Goudsche Courant, woensdag 17 september 1884

0 ADVCRTENTIËN 1884 N 3133 Vrpag 19 Septemlier GOUDSGHE COURANT i Nieuwiien Advertentieblad voor Gouda en Omstreken voorheen van ZANEN en VISSER Papierfaljrikant WADDINGS VEEN Beveelt zich beleeft aan tot het leveren van bovengenoemd Fabricaat Adres Turfmarkt Gouda Openbare vrijwillige Vcrkooping bij veiling en verhooging op WOENSDAG den 24 SEPTEMBER 1884 en bg afslag en toewijzing op WOENSDAG den 1 OCTOBER 1884 beide dagen des voormiddags ten 10 ure ten huize van J OUDIJK Koffijhuishouder te Nieuwerkerk a d IJeel van een Bouwmanswoning en eene paitg uitmuntend Wei en Hooiland onder Nieuwerkerk op den IJsel in den polder E H Gansdorp en Blaardorp te zamen groot circa lO j bunder bg biljetten breeder omschreven Te aanvaarden de opstallen 1 mei 1885 en overigens 15 November 1884 tot welken tgd een en ander is verhuurd te zamen voor 1875 Betaling der kooppenningen op den 2 Febraari 1885 Nadere informatiën te bekomen ten kantore van den Notaris G J SPRÜIJT te Ouderkerk a d IJsel StoMbMt HeederU HAAS en IJSSEL Kantoor te Rotterdam Hanngvliet z z 52 Ag ent de Heer H ROS Dienst Rotterdam Ouderkerk Gouda langs Plantage Kralingsche Veer Yeselmonde Stormpolder Krimpen en Cappelle a d IJaei OuderHêrk Nieuwerkerk Gouderak en Moordrecht De Stoombooten Ouderkerka d IJemel II en Reserve Van ROTTERDAM naar G OÜDA Dagelgks behalve Donderdag voorm 7 s en 12 ute Donderdags voorm 6 en 12 ure Van GOUDA naar ROTTERDAM Dagelgks 12 en 3 ure De directie U J ♦ üudertrouwd B HEERKEN3 1 lp J C C W HEESTERMAN IS ♦ Voorspoedig bevallen yan een ZoonS ARENDSOouda 13 8ept 1884 Diefenhobst Bevatien van een Zoon C F BOUTEBSOouda 16 September I8S4 OoiGa Heden overleed onze lieve Dochter Zuster en Behuwdzuster SARA HENRIETTE BERNHARDLNA DBRKINA in den jeugdigen leeftgd van 22 jaren Uit aller naam D TBRPSTRA A E TERPSTRA Gouda 12 Sept 1884 be Gbüijter Bols Heden overleed na een langdurig lijden onze geliefde Zuster en Behuwdzuster MARIA ELISABETH HOEFHAMER in den ouderdom Uit aller naam H G HOEFHAMER Gouda 16 Sept 1884 Vqor de vele bewjjzen van deelneming ontvangen by het overlijden van ons jongste Zoontje betuigen wij bg deze onzen dank C W VAN DE VELDE J P VAN DU VELDE 15 Sept 84 Smits TE KOOP eene PRETEyXIE dd 12 Februari 1871 ad ƒ 4 45 op Adres d der de Letters M S C aan het Bureau dezer Courant ♦ Naam en uitvoeriger beschrgving later Het BURGERLIJK ARMBESTUUR te Oouda zal op den 24 SEPTEMBER e k aanbesteden de levering en uitdeeling van p m 100 000 stuks goede Baggerturf voor den aanstaanden Winter De Uitdeeling daarvan zal gedurende 13 weken 2 maa s weeks moeten geschieden De verdere condition liggen van af Maandag 15 tot en met Zaterdag 20 September e k dagelijks in de Armkamer ter lezing Het Burgerlek Armbestuur T e Secretarit De Voorzitter W POST DROST A ROME UN Best WITBROOD per Kilo 18 Cents 2e soort 16 TARWE BROOD 12 Gebloemd TARWE BROOD 13 ROGGENBROOD 12 met Krenten 15 KRENTENBROOD 19 VOERROGGENBROOD per 2 18 KADETJES stuk 2 BesteTAFELBESCHUITdélOstuks 10 Gewone 12 10 A G QOSTRÜM Turfmarkt Snelperadrok vu A Brjitkiian te Qoada BOBEZKCOTJIDB T Practisch onderricht in GEWOON en ITALIAANSCH BOEKHOUDEN tevens schets van WISSEL EFFECTENHANDEL Cursus 2 d 3 t 43 Privaatles f 60 in termijnen Gouwe C 13 C J FAURE Geexam M O De ADMINISTRATIE van het HANDELS ADRESBOEK van geheel Nederland maakt bekend aan de Ingezetenen der gemeente GOUDA dat dezer dagen bij hen per quitantie over een bedrag van TIEN CENTS zal beschikt worden deze dispositie isvoor opname van NAAM BEROEP en ADRES in het e verschgnend HANDELS ADRESBOEK d gene die ZONDES betaling der quitantie wenacbt opgenomen te worden komt op minder volledige wjjze dan de anderen voor dus EEN IEDER wordt opgenomen echter degene die 10 cents betaalt op meer uitkomende wijze Het nieuwe JHagazUo VM UZEEWAEEH Wijkstraat A 41 De ondergeteekende heeft de eer te berich ten dat in zyn Magazijn voorhanden ia Eene ruime en nette sorteer Ing Geëmailleerde Haarden Fyn gelakte en gepoetste KACHELS Vemikkelde en Oejtolijste Haard stell©3D Geëmailleerde en fljn gelakte KOLE en TÜRFBARREN Haard Parapluie en Kleerstandnards Kolenschoppen Tangen Poken J C GöTTE EEN GROOTE PARTIJ TOPPEN van Heipalen geschikt voor SCHOEIJINGPALEN BALKEN enz tot lage pryzeu te koop alsmede VLOTDEELEN bg L V D WEIDEN Krimpen a d Lek GEVRAAGD met primo NOVEMBER eene Adres Mevrouw SA UE RBIER Ri Oosthaven De FirmaC NEDERVEEN BoekhandelarenBoekbinders te s Boach beveelt hare gunstig bekende beleefdelijk aan A genten voor Gouda en Omatreken de Heeren A KOK Co Boekhandelaren te Gouda bjj wie Modellen ter bezichtiging zgn gesteld $ n nadere informatiën in te winnen nnn irnil RAUIKALE OENEZINO desrerklezend wordt DRIiL ljiit o ereeng konii D voor een bepaalde prij bftoalbaar na ifeueziQK DaartoH zijii 20 kamtra ter btjschlkkiOK der palienteii geateld WAKKSEGERS Heelmeeater aan breuken GBOENPLAATa 35 te Antwerpk IsTo 1 900 van KOKSMA S mmm miiii is voorhanden bijden Boekhandelaar A BRINKMAN te Oouda Alle Muxiekstukken zoowel EDITIE PETERS en meer anderen worden ten spoedigste geleverd BINNENLAND GOUDA 18 SepUmber 1381 In de littiug der Batterdamsche Arr BcahtbBnk nn Dioada smorgen werden teroordeeld A M werlcmaD te Oouda bekl van mithandeling tot ƒ 15 boete subaidiair 6 dagen ge i W werkman te Ganda bekl van miahandeling tot 16 dagen gev cell en twee boeten no ƒ 8 Vervolgens tand terecht i T logementhouder te Goada bekl van mlihandeling Eiach 15 dagen gev eeni en 8 boete In deie laak over 8 dagen nitapraak Maandag wapperde te Nieuwerkerk a d IJael ru aller wouing de driekleur en kondigde aan dat de burgemeester terugkeerde van tijne huwelljkireit te 10 ure a morgena alelde een CommiBtie it de ingetetenen en tela andere belangatellenden lleh in beweging naar de gren van de gemeente as wachtte aldaar syoe koniat te 11 uur arriveerden de burgemeeater en ijjue eohtgeooote en itapten in een gereed ataand rjjtuig hetwelk met 4 purden beapannen waa begeleid door eene eerewaebt te paard beatnande uit 86 peraonen vergeicid vau 5 loelaen waarin laten de leden van den Baad en die der oommiaaie De beer Pioltae aprak oq aankomat eene welkomatrede nit welke met een woord van dank door den burgemeeater werd beantwoord Beide Ksholen garen blaken van belangatelling de beer Tol aprak ook een woord van holde waarna een lied door de acbolieren werd aangeheven terwgl verrolgeoa sp kM nanlteliclm bargeiseeater en igSMhtgenoot de eerewqn werd aangeboden a Avonds te 7 nnr bracht de muiiek een volkaoonoeri waarna het feest met een prachtig runrwerk werd bealoteo Dank lij de politie ia allea in de beate orde afgeloopen GiatereAnaeht onlitond te Gonderak brand in eene aleeaovenlooda in de fabriek van Mrj de Wed P van I ange De looda met de daarin aanweiige voorraad turf tifn geheel vrrbiaud Door apoedig aaDgebraobte hulp werd verdere uitbreiding van den brand gelukkig voorkomen Uit de Gemeente Ouderkerk a d IJaael was men weldra met een apuit ter hulp gereed doch bij aaakomat wat men den brand reeds zoo ver meeater dat die apiii niet in werking behoefde te worden gebnicht De oonaak van den brand ia onbekend B de herstemming voor een lid van deo gemeenteraad te Schoonhoven ie gekoien de heer D Brnaaen Voorde Botterdamaobe Arrond Beohtbank atond Dinadsg terecht F J B portier wanende te FeyeBsord beaohuldigd van miahandeling Hq had lich nl op den 16en Juli jl terwgl by rich bevond in eene coupé der Se kl van de fiyn apoorwegmaatachappü en wel tuaachen Gxiuda en Nieuwerkerk op hoogst onbeboorlyke wjjïe ten aanhoore lau eenige laraëlielisohe medereitigera over de Joden uitgelaten Hierover door eenige hunner onderhouden en bedreigd dat zy van een en ander aangifte zouden doen by het eerataankomend atation had hg aan I M twee vuittalagen toegebracht De beklaagde door den President op het hoogat onfalsoenlyke jgncr houding tegenover een deel ayner medeburgera opmerktaam gemaakt ontkende J H het eerat te hebben gealagen maar tich tegen dm aanvaller te hebben verweerd Daarvan waa echter ter terechtzitting niets gebleken Het O M eiachte bekl e veroordeeling tot IB daRen celatraf en eene geldboete van ƒ 8 suba een dag celstraf Orer 8 dagen uitepraak Staten Generaal Bebsie Kameb zitting van 16 September N a mededeeling der ontrangat ran het Koninklijk bealuit houdende benoeming van Jhr Mr T J J van Ëfsinga tot Voorzitter der Kamer gedurende de tegenwoordige zitting hou t de herbenoemde Voorzitter eene rede waarin hg Ilereerat een beroep doet op de welwillende medawerking der leden Terwgl wy gereed ataan f zoo gaat apiekerroori een nieuw parlementair tijdeak in te treden waarin oiis belangrgkc werkzaamheden wachten dringen lich veiaohilleode gewaarwordingen bijmy op Hel Toorreckt onzen beminden Koning by de opening der Kamers te midden der Volksvertegenwoordiging te ontmoeten hebbed w j ditmaal moeten derven Orer htt rerledene ligt een rouwfloera Voegt bg dien rouw ons door Booger Macht opge tgi een eerbiedig zwijgen er zijn andere onderwerpen waaromtrent ik moeielijk hrt stilzwijgen kan bewaren Spreker wijst hier op het verbroken erenwicht tuaachen s Bgka middelen en uitgaren op de nog ateeda zoo uoodige wijzigingen in ons ataatarerband too noodig naarmate zy meermalen en sedert lang werden voorgeapiegdd Gelukkig zijn wij thans daarmede op den go n weg Wg zullen daaraan en aan andere gewichtige zaken onze onverdeelde aaadaslit hebben te gden Haar wat boven alles uoodig ia zoo bealuit de Voorzitter het is dat de lenze onzer Vaderen Eendracht maakt macht niet llleen worde beleden maar ook betracht Vervolgens wordt mededeeliiM gedaan van de ingekomen stukken allereerst I der ontvangst van berieht ran bet overlijden ran raaf Van Limburg Slirum lid der Kamer Ue Voorzitter stelt roor w bericht met eenadres ran rouwbeklag te bel twoorden Daartoewoedt bealoten Wijders wordt kennis gegereo ran by de Kamer ingekomen telegrammen houdende bericht ran de aanneming der motiën omtrent het algemeen atemrecht welke telegrammen voor kenniageving zijn aangenomen Na benoeming der commiaaie voor de verzoekachrifien worden de sectiën getrokken en na fflededeeling ran de benoeming ran den heer Pfeiffer tot hoofdcommies ter griffie gaat de Kamer tot nadere bgeenroeping uiteen Zitting Staten Oeaeraal Twiem Kamee rsD 16 September In deze zitting zijn gekozen tot candidaten voor het Voorzitterschap de heeren Cremers met 50 van 64 A Mackajr met 51 van 74 en Borret met 51 van 76 stemmen De oandidatenlyat lal Z M achriflelyk worden aangeboden De zitting ia daarop gesloten Aan de Tweede Kaïger is door den heer E van Goor Czn te Amsterdam een adres gericht houdende verzoek de wet tot wüjiging en aanvulling van de wetsbepalingen op de electrisohe geleidingen niet aan te nemen Als volgt beschrijft de adressant den laat dien het spannen van telephoondraden boren de huizen oplerert Men is ran de zijde der telephooüondernemers gewoon den laat die door de toeatellen en draden wordt veroorzaakt zeer Ie verkleinen maar het ongerief en gevaar is werkelijk zeer groot Toestellen op en draden boven d daken derperceelen Ie moeten dulden is geen kleinigheid Inslaan ran den bliksem zooals dit herhaaldelijk te Amsterdam en elders is roorgekomen ongeluk door het breken der droden ondragelijk geraas bij eenigszins harden wind beschadiging van daken waterdrop van de draden groote last als men het dak wil repareeren nog grootere als men ziJn gebouw wil optrekken ziedaar Mijae Heeren I bezwaren jje men noemen mag en die hoogst gewichtig n Het ontwerp voegt daar echter non een bg dat tot heden niet tl bestond Art 4 der TelegrasftvÉt is niet geayiigd Het laatste lid van dat art geeft den beambten der telegraphen het recht rau toegang te allen tyde tol de toestellen roor den dienst benoodigd Dit nu wordt bij het ontwerp op den Telephoon toegepast Voor elk die Telephoongeleidingen eiploiteerl en al zijn bedienden staan dua Me huizen te aXleit tijde open Dit nu is in keunclijken strijd met art 153 O Wt leder beambte eener Telepboonoiiderneming kan nacht en dag toegang eiêchtn door hét geheele perceel tot op het dak Ia die laat te dulden f Hoe te contraleeren dat zij die zeggen beambten Ie zijn werkelijk ala zoodanig zijn aangesteld Wat blijft er zoodoende drer ran de iurgerlijke vryheid en de heiligheid ran deu eigendom Daarbij wordt elke controle gemiit De telephoonondernemer zal kiezen wien hij treffen wil en het mceate last wil reroorzakeu en spoedig zal men ipeculatiën daarin zien gebeuren daar men den laat zal kunnen afkooprn Dat alles ia zoo onrechtvaardig ongrondteettig rn onmogelijk dat Uwe Hooge Vergadering nur de eerbiedige meening ran den ondergeteekeooe daaraan hare goedkeuring niet mag rerleenen Het geldelijk belang eener maatachappij mag deze schromelijke gevolgen niet hebben en die de vryheid aanrandt en de eigendommen hoogst aanzienlijk in prya zullen doen dalenl Uit Ameterdam deelt men aan de N R Ct het volgende mede Welk een zegen de invoering der postpakketten voornamelijk voor meer verwijderde streken is moge bigken uit het navolgende Iemand wonende in SlaataVIaanderen verzoekt een zgner kenniaseu n t Amsterdam hem twee doosjes tandpoeder te willen zenden hetgeen geschiedde Ongelukkigerwijze zag de meid tegen de moeite op om naar het postkantoor te gaan en bracht het pakje by Tan Geod h Looa door wier tusschenkomat het werd bezorgd roor drie gulden vijftien cent Ware het per postpakket rerzonden men had sleahts njiftiim ctnt moeten betalen Een fabrikant te Oudewater ontring Dinadag bet rolgende brieQe Amtterdan 16 Septr 1884 Mijnheer I Wees u zoo vriendelgk en zendt mg prijsopgave en monsters van uwe diverse soorten rook en pruimtabak alsmede van goed rookende aigaren beneden de ƒ 20 per mille j Met achting G DOESBUBS Spaarndammerplein No 15 jtmtteriani De naam onder den brief is ook te Oudewater niet onbekend en alzoo bleef de rriendelgke order onuitgeroerd Niet onwaarsohijnigk zullen ook in andere plaatsen des lands fabrikanten en handelaren met dergelgke aau ragen worden vereerd men zij daaram roorziohtigl Sedert eenige jaren is men te Oeaère bezig de waterkracht van de Bhone dienstbaar te maken tot het drgven van de toestellen der uurwerkfabrieken Er is een prgsvraag voor dit doel uitgeschreven en als antwoorden daarop zgn verscheidene ontwerpen ingekomen De meest verschillende atclaels werden voorgesteld en tot overbrenging van de beweegkraofat werden waterdruk saamgeperste lucht electriciteit en drgfriemen aangeraden Na verschillende proefnemingen bleek waterdruk het meest practisch te zijn Het water toch dat uit de motoren komt kan voor allerlei doeleinden orden aangewend Het ontwerp van Esoher Wyhs Co Ie Zurich werd bekroond Volgens dit stelsel wordt de beweegkracht verkregen door 30 turbines waarbij n stuk gebouwd is terwgl de aanroer ran water door sluizen geregeld kan worden Vooreerst worden slechts 4 tnrbinea gemaakt die een doorsnede hebben ran 4 50 M en 26 omdraaiogen in de minuut maken Opmerker Beeda voor r f jaren bevatte het Vlreehtuch Dagblad een artikel waarin het deze atelling toelichtte Het is sedert jaren door d wetenschap geleerd en door de ervaring bewezen dat doelmatige aanleg ran bosschen plantsoenen parken en dreren niet alleen een middel ia tot rermeerdering van het nationaal rermogen en tot rerfraaiing van steden