Goudsche Courant, vrijdag 12 september 1884

raad steeds een dooTemaDsdeor Ten einde raad t n loen de ouders naar den minister gegaan om Toor ban dochters toelating tot du h Burgerschool oor jongens te Terkr gen daar zij meer ferlaugdeu dan de bestaande meisjesschool roor u I o geven kau Dit is gelukt tooddt hoewel gebrekkig midd onderw foor meisjes ook hier verkrygbaar was torndtr dat iet e én cent aan de ttad koMe Het gemeentebestuur was natuurlek bUj ran die lastine meisjesquaestie af te zijn op zoo voorbeeldeloos goedkoope wijze thans is bet weder uit zyn rustige rust opgeschrikt Geen der zake kundige zal het dus met u eens zijn dat de gelegenheid niet gegeven was om de vraag in ernstige ovefweging te nemen hoe op de doeltretfendste wijze te voldoen was aan het verlangen van enkele ingezetenen om te Gouda ook voor meisjes middelbaar onderwijs verkrggbaar te stellen Sedert jaar en dag heeft die gelegenheid bestaan en herhaaldelijk ia gebleken dat men er geen geld voor overheeft ook nadat de behoefte er aan door het bezoek van meisjes op de h burgerschool bewezen was In de tweede plaats de door u beweerde desorganisatie vau bet ouderwgs De 7 vrouwelgke caodidaleu voor de Ie klasse worden tengevolge van s ministers beslissing dit jaar niet toegelaten er komt uu dus geen parellelklasse die vrouwelgke leerlingen welke in de hoogere klassen zijn mogen blgven omdat het aantal leerlingen daar niet te groot is Ook de lieide meisjes die in de Ie klasse zijn blgven zitten Üe genomen maatregelen die nota bene 3 jaar parellelklassen zouden uoodzakeIgk maken bestaan alleen iu de verbeelding uwer redactie door s ministers besluit is de splitsing onnoodig geworden In het belang der waarheid verzoek ik u dit Bchrgveu op te nemen Men vraagt zich hier onwillekeurig af welk vertrouwen gesteld kan worden in de beschouwingen van een blad dal zoo slecht ingelicht is omtrent zaken die geschieden bijna onder den rook der Rutterdamsche schoorsteenen In één opzicht zijn wg het allen met u eens dat h t n l te bejammeren is dat de meisjes de dupe zijn van deze geschiedenis Maar aan wieu de schuld Zeker niet uitsluitend of bij voorkeur aan de zijde van den minister Met hoogachting Uw Dw Dr Gouda 2 Sept 84 H W F BONTE leerur r b bargefBcfaool Het bssluit des Ministers waarbg de Hoogere Burgerschool alhier voortaan voor meisjes wordt gesloten trekt ook buiten Gouda veler attentie en verscheidene bladen bevatten daarover artikelen Het Vtrecktich Dagblad brengt in herinnering in een artikel getiteld Eertt toegelaten en dan eerJaagd dat Minister Heemskerk bg de behandeling der wet op het hooger onderwgs verklaarde dat de instellingen van ouderwgs in die wet genoemd op gelijke voorwaarden zouden toegankelijk zijD roor mannelijke en vrouwelijke leerlingen Met het beginsel dat aan die verklaring ten grondslag ligt is in strgd de beslissing van den Minister betreffende de toelating van vrouwelijke leerlingen aan de Hoogere Burgerschool alhier Wel mag de wetsuitlegging voor het hooger onderwijs met worden ingeroepen voor het middelbaar onderwijs maar iu de welgeving mag niet tweeërlei beginsel worden aangevomen £ r ia tweeërlei rechtstoestand geschapen De bijkomende omstandigheden maken de zaak volgens den schrijver er niet beter op Terecht weigerde de gemeenteimd de kosten voor hare rekening te nemen en de schrgver meent dat de Minister de bewuste ƒ 2400 voor rekening van het Rgk bad moeten nemen Het middelbaar onderwijs voor meisjes is niet meer ecu zaak der gemeente dan dat voor jongens Bovendien zgn ook op vele andere borgerscüolen meisjes toegelaten waarom na te Gonda niet De handelwgze van den Minister is in geen geval te rechtvaardigen Het artikel eindigt aldus Wg hopen dat de uitsluiting der vrouwelgke leerlingen te Gouda geen onherroepelgk verdict is Wg hopen dat niet alleen in het belang van de zeven meisjes die voor het ocgeublik het slachtoffer zgn geworden naar ook in het algemeen belang Middelbaar onderwgs te ontvangen is ook voor de vrouwIgke kunne een niet genoeg te waardeeren voordeel Wensohelgk is dat voor haar dit onderwgs op een anderen voet worde ingericht dan voor de jongens maar alleen de groote gemeenten kunuen de kosten dragen eener afzonderlgke haonere burgerschool voor meisjes Waar de finaucieele krachten dit niet toelaleu en eene dergelgke school voor jongens beslaat is het wentchelgk die ook open te tellen voor meisjes die bewijzen geven dat ig voor het onderwgs betwelk er gegeven wordt gelijke ratbaarheid bezitten als de jongens Haar te bemoeielgken in het streven naar vetslandelgke omwikkeling en keunis en wetenschap kan nooit strekken iu het algemeen belang waut wet degelgk is de toestand der algemeeue beschaving voor een goed deel afhankelijk van den trap van ontwikkeling waarop de vrouwen staan Of zou men den invloed der moeders en opvoedsters op het opgroeiend geslacht willec loochenen Ook de Huisvrouw H eekblad voor Dames bevat een hoofdartikel over deze zaak Dit blad noemt de beslissing des Ministers een grievenden maatregel I De beslissing bewgst hoe weinig men zich bekommert om de belangen van het vrouwelijk geslacht en hoe de vrouwelijke helft van de bevolking op eene stuitende wijze wordt achtergesteld bij de andere helft Hel blad laat in het midden of de kosten der bedoelde splitsing ten laste van het Kgk of de Gemeente moeten komen maar keurt hel af dal de jongens hoe groot hun aantal ook moge zgn onbeperkt tot de school toegelaten worden en de meisjes niet Voor den minister heeft dus de vrouwelgke bevolking niet heizelfde recht op onderwgs als de man nelgke Bij hooge gunst wordt het haar toegestaan van het middelbaar onderwgs gebruik te maken maar mits het aan het rijk geen cent kost Zoodra er kosten mede gemoeid zijn wordt aan de vrouwelijke bevolking dat onderwijs onthouden Wal is dit anders dan ongelijk recht achterstellingvan de vrouw z lfs waar zij niets anders vraagt dangelijke gelegenheid om bare verstandelijke vermogens te ontwikkelen De red had den Minister Heemskerk niet in staal geacht de vrouwelijken jeugd zulk eengrievend onrecht aan te doen en vraagl is wat erte Gouda geschiedt te verdedigen uil het oogpuntvan algemeen belang Deze vraag wordt daaropontkennend beantwoord waarna aan de ouders teGouda die belang stellen in de opvoeding en in detoekomst hunner dochters iu overweging wordt gegeven zich bij adres te wenden tol de Tweede Kamerom hunne bezwaren in te brengen tegen de beslissing des Ministers Hadden wij zooals andere lauden vrouwenvereenigingen die zich met openbare aangelegenheden voor zooveel zij de vrouw betreffen bemoeien het zou hare taak zgn zich deze zaak met ernst aan te trekken en tegen den willekeurigen maatregel op te kooien In de zitting der Rotlerd Arr Rechtbauk van Dinsdagmorgen stonden o a de volgende personen terecht 1 A M werkman te Gouda bek van mishandeling Bisch ƒ 15 boete subsid 7 daiten gev J W werkman te Gouda bekl van mishandeling Ëisch 1 maaujl gev cell en 2 boeten ran 8 Over S dagen nïispraak Tot wethouder te Haastrecht is herbenoemd de Heer i C Muller en te Vlist de Heer J Kasbergen De reis van President Krüger generaal Smit en de superintendent van hel onderwijs iu de Zuidafrikaansehe Republiek heeft in haar geheel gekost bijna ƒ 50 KiO Als men bedenkt wal er voor gedaan werd dan is het niet veel De kosten van het langdurig verblijf in Engeland van de reis naar Portugal en naar Duitschland zijn daaronder natuurlijk begrepen In den Volksraad te Pretoria was men dan ook zeer voldaan eu er werd gereleveerd dat de reis van Burgers indertijd de ronde som van ƒ 120 000 had gekost Er worden weder onderhaodelingeu gevoerd tutschen dt gemeenie s Graveohage eu de erfgenamen van den Kroonprins tot aankoop van het paleis op den Kueuterdgk De gevraagde prgs is die welke de Prins indeitgd aan de gemeenie voor het gebouw betaalde Eene dame die te Helmond bg haar broeder logeerde verdronk Zaterdagmorgen aldaar in een badkuip Men kau zich de ontsteltenis der hoisgenoolen voorstellen toen zg het ongeluk bemerkten Een uit Nederland afkomstig en voor Java s Oosthoek bestemd ambtenaar heeft den directeur van B B het volgend bewgs ran epistolaire bekwaamheid toegezonden HoogËdele Heer vMet referte aan uw besluit heb ik de eer roede te deeleu dal ik nog niet lekker ben als de dokter mg zegt dat ik nog iu Batavia vertoeven wil De lengte ran rogn rerlof wordt geachat op 30 dagen De ambtenaar roor e bargerlgke dienst De Haagsche cormpondeut ran het ü D schrgft Onze stad verloor iu deze week eeu ingezetene die tot de meest bekende Hagenaars behoorde ét de Jong vau ae levertraan zooals men hem noemdeDie Lofondinsohe levertraan had hem een kolossaal fortuin bezorgd dat bg goed besteedde zij er bggevoegd maar zg werd dan ook met talent geëxploiteerd want naar men zegt betaalde dr de Jong jaarlijks ƒ 50 000 aan Ëuropeescbe dagbladen voor zijne advertenties Hel recht om 70 jaar te worden had df de Jong niet gestolen het kwam hem eerlijk toe want een kleine vijftig jaar geleden was het hem bij koninkigk besluit toegekend Dr de Jong is nl ter dood veroordeeld geneest Ziehier hoe Als officier van gezondheid geloof ik was hij in Nederlandschen krijgsdienst en algemeen geacht behalve bij een onderofficier die geen ontmoeting liet voorbijgaan zonder onzen vriend in beleedigenden vorm te herinneren dat hij Israëliet was Reeds meermalen had men de Jong aangespoord tot een duel doch steeds bleef hij liever dulden Op zekeren dag echter ligt hij ziek te bed toen zg n vervolger biunenireedt hem in het gelaat spuwt en zegt leelgke smous zal je uu nog niet met mij vechten Ja antwoordt de Jong kortaf statt op kleedt zich gaat met den beleediger naar buiten en schiet hem iu tweegevecht morsdood De krggs raad velde het doodvöhnis maar n bg denzelfden dag was volledige gratie in handen van den veroordeelde Een spoorwegbeambte te Breda D J H verloor dezer danen het leven bij het redden van zgn hondDe Fereenigitig tot beacherming van dieren trekt zich nu volgeus hel D v Z U het lot der weduwe en der kinderen van den man aan Mei het oog op de reis van den Czaar werd een proclamatie uitgevaardigd waarbij iedereen verboden werd binnen 600 meter vau den spoorweg Ie komen 6 uren vóórdat de keizerlijke trein passeerde De paleizen en kerken iu Warschau erdea onderzocht en een aantal gangen kelders en gewei ven werden dichtgemetseld Hotelhouders te Warschaa mogen hun kamers aan straat alleen verhuren aan keizerlijke ambtenaren en bij de revue worden alleen zij toegelaten die een toegangkaart hebbeo waarop het portret vaa den houder is gephotograpbeerd De Parijsche bladen geven eenige historische staaltjes van het voerwezen iu de Pransche hoofdstad Het was in 1640 dat de eerste fiacre in de stralen van Parijs verschefcu en de nieuwsgierigen lao alle kamen deed samensiroomen In 1688 wees een polilieverordeniig de itaiioos aan in 1696 bepaalde een andere het tarief 25 sous voor de eerste uren 20 sous voor de volgende In 1703 werden de rijtuigen van politiewege genummerd In 1743 reden er nog slechts 170 rgiulgeo door Parijs terwijl er thans meer dan 10 000 door de stad rollen Men herinnert zich zeker nog bet mislukte bedrog met hel manuscript van Deuieronqmium een nieuwgefabriceerd oud bandschrift dat zekere Shapira onlangs bier te lande in armoede overleden tot boegen prijs trachtte aan den man te brengen Dit was geenszins de eenige oplicbterg van dien aard welke Shapira pleegde Als een nieuwe bgilrage wordt uu gemelJ dat bg indertijd een oud handschrift vau het boek Numeri voor een aapzieulgke som verkocht aan eeu liefhebber te Philadelphia Toen hel bedrog met het Deuttronomium handschrift niikwam werd de eigenaar van het A vmerw mauusoripl ongerust en terecht Want bij onderzoek bl ek bel handschrift te beslaan uit papieren van verschillende igden ea betrekkelgk weinig waarde terwijl een brief van Prof Tisdhendorf waarin deze rerkliuirde voor de echtheid ih te staan niet op dit maar op een geheel ander handschrift betrekking bleek te hebben De gouden tientjes die de zoogenaamde valsche munters welke zich nog altgd in voorarrest bevinden in tegenwoordigheid van den heer Louis Jacobs uil hun machines te voorschgo haalden en die zoo iiju waren nagemaakt dat ze niet van echte waren te onderscheiden blglien na een nauwkeurig onderzoek ook inderdaad eobt geweest te tgn Het doel der schelmen die toch gestraft zullen worden omdat zg ouder valsche namen hebben gewerkt schijnt geweest te zün iemand te vinde n wien zg eerst eenige echte tientjes in de hand zouden sloppen onder voorwendsel dat ze ralsch waren Bemerkte de persoon dan hoe veilig die stukken uitgegeven konden worden dan zou hg zoo hoopten zij wel iu uadere relatie met hen treden eu dan waren natuurlgk de ralsche stukken voor den dag gekomea Ecu dergelijke fijne list als thans door de waakzaamheid van den beer Jacobs vergdeld werd is hier vóór een paar jaren nog eens beproefd maar toen liep de persoon die tot medeplichtigheid werd aangezocht deerlgk in de val fijj iemand te Amsterdam wiens reputatie niet van de fijnste was vetroegde zich uaraelgk iemaad die hem in bet geheim meedeelde dat hg bankpapier kon namaken Hg liet hem een paar nieuwe biljetten ran 25 gulden zien Kan jli daaraan zieii dat ze ralsch zijn vroeg de man Neen antwoordde de andsr maar aan de Bank zouden zij het gauw ontdekken Ik wed van neen sprak de eerste want ik ken al de geheimen en nu iischle hg eeu lang verhaal op van zgn werkzaamheden aan een buitenlaodsche bank Helslot wus dat beiden naar de Bank zouden gaan om de biljetten te wisselen De beambte die niet dikwijls splinlernieuwe biljetten Ier wisseling ontvangt keek eerst de beide personen toen de biljetten eens goed aan verfrommelde de laatste raaar maakte zich loch gereed pm er zilver voor te geven De valsche munter stootte tgn compagnon eens veel beteekeneud aan en zeide loen tot den beambte U schgot die bilje ten niet erg te vertrouwen mgnheer Is er wat aan Neen zei de beambte ik dacht eerst dat ze wat vreemd voelden maar ze zijn goed Ja zei de eerste rag hebben ze ook eerst Hgs willen maken dal ze valsch waren Ik heb ze van buiten ontvangen daarom beu ik juist hier gekomen om ze Ie wisselen Iu dal geval hernam de beambte wil ik ze loch eerst eens nauwkeurig lalen onderzoeken Wilt u even wachten De beambte zond de biljplten aan de directie leze liet p de alleen aan Haar bekende chemische wijze de beide stukken onderzoeken en kort daurof kwam het antwoord dal er geen twijfel bestond de biljetten Karen echt Wat zeg je er nu van vroeg de valsche munter aan zgn compagnon toen zij op stiaat waren k Moet zeggen dat bet slerk il antwoordde de ander Js sprak Ie munter maar t is zoo jammer dat ik g eu biljet van iOüO heb Die 26 jes zet zoo weinig aan eu ik kan er op mijn steeneu uiei meer dan eeu stuk of wal drukken dan moet ik opnieuw graveereo De kameraad liet zich vinden om een biljet vanƒ1000 te bezorgen hij zou een deel van de wiustkrggeu Den volgenden dag bracht hij er inderdaadeen en de munter beuon onmiddellijk Ie graveeren Toen de ander echter vertrokken was verirok bijook met het biljet van 1000 Ien hcefi hemniet weergezieii t Spreekt vanzelf dat de ander moeielijk aangifte bij de politie kon doen maar dat de biljetten vau ƒ 23 werkchjk echt geweest wareu dat begreep hg nu ook A v Ned Waarom worden de meeste vrouwen zoo vroeg oud vraagt De HnievrouK en antwoordt op gezag van het Phreneologwal Journal Hoofdoorzaak lubben Vrouwen blgrtu in den regel te eel aan kleinigheilen hangen overdrgven ondergeschikte bezwaren loepen vooruit eu vermoeien zicb den geest met muizenissen Moeders tobben over baar kleine eu groote kiuderen veel meer dan uoodig is Een tweede orzsak is gemis aau beweging en frisscbe lucht Niet uu eu dan eeu visiteije of een klein wandelingetje of wat boodschappen doen maar eeu geregelde flinke it lap Een vrouw zegt altgd ik heb vandaag geen igd vandaag moet ik absoluut dit of dat opredderen of verstellen of nazien de hemel eet wat Zij bedenkt niet dal eeu geregeld dagtlgks wederkeereod lucbtbad haar eerste behoefte is Als zg kiuderen heefi laat zij die kinueren dan meenemen dat zal baar en hun goed doen maar laat zg minslens één uur daags weer of geen weer een wandeling doen Laat zij voor die gelegenhied eeu filuken doelmatigen regenmanlel gereed bebbeu liggen waar de ochiendjaa onder verdwijnt en een üinken doebualigeu hoed soodal het fat zal ik aantrekken ook geen hoofdbreken kosi Wees zeker dat al blgven dan ook eens een kamer ongedaan of een paar kousen ongestopt zg aau gezondheid en levenslust rgkelijk aan haar man en kinderen vergoedt wat zg hun in dit andere opziehl te kort doet Eu dan frisscbe lucht in al de rertrekken nu en dan ramen en deuren tegen elkaar open rooral in de slaapkamers en de afgehaalde bedden aan dien luchtstroom blootgesteld Ook daardoor worden allerlei ziekten voorkomen En eindelijk rindt het niet laf of lui of onvergeeflgk om wal te gaan rusten ook al ia het overdag als de vermoeienis u lust eu kracht beneemt Een half uurtje desnoods een kwartiertje op canapé of gemakkeigken stoel knapt a voor den geheelen dag weer op Om kort te gaan vrouwen die niet vóór haar lijd leelijk eu oud willen worden moeten bedenken 1st beweging en vrge lucht hoofdvereischlen zgn ea dat tobben geen verdienste raaar een plaag is voor ons zelf en anderen veel vrouwen worden oferwjrkt dut ia een feit maar nog veel meer vrouwen overwerken zich zelf Buiteniaodsch Overzicht De uiterste linkerzgde der Fransohe Kamer van Afgevaardigden niet tevreden met bel antwoord van den president der republiek op haar adres geefi hare zaak nog niet verloren en volhardt bg haren eiscb dat ds heer Grévy persoonlijk bandele Meer dan ooit dringt de France libre een der organen van de intracsigeuten daarop aan De heer Grévy bedriegt zich zegt hel blad als bij preekt van de coustilutioneele terughoudendheid welke hem is opgelegd De grondwet gebiedt ze niet maar gteft integendeel aan den president der republiek een volstrekt recht van iniervontie Wg zullen dit vraagstuk van politiek recht onderzoeken en toelichten Vreemd voorzeker is dit aanhouden van de uiterste linkerzijde daar het onbetwistbaar is dat hetgeen zij van den president der republiek verlangt zou zijn eeu willekeurige handeling van gezag welke zooals de Temps doet opmerken het bewind zou doen overgaan uit de banden der meerderheid in die eener minderheid die door het besef barer eigene machteloosheid tot wanhoop gebracht is Uit de Chineesnhe wateren nog altijd geen nadere berichten De Pransche bladen waarschuwen en met recht voor ile leugenachtige berichten van de Times De République Praii iise somt al de voordeelen op welke bet bezit van Formosa voor Frankrijk zou hebbeu van daar kan Frankrijk de Chineesche knst beheerschen al de Chineesche havens en arsenalen voortdurend bedreigen en bet verkeer ler zee tusschen Zuid en Noord Cbina geheel afsnijden Hel blad verlungt daarom dat Formosa terstond wordt bezet nog vóór de vredesonderhaudcjiugeii een aanvang nemen De National deelt mede dat de Fransche Regeering in eeu moeilijke positie verkeert tegenover China eeu aanval op Formosa zon tengevolge van de maatregelen van de tgdig gewaarschuwde Chineezen uiel wel mogelijk zijn zooder kiachliger uitrusting en de Ministerraad zal overwegen of het niet beter is aau China den oorlog te verklaren teneinde het snel tot den vrede te noodzaken Het niet verklaren van den oorlog maakt ook de positie tegenover de ueu ralen te lastig Ferry wordt te Parijs verwacht Een telegram uit Eogelsche bron meldt dat in Cbina de oorlogspartij de bovenhand herkregen heeft Zooals onze lezers welen zouden volgens dit telegram de ambtenaren die zicb als voorstanders van den vrede deden kennen ontslagen zijn en zou het onder bedreiging van de strengste stiaffen verboden zijn van bet betalen eeuer schadeloosstelling te spreken Voorts bericht de lïmet corresponilent te Foochow als zeker dat de Chiueesobe minister aan de gezanten der mogandbeAu de oorlogsverklaring hebben medegedeeld Shanghai zou lot onzgdige haven verklaard wordeu maar de Woosung verkeert in staat van blokkade hoewel voor de schepen een oozgdig kanaal beschikbaar is gelaten Aan de stoomschepeii zon hel verboden zijn iu de monding der rivier van Canton te komen Eeu andere dépêche insgelijks uit Engelaohe bron houdt in dat de onderkouiogeu van Yunnan eu van KouaugSi last hebben ontvangen een inval iu Tonkin te doeu en persoonlijk het bevel over de Itoepru te aanvaarden De Duitsche katholieken wier tegenwoordigers in den rijksdag de oentrumgroep vormen hebben iu het laatst der Torige week eeu bgeenkomst gehouden te Amberg in Beiereu Natuurlijk was de heer Winülhorst er de held van den dag en even natuurlijk sprak de bekende partijaauvoerder over de aanstaande verkiezingen voor den rijksdag Hij trok heftig te velde legen de nationaal liberalen Naar de spreekwijze van den godloochenaar Voltaire die bet Heilige Roomscbe rijk noch heilig noch roomsch noch een rijk noemde betoogde de katholiek Wiodthorst dat de nationaal liberale partg noch nationaal noch liberaal is daarom moet het centrum zich tot geen prijs met haar verbinden Het lot van Duitschland zal afhangen van de te kiezen afgevaardigden zgn die niet katholiek eu komt de regtering niet tot bet inzicht dat zg zonder bun hulp niets vermag dan is volgens den heer Windtborsl alles verloren en gaat Duitschland te gronde Een ander redenaar het lid van den rgksdag Von Gruben belastte zich met een philippica tegen bet slualssocialime van den rijkskanselier dat hij voorstelde als onvereonigbaar met de leerstellingen der kerk aangaande de persooulgke vrgheid In de redevoering die van het standpunt der Roomscbe orthodoxie somtgds een ketlersch tintje had werd de god Mammon die de wereld beheerscht aangewezen als de schepper der sctoiale quaestie en van den Kulturkampf Hg IS t die het proletariaat beeft geschapen aan welks verontrustende agitaties de kanselier paal en perk zocht te stellen door zijne sociaal oeconomische wetten die te voren met onmacht zgn geslagen wgl ze niet rusten op de leerslelliogeu der kerk Het militairisme was het thema waarop een derde spreker de heer Hueue uitvoer legen de maftht welke bet eenige middel van beslaan wordt der moderne naties omdat zg niet meer de beginselen van het Chrisieodom willen erkennen Nog andere redevoeringen werden geboord ia denzelfden geest en een 1400tal katholieken vormden het gehoor In de intieme avondbijeenkomslen mei de partijboofdeu zullen wel meer praktische besluiten genomen zijn met het oog op de houding die bet cenlium bij de naderende verkiezingen zal aannemen teneinde zijne politieke belangen te bevorderen De Belgische Senaat heeft zgn afkeuring te kenken gegeven over de ongeregeldheden te Brussel op Zondag II zonder echter daaabij eenige pang gelijk of ongelijk ie geven dit laatste geschiedde op aanmaning van den oud Minister van Fioaneien Graux die beloogde dat bel rechterlijk onderzoek moest worden afgewacht Dal dit laalsie zeer moeilgk zal zijn ligt in den aard der zaak de ware schuldigen bij zulke standjes zijn altijd moeilijk te vinden De cholera neemt in Italië nog steeds toe en het Bij de bespreking der zaak in den Senaat gaf de Minisier van Binnenlaudsche Zaken te kennen dal een wgziging in de gemeentewet en de provinciale wel zal worden voorgesteld ten einde de Regeeriog meer macht te geven bij ongeregeldheden Weuschelijker war t te overwegen wat er kan worden gedaan om de hartslochlen minder op te winden en zoo zij opgewonden zijn het zoo aan te leggen dat botsingen zooveel mogelijk voorkomen worden sterftecijfer te Napels is onrustbarend groot De burgemeester van Civita Vecchia is door den prefect van Rome afgezet naar aanleiding van de ongeregeldheden aldaar voorgevallen omdat bg zich niet naar de bekende ministerieele circulaire gedragen had Te Campobasso beeft een demonstratie van 4000 menschca voor de prefectuur plaats gehad ten gunste van een plaatsclgke quarantaine en een dergelijke demonstratie is door eenige honderden personen Ie Ancona gehouden Iemand die dezer dagen van Bergamo over Milaan naar Genua reisde verklaart in de Capitale dat hij onderweg niet minder duo vier alen ontsmet is geworden RECLAME RENTENe FORTUIII Ieder kapiUliit die ia liet liettl U na goed en ter beane genotMidi fecUB sctiea ui oblisaiieo kao uch op outbematuclie en ukere wtju MS INKOMEN VAN 40 JiEricliiffea dooreeDvoai ifeoperalieDb iiaaDdeiad€DTerl wpnai feaiisa Du goed bekende en leden lang lu ferictitllende Undeo teproefde lysleem TCneken eeu jaulijlu iDkomeu van f 2 000 met eeu kapitaal li ItU of in tiracten laii f a OOO r l 00 mei f 3 500 f 500 mei 7 1 900 eoi De rondseu zijq tlijd bescbikhaar De wiuit wofdt maU delijki per poamissel ujigezoudeu Duideltjii uttteggtnde broefuirms wardin ep daartoe gedane aanvraag rttANCo en kottelooi lOtfffeMitéen door den Heer üirecuur der Algeat99D9 B lgimcb0 SanJc BANQVE afHÊRAIX DE BEiaiaOE 6 KW 4w Coaorèfl Bmaael Een prachtig re sultaat Toen eenige jaren geleden de Apotheker Brandt te Zurich voor bet eerst aan Heeren Geneeskundigen en aau bet publiek een nieuw geneesmiddel begon aan te bevelen namelijk de RICH BRANDTsche Zwitsersche Pillen die hg door jarenlange proefnemingen bevonden bad een zeker werkend en geen pgo of nadeelveroorzakeod middel tegen storingen van de spgsverterings organen Ie zgn zooals Maagpijn Leveraandoeniogeo Galachtigheid Verstopping enz ontmoeiie zijn uitvinding zooals gewoonlijk al wat nieuw is tal van vijandige asnvalltn en verdachtmakingen Maar gelijk het waarlgk goede en nuttige steeds zegeviert over alle tegenwerking en eindelgk lot eer en tot aanerkenning komt zoo hebben ook tegenwoordig de Rich Brandi sche Zwitsersche Pillen zich overal heen een weg gebaaud De voornaamte medische Autoriteiten een Virchow een Esmarch een Nussbanm eeu Hertz een Rokitaosky eni hebben zich over dat middel den een na den ander op allergunsiigste wijze uitgelaten en de waarheid van het gerucht der goede eigenschappen die er aau toegeschreven worden als huis eu geueesmidiiel is in alle oorden der weield door de ondervinding geslaafd De Zwitsersche Pillen van Apotheker R Brandt zgn Ie bekomen te Gouda bij den beer J C Zeldenrgk drogist a 70 Cis de doos KEIMMSGEriJMG BÜRGE MEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter kennis van de Ingezetenen dat de BËGBOOTING van de INKOMSTEN en UITGAVEN der Gemeente over het dienstjaar 1886 voor den tijd van veertien dafen op de Secretarie ter lezing van een ieder is nedergelegd waartoe gelegenheid wordt gegeven op alle werkdagen van des morgens ten tien lot des namiddags ten ée n ure terwgl bovendien legeu betaling van kosten afschrift dier begrooting kan worden verkregen Gouda den 30 AngusiuB 1884 Burgemeester en Wetitouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN Üe Secretaris BROÜVVEB