Goudsche Courant, woensdag 17 september 1884

x mf f 9 if ltP I 5 f Woensdag 17 September 1884 i 3133 MAGAZIJN in TAPIJTEN GOEDIJÏÏSTOFFEUr en BEHAUGEESAETIEELEN B de JONG Behanger GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Gouwe No 200 ZLIVERK FRANSCHE WIJNEN De bekende BORDEAUX a ƒ 27 per 48 Flesschen met accijns franco huis geheel Nederland ook per proefflesch kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesschen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot van Wellen s Boonekamp Elixter mmi AvoNBscnooL Herhalings onderwijs Ter algemeene kennis wordt gebracht dat op DINSDAG 23 SEPTEMBER 1884 des namiddags ten 5 uur in het lokaal der eerste Kostelooze School lySCHRIJVlNQ zal gefaoaden worden van de leerlingen wier plaatsing op de genoemde School met 1 October 1884 rerlangd wordt Voor meerdere bijzonderheden wordt verwezen naar de aangeplakte billetten Namens de Commissie ran Toezicht op het Lager Onderwgs De Secretaris Mr J FORTÜIJN DROOGLEEVEB Gouda U September 1884 Op € en KANTOOR alhier wordt een P G gevra d van goede getuigen voorzien en niet beneden de 15 jaren oud Brieven eigenhandig geschreven te adresseeren aan het Bureau dezer Courant ouder lietters L P Fabriek DEIONCÜRËnF VAN mineraal Wateren LIMONADES en SIROPEN VAN J FAAS ALLAHT Bleekerasingel R 185 GOUDA A onnement van 25 stuks Siphons Spuitwater 3 Kogelflesschen Spuitwater 1 25 Champagne Cider 2 50 t Limonade Gazeuse 2 50 t Frambozen Limonade 2 75 Gemberbier 2 50 Cognac MoHsseux 6 25 Buiten Abonnement per stuk 2 cent hooger Siropen per Liter 1 10 Medicinale Wateren op voorschrift van hh Doctoren bjj vooruitbestelling van minstens 12 stuks De levering geschiedt ü Contant zoo ookde Abonnementen n Siphons en Kogelflesschet zgn na 8 dagen opeischbaar Kofiehuithouderi genieten ruim rabat De Notaris H J F HEIJMAN te Haastrecht zal op DINSDAG 30 SEPTEMBER des voormiddags om 10 ure te Stolwijk ten herberge van STOPPELENBURG in het openbaar VEILEN en VERKOOPEN Eene voor eenige jaren oienw gebouwde BOÏÏWMAHSWONIITG met SCHUVB JBJRVE en circa 6 hectaren BOVW W£l en HOOILAND staande en liggende op Bovenkerk en Schonautcen onder de gemeente Stolwijk in perceelen en gecombineerd Informatien zgn te bekomen ten kantore van voorn Notaris Breeder bü biljetten Broodfaijriek de HOOP OUDSHOORN Co Leiden Vraagt DEP0TH0UDER8 op voordeelige voorwaarden Belangrijke Houtveiling IE KOTIËKOAil WOENSDAG den 17 SEPTEMBER 1884 des namiddags ten 12 Qur in het Café FsitscHH overzyde Maas van PBTERSBDRGER CROONSTADSCHE ZWEEDSCHE MEMEL WIJBÜRGER VUREN DELEN en PLATEN AMERIKAANSCHE DELEN en PLATE f 7000 Nieuwe NARVA SPAREEN benevens aanzienlgke partjjen VUREN en GRENEN DEELEN EIKEN RIBBEN SPARHOUTEN enz zullen weder coulant verkocht worden Notitiën zgu te bekomen iten kantore van den Heer J C LACH Geldersche Kade N 1 te Rotterdam ADVE TE TII1 in alle Binnen eu Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezondendoorden Boekhandelaar A BRINKMAN te öou a T Goedewaagen en Zonen MARKT naast DJE WAA6 verstrekken gelden op efiecten voor bedragen onder ƒ 1000 a 4 s jaara t daarboven tot den prolongatiekoers volgens Amsterdamsche beursvoorwaarden nemen gelden a deposito a 3 s jaars voorbedragen onder ƒ 1000 voor minstens 2 dagen daarboven 8 nemen gelden a deposito tegen onderpand in russ fondsen a 3 jaars belasten zich met het koopen en verkoopen van efiecten tegen een provisie ook voor loten van Ys o fondsen boven de 30 g i o onder 80 wisselen coupons boven de Amsterdamschebeursnoteeriug zonder hyberekening van provisie als pr Oostenr coup O 05 pr frs 100 0 20 pond sterling 11 80 0 48 russ roebel O Ol am dollar 0 01 Inkasseeren zonder kosten wissels z g handelspapier op Amsterdam en Rotterdam KEPER stukjes van 20 el van af 3 50 AMERSFOORT idem van af 3 50 TRICOT DIEMET idem 4 80 D H00GENB001t Qondsche Eroodfalsriek Prezen van het BROOD op 15 Sept Goed Wicht Houdend late soort WITTE BROOD per Kilo 17 ets 2de t 15 TARWE BROOD 12 Fan KRENTENBROOD 40 Gewoon 20 KLEIN BROOD per stuk 2 Myn v oortdurend aanbevelende Achtend UEd Dw Dienaar H J NOÜW THEE MAGA2IJ1T Gebr Kamphuizen GOUWE C No 5 Specialiteit in China Thee monsters en Prjjsconrant op aanvrage verkrijgbaar Rroodbakkerlj DE USSEL mm m ssoos Van af 15 SEPTEMBER zyn de BJBOODPBIJZEN als volgt WIT TARWE BROOD 7 42 Cts TARWE BROOD 7 40 BLOEMBROOD 4 32 WIT TARWE BROOD 4 28 TARWE BROOD 4 26 ROGGE BROOD 3 16 R SLEGT Stolwijkersluis Snelperadruk van A BajNKKAN te Gouda BINNENJLAND GOUDA 16 September 1881 Ia de hedeumiddag geh0ldeii ergaderiii tan dea gemeenteraad die door 14 leden werd b geiraoud afwezig wnren de beereo Kut Hoeniuner eii Buij eri airran de laaisie niet keoniage ing lerd door dcu Voorzitter medegedeeld dat Uedepnteerde Staten badden goedgekeurd het raadibealuit tan 3 September jl 01 afalaud raii boowierrein aao S en P A lisfeber De volgende itukkeu kwamen bij den Uaad lu 1 Eene iiii ai e an h t laraelititch Armbeaiaur naar aanleidiiii van bet rapport der KaadüCORiiniaiie in wier handen was gesteld de auppletoire begrootini an dat bestuur De cominialie bad geadviseerdde geiraagde verhoogde aubaidie nitl toetesiaaoaangezien het haar voorkwain dat de raad geen gelden kan loestasu lol verbetering ran gebouoeu dieniet het eiüeudum der itad zyn en uu verklaarde bet Aroibeaiuur dat t aanleg der ivaterleidiüg waarvoor de verhoogde subsidie moest airekkeii niet zoozeer wat verbetering v u het gebouw dan wel een maatregel van dit lu bewoonbaren loetiand te houden waarom het hoopte dat de raad bet verzoek toe zou slaan Worilt aangenomen voor kennisgeving 3 Eene aaubcveliui van B eu W voor leeraar aan de Burgeravoudschool v oature Cremer Daarop komen voor de hh 1 i Slop onderwgzer aan de 2e burgerachool voor jongeui alhier ea L C i de Groot onderwyzer aan de Ie kos lelooze school alhier Ter viale en benoeming in de volgende vergadering 3 Ëen voordracht voor Hoofd der Ie liurgertcbuol voor meisjes beslaande uit de heeren B P vuu Citteri te Amiterdtm I 6 W Zegen ie Amsterdam H H Zyistra Ie Monteleredijk Ter visie en benoeming lu de volgenae vergadering De Voonilter deelt mede dat by deze voordraohl eenige inlichtingen gevoegd tyn van den distrioltchoolopziener die met voor publiciteit bestemd doch alleen tot inzage worden gelegd voor de raadsleden Daarop wordt het woord gegeven aan het raadslid Fortugn Droogleever die namens de Commissie door den Baad benoemd om den Commisaaria des Koninga bg gelegenheid van zgn bezoek aan deze gemeeute te oomplimentetren rapport ollbreugt mededeelt dat ZIJ zich van baar taak beeft gekweleu eu kennis geeft dat de Commissaris heeft verklaard de belangen dezer Gemeente Ie zullen bigven behartigen De Raad keurt daarop goed de begrooting der dd schutterg voor I8S5 Deze ia ongeveer 900 hooger dan die voor dit jaar vooruamelg k tengevolge van een post tot het aansehaffen van jasaen voor die schullera die bij gelegenheid van brand met de wacht belaat zgn oris waa aan de orde het voorstel tot wgziging der begrooting van het larael Armbeaiuur dienst 1684 met verhooging der subsidie van de gemeente lot aanleg der waterleiding iu het Israïl oude mannen nenen vrouweohnra De Raadscommissie atelt voor gelgk hier boven i medegedeeld de verhoogde subsidie mtt toe te slaan Orer deze zaak werd eeu korte discussie gevoerd aarbg de heer Portugu Droogleever verklaarde vooral met het oog op den gezondsheidstoestand in bedoeld gesticht vóór de subsidie ie zullen airmmeu terwijl de heer vau Straat n een tegenoverjresleld gevoelen waa toegedaan Dez spreker betreurde de tweedracht die er scheen te beerschen lu de Israel gemeente Daar somimxen zeiden dat de waterleiding noodiK was en anderen het tegendeel beweerden zou pr er tegen stemmen te meer daar in de nabgheid van bedoeld gesticht een water en vuurffinkel was waar het Water gehaald kon worden de kosten waarvan z i de gemeente in rekening konden worden gebracht De Voorzitter vereenigde zich met de oonclnsie der Commiasie doch op andere gronden dan door baar waren ontwikkeld Spreker gelooft dat bedoeld bestuur de gevraagde subsidie niet Doo dig beeft daar volgens de relcetring van vorige jaren blgkt dat verscheidene posten wnzieulg k hooger ign geraamd dan de werkelg ke uilgtreu bedragen Doch dat daargelaten als er twitengesroM mtgiivni moeteo gedaan worden gaat het niet au valgent apr daarvoor dadelijk bg de 0eaiMBle aak te kloppen Het geirft bier een kerkelgke iariehiiiig diM moet in dat geval allereerat bg de kerk worden moeite gedaan eu ii dat te vtrgeef dan moet de openbare liefdadigheid worden ingeroepei Spr is dns legen de verhoogde subtidie Hel voorstel om eene verhoogde subsidie toe te slaan wordt daarop in stemming gebracht en terrcorpen met 10 legen 4 stemmen die der hb van Mierop van Iterson Jaijer en Fortugn Droogleever Daarop worden de vroeger ingekomen voorstellen tot wgziging der gemeente be rooting dienst 1884 goedgekeurd De raad benoemde daarop tot Ambtenaar van den burgelgken stand Mr i H van Mierop met 13 st tegen 1 si op den beer H Jager De beer van Mierop verklaart zicb bereid de benoeming aan te nemen Bij Kou besluit IS op venoek eervol ontslag verleend als 2e luiieuaot bg tie dd Schulterij te Gouda wegens verandering ran woonplaala aan mr A G Wolff Het notarieel examen iweeda gedeel e is o a met gunstig gevolg afgelegd door den heer C B Beutfort Donderdagavond jl kreeg de bazar op de Ooathaveu van I B de la Hage i zoek van een koloniaal met ziju tgdelgke beminde die eenige lU koopen deden Toen gentiemdl whiEelier zich even omkeerde om geit te JMclitD Mst de vrouw zel er $ Maria Spieringshoek bier wo ouacbtig gescbeideu bnisvronw van S K zich eenige voorwerpen toe te eigenen Xa het viertrek vau bel tweetal bemerkte de bazar hoader dat hg bestolen was en gaf daarvan kennis aan de politie Deze nam bg genoemde vrouw de ifeslolen voorwerpen in bealag en bracht haar in bewaring zoodat zg de verdiende straf niet zal ontloopen Zaterdagmorgen zgn twee gezinnen uit Zevenhuizen vertrokken naar Amerika ten einde zicb daar als laudbouwera te vestigen BIg kens een Zondag bg jiet Departement van Kolomen ontvangen telegram van den Gouverneur van Atjeb is deze den Uden van de Westkust te Koita R dja lerungekomeo alle gevangen schipbreukelingen der Niiero medebrengende en heeft de Radja van Tenom zich aan het Nederlaodscb gezag onderworpen Volgens de brieven uit de Hofstad in de Jrnh Ot be igdt de oud Minister Modderman zich in een slechten gezondbeidsloestaod de wonde verleden jaar met zooveel moeite tot genezing gebracht moet weder opengegaan zgn Ofschoon men er weinig van hoort spreken moet deze toestand reeds geruimeu lyd duren en zouden de beiden geneeskundigen onder wier behandeling de heer Modderman zicb bevindt de zaak oiet zonder gevaar achtend Het feest ter eere van Nicolaaa Beets is Zaterdag Ie Utrecht schitterend uevierd Toen de jubilaris te half 11 uur in de zaal van Tivolt werd verwacht was deze groote ruimte overvol en geen onzer mannen van beteekeuis ontbrak er Beets werd onder muziek binnengeleid terwgl intusacheli zgn familie reeds had plaats genomen en aan zijn echtgcnoote een bouquet was aangeboden De eerevoorzitler van het comilé mr C Th graaf Van Lguden van Sandenburg heette hein welkom waarna prof M de Vries als feestredenaar een keurige rede aitsprak waarin hg Beeta aanspraken op de liefde zgns volks uiteenzette hem ten slotte da schoone buste door Slracké vervaardigd aanbiedende De Secretaris Oeneraal van Biunenlandsche Zaken feliciteerde hem daarop namens de Begeering daar de Minister Heemikerk door droevige familieomitandigheden verhioderd waf en bracht den 70 jarige zgn benoeming tot en de inaigaet van Commandeur der orde vtlu den Ued l ouw over alsmede twee lu bet Nederlandact gettelde dooBmectea houdende ign benoeming tot offipier der Leopoldaorde Diie ondersofaeidiagen werdan luide toegejuicht Graaf Van liijnden bood daarna het album en een stoffelijk geschenk aan De heer Romer bracht een feestgroct namens curatoren der Universiteit professor Hamaker sprak namens den academisoben Senaat eu de ambtgeuooteu 4 4Rf Maatechappg van Ned Letterkunde bood als feestgroet haar eerelidmaatscbap aan evenals de Maatschappg van Fraaie Kunsten en Weteusobappen te Rotterdam Verder werd prof B els begroet door Kerkvoogden der Xed Hervi rmde Gemeeuie te Utrecht den beer Welter uit Heemaiedf den heer Bosseels de Snellaertskfiug en professor Paul Fre déricq namens de Vlaamsohe broeders dr Beynen die een feestgroet overbracht namens mevrouw Bosboom Toussaint prof Brill met een hulde lu woord en een lo aesehnft uit Zuid Afrika de rector van Utrechts Siudenteukorps Vaii de Poli die namens alle studentenkorpsen m Nederland een fraaV ii derg aanbood bet stndepiengezeUchap Panla Noeta en de firma Bohn mei eeu pracbtexemplaar van den 15 druk der Camera Obacura Nadat de feestredenaars hadden uilgesprokeu was ten slotte bet woord aan Hollands frisch ontloken jeugd omringd door een twaalftal Hollandache jongens trad de jongeheer Van Ueunep op Hildebrand loe en begroelie hem met bel volgend versje van H De Veer een weerklank op de bekende regels uit de Camera k Ken Broder met k ken Weytingb met Wg zijn aan hen outwaasen Maar Hddebrand uw vrooUjk lied Klinki nog door alle k aaseu Wg dragen allemaal geen kiel Wg spelen andere spelen Wat aan uw jongens t beat beviel Zou moog lgk ons veireleu Maar zoele jongens zgn Wg niet Dat durf ik wel verklaren De schonl IS nog ons grootst verdriet Net als in vroeger jaren Of er meer lust voor t leeren is Daarvoor ueef k geen garantie Het beste van den leerigd is Xog altgd de vacantie Doch t beetre bleef ook wat verdween Wg hebben u begrepen De echte jongen wa voorheen Eu 18 nog zonder knepen De nagelaar is nog als toen Een gruwel lo zgn oogen Voorts haat bij t zoogenaamd fatsoen Xoemt standsverschil een logen Dat was de diepe zin van t lied Door u ons toegezongen De kiel toch is de hoofdzaak met De hoofdzaak is de jongen Sn daarom mag op dit uw fèesl Nu duizenden u eeren De jeugd wier vriend gg zgt geweest VVel t allerminst maukeeren Dies komen y eu kronen u Met frisscne lauwerblareu God zegen u God zegen u I Bg t Uimmea uwer jaren üw naam leeft voor wat vnll of zwicht Zoolang er wordi gezoujeu Een eerzuil bebt gij u aes icht In t ban vau eiken joi geu Daarna kwamen Arnhemsohe jounens met een bouquet de heer Vau Dugl nuiuena den Ned JournalistenkriDg de Redactie van het Otrecktici Dagblad met een feeatuommer mejuffrouw Groote da Weddik met een gedicht ds Felix die de gelegenheid gunstig vond om de eerateling zijner gadiehtsn aan te bieden Ten Kate die Beeis in dichtmaat huldigde alt zgn meester n de dichters oprie