Goudsche Courant, woensdag 10 september 1884

f w fni f M N Malieilioleiiiche weide te doen vernieuwen ƒ 3850 voor het onderhond van waodelplaatsen en plantsoenen het plan bestaat om bet plantsoen langs de Stations of Toegangsweg met dat van de Crabelhslraat te verbinden ƒ 11300 voor rioleering van zülcn eb wel om de zijl loopende achter laugs het plantsoen tegenover deu Kattensingel met de dwariiijl tusschen dete zijl en de Nieuwe Haven te kunnen doen rioleeren 5325 voor belooning van inspecteurs dienaars en verdere beambten van politie waaronder ƒ 600 tol de aanstelling van een Adjuncl Inspecteor van Politie daar het weuschelgk wordt geacht den tegeuwoordigen Inspecteur wegens zgne gevorderde jaren te ontheffen van een gedeelte van den nachtdienst ƒ 5000 voor garantie der brutoontvangat vau de IJselwatcrleiding ƒ 2500 minder dan het vorig jaar daar kan worden aangenomen dat aan de Goudache Waterleiding Maatscbap pij overeenkomstig art 19 van het contract riet meer zal moeten worden uitgekeerd ƒ 1 00 voor eene kleine verbouwing van de onderwijzerswoniug b de Ie kostelooze school ten De tentoonstelling van Gastoestellen in de zaal pNut en Vermaak alhier is voorzeker een bezoek alleszins waard Men heeft hier eene verzameling bgeeu van allerlei ook de nieuwste artikelen op het gasgebied die niet zullen nalaten veler belangstelling te wekken Gisterenavond hield de heer A van Eist Bzu uit Amsterdom een korte voordracht tot toelichting der verschillende voorwerpen waarbij veel werd uitgelegd wat bij een eersten blik voor leeken duister wiis Hij gaf daarbij alleriei practische wenken toonde aan hoe het feit dat het gebruik van gas door velen zoo kostbaar wordt gevonden veelal te wijten is aan de verbruikers zelven die met een weinig overleg veel konden bezuinigen en verklaarde zich ten slotte bereid ieder te woord te slaan die nog verdere inlichtingen begeerde van welke gelegenheid gaarne gebruik werd gemaakt Wij brengen in berinnering dat de tentoonstelling dageiyks te zien is tot 13 September en wel vau 10 tot 1 uur en va n 3 tot 7 uur Het is heden feest in het Weeshuis Het is toch 40 jaren geleden dat de heer C Knaap als Kegeut ov cr d it gesticht benoemd wird en deze herinneringsdag mocht met onopgemerkt voorbijgaan want wat de heer Knaap voor het Weeshuis geweest is en ondanks zyn huogeu leeftijd nog is daar wetin wij allen van meê te spreken lat alles IS boven onzen lof verheven Heden leu 12 ure werd de jubilaris rn de door den heer Hooftroan alhier versierde eetzaal van bet gesticht ontvangen door Regenten Regentessen Biniieubestuur en Weeskindeien welke laaisten bij zijn komst een ernstig lied aanhieven Daarna werd de jubilaris bij monde van deu Secretaris Regent den heer G C Portuiju Droogleever en een der oudste weesjongeus gecomplimenteerd en hem namens Regenten een afbeelding van het Weesliuts en namens de kinderen bun aller portret aangeboden Beide pnoiographische afbeeldingen zijn vervaardigd door de heeren Harting alhier wien een woord van lof voor bun werk niet inaiC worden onthouden Het Binneubestuur overhandigde hem daarna een sierlijk cadeau onder een hartel ke toespraak van den binnenvader van het Gesticht Oudertusscheu was hel langzamerhand voor de Weezen tijd geworden zich aan een heerlijk middagmaal te goed te doen tetwijl liegenten zich naar ile Kegentenkamer begaven waar inmiddels verscheidene Oollegien en particulieren den jubilaris kwamen gelukweuschen waaronder ook Burg en Weih dezer Gemeente met genoegen erden opgemerkt Hel is dus in alle opzichten een ware feestdag die heden in het Weeshuis wordt gevierd Van tgd lot tijd klinkt een vroolijk lied en er heerscht een pret van belang die zeker tegen den avond haar toppunt zal bereiken daar den weezen dan nog allerlei verra singen zijn bereid waarover wij in een volgend iir nog eeu en ander hopen mede te deeicn Op de internationale tentoonstelling te Amste rdnm tgu in de afd Pluimvee aan de hh Jan de Bruin en J J van Huuweninge te Gouderak verschillende bekroningen toegekend De geheele inzending pluimgedicrte enz up de Amsterdamschc Tentoonstelling telt ongeveer 700 fxemplurec Daaronder zijn ook drie ganzen van den heer William Jas Howart te Rochdale welke voor duilend p St te koop zijn Voor honderd p si kan men een vun de driekonqnen meester worden welke de heer Radford ie Barton zal tentoonstellen Z M de Koning zal volgens kennisgeving aan den Opperceremoniemeestei van Zr Ms Huis gedaan wegens het nog zoo kort geleden plaats gehad hebbend overlydeu van Z K H Alexander Prins van Oranje de zitting der Staten Generaal ditmaal niet in persoon openen De opening zal nu door het Kabinet als Commissie daartoe door Z M gedelegeerd geschieden terwgl het openingswoord door den Minister van Binnenlanrilsche Zaken zal worden uitgesproken De uit den aard der zaak zeer uitvoerige instructie in zake de Leidscbe gifmengster is naar men verneemt geëindigd Het lijvige dossier van stukken in deze geruchtmakende strafzaak berust thans in handen van het Openbaar Ministerie b j bet Gerechtshof te s Graven hage De sohrgver van deu brief uit de hofstad aan de nArnh Ct meent te weten dat generaal De Casenibroot vroeger gouverneur van Prins Willem van Oranje al zijn papieren en stukken betreffende het gouverneurschap en zgu later met den Prins aangeqouden goede betrekkingen aan het Nederlandsch Rijksarchief heeft vermaakt doch met de bepaling dat ij een zeer langen tijd veertig of vijftig jaren naar men meende ontoegankelijk geheim en verzegeld zouden worden bewaard om eerst na dien termijn voor de profane oogen van het archiefbezoekende publiek opengesteld te worden In verschillende steden vau ons land is Zondag de meeting voor algemeen stemrecht gehoudeu Eenparig is dezelfde motie aangenomen luidende De Vergadering overwegende dat bij t tegenwoordig kiesstelsel eene beboorlyke behartiging vamhet tvare volksbelang u niet mogelijk is dat deze alleen verkregeu kan worden door t gekeelt Nederlandsche volk invloed te geven op t staatsbestuur is van oordeel dat ten spoedigste het algtmeen ttemrecht bij de Grondwet gewaarborgd moet verleend worden Tot dekking van het tekort in de gemeentekas te Putten Gelderland ontdekt na de ontvlucbting van deu ontvanger in het begin des voorgaanden jaars heeft de heer Diemout een der wethouders een derde gedeelte aaijgezuiverd De burgemeester en de andere wethouder zijn daarin onwillig en brachten dat tekort op de gemeenterekening van 1S83 De leden van den raad weigerden hieraan hunne goedkeuring te verleenen en hebben eene commissie benoemd om te onderzoeken of zg den burgemet ster en den eenen wethouder niet gerechtelgk kuunen dwingen tot aanzuivering van het tekort Aan een particulier schrijver uit Oleh leh van 4 Augustus is het vol iende ontleend Toen we van Singapore hier in Atjeh terugkwamen vonden we alles in rep en roer Den vorigeu dag toch had er een verraderlijke aanval op eeue patrouille plaats gehad die 17 man t leven kostte Een staaltje van die verradelijke manieren der Aljebers zal ik u eens uitvoerig mededeeten Niet ver va een onzer voorposten was eene brug die hersteld moest worden Een luitenant met 25 man was hierbij tegenwoordig om t werk te besturen Nadat t afgeloopen was trokken ze naarde bentiiig terug Een bevriend hoofd dat bijna dagelijks in de beiiting kwam sloot zich bij den troep aan Daar de weg niet breed was liepen zijne volgelingen vlak naast de suldaten Toen zij bij een begroeid gedeelte waren gekomen ging het hoofd naar den luitenant toe en maakte beiite handen vooruitstekende eene beweging om hem te groeten Vlak bijgekomen trekt hij opeens zijn rontjong en stoot naar den luitenant Deze oiitwgkt Jen stoot en valt in eene droge sloot Tegerlgkettijd vollen de volgelingen op de soldaten aan die van hunne geweren geen gebruik kunnen maken eeu veertigtal anders kerels spangen uit de remboe en er heerscht eene groote paniek ouder de soldaten die in allergl vluchten Slechts een sergeant en eeu paar man honden stand tol er hulp is en voorkomen daardoor eene algemcene slachting De Atjehers worden nu op de vlucht gejaagd doch niet dan nndal ze 8 man gedood 8 man zwaar gewond spi 1 man en 17 geweren medegenomen haddeii lu het laatst van bet vorige jaar vervoegde zich bg eene ingezetene te Pennerden wier zoon destijds te Arnhem gevangen zat een persoon C J genaiimd als heer gekleed voorgevende gevangenbewaarder te Aruhem te zijn en belast de gerechtskosten waartoe haar zoon destijds veroordeeld wos in te vorderen De moeder sloeg geloof aan zgn beweren en betaalde de door hem gevraagde ƒ 4 63 Later bleek haai ilat zij met een bedrieger te doen had gehad die reeds meermalen was veroordeeld geweest en die gezamenlgk met haar zoon had gezeten en van dezen het juiste bedrag der justitie kosten waartoe hg veroordeeld was geworden en het juiste adres zijner moeder was te weten gekomen C J eeu oude bekende der justitie zal heden voor de rechtbank te Arnhem wegens oplichterg terechtstaan De Stand heefi in een drietal artikelen haar standpunt ten opzithte der erfopvolging uiteengezet Haar betoog resumeert zij in deze stellingen 1 dat de gemeenebeslelijke regeeringivorm hier niet is afgeschaft en de koninklijke regeeringsvorm hier te lande niet is ingevoerd omdat men in volstrekten zin principieel een gemeenebest afkeurde en een koningsschap als beter koos maar dat in 1813 14 hoofddoel was aan Oranje de hoogste eere te geven en dat men voor dat doel het koningsschap als middel koos Ten 2 dat de erfelijke koningskroon in 1813 14 aau Oranje niet is opgedragen omdat men een prinsenhais noodix hebbende uit de vele vorstelijke huizen naar vrge keus de dynastie van Oranje Nassau koos maar dat aan Oranje een troon te bieden strekking was van heel het staatsrechtelijk bedrijf Eu 3 dat in 1813 14 de bepaling dat ons land eu volk eventueel ook aan een vreemden prins zou kunnen worden overgeleverd in strijd met onze historie tot stand kwam buiten de bedeeling vau het nationaal verdict omging ongemerkt is ingevoerd en slechts gelukte door onvergeeflgke misleiding Als er geen Oranje meer is kan Oranje geen kroon meer dragen het eenig in 1813 beoogde doel om Oranje te kronen en door erfelijkheid van die kroon den band tusschen Nederland eu Oranje duurzaam te maken vervalt geheel wanneer de Koning geen mannelijk oir nalaat Hieruit trekt de Stand de volgende conclusien 1 dat bij het afsterven van den laatsien manlgken telg uit het buis van Oranje Nassau de jeugdige prinses alleen omdat ze eene Oranje is en dus alleen voor zich zelve naar een historisch verdict de kroon ei ven kan 3 dat dit recht historisch niet behoort over te gaan op andere prinsessen van Oranje 3 en dat de jeugdige prinses moeder wordende van kinderen die den naam van een ander huis dragen voor deze geen koningskroon in de wieg legt en dat derhalve 4 bij het afsterven de Stateu genoraal vrij zouden moeten zijn om over troon en kroon ten meeste nutte des lauds te beschikken Ën dat wel te verstaan zóó dat we bij dit laatste ons ook de mogelijkheid denken dat men als er geen Oranje meer te kronen viel deu koninklijken regeeringsvorm voor ons land minder geschikt oordeelde Die conclusien leiden de Stand tot den wensch dat onze Koning als de laatste Oranjevorst het nog vóór zijn heengaan tol zulk eene wijziging van de grondwet doe komen waardoor na zijn overlgden de jeugdige prinses koningin werile maar het jure en ex lege overbrengen van de kroon in het buis van haar eventueelen gemaal worde afgesneden en daarvoor de bepaling iu de plaats trede dat de Staten geoeraal in dubbelen getale saamgeroepen bij haar eventueel overlijden zullen geroepen worden om 1 definitief te beslissen over onzen regeeringsvorm 2 kiest men het koningssohap deu prins aan te wijzen die den kroon zal dragen ea 3 de bepalingen vost te stellen die de opvolging in koninklgke rechten zullen regelen De sedert eenige maandeu voltooide electrische spoorweg tusschen Sacbsenbausen eu Offenbach a M schijnt tot nog toe in alle opzichten te voldoen Voor het drijven der dynoma maohiiies zgn op hel centraalstation Oberrrad drie s oomketels opgesteld van welke er echter aanvankelijk slechts een gebruikt wordt Van de voorhanden vier Siemensche machines werken er gewoonlgk maar twee met eene rotatiesnelheid van 750 in de minuut zoodat eene volledige reserve ter beschikking staat Ann vervoermiddelen heeft de Maatschappij voor het tegenwoordige zes gesloten zeer elegant ingerichte wagens met dynamo s spoedig zullen er nog twee open wagens bgkomen Buitendien bestaat het plan üin eeu zeker aantal gewone Iramwagens aan te schafleu daar de ondervinding geleerd heeft dat aan den met 30 personen bezetten electiiachen wagen zeer goed nog een even zwaar beladen tramwogen aangehaakt kan worden De afstand van de oude brug Ie Saohsenhauseii tot aan het Mathildeplein te Offenbach is 6 56 Km dit is Jus de langste electrische spoorweg die tegenwoordig bestaat Met hel oog op bet iu vergelijking met andere electrische banen zeer moeilijk terrein de baan heeft stggingen vsn 1 32 en bochten van 35 M straal zgn de resultaten van den aanleg bijzonder gunstig Ie noemen De zekerheid van hel verkeer is daardoor gewaarborgd dat de electrische wagens van krachtige en goedwerkende rem toestellen voorzien zgn die nog bij eene snelheid ran 15 Km per uur deu wageu binnen 2 M afstand tot stand brengen De politie van Weenen heeft dezer dagen de geheime drukkerg der daar bestaande anarchistische erkliedenportg ontdekt op de pers tal van brandbrieven en de letters beslag gelegd eu den directeur gearresteerd In den nacht van den 2n werden drie der hoofdschuldigen een schilder van uithangborden diens vrouw en een daglooner opgelicht doch meu bield dit geheim ten einde ook een vierden in de taak ernstig betrokken persoon eer letterzetter in hechtenis te nemen wat hoewel gelukt niet gemtikkeiijk in zgn werk ging Er zgn verscheiden kenteekeiieo aanwezig dal hel t zoogenaamde Uitvoerend Comité der revolutionnaire werkliedenpartij van Oostenrgk is waarmede de politie te doen heeft Ben 9n Augustus verscheen plotseling een nummer van de Zuiun t een in Oostenrgk verboden orgaan Ëen paar dagen later den 13n Aug onmiddellijk na Stellmacher s terechtstelliug zag eeu tweede proclamatie bet licbi en gedurende de laatste dagen van Aug en in het begin van deze maand werden procUmatién met zwarte randen in de straten van Weenen en de voorsteden gestrooid met de woorden Broeders werklieden bovenaan en geleekend Het Uitvoerend Comité der sociaalrevolutionnoire werkliedenpartg van Oostenrijk Aug 1884 Kaar men aan het Bat HandeliU mededeelt lou bij de aanrakingen tusschen de Eugelsche ambtenaren en de onze in Atjeh zoomede bij de met de autoriteiten in de Straits gevoerde correspondentie naar aanleiding van de iVisero zaak de gebrekkige kennis van de Eugelsche taal by onze ambtenaren weder op hinderlijke wijze zijn gebleken Die correspondentie kon wel is waar gevoerd worden door lusschenkomst van onzen consul generaal maar aangezien de heer Read Sr de Hollaudsche taal niet machtig is wordt voor onderwerpen van geheimen of vertrouwelijkeo aard de correspondentie iu het Frauscb gevoerd dus van weerskanten in eene vreemde taal en het is zeer waarschijnlijk dat hoeveel grooter de bekendheid mei die taal by onze ambtenaren ook zg slechts weinige hunne gedachten daarin volkomen juist kunnen weergeven In elk geval is by deze gelegenheid weder bewezen hoe verkeerd het is dat meu uil de levende talen bet Fransch heeft gekozen als opvoedingsmiddel voor de jeugd en blgvend aan die taal grooter studie doet wgden terwgl alles er op heen wysl dat de voorrang die iu Nederland het Fransch geniet ook wgkeu moet voor de zooveel hoogere rechten vau het Ëngelsch Uil de Bommclwaard schrgft men aan het U D In ons district is sedert vele jaren geschil tusschen hti hooger en lager gi legen gedeelte De bovendorpeu hebben weinig of geen last van water Het vloeit naar de benedenwourts gelegen polders die er veel lost van hebbeu Langzamerhand zyu er eenige stoomgemalen opgericht waarvan het beuedeugedeelte het grootste genot heeft Men kon begrgpeu dot telkens wanneer in het districtsbestuur eene vacature vervuld moet worden allen te wapen loopen Er hangt toch te veel van af wie in dat bestuur de meerderheid hebben de hooger of de lager gelegen polders De bovenpolders betalen niet gaarne mede voor werken waarvan zy weinig uf geen nut hebben de bencdeupolders staan niet gaarne onder water en vinden het niet meer dan billgk dal allen in het district bekostigen wat voornameiyk bun ten goede komt Uit New ïork wordt bericht dat bg aankomst van het stoomschip City of Rom in de vorige week door den heer Thomas Hughes en vele medepassagiers geprotesteerd is tegen het feit dal gedurende de geheele reize voortdurend aan boord hazord spelen plaats vonden Volgens den heer Hughes werd op den derden dag iia het vertrek hel rooksalon in een apeelvertrek veranderd terwgl eeu speler van professie uit Australië iu liet leessalon een bank oprichtte die zoo druk bezocht werd dat hel voor dames onmogelgk was in dit vertrek te komen Toen de spelers van dit protest hoorden werd er veel kwaad bloed gezet en er vielen niet enkel booze woorden maar ook oorvegen De kapitein had het pelen niet willen verbieden en zeide dat er niel sterker dan gewooniyk was gespeeld hy beweerdt dat hel schandaaltje enkel daarom op touw was gezet omdat een twintigjarig jongmensch meer geld had verspeeld dan zgn moeder die weduwe is missen kan Stamgasten in de gevangenisifn Het goede leveu dat meesteostgds in gevangenissen geleid wordt is vaak oorzaak dot lonilloopers en booswichten allerlei middelen aangrgpen om maar weder binnen de gastvrge muren te komen Naar aanleiding daarvan heeft de Luxemburgsche Regeering thans maatregelen genomen om den pitsboeven hel vérbUjf in de gevangenis minder aangenaam te maken en de gewone stamgasten der opslnitingslokalen van het Groothertogdom zullen waorschgnlgk niet zeer gesticht zgu wanneer zg de spgikaarten te aanschouwen krggen gelgk die thans zijn ingericht De onverbeterlijke gevangenen zullen voortaan van de gewone wgze van voeding uitgesloten zgn en op water en brood worden onthaald terwgl zg geen gebruik van de cautine mogen maken deze maatregel wordt toegepast op laiidloopers ec bedelaars personen die in beschonken toestand tumult hebben veroorzaakt enz enz De water en broodkuur wordt gedurende den prevenieven gevangen istgd in proctyk gebracht en begint oik op den dag dat de straftgd voor veroordeelde individuen begint De kuur duurt vier achtereenvolgende dagen daarop volgen twee dagen dat de vaatenden gewoon voedsel krggen don volgen weer de vier dagen van ramp en tegenspoed en zoo gaat het telkens voort totdat de zes maanden verstreken zgn die er voor zijn vastgesteld Kinderen ouden van dagen en ziekelgke personen kuunen er door den president van de commissie van bestuur der gevangenissen van worden vrggesteld Er bestaat wel eenige waarsohgniykheid dat de gastronomen die tot nog toe met zoovee voorliefde van de gevongeniskost gebruik maakten voortaan minder vaak op bezoek zullen komen nu schraalhaus lot keukenmeester is aangesteld Wat er door den regen verkregen is meldt men aan de Leidtche Courant als volgt Aan hel kale tveiland is kleur en groei hergeven en op de hooggelegen stukken waar het rundvee te vergeefs naar eene bete voedsel zocht is weer gras te vinden De tuinder is in staat gesteld te poten eu te zaaien hetgeen hem bg de groote droogte ten eenemale onmogelgk was of zonder gevolg bleef van daar dat veen onder de groenten zeer schaarsch is De bloemen kwgnden of bloeiden spoedig uit onder den heeten zonnesohgn en de roos had daarbg veel te verduren de verkleurde bloemen ontbladerden in weinig fijds Thans herleeft het groen en met jeugdige kracht openen de bloemen weer hare kelken woorouder de roos eene eerste plaats inneemt De boeren waren bg de droogte zeer beducht voor te lage slooten en lieten dus veel buitenwater in Voor acht dogen begon het te regenen hier en daar met flinke buien en voor it poldermolens De kalme avonden gevolgd op zoovele fraaie zomerdagen waren dit jaar ontelbaar Daarom trof het menigeen dat gisteren nacht plotseling eeU zoo hevige storm met zwaren regen uit het wesien gevolgd van donderbuleu was losgebroken De barometer die tot 7 50 Mm was gedaald deed dac ook wel los eer vermoeden doch het is nog niet vau dien aard om van koude en herfst te wagen zoools reeJs vernomen wordt doortoe is hel weer nog niel zoo kwolgk geluimd en geven de wolken nog plaats genoeg aan de volle zon Gisteren middag werd by het bionenrgden van het Centraalstation te AJbtierdam van trein 232 te 5 86 uur de treinkondlcleur M vermist Na een terstond ingesteld onderzoek vond men hem tusschen Bussum en Hilversum dood op den weg liggen Vermoedelgk is de ongelukkige uit de bagagewagen gevallen ten minste alleen het voorhoofd waarmede hij op de rails lag vertoonde verwonding Per laatsteu treiu werd bet lijk van den verongelukte naar Amsterdam vervoerd Naar de Zaanl Ct verneemt heeft zich dezer dagen in een der weeshuizen te Zaandam het volgende voorgedragen De weesraoeder had des avonds eene zekere hoeveelheid arsenicum ingenomen Des uaclils schgnt zy evenwel van haar voornemen tot zelfmoord te zgn teruggekomen tenminste zg gaf te kennen dat zij vergift had ingenomen Hierop werd in allergl een geneesheer ontboden die door middel van een moagpomp het ingenomen vergift verwgderde De weesmoeder zegt tot haar wanhopige daad te zgn gekomen omdat zg haar man den weesvader verdacht van ongeoorloofde verstandhouding met een der weesmeisjes De weesrader trachtte daarop in wanhoop een einde aau zgn leven te maken en wendde eene poging aau om zich met een mes den hals of Ie snyden waarin hy echter bytgda verhinderd werd Volgens inforrootiën moet er evenwel voor de verdenking vau de weesmueder ten aanzien van haar man geen redclgke grond bestaan Tengevolge van het gebeurde is intnsschen de positie van vader tn moeder in hel weeshuis onhoudbaar geworden en hebben de regenten moeten besluiten beiden te ontslaan Buiteniandsch Overzicht Het antwoord dat de president der Fransch Republiek op het adres der uiterste linkerzgde gegeven heeft is zooals verwacht werd geen antwoord De heer Grévy kon wij deden het reeds opmerken niets anders dan het stuk aan deu eersten minister lenden met de verklaring dat zgne constilutionneele rol hem verbiedt er op te antwoorden Overigens is de Regeering althans op dezen oogenblik volstrekt niet voornemens de Kamers tot een buitengewone zitting bijeen te roepen en bij het departement van buiteulandsche zaken is niets te bespeuren waaruit men zou kunnen opmaken dot daar drukker dan gewoonlgk gearbeid wordt Integendeel zoowel bij dit departement als by de departementen van oorlog en van marine is het zeer kalm eu de heer Jules Ferry minister van builenloudsche zaken is nog steeds op zgne villa te Souchaupt nahg Saint Dié ook het hoofd vau hel uitvoerend bewind is nog afwezig en dus moeten de geruchten valsch zgn geweest volgens welke hoogst belongrgke dépêches ven admiraal Courbel ontvangen zgn De officieele berichten betreffende Ge operotiëu in China bigven schaarsch en alleen de Eugelsche bronnen voorzien in de behoefte van het publiek om te weten wal daar omgaat De Eugelsche bladen voegen aan de bun gezonden berichten desbetrefl ende op en aanmerkingen toe alles behalve gunstig voor Prankrgk en hierdoor wordt de eeuwenoude wrok die tusschen de twee volken bestaat opgewekt Uit de doortastende maatregelen die de Engelsche regeering neemt om de expeditie naar Khartoum te bespoedigen blgkt dat na een langen tgd van talmen en aarzelen de heer Gladstone eindelgk heeft ingezien wat hem in Egypte op dit oogenblik te doen staat Deze omstandigheid heeft dan ook eene wgziging in de openbare meening van Engeland ten zgn n opzichte veroorzaakt eene wgziging die te duidelgker zichtbaar was naarmate de houding van hel hoogerhuis in zake de kieswet meer verontwaardiging wekte Te voren stond Gladstone zelf tegenover een groot gedeelte der natie welke naar eene politiek van doden en handeling in Egypte en Soudan sterk begon te verlangen doch de halstarrige houding der lorils heeft deu eersten minister en de natie by elkaar gebracht en positie doen nemen tegenover de oude wellicht verouderde instelling van het hoogerhuis Thans uu ook de expeditie naar Khartoum wordt voorbereid zyu de gemoederen bedaard en is Gladstone s positie weer sterker geworden dan zy weinige moanden geleden was Gladstone de mysiieke grysaard de mahdi van het liberalisme en wat niet al meer want de bgnamen die hem door voor en tegenstanders gegeven worden vermeerderen eiken dag Is thans de gast van zgn vriend kolonel Farguharson te InverCiiuld in t Is jammer dot de Brusselsche liberalen de clericale betooging gisteren niet hebben lateu doorgaan dezen badden er zich zooveel moeite voor gegeven en kwamen werkelijk niel kwaad voor den dag Moor het ging niet en dat bleek reeds toen de clericale stoet zich in beweging zou stellen fluiten en schreeuwen zonder eind de vorme broeders van buiten moesten een dubbele rg joelende en schreeuwende en door het regenachtige weer slecht gemutste liberalen passeeren Zooals t gewoonlgk gaat bg zulke gelegenheden waar een goed humeur alles kan doen het eene oord lokte liet andere uit van woorden k am het tol bedreigingen van bedreigingen tol stompen von stompen tot vechten de gan cbe bevolking von Brussel wos op de been hel gedrang wos groot en daardoor werd het plan In de hand gewerkt van hen die de clericale betooging wilden doen mislukken eerst werd de stoet in tweeen gescheiden de politie deed alle mogeUjke moeite om de orde te herstellen maar I