Goudsche Courant, woensdag 10 september 1884

1884 Vrijdag 12 September N 3130 SLOTEMAKER EN C Fijne Bordeaux Bourgogne Witte Rhijn Spaansche Madera Port en Champagne Wijnen Medicinale Tokayer van J GROSZ te Erdö Benye bij Tokay in Hong arije Per FLESCH 1 50 halve FLESCH 0 80 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adnertentieblad voor Gouda en Omstreken De Goudsche Machinefabiek te Gouda Herstelt en heeft in voorraad Horizontale en Verticale mmmmi mm m wmmm Drijfwerken naar stukprijzen berekend Leveren compleete inrichtingen voor STOOM BLEEKERIJBN STEEN en TEGELVÜRM MACHINES KLEIMOLENS enz Direct werkende CENTRIFUGAAL POMPEN voor polderbemaling bet aauvankelgk succes der ruatveraloorders werkte aanstekel lc en weldra tras de stoet op verschilleude punten afgebroken en hel fiedraiig too groot dat er Tan een optocht geen sprake meer was alle pogingen om weer aonslulting te krygen mislukten en ten laatste bleef er voor de vrome boertjes vau buiten niets anders oier dan het spoorwegstation weer op te zoeken want tij moesten en wilden naar huis Nu dat werd hun ook uiet moeilyk gemaakt Nog iens t is jammer de liberalen hadden beter gedaan te lachen om het byeeugescharreld hoopje dan er zich boos om te maken Warschau is thans vereerd met bet betoek van den Czaar die vergezeld van de Keizerin den groot vorsttroonopvolger en zijne gemalin benevens van andere leden zijner familie eeiiige ministers ent met talrijk gevolg in Poleus hoofdstad zijn intocht deed en met geestdrift werd verwelkomd De twee nieuwe candidaten naar den presidentsletel te Washington generaal Benjamin Butler en de heer Saint John tullen naar het schijnt een niet gering aantal stemmen ontnemen aan de heeren Cleveland en Blaine als wier ernstige mededingers zy optreden Generaal Butler gewezen gouverneur van NetvOrleans en als toodani berucht door de wreedheid WHarmede hg de democraten behandelde toen tgdens den burgeroorlog twintig jaren geleden de stad door de Noordelijke troepen bezet was wordt aanbevolen door de Greeniackers en zoekt steun bij de vijanden van het monopolie eu bij den werkenden stand lu tgn programma belooft hij e tariefquaestie zóó te zullen oplossen dat ieder er mede tevreden zal tijn Door loonverhooging en door verlaging van de prijzen der eerste levensbehoeftea sal by de Amerikaansche werklieden helpen dit ideaal tal hy verweteulyken als hij tot president der republiek benoemd wordt De heer Saint John gewezen gouverneur van Pennsylvania candidaat gesteld door een te Pittsburgh gehouden zoogenaamde nationale conventie waar meer dan vijfhonderd gedelegeerden van een en dertig staten allen proieclionisten tegenwoordig waren Hij heeft echter de minste kans van slagen De groote organen der politieke pers nemen zelfs den schijn aan als weten zy met eens dat zijne candidalnur bestaat maar de stemmen die tijne aanhangers op hem uitbrengen gaan of voor Cleveland of voor Blaine verloren Kleinhandel in Sterken Drank BUKGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ingevolge art 5 der Wet van 28 Augustus 1881 Staatsblad No 97 ter openbare kennis lat by hen is ingekomen een verzoekschrift waarbij vergunning wordt gevraagd om in de by zijn naam vermelde localiteit sterken drank in het klein te mogen verko open als Naam vsn deD Verzoeker ASuduidtng der localiteit E de Weger Vogelenzang M 208 Gouda den 6 September 1884 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROliWER Burgerlijke Stand GEBOREN 1 6 Sept Wilbelmina Vlaria ondera G van Berkel en C A A Drieseo Jannes ouders R G Leij n G Dost David Salomon ooders S L Oats en R van Emden 7 Pieter Marie ondere J A P Montljn en A J Schelling Wilhelmns Gerardns ouders A HdseelsoD en M J an Spiugelen Adrianns ouders J C Straver en A Straver Geertrui ouders W de Rey eo M de Rens 8 Petrua Jacobna ouders J de beij en C A Jongbloed OVERLEDEN 5 Sept H Heemskerk 49 j 7 B Hoomeijer 4 J 10 m G Spierlngshoek 1 j 11 m ADVËRTENTIÈW ♦ Heden werden wij verblijd door de geboorte van een Zoon J A P MONTIJiN A J MONTIJN Schelling Gouda 7 September 1884 Op 22 Juli jl overleed ons innig geliefd Dochtertje AÜNES F C ROEST VAN LIMBURG L ROEST VAN LIMBURG Samarang Wbrmitth Snelpersdrnk van A BRi fKHAK te Gonda Stoomboot Reederij MAAS en USSEL Kantoor te Rotterdam Haringvliet z z 52 Ag ent de Heer iH ROS Dienst Rotterdam Ouderkerk Gouda langs Plantage Kralingsche Veer Ysaelmonde Stormpolder Krimpen en Cappelle ajd IJsei Ouderkerk Nieuwerkerk Gouderak en Moordrecht De Stoombooten Ouderkerk ajd IJssel II en Reserve Van ROTTERDAM naar GOUDA Dageljjks behalve Donderdag voorm 7Vs en 12 ure Donderdags voorm 6 en 12 ure Van GOUDA naar ROTTERDAM Oagelgks 12 en 3 ure De directie Boekhouden HandelsrekeneOa Voor genoemde vakken en voor WISKUNDE kan de ondergeteekende nog eenige leerlingen plaatsen F J BOER Leeraar in de Wiskunde Oosthaven B 73a en het Boekhouden GEVRAAGD om terstond in dienst te treden een fatsoenlijk BURGERMEISJE boven de 18 jaar P G voor BINNENMEIIJ met een weinig Naaien bekend Adres franco brieven onder No 1017 aan het Bureau dezer Courant BRElKËi BAUIKALK GËNSZLNG dcsverkiezend wordt overeetigekompn our een bfpaalde prijs beir na gmezin Daaitoe ijn 20 kiiuitrs ter beschik kinn der patiënten jiesteld WAEKSbGEKS Heelmeester tan brenken Groenplaats 35 te Antwehpen isr 1 900 van KOKSMA S mmn mum is voorhanden bij den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda gif Alle Muxiekètukken zoowel JEDITIE PETERS en meer anderen worden ten spoedigste geleverd EENPAESUISTEHÜUB op de KATTENSINGEL groot 40 vierkante Meter Te bevragen onder No 1018 aan het Bureau dezer Courant Mevrouw TEMMINCK verlangt tegen NOVEMBER eene P G goed kunnende koken en genegen huiswerk te verrichten Levensverzekering Maatschappij opg ericht in 1829 Maatschappeljjk Kapitaal en reserven 72 000 000 fr Zich te vervoegen voor alle inlichtingen en prospectussen bjj den Hoofd Agent te Gouda den Heer W C WE RN INK Bleekersingel R 199 AGENTEN gevraagd Advertentlën in alle Binnen en Bultenlandsche Couranten worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN t Gowfo De FirmaC NEDEBVEEN BoekbandelarenBoekbinders te s Bosch beveelt hare gunstig bekende beleefdelijk aan Agenten voor Gouda en Omstreken de Heeren A KOK Co Boekhandelaren te Gouda bjj wie Modellen teï bezichtiging zjjn gesteld en nadere informatien in te winnen aUIMA LAROCHE van KKAEPEMEIV HOtM Opuekkend lerslerkend koortstierdrijvend IJzel hovdehde Quina Larocke bij bloedarmoede eio In fleseclien vut ƒ 1 91 CU ƒ 1 Eenig depot voor Gouda en Omstreken bjj den Heer C THIM Apoth te Gouda BINNENLAND GOÜBA II September 1884 Van Koeilerband rerneraeo wij dat op de voordracht Toor Hoofd der Ie Burgeraohool voor meisje tqa geplaatst de Heereo B P van Ciitert J G W Zegen beide Ie Araiterdan en H H ZqUtra te Honieleredyk De najaarsverftaderiug van de onderwijzera ia het arrondisiement Gouda zal gehouden ivorden op 20 September a a De heer Hagen zal dan tpreken over vde prakliache opleiding van Kweekeliugen en de heer Hage over Straffen Betrekkelijk de feestviering in het Weeshuis op Dinsdag jl kunnen iv j nog meédeelen dat die uitstekend is afgrloopen $ Avonds ten half acht are werden de kinderen andermaal gul onthaald waarna de gas iliuminatic werd ontstoken die op de plaats was aangebracht eo welke bestond in eene verlichting van het bloemperk en in een laurieitak met de initialen van den jubilaris boven de warande Tegen 8 uren schaarden zich al de weezen op de plaats om den jubilaris weder met een lied te verwelkomen Ten half 9 ure werden in de feestzaal dis solringviews vertoond doof ouzeu stadgenoot Van Stareren welke algemeen in den smaak vielen vooral toen het portret van den jubilaris te voorschijn kwam hetwelk later gevolgd werd door het portret van wglen den Regent Kluitman en de afbeelding van diens grafmonument de portretten vao twee tegenwoordige Regenten die van den binnenvader en moeder en die der naaimoeder van het gesticht en eindelqk een alleraardigste groep van zes weesmeisjes Alle welke verrauiogen met gepasten emtt of met uitbundige vroolijkheid begroet werden Voor muziek behoefde niet gezorgd te worden daar de kinderen van tijd tot tgd een lustig liedje deden hooren Te 10 uren werd de avonddisch gereed gemaakt waaraan nog beerlijk gesmuld werd en het was al laat toen de vroolijkheid een einde nam en allen ter ruste gingen En zoo eindigde een feest dat uog lang in de herinnerine van allen die bet hebben bygewqpnd bewaard zal blyven Maar voor wij eindigen willen WIJ nog meédeelen hetgeen wy tot nog toe verzuimden dat ook de ond weezen zich niet onbetuigd hebben gelaten om hunnen ouden liegeut Ie komen complimenteeeen s morgens op de receptie door eene deputatie s avonds iloor een groot aantal hunner die nog eens van harte meê feest kwamen vieren in het gesticht dat bg hen in hunne jonge jaren de plaats innam tan het ouderlijk huis Gisteren werd alhier de algemeene vergadering der St Gregorius Vereeniging gehouden Onze stad had eeu zeer feestelijk aanzien van den toren der O L V kerk alsook uit vele huizen van particulieren wapperde de Nederlandsche vlag hetgeen op de talrijke van alle oorden samengestroomde menigte eeu hoogst aangeuaraen indruk maakte Te lO j ure werd in de O L V kerk door den Z Ew Heer Deken dezer slad de plechtige Hoogmis opgedragen voor den bloei der Vereeiiiging Ëen ontzaglijke menigte waaronder zeker niet minder dan 400 priesters vulde de soboon versienle kerk tni het laatste staunplaatsje toe Na de H Mis kwamen alle aanwezige leden der Vereeniging en alle deelnemers aan dit feest in de Sociëteit Ons Genoegen bjjeeu Verschillende eerw sprekers traden op De byeeokomst werd geopend raet het mededeelen van het verslag door den Z Eerw Heer Lans professor aan het Seminarie Hageveld die door daverend gejuich werd begroet Na hem hield de Z Eerw Heer van Son professor aan het Seminari te St Miohiels Gestel een luid toegejuichte toespraak over de populariteit van den Gregoriannscheu zang Deze toespraak werd gevolgd door u onderrichtende repetitie van Gregoriaansohe gezangen welke geleid door bovengenoeinden Z Eerw Heer Lans een besten indruk achterliet Nu olgde een treffende toespraak van Prof Vergroesen van het Seminarie de IJpelanr over de eigenschappen van een goed kerkzanger Onder luid gfjttioh trad de Abbé Bnur op Professor aan het Semenarie te Mrtz die de schoonste nelukwenscben aanbood aan het zangkoor der O L V Kerk en aan heel de Nederlandsche Vereeniging De bijeenkomst werd gesloten door een kernachtige eu indrukwekkende rede van den Z Gerw Deken dezer stad Op versohillende plaatsen der stad werd na het middagmaal gebruikt waarna in de O L V kerk eene nit oering plaats had van verschillende Gregoriaansohe en meerstemmige kerkgezangen welke grootendeels door het koor der O Ii V kerk deels ook door het koor van Kabanw werden uitgevoerd De beide koren kweten zich meesterlijk van hun taak tn al de zangstukkeu werden lóó uitgevoerd dat zy inderdaad tot voorbeeld konden strekken voor alle kerkkoren De kerk was ook thans tot het laatste plaatsje gevuld onder vele hooSKeplaatste geestelijken merkte men op den Z Eerw Secretaris van Z Exc den pauselijken internuntius De plechtigbüd werd besloten met den zegen met het Allerh Sacrament Eere aan den Z Eerw Deken aan de Directeurs Organisten en Zangers die door de toewijding hunner beste krachten dezen dag tot een schitterenden feestdag gemaakt hebben voor geheel de Nederlandsche GregoriusVereeniging tot bevordering van de kerkelijke toonkunst Woensdag 17 September e k zal hier ter steLC een gouden hnwelyksteest worden gevierd door een echtpaar dat in droeve finantieele omstandigheden verkeert zoodat er van eeniglei feestelgkbeid weinig sprake zal zijn tenzij meergegoede sladgenooten de beide oudjes bg deze gelegenheid eens willen gedenken Wij vernemen dat zij t serdienen Zg pasten steeds goed op werden nog nimmer bedeeld daar een paar dochters hoevcl met moeite daar zg zelf evenals hun vader ptge lichamelijke gebreken hebben vaor bli antlerhaa t werkten en er zgn allerlei redenen om te hopen dat zg Woensdag eens zullen verblijd worden met eenige bigken van welwillendheid Het adres is Lange Dwarstraat No 153 c hun naam C Blesgtaaf eu J Akrijn Die Gondüche ingezetenen welke belang stellen in de qnaestie der toelating van meisjes op de Hoogere Bnrgersohool alhier namen naar wg mogen veronderstellen kennis van hetgeen de A Roti Ct daaromtrent in het midden bracht De heer H W F Boute leeraar ann onze Hoogere Burgerschool kwam naar men weet daartegen op in een schrgven dat de Redactie van genoemd blad niet geheel opnam maar de inhoud waarvan slechts kortelgk werd medegedeeld De Redactie van bet Sckoolblad het van belang achtende bedoeld schrijven in zgn geheel aan hare lezers mede te deelen heeft den heer Boute gevraagd dit haar te doen toekomen die daaraan evolg gaf Wg meenen ook onze lezers in kennis te moeten stellen met deze missive en nemen die daarom uit gemeld blad over Aan de Hedaetie mm de NievKe RotterdatMche Courant In uw nommer van Zaterdag 30 Aug 3e blad komt eene beschouwing voor over de dezer dagen door den Minister van binnenl zaken genomeu beslissing omirent de loelaiing van meisjes tot de hoogere burgerschool alhier In dat stuk worden de feiten op zoo wonderlijke wgze voorgesteld dat men zich onwillekeurig afvraagt hoe een blad als het Uwe dat in den regel zoo goed iiigeliobt is dergelijke bescho uwiiigen kan vastknoopeu aan zoo onjuiste gegevens Waarlijk een Gouwenaar vertrouwt egne oogen nauwelijks als hg zoo iets leest in de N R Courant Vooreerst de uitbreiding der school van 3 tot 5 j cursus Deze dagteekent niet van Augustus des vorigeu jaars maar heeft reeds iu 1881 haar beslag gekregen en in Sept van dat jaar was eene 4e klasse aanwezig terwijl sedert Sept 82 de volledige 5 j cursus tot stand is gekomen Reeds tweemaal in 83 en 84 hebben leerlingen der school aan het eindexamen deelgenomen De uitbreiding was sedert jaren door het gemeentebeatuur verlangd op rijkikoiten maar de regeering had daartoe geene termen gevonden in 80 deed echter de gemeenteraad den minister v b z het voorstel om alle koelen die de uitbreiding tengevolge hebben zon voor rekening der stad te nemen Hiermede nam de rijksregeering genoegen en sedert betaalde de gemeente Gouda jaarlgks at de 5 j c werkelijk meer kostte dan de 3 j c totdat in het vorige jaar tnsschen het Rijk eo de gemeente eeu contract is gesloten waarbij ter meerdere zekerheid der stad de bijdrage der gemeente is bepaald op een jaarlgksch k van 6970 Bg deze geheele zaak is geen sprake geweest van meisjes de school is gebleven eene school voor jongens die bekostigd wordt door bet Rgk ook als te eeniger tgd parellelklassen en grooter personeel noodig zgn maar waartoe de atad bovengenoemde som bijdraagt op eigen verzoek om in het genot te zgn van een 5 j c De quaesiie der meisjes op de school staat met de uitbreiding niet in het minste verband Reedi vóór het Kon besluit waarbg de burgerschool tot 5 j k werd verheven had de min van binnenl zaken bg besinit van 2 Mei 1881 op verzoek van eenige ouders bepaald dat voortaan ook vruuwelijke leerlingen tot de school mochten worden toegelaten mits zij aan de vereischten van toelating voldeden Dat de gemeenteraad en de commissie van toezicht daarop niet gehoord werden spreekt van zelf de rijksscholen worden door den minister beheerd onder voorlichting van den inspecteur zelfs nu nog met het subsidie van de atad is de school gebleven eene zuivere rgksinrichting waar het gemeentebestnar geen gezag uitoefent eu waar de commissie van toezicht alleen haar wettelgke bevoegdheid heeft Het toelaten van meisjes geschiedde omdat er hier ter stede en inrichting van midd onderw voor meisjes bestaat en er op de burgerschool nog plaats was de school bleef echter voor jongens bestemd en geenerlei wijziging werd in het programma aangebracht De meisjes volgen op verantwoordelgfcbeid der ouders het onderwgs dat nalnurlgk vooral in de hoogere klassen voor üaar niet geheel geschikt is met ééne uitionderiug woonden zij dan ook in de 3 5 klasse slechts enkele lessen bg Ten gevolge van bovengenoemd ministerieel besluit werd de school bezocht in 81 82 door 7 in 82 83 door 12 iu 83 84 door 11 meisjes Geen enkel bezwaar leverde de aanwezigheid der meisjes op noch voor het onderwgs der jongens noch voor de finantien Wat is thans echter het geval Uit de voorloopige inschrgiing en het tentamen der candidaten bleek dat waarschijnlijk de 1e klasse zou warden bezocht door 26 jongens en 7 meisjes dus 33 leerlingen een getal te jroot voor ééne klasse Door het aantal jongens was de splitsing nog niet noodig de 7 meisjes gaven den doorslag De minister stond uu voor de vraag ƒ 2400 te geven uit s Ryks kas voor eene splitsing die veroorzaakt werd door de aanwezigheid van vrouwelijke leerliueeu waarvoor de scMol uiet bestemd noch luuencht is of wel de intrekking van het verleende verlof tot bg woning der lessen door meisjes Het ee ste wilde hij niet op zijne verantwoording hebben alvorens tot het tweede te besluiten deed hij aan den raad de traag of deze de ƒ 2400 toor rekening van de gemeente wilde nemen eene beleefdheid waarvan de stadsregeering blijkbaar niet gediend geweest is Nu kan men zeggen dat de eisch om de geheele ƒ 2400 die ook aan het onderwijs van de jongens ten goede komen zouden wat hoog is maar in beginsel is de houding en het siauJpunt des ministers zeer correct Uit dit riposé der feiten kan bigken boe ongegrond verscheiden uwer opmerkingen zijn de onjuistheid daarvan zal u thans bg het orerlezen van uw stuk wel zelf in het oog vallen Toch acht ik mg verplicht een paar punten te releveeren Aan de toelating van meisjes op de h burgerschool 18 eene heele historie terbonden Tien jaren geleden diende de bekende industrieel de heer A A G tan Iterson directeur der kaarsenfabriek een gemotiveerd eu van memorie van toelichting voorzien verzoek n aan hel gemeentebestuur om eene h burgerschool voor meisjes op te richten Dit request werd door tal van ingezet enen gesteund en herhaaldelijk is sedert op datzelfde aanbeeld geklopt Men vond bier bij den gemeente