Goudsche Courant, zondag 14 september 1884

t f ii 5 yBïi yg ¥j P 1884 Zondag 14 September N 3131 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken lB0N60NS3l ZfEP25CT KENNISGEVING Df BURGEMEESTER an GOUDA brengt bg dete ter kennis rao de beUnKhebbenden dat door den Heer ProTincialen Inapeoteor der Directe Belastingen eoc te Rotterdam op deii Sn September 1884 is eieculoir erklaard Het Ie Kwariaals Kojiier voor de belasting op het personeel dienst 1884 36 Dat voormeld Kobier ter intordering is gesteld in banden van den heer Ootvaoger dat ieder daarop voorkomende verplicht is zijnen aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termen van DBIË MAANDEN binnen welke de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 10 September 1884 De Borgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN MARKTBEBICHTEN Gouda 11 September 1884 Hoewel de markten voortdurend flauw blijven kan er toch geen evenredige daling der graanprijzen geconstateerd worden Lage biedingen roor goede tarwe worden nog geregeld van de hand geslagen en de beate tarwe wordt nog betaald met ƒ 8 80 a ƒ 2 30 Gewone en polderlarwe is van ƒ 8 tot ƒ 8 50 te koop Afwykende komt weinig voor en wordt naar kwaliteit betaald De andere granen voor zoover deze verhandeld worden op onze markt ongeveer als varen Rogge ƒ 6 20 a ƒ 6 60 gerst ƒ 6 25 a ƒ 6 25 chevalier ƒ 7 a 7 60 Haver ƒ 4 ü ƒ 4 60 Maïs ƒ 5 76 a 6 10 In peulenvruchten zoo goed als geen handel De veemarkt mét gewonen aanvoer pryzen hooge de handel echter traag vette varkens 22 a 25 et varkens voor Landen 18 a 20 ot per half kilo magere varkens en biggen traag biggen ƒ 0 70 a ƒ 1 20 per week schapen prijshoudend Kaas aangevoerd 132 partijen eerste kwaliteit ƒ 25 a ƒ 27 2de kwaliteit ƒ 31 a ƒ 24 Noorrihollandsche ƒ 24 ü ƒ 34 Goeboter ƒ 1 40 a ƒ 1 50 Weiboter ƒ 120 ü ƒ 1 30 gtT Groote Kaasmarkt Woensdag 28 Sept a s üurgerlijke Stand GEBOREN 9 Sept Maarten onderg A Schoondervoerd CD M VVortz Tcuni ouders T Janmaat on P F Visier OVERLEDEN 10 Sept A vaa Os 3 m E J van der Werf w 11 V Vonk 1 j 7 m GEHUWD 10 Sept S Tak en G Me V Beeuwjjk GEBOREN Gernt Adrianns ojiders A Heij en L Bak Maria Johanna ouders G van der Winden en A Spinter ADVERTENTIËN ll e ticra i l f sm 50 Jarige Echtvereeniging VAN C BLESGRAAF EN J A KRIJN Gouda 17 Sept 1884 Jg22a£a iSA I Sa2ja£a SV 2A£3l S Heden overleed jia een langdurig lijden myne jongste Dochter AGATHA MARIA in den leeftijd van 29 jaren C COSIJN Amst 9 Sept Eenige kenmsfjeving AB HACJBBI S OF AntiRliumatische Watten jenezen ontwijfelbaar alle lijders aan maagtrarap hoofd schouder pijn of welke kwalen meer van Rhuraatischeu aard zijn en door koude ontstaan Prijs 30 Cts per pakje met gebruiksaanwijzing Hoöfddepot te Delft bij A BREETVELTAz en verder verkrijgbaar bij r 1 G V n Detll C B Verheul Oudewater Me Ie Wed Bosman A Bos Berkel Gouda r lar Dorp Zoeterineer W F J den Uijl Schoonh V Kauling Alphen A Pril Zevenhuizen J B E C Schlattman M J Goiidk ide Boskoop Bodestraven O Hoogendijk Cnppelle K Ouverling Haastrecht S V d Krnats Blciswijiv H i G Willielraus Woerden Fabriek DE CONCURENT VAN mineraal W ateren LIMOi ADES en SIROPEN VAN J FAAS ALLAHT Bleekerssingel R 185 GOUDA Abonnement van 25 stuks Siphons Spnitwater ƒ 3 1 25 2 50 2 50 2 75 2 50 6 25 Kogelflesschen Spuitwater Champagne Cider Limonade Gazeuse Frambozen Limonade Gemberbier Cognac Monsseux Buiten Abonnement per stuk 2 cent hooger Siropen per Liter I IO Medicinale Wateren op voorschrift van hh Doctoren bij vooruitbestelling van minstens 12 stuks De levering geschiedt d Contant zoo ook de Abonnementen Siphons en Kogelflesschen zjjn na 8 dagen opeischbaar Kofiehuishouders genieten ruim rabat Mevrouw van x IEROP verlangt tegen NOVEMBER eene bekwame van de P G ZAT£JBDAGAVONDten7urewoTdt de Tentoonstelling van GASTOESTÊLLEN GESLOTEN isro i 9oo van KOKSIVtA S mmm mm is voorhanden bjj den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda ijlf Alle Mumiekstukk en zoowel EDJTIE PETERS en meer anderen worden ten spoedigste geleverd Teg en JICHT EN lUllJiUATIËK erkrijgbaar te Gouda Wed Bosman Tiendeweg G IJsBI STIJN Blauwstraat Alphen L Vabossiau Zn Boskoop J GOUDKAOK P LoOMA Harmeien W G KuftvJSRS Bazerawoude J Gaarkeuken Noorden D W BoM Oudewater J LlBiXAND Waarder Wed Boothoorn Woubrugge A DE Wilde Bodegraven B G F Brink ei Kamerik van Eeuwen AANOOENINCEN Op voordeelige voorwaarden worden Depots geplaatst aanvraag aan het Hoofd Depot ba M J CE UI te Utrecht Stoomboot ReederiJ MAAS en IJSSEL Kantoor te Rotterdam Haringvliet z z 52 Ag ent de Heer H ROS Dienst Rotterdam Ouderkerk Qouda langs Plantage Kralingsche Veer Yaselmonde Stormpolder Krimpen en Cappelle ajd IJsel Ouderkerk Nieuwerkerk Gouderak en Moordrecht De Stoombooten Ouderkerk o d IJsael II en Heser V e Van ROTTERDAM naar GOUDA Dagelgks behalve Donderdag voorm 7Vs en 12 ure Donderdags voorm 6 en 12 ure Van GOUDA naar ROTTERDAM Dagel ks 12 en 3 ure Pk directie VorstermaiL van Oijen ÜRANJE INASSAU met tal van fraaie PLATEN en gekleurdeWAPBNKAARTEN gebonden in den origineelen Stempelband üitgaafsprjjs ƒ 50 tekoop voor ƒ 25 bg den Boekhandelaar J W KNIPSCHEER Jz Westhaven Gevraagd om terstond of later in dienst te treden een fatsoenlijk BURGERMEISJE boven 18 jaar P G voor BINNEN MEID met een weinig Naaien bekend Salaris 70 gulden Adres franco brieven onder No 1019 aan het Bureau dezer Courant AAUBESTEDING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zjjn voornemens op VRIJDAG den 19 SEPTEMBER 1884 des namiddags ten 1 ure in het Raadhuis bij enkele inschrijving AAN TE BESTEDEN Hel vernieuwen van het westelijk leijendak en de loodbekleeding der lijstgoot aan het Raadhuis Van de leijen is een monster op de Stads Timmerwerf ter bezichtiging Het bestek ligt dagelps de Zondag uitgezonderd van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 ure ter plaatselgke Secretarie en aan de Stads Timmerwerf ter inzage De inschrijvings biljetten op zegel geschreven door den aannemer en zyne borgen geteekend moeten behoorlijk gesloten den 18 September 1884 des namiddags voor v f ure ter Secretarie der gemeente zijn ingeleverd Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen BE mum MM of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarbij is toegevoegd een afzonderlük levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetli door CHRISTIAAN KRAMM P i i 80 Cents Snelpersdnilc van A Bkinkman te Gouda Grondwetslierziening Aan het slot van ons vorig hoofdartikel opperden wö de vraag of het met mogeljjk zon zijn aan de voorgestelde herziening van art 198 der grondwet een paar andere dringende oflderwerpen te verbinden Wjj deden dit m de veronderstelling dat de onverwglde herziening door de indiening van het ontwerp aan het begin eener nieuwe zitting onmogelijk is geworden zonder verwarring te stichten in den geregelden gang van s lands zaken Blgkt bet doenbaar om nu nog onmiddellijk over te gaan tot ontbinding der Kamers en het nitschryveu van nieuwe verkiezingen en toch voor Nieuwjaar met de begrootingen en fioancieele voorzieningen klaar te komen dan zouden wjj aan ajzonaerlgke herziening van art 198 de voorkeur geven want daar is werkelgk haast bij Maar moet er toch nog een vier of zestal u taanden gewacht worden dan scharen wü ons aan de zjde van hen die gelflktijdige behandeling van een paar andere zaken met dezelfde moeite zeer wenscheljjk achten Wg hebben daarby het oog op de art 76 81 en 197 Art 76 bevat de beginselen waarop de tegenwoordige wgze van verkiezing der Tweede Kamer steant zooals men weet berust die geheel op deu census welke van 20 tot 160 varieert De beide grootste partgen in de Kamer de liberalen en de antirevolutionairen zijn het over het algemeen vrg wel eens dat er meer burgers dan thans behooren te worden geroepen tot uitoefening van het kiesrecht terwgl daarenboven buiten de Kamer meer en meer de overtuiging veld wint dat het eenige middel om een volksvertegenwoordiging te verkrggen die in waarheid dien naam verdient zal moeten bestaan uit een vernieuwd kiëzerspersoneel Geschieden nieuwe verkiezingen volgens de tegenwoordige wet dan komen telkens dezelfde personen in de Kamers terug die ons reeds sedert jaren zooveel bewgzen van onmacht gegeven hebben Behandeling van de kiesquaestie voor de algegemeeue grondwetsherziening zou tevens bet voordeel hebben dat de nieuwe toestand slechts voorloopig was en men dos spoedig de gebreken zou kannen verhelpen die het aangenomen stelsel aankleefden Ot zou het ondenkbaar zjin dat tnsschen de partgen een compromis werd gesloten waarom zich alle voorstanders van een ruimer deelneming van het volk aan de verkiezingen zich scharen kon Het zon de moeite wel waard zgn zulks te beproeven Wellicht dat men zooa s het Handehblad voorstelt zich zou kunnen nederleggen bij de lezing die de staatscommissie heeft voorgedragen en die zich zou kunnen bepalen tot het slot van haar voorstel de huurwaarde als grondslag voor kiesrecht Verschil van gevoelen zon er zeker iu de Kamers wel bestaan maar welk voorstel tot herziening ook het onschuldigste zal daar met aanleiding geven tot strijd De vraag is alleen of overeenstemming omtrent eene andere lezing van het art binnen een niet te lang tgdsverioop niet verkregen zou kunnen worden Art 81 zou dunkt ons minder aanleiding geven tot bezwaar Het behelst de bepaling 9 t om de 2 jaar de helft der 2e Kamer aftrwdt Zelfs indien art 76 ongewijzigd bljjft zon herziening van art 81 aanbeveling verWBen De aftreding der leden van de Kamer geschiedt natuurlijk om te zien of de meening oer kiezers ook gewgzigd is Het aanblijven oer eene helft maakt echter dat deze op zich zeil goede maatregel onvolkomen werkt Zenden de kiez rs de ééne hellt naar huis omdat de openbare meeniog veranderd is dan neu traliseert de aangebleven helft de meening der nieuwe leden Alleen gelgktgdig aftreden der eheele Kamer maakt het logelijk om werkeijk achter de meeniug van het geheele land te komen zoodat de eene helft der Kamer nooit gezegd kan worden zitting te hebben in strijd met den nitgedrukten wil der kiezers hetgeen anders in critieke tgden wel het geval zou kunnen zgn Daarenboven is een verkiezingsjaar altijd weinig vrwsntbaar omdat de naderende verkiezingsveldtc t de leden zenuwachtig maakt en een groot deel van ban aandacht en tgd in beslag neemt Naar ons oordeel zou geen der parl gn tegen dergelgke wijziging gekant zgn Art 197 schrijft voor ctat na afkondiging der wetten welke bg vooroÉDomen groudwetswgziging de voorgestelde veranderingen uitdrukkelijk aanwijzen de Kamers worden ontbonden en dat dan i uitgebntchte stemmen noodig zgn in Oè nieuwe Kamers om de wijzigingen defini f aan te nemen Deze eisch is eenigszins ovwdreven Als eerst de wet verklaard heeft d t er grond bestaat om de voorstellen in overweging te nemen en daarnat nieuwe Kamers zgn gekozen speciaal met het oog op de grondwetsherziening moet eene gewone meerderheid dunkt ons vojdoende zgn Anders kan eene kleine meerderheid elke verandering beletten Ook hier zonden wg aan het voorstel der staatscommissie de voorkeur geven Deze wil eene vereenigde zitting der nieuw Kamers waarin het voorstel niet kan ge tigd worden en waar de gewone meerderheid der leden de helft f 1 beslist Volgens dit denkbeeld zou er toch genoeg waarborg zgn tegen overgling en er zou een nind gemaakt zijn aan de mogelgkheid dat veertien leden der Eerste Kamer de geheele grondwetsherziening tegenhielden Wg achten de behandeling dezer drie onderwerpen gelgktijdig met art 198 niet onmogelgk Het zou in de eerste plaats eene groote vereenvoudiging ziJn voor het groote werk der algemeens herziening en tevens daarvoor door degelijker raadpleging van de openbare meening een hechte grondslag zijn Wel is bet mogeIgk wat de N R C vreest dat dit a es niet van een leien dakje gaan zou maar het komen tot eene formule die de hoofdrichtingen bevredigt achten wg niet zoo onmogelijk dat wg het doen eener poging daartoe zouden moeten afraden De herziening van art 198 die thans door de regeering is voorgesteld kan zelfs niet op algemeene instemming bogen Volgens het voorstel zal het verbod om gedurende een regentschap de grondwet te herzien moeten vervallen terwgl wgziging in de erfopvolging niet geoorloofd zal zjjn De regeering is het in dit opzicht geheel eens met de staatscommissie Toch zgn er velen die het geheele artikel willen laten vervallen De N R C b V zegt Ons komt het voor dat in het ééne zoowelals in het andere vrgheid moet worden gelaten Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij verandering in de troonopvolging eeneisch van zelfbehoud voor Nederland zou worden Moeten wg ons de vrgheid uit de handengeven om dan te doen wat wij aan de toekomst van Nederland schuldig zgn Ja alsmen kiezen moest tusschen de vrgheid om inde troonopvolging verandering te brengen ende vrijheid om op andere ponten de Grondwette wijzigen zou dan het eerste niet boveu hettweede te verkiezen zgn En verder Redenen waarom verandering in de troon i opvolging gedurende een regentschap volstrekt verboden moet zgn zien wjj alzoo niet de redenen daarentegen waarom dat verbod noodlottig zou kunnen zgn liggen voor de band Men late dus ook te dier zake aan de natie hare natuurlijke vrijheid Te minder bezwaar kan er dunkt ons hiertegen bestaan omdat als eenmaal tijdens een regentschap de Grondwet kan veranderd worden ook het artikel kan veranderd worden dat verandering in de troonopvolging verbiedt Wat baat dan het schgnverbod Gelgk men ziet ijn ook de opiniën verdeeld waar bet eene wgziging geldt wier urgentie door niemand wordt betwist IJoch zal men het in de Kamers wel over deze qaaestie eens worden Evenzoo bestaat de mogelgkheid dat er na gezet onderzoek omtrent de door ons genoemde zaken een formule te vinden ware waarom de meerderheid zich scharen kan Daarvoor is niet zooveel tgd noodig dat aan de uitvoerbaarheid van dit plan bg voorbaat gewanhoopt moet worden Zijn er redenen van staat waarom onverwijld de wijziging van art 198 moet tot stand komen dan moet alles er voor wijken ook de behandeling van het budget enz voegt men zich evenwel in een uitstel van circa een half jaar zooals waarschijnlijk is dan is het geraden en in het belang van het land zich niet te beperken tot de voorgedragen herziening van een enkel artikel Ziedaar in korte woorden onze meening BINNENLAND GOUDA 13 September 1884 Mag de Redactie van een blad als de Goudtche Couratit hare lezers gewoonlijk niet met letterkunde en h re beoefenaars bezighouden en is zjj meestal genoodzaakt hare ko ommen aan andere onderwerpen te wgden op een dag als heden is het haar voorzeker vergund enkele regelen te wijden aan den algemeen gevierden letterkundige die heden zgn 70 venaardag viert Dr Nicolaas Beets Het geldft toch hier een feest waarin niet alleen de beoefenaar der letteren deelt maar waarin het geheele Nederlandsche volk belang stelt Beets toch is de man die eene eereplaats inneemt onder onze letterkundigen die in proza zoowel als in poëzie tal van schoone gedachten heeft geuit op een wgze zóó heerlijk en boeiend als slechts weinigen gegeven is die in het meest zuivere HoUandsch zijn volk een reeks gedichten en tafereelen schonk die een blgvend onuitputtelijk genot opleveren voor ieder die de kunst van lezen verstaat Zjjn meesterschap over de taal is bü uitstek groot en zgn talent om in schoone bewoordingen goede en verheven gedachten onder het tereik van bet algemeen te brengen bijna ongeëvenaard Wordt de naam van Beets genoemd dan denkt bijna ieder terstond aan zjjn Camera Obseura die verzameling van echt Hollandsche schetsen die men ofschoon ze reeds meermalen gelezen hebbende telkens wederom met nieuw genoegen ter hand neemt en die nog op dit oogenblik met evenveel waardeering worden genoten als bjj hunne verschijning Vooral als flildebrand kent ons volk Beets en het is dan ook in t bijzonder als zoodanig dat men alom in den lande hem heden herdenkt en een woord van dank wijdt voor hetgeen hij was en deed Wg voegen ons van ganscher harte bg hen die heden te Utrecht den grjjzen Beets hunne hulde brengen wg j aren onze gelukwenschen aan de vele hem l eden op allerlei wijze aan 0