitgaven de om van ƒ 333525 78 Op de l i iJ iMk van uitgaven komen o a voor ƒ 8000 vooÖiii tie van den zgzevel van het Raadhuis welkeffi hetzelfde bedrag is uilgetrokkeii als het vor J daar de onderhandelingen daaromtrent nog niet tot een gewenscbt resultaat hebben eeleid ƒ 12865 voor het onderhoud van stralen en pleinen het voornemen beslaat om de gladde keien van de Lange Groenendaal naar elders te verplaatsen alwaar niet of althans minder wordt gereden en te vervangen door Luiksohe of Ben Ahin keien ƒ 6933 voor het onderhoud van wegen en voetpaden het wordt noodig geacht de Bleekerskade verder te doen besoboeien lol nan de 2e ophaalbrug en de brug in den weg nnar den Zuidplaspoldcr bg de