Goudsche Courant, vrijdag 19 september 1884

dorpan en opcDbare wegeo maar bovenal tot loivering vso den dampkring en tot verbetering van den algemeeneu geioudheidstoestand Was aanvankelijk slechts weinig te beapearen van het streven der bevoegde aut9riteitea om door dexe waarheid geleid den aanleg van bosscheo ent te bevorderen eerst sedert den laatsten tgd is in deun toestand aaumerkelgk verbetering gekomen De mal lsohappg een nationaal belang wgdt zioh met Ijver aan de taak Am de bermen onzer spoorwegen met versobilleude soorten van vruchtbooraen te beplanten terwyl haar voorbeeld b j vele partienlieren navolging vond Tooh is op dit gebied nog oneindig veel meer te doen en genoemd dagblad dringt er daarom op aan bij allen die daartoe in de gelegenheid igu een deel van hanue landerijen en tuinen in te richten t j kannen verzekerd sqn daarmede op den dnur meer winsten te behalen dan met ieder andere cultuur De peeren en appels op onzen bodem gekweekt i jn in den regel veel smakelijker sapr jker geuriger dan die welke o a uit Duilschland warden aangevoerd Daarom l JD zq overal meer gezocht en kunnen z j tamelijk hooge pryten bedingen er kunnen dan ook in ons land nog heel wat vrachtboomgaarden worden aangelegd voordat de opbrengst er van van invloed lal i jn op de markt en de prijzen doen dalen Wil mer echter kans op welslagen hebben dan moet daarbij vooraf de raad en zoo mogelyk ook de bgatanü worden ingewonnen van bekwame en ervaren vruchtboomkvveekers zoo wel ten opzichte van de inrichting der boomgaanien als van de kenze der vruchtsoorten de bereiding en bemesting van den grond de jze van planten en wat verder de wetenschap eu de practijk der laatste jaren hebben geleerd om de vrnchtboomen goed te doen groeien de vruchten te veredelen en den eiveuaar in staat te stellen deze rgp en gaaf aan de markt te brengen Voor het met vrucht kweaken van druiven op groote schaal is het b j voorbeeld zoo goed als onmisbaar om het stelsel aan te nemen dat sedert tal van jaren in het zoogenaamde Westland worbt gevolgd het bonwen ui van muren waarlangs de druiven opgroeien en bescherming vinlen tegen de gare noordenen oostwinden De VVestlandsche druiven de echte natuurlgk niet die ter kwadertrouw als zoodanig worden gevent worden nog immer en o i volkomen te recht beschouwd als te behooreu tot de beste en smakelükste soort die in Europa wordt gekweekt Zij worden dan ook niet alleen liier maar overal in het buitenland bg voorkeur gekocht Hrt terrein voor den verkoop van druiven is ni dien hoofde ongemeen groot met aandrang wordt daarom aanbevolen ook in andere provinciën dan Zuidholland op daarvoor geschikte gronden naar dezelfde methode dezelfde soort druiven te kweekeii als die in het Westland worden voortgebracht Er behoeft geen vrees 4e bestaan dat aan de Westjandsche kweekera daardoor schade zal worden berokkend het terrein voor den verkoopr is daartoe veel te uitgestrekt Men doet aan die kweekers alleen dan nadeel wanneer men blgft handelen zoo als thans velen doen door slecht gekweekte Hollan dsche druiven als Westlandsohe op de markt te brengen Ër achg nt bij ons te lande nog altgd bedenking te bestaan tegen het planten van vruchtboomen op openbare wegen in weerwil van de gunstige finauoieele uitkomsten die daarmede in enkele sti eken van het naburige Duitschland verkregen z jn Men vreest de baldadigheid onzerjongensen de roofznchl der meer bejaarden Het V Dbl deelt die vrees niet althans niet in die mate als zy b j onze gemeente meenteen gewestelijk aatoriteiten schgnt te heerschen liSten daarom genoemde besturen met het planten van vruchtboomen de proef nemen zij kannen verzekerd i jn dat als de proef gelukt z j voor hun gewest een bron van inkomsten zullen hebben in het leven geroepen die belangrijker zal blgken te t jn dan zy na wellicl t meenen Het spreekt iutnsaoheu van zelf dat voor de beplanting van openbare wegen geen fijne vrachtsoorten mogen worden gekozen niet alleen omdat die moeielyker te bewaken zijn w jl de tijd tusscheu ryp worden en rgp z jn te rschillend wordt beoordeeld mnar bovenal omdat die soort van vruchten byzondere zorgen vereischen die ei alleen aan kannen warden gew jd wanneer zy in een boomgaard bij elkander staan en daar de beschutting en bescherming vinden die tg niet nnnen ontbeeren Voor de beplanting onzer openbare wegen zyn daarom de volgende vruchtsoorten aan te bevelen a appelen gond rtinet Lord SufGeld zoete Ermgaard Codliu Keswick zoete Veentje Cunrt Penda zoete pipprling b peeren winteiganuen of kleipeeren tiieser VVildtiman rielp eren dubbele kandy c wilde of varkenspruimen en kwetsen d nooteo Deze aanwyiiug befast op de waarheid dat deze rruchtsoorten betrekkelijk weinig torg behoeren en ait dien hoofde voor de beplanting van wegen het meest geschikt zgn te achten Ook de beplanting van de pleinen straten en grachten onzer steden en dorpen laat nog veel te weusohen over terwgl daarby buitendien niet altijd met het overleg en de zorg wordt gehandeld welke noodig zijn niet alleen om den groei der boomen te verzekeren en ziekten te voorkomen maar ook om den aanleg te doen strekken als een middel tot verfraaiing Gemakshalve of nit onbekendheid worden overal ongeveer dezelfde soorten geplant Iepen en linden of linden en iepen Dat veroorzaakt eene eentoonigheid die moet vermeden warden wil men by den aanleg van lanen het publiek dat meer schoonheidsgevoel bezit dan sommigen meenen daarvoor winnen Aanbeveling daarentegen verdienen de volgende boomsoorten Platanen als zeer krachtige boomen die snel en Toordeelig opgroeien Bood eu dubbelbloemige kastanjes omdat deze soorten geen of weinig vruchten voortbrengen en het werpen met steenen daartegen dus geen bedenking oplevert Acer platanoides Een plataanbladige eschdoorn eene zeeif fraaie snelgroeiende boomsoort die een breede en dichte kroon vormt Tilia aiba epectabilis Zilverllnde ver boven de gewone linde te verkiezen De bladereu blijven veel fraaier en gaver dan die der gewone linde zy z jn zeer groot eu van onder zilver wit behaard De boomen yu nog frisch groen wanneer de gewone linde reeds lang dor is Tilia dasystyla Krimlinde dit is de linde der toekomst De vry groote bladereu zyn glanzend groen deze heerly k friasche kleur behouden de boomen tot laat in den herfst De boomen outwikkelen zich snel en sierlyk zonder dat het snoeimes veel behoeft Ie worden gebezigd De Lijsterbes Deze wordt vooral in Duitschland veel aangetroffen en is daar met zyne roode vrachten een sieraad van de wegen Het rooien der vfoegere aardappelen schryft men ons heeft de volgende uitkomsten opgeleverd By eeti uitgebreide teelt eeu ruim beschot geen of enkele zieke knollen geen handel dan voor het binnenland lage pryzen en weinig verdiensten bg hooge landhuar Eagelani had geen behoefte en zal in vervolg van tyd rel toonen zonder i ederland aardappelen te kaniren verbouwen die best voldoen misschien nog beter dan Nederland vooraf te kannen leveren Frankryk was zelden van ons gediend waarby de Franschen dan ook op verre na iet zulke aardappelenbuiken zgn en Dttitscbland at altoos nog al in den aardappel zit zou gaarne wel van zijn groots knollen willen overdoen als w j maar behoefte toonden Dat gebeurt echter in geval de ziekte zooveel overmacht beeft gekregen op den oogst dat wg bij onze naburen ter markt moeten gaan tot eer der Hessen Saksers en Wnrtumbergers zij het gezegd meestal met goed gevolg Hoe nu de Zeeuwsohe boeren omtrent hun beroem de Ërielsche jammen zullen te épreken zgn zal de volgende maand leeren Door den laatsten regen is er wel wat ziekte in den laten aardappel ontstaan de prgzen zullen derhalve wel stygen en dat maakt den boer vasthoudend Als hg nu maar geleerd had dat vasthoudendheid doorgaans op schade uitloopt Onwillig om tegen een naar zyn meening te lage markt te leveren bedenkt hij dat het voorjaar nog ver af is houdt zich doof kuilt zgn voorraad en nu zal Jaa en alleman wel op zijn jamnleu aauvallen Mis gerekend In het geheel zweert niet iedereen zoo meer b j den Brielschen jam dat was den boer door het hoofd gegaan Het voorjaar komt aardappelen in overvloed pakhuizen vol maar de kuilen behooren toch wel eens losgemaakt te worden Zoo gezegd zoo gedaan en ziedaar den voorraad verrot of juist nog geschikt om voor de zwynen te worden geworpen Het is te wensohen dat de late aardappelen uoor deugdelijkheid en smaak zullen uitmunten Wat den vroegen aardappel betreft hij is zander onderscheid goed maar hooger lof komt hem niet toe Of men zich bepaalt g Slegerhoekjes Bergsche gelen OraaQes Boodpetten en Blauwpetten Blauwjassen zijn er nog niet onder deze oardvruoht duizendaardappeleu die ook weer hun afzonderlijke benamingen zuilen hebben er liepen heel wat knoilon onder die van binnen roohtig zyn en o den schoten niet breken tot groote verbazing vi den verhaudelaar eu zulks te meer omdat W vroe aardappelen zooveel droogte gehad hebben Leidtche CoufMl Sen spoorttegramp Berichten nit New York maken melding van een vreeselyk voorval dat den 29 Augustus op de zijlijn Grecly Sidt Lake van den Uuion Pacific spoorweg midden in de prairie jtlaatt vond In een der waggons van den nit zeventien wagens bestaanden extratrein die het personeel de dieren en het materieel van bet cirons Ortoo vervoerde omstond plotseling brand Deze waggon die onmidddellgk op de locomotief volgde en zestig voet lang was was als slaapplaats voor de zestig manuelgke leden van het gezelschap ingericht en men had daarin niet enkel rgen bedden in de lengte aangebracht maar ook tegen de voorzyde slaapplaatsen ingericht waardoor het partiet gesloten was Omstreeks een uur in den nacht bemerkten eenige pe rsonen die nog niet sliepen dat een der bedden ia vlam stond sterke windvlagen die door eeu klein openstaand raampje biunendrougen wakkerden den gloed aan en in zeer kort tijdsverloop nam bet ongeluk een ontzetleuden omvang aan De trein werd wel tot stilstand gebracht maar et was geen mogelgkheid om uit den brandenden wagen te ontsnappen de poging door twee der reizigers die bgtijds door het raampje hadden kunnen ontsnappen aangewend om door middel van water van den tender hulp te bieden mislukte geheel door het ootzettend gedrang dat aan den eenigen ditgangsweg heerschte De enkele persniieu die uit het vlammend verblgf konden ontvluchten liepen jammerend en met in brand staande kleederen en haren rondom den trein terwijl de doornige cactnsplanten hunne naakte voeten verwondden alvorens zg den dood door verbranding ondergingen Het geschreeuw der brandende menschenmassa in den wagen klonk hartrerscheurend in de nachtelijke stilte en werd op een mgl afstands gehoord terwijl het op akelige wgze vermengd werd met de kreten die de door het vuur verschrikte dieren slaèkten Uu de overige waggons die gelukkig bgtgds konden afgekoppeld worden snelden de vrouwelgke leden van het gezelschap en eenige mannelgke peronen toe om te trachten hulp te bieden maar zg konden hoegenaamd niets uitrichten Het duurde niet lang of de brandende waggon stortte lu elkander en de overblijfselen er van bedekte dooden en stervenden De locomotief was naar Greely gesuld om geneeskundige hulp te halen de hitte van bet vuur had de rails verbogen en de dwarsliggers doen verkolen de plek jwerd zoo spoedig mogelgk weder bergdbaar gemaakt eu tuen ging de trein met zgne droevigs lading dooden eu stervenden naar Greely Slechts weinigen waren aan den plolaelingen dood ontrukt negen mannen die met zware brandwonden overdekt waren werden naar het hopitaal te Denver vervoerd terwyl de dooden des namiddags van den volgenden dag in eeu groot graf van zeven voet breedte ter aarde werden besteld Is het ongeva voor een deel aan de gebrekkige constructie van den wagen te wgten de groote oorzaak ligt wel daarin dat de reizigers zeer onvoorzichtig met vuur en licht waren en kaarsen brandden en pijpen rookten de brand is dan ook zeer bepaald door die onvoorzichtigheid veroorzaakt Van de meesten der omgekomenen zijn slechts de artist uamen bekend Zg waren eerst voor een paar dagen geëngageerd en hnnne ware namen waren nog niet op de gagelysten aangeteekend Naar aanleiding van het plan om te Berlijn een asyl voor dieren te stichten bevat Kladderadaiick de volgende boutade onder den titel r Zitting van de Vereeniging ter verzorging van dieren Op de agenda kwam ook het plan voor tot het stichten van een asyl 6or dieren De presidente opent de vergadering met de heuglgke mededeeliog dat door de vele toegevloeide giften in geld de oprichting van een aan de dier bygiéne gewgd prachtig en monumentaal gebouw veizekerd is ViAaniige i talabetttigingen Zg vervolgt aldus Wanneer reeds arme familiëii die den kottwinner verliezen ons medelgden opwekken hoeveel meer moet zulks dan njet het geval weten tegenover de huisdieren die tooh veel hulpeloozer zyn wanneef dergelgk onheil hun wedervaart Er wordl gemikt Ik weet hel ook uw hart wordt verscheurd wanneer gg dieren honger ziet lyden en de gedachte doet u aangenaam aan om een te hnis te stichten waar ook do hond van den armen man een toevluchtsoord kan vinden Levmdige blijken van inttemming G j kent als ik de gevaren eeuer wereldstad die onze lievelingen bedreigen wanneer wg op reis zj Zouden wij die litvelioigen wanneer zy oa3 en tiekeUjk worden niet bg voorkeur aan een asyl toevertronwenf Het cholera spook nadert meer en mei r nO is het tyd om voorzorgsmaatregelen ten opzichte van onze honden en katten te nemen nog zyn wij in de gelegenheid om al die maatregelen te bestudcereu die strekken kannen om onze vierbeeuige med ichepselen iVoor het verderf te bewaren To uiohingen Van den verderen loop der zeer onstuimige bijeenkomst kan als merkwaardig feit worden vefmeld dat t de volgende dierea aan de aaiïwetigen werden voorgesteld e tegelijkertijd voor het asyl werden ingeschreven JoU echte mops 10 jaar oud en 40 pond zwaar door het toepassen Van het Banting systeem werd het dier tien pond lichter en kan thans weder gemakkelgk gïlem halen en trappen beklimmen fTaldine teef met kunstgebit z j kan ossenhaas met zeer veel gemak kauwen en is weder in staat om de cverscboenen harer meesteres te apporteeren Mimi heeft door bet gebruik van een beproefd geneesmiddel haar glanzend haar weder terug gekregen Jior gele fik werd door een kar overreden eu is ledert dien tnd geheel verlamd maar zeer trouw hy verlaat het vertrek zyner meesteres uooit nit eigen beweging De constructie van het hand valies waarin het dier medegedragen wordt baart teer veel opzien Jocio gryze papet aai is aan het ruien Heeft vroeger zwaar gestotterd maar spreekt thans zeer goed Heeft één glazen oog Aan t slot der vergadering werd besloten om met bet oog op de eventueele nachtvorsten van het aantiaaude voorjaar tiendnizeud tric t jakjes voor meikevers aan te schalTen In Hanover zyn in 1883 vier steenfabrieken te gronde gegaan want ook in die streken heeft desteenfabricalie gedurende vele jaren met slechte pryzen eu geriiigen afzet te kampem gebat Evenwel zyn m datielfde jaar 1883 in dat artikel teekenen van beterschap opgemerkt in t begin des joars steeg de prgs van den gebakken steen wat ten gevolije had dat de groote sieeubakkergen in tegenstelling van de zoo ongunstige vorige jaren en voor zoover hnnne krachten nog niet uitgeput waren met volle kracht as t werk togen Tegelgk vermeerderde de aanvraag om steen zoodai tg van ƒ ll s ot 16 lelft tol ƒ 18 pel 1000 kon stygen Daardoor is de gedrukte stemming onder de fabrikanten weer weggenomen eu men hoopt dat deze tak van industrie in Hanover zal blyven bloeien omdat tal van arbeidsvolk er hun bestaan door vindt Van 1833 is aldaar geen groote voorraad steen voor 18S4 overgebleven in tegenstelling van onze steenfabrieken Bulteolandseli Overzlcbt Met levendige belangstelling dienen wy den gang van taken in het naburig België te volgen Dreigende wolken pakken tich boven dat land samen en wij tyn aarschgnlyk aan den vooravond van gewichtige wellicht noodlottige gebeurtenisseit Het gi voel van baat tusschen clericaleu eu liberalen is op tyn hotigst gekomen het ganschc land gevoelt de spanning en de telkens in daden sprekende vyandschap oefent een merkbaar nadeeligen invloed op het verkeer en den handel nit De gemoederen zijn verhit die der liberalen door de oamaoht waarmede zy voorloopig tegenover de nieuwe schoolwet geslagen zijn die der clericaleu door de wyze waarop hnnne manifestatie van den 7ea bebchelgk en onmogelgk ia gemaakt Daarom behoort eene algemeene uitbarsting op den dag waarop de verafschuwde wet in de Monileuria verschijnen volstrekt niet lot de onmogelijkheden Vandaar dot w j het volgende bericht nit Brussel omtrent de demansiratie der burgemeesters in tyn gebeel overnemen De deputatie van het Verbond der Gemeenten samengesteld uit 14 burgemeesters namelyk die van Btttsiel Luik Antwerpen Geut Namen Bergen en van 7 voorsteden v n Brussel is gistereu ochtend te 10 g ure door doi Koning ten paleize ontvangen De heer Bals burgemeester der hoofdstad zeide bet woord te voeren in naam van de vertegenwoor digers van 820 gemeenten te tarnen met eene bevolking van 2 732 659 lielen om eerbiedig aan Z M de wenschen over te brengen van alle groote penira van bevolking waar het intellectueele leven bet krachtigst ontwikkeld ii waar wetenschappen kunsten en letteren bloeien waar de handel de meeste welvaart verspreidt en de ngverheid het meest ontwikkeld is De spreker zegt dat het doel dier vertegenwoordigers niet is op Zr Ms meening eenigen dmk uit te oefenen De gedelegeerden hebben onbeperkt vertrouwen in tgne wysheid eu in lyne nauwgraette waarneming der plichten van den constitutioMslen sonverein Slechts hebben tij den Koning willen in dé gelegenheid stellen tich volkomen reken ehap te kunnen geven van de ware gevoelens van B zeer belangrgk deel der bevolking in de overtoiging dat ook ditmaal weder Z M do oplo ing w vinden welke het meest in overeenstemming is net de ware belangen des lands De Koning heeft hierop geantwoord lk neem o e petitie in ontvangst als de uitdrukking der wenMben van een groot aantal burgers die met de funettes der gemecutelijke magistratuur bekleed zyn Ik ueb ook wat u m jno hoeren niet onbekend kan ziju lett talr jk e verzoekschriften ontvangen in tegen rgeatelden zin vnp de uwc Bg zulke volkomen niteenloopende meeningen moet ik my riohten dooi den wil des lands tooals die uitgesproken wordt door de meerderheid in beide Kamers G j igt te beleefd door myne wysheid te pryzen maar zonder voorbehoud aanvaard ik wat g j wel hebt willen zeggen van mgne nauwgezette waarneming der plichten van den coustitulioneelen sonverein Ik zal steeds getrouw blyven aan mynen eed Ik tal voor zooveel mij betreft b j voortduring trachten den geregelden gang au ons parlementair stelsel te verzekeren Nooit zal ik tusschen de Belgen onderscheid maken Voor de cenen zal ik zyn wat ik voor de anderen geweest ben Mijne gedragslyn is thans geweest gelijk zy in 1879 geweest is toen ik eveneens overeenkomstig den geest onzer grondwet gebruik gemaakt heb van mijn prerogatief Ik dien geheel België onze twee groote partyen en de edele zaak der vryheid aan welke ik van ganscher harte verknocht ben Ik dank de heeren burgemeesters oprecht voor de gevoelen die zy voor ingn persoon uitspreken en ik verzoek hun mynerzyds op my te willen rekenen De Koning heeft zioh daarna met eiken burgemeester afzonderlijk onderhouden Daabnrgemeesters hebben geenszins voor den Koning veroloemd dat de toepassing der schoolwet hnn eene ramp toescheen Bovenal hebben zij gewezen op het ergerlyk karakter der wet welke toelaat dat vreemde leeraren in de kchool komen terwyl men de gediplomeerde Belgiiche onderwijzers er uit jaagt Eene dichte menigte stond voOr hel paleis welke de deputatie der burgemeesters met geestdrift toejuichte Deze menigte is daarop haar gevolgd naar het stadhuis waar zg de bargemeesters opnieuw heeft toegejuicht De ourgemeesters waren zichtbaar ontdaan bg het verlaten van het paleis Toegevende aan den wensch van den heer Lippens burgemeester van Gent heeft de Koning beloofd dat er nog eenige dagen met de afkondiging der wet gewacht zal worden Het nieuws dat de Koning verklaard had de wet te zullen bekrachtigen ging als een vuurtje door de stad en heeft allerwege eenen smurtelijken indruk gemaakt Er hebbeu enkele kleine schermutselingen plaats gehad en men verpacht voor heden avond eene manifestatie Door de regreriog zgn buitengewone maatregelen genomen Het departement van oorlog heeft geheime bevelen gezonden aan alle plaatscommandanten in de steden waar het bericht der afkondiging van de wet to volksdemonstraties aanleiding zou kannen geven Het 2e regiment lanciers in garnizoen te Leuven heeft evenals het Ie regiment jagers te voet te Bergen in j arnizoen bevel ontvangen zich gereed te honden om op aanvrage terstond naar Brussel te gaan Men verwacht elk oogenblik dat de voorraad buskruit welke zich in de magazgnen d r schietbaan bevindt in beslag genomen wordt Te Brassel zgn 4 battergen ieder van 6 stuks geacbnt die reeds van ammunitie voorzien zgn Voor de audiëntie der burgemeesters was de minister Nalou door den Koning in gehoor ontvangen Volgens deu Standard is men in goed onderrichte Chineesche kringen van meeniug dat admiraal Courbet de stad Nankin bemachtigd en vooreerst de forten van Woosuug niet in zyn operatieplan opnemen zal Nankiu ligt aan den rechteroever van de YangTse Kiang op ongeveer 600 kilometer van de zee en kan door de zeeschepen zonder veel moeite bereikt worden Nankin is een der grootste steden van China eu heeft in de geschiedenis altoos een zeer belaugryke rol gespeeld Men zal zich herinneren dat de komst van het Engelsche eskader voor die stad ii 184 China noopte het tractaat te sluiten hetwelk een einde aan den opium oorlog maakte In 1864 werd Nankin na twee jaar belegerd te zyn geweest door de keizerlyke troepen genomen en hiermede was de muitery der Taipings vai$rgoed bedwongen Wordt thans Nankin door de Franschen aangevallen dan is het te verwachten dat China in tweeën gesplitst wordt alle gemeenschap tusschen bet Noorden en het Zuiden van het Hemelsche Bg k ophoudt en dat deze nieuwe toestand misschien vau groeten invloed zal tijn op da besluiten van het hof van Fekin De negentiende eeuw telt sedert een paar dagen een merkwaardigen dag meer 16 September 1684 De samenkomst der gekroonde hoofden van Duitschland Oostenryk Hongarye en Busland te Skierniewice is de plechtige en ofiicieele hernieuwing van het verband der drie keizers van het noorden Op BussischPoolsoh grondgebied ontmoeten zy elkander verkeeren zy vrilndsohappelyk met elkander en het samenzijn van de vorsten die vroeger Polen onderling verdeeld hebben is voorzeker niet geschikt om de Polen die nog vsn oproer eu en omwenteling droomenj in hunne illusiéu te versterken De bnitengcwone vriendelijkheid de onbesohrgfelgkc welwillendheid van den keizer en de keizerin van Eusland jegens do Ijevolking vnn Warschau gedurende hun verblijf aan den dag gelegd hebben den vaortrefiFel jksten indrolc aohteigalaten Eenige honderden smeekschriften werden den keizet en zijner gemalin overhandigd op hunne rytoeren door de stad De Keizerin nam te eigenhandig aan Eene dame welke haar een verzoekschrift wilde aanbieden viel in onmacht de Keizerin gaf haar renkfieschje om de be ust looze te doen berstellcc en reed niet verder roordst zg vernomen had dat de geschokte vrouw beter Was Een tweejarig kind viel in het midden der straat op de knieën en moest een verzoekschrift overgeven De Keizerin bukte zich om nit het rytuig het papier aan te nemen doch het gelukte haar niet en toen gelastte zij een politie agent het kind in het rijtuig te zetten Zy liefkoosde den jeugdigen Pool en beloofde hem niet te vergeten Een van het gymnasium weggezonden student overhandigde den Keizer een bede om weder toegelaten te warden onmiddelyk schreef Alexander III op het papier f toegestaan Groot opzien baarde het dat de Keizer toen hij het doofstommen instituut bezocht de leerlingen die het Bnssisch niet verstonden in de Poolsche taal toesprak De Koning van Italië is op zijn reis van Napels naar Florence aan alle stations daverend begroet met den kreet Leve de vader des Vaderlands Leve het Huis van Savoyel De Minister Mancini is te Napels gebleven Indrukwekkend waf vooral de ovatie welke den Koning gebracht werd te Bome Een onafzienbare menigte was voor het station bgeen het muziekkorps speelde het volkslied De Gemeenteraad van Bome besloot in het raadhuis een steen te plaktsen ter herinnering aan s Konings verblijf te Napels De Paus ia naar men verneemt bezig aan een encycliek over het ware en het vaUohi liberalisme Het slot moet zgn dat de Kerk niet tegen het ware liberalisme is B E C L A ME Een beoordeelin door Prof Virchow Het zal onze lezers zeker belang inboezemen te weten hoe Professor Dr Virchow te Berlyn over de in dit blad reeds meermalee vermelde Zwelsersche Pillen van den Apotheker E BEANDT oordeelt H zegt Door myne ziekte Was ik niet in staat uwe Pillen aan audere lijders dan aan myzelve te beproe ven Dat heb ik echter herhaalde malen gedaan en ten gevolge daarvan kan ik getuigen dat de Pillen dadelijk en zonder onaangename bijgevolgen werk ten Ik twijfel dan ook geenszins dat men ze ge dnrende geruimtn tyd kan innemen tonder nadeelige gevolgen Verkrijgbaar è 70 Cts de doos te Gouda by J C Zeldenryk Droogist RENTENoiFORTUIN Ieder kapiuiist cke m bet beiit fi nn Koed cd ter lienne greaoteadi dbcten actiea u ab igatien lcaii nch op nuittieiiiitiicbe ea ukere wtjze Ml INKOMEN VAN 4L € Urgcbflffcn doorcenTomiige opemtienbeiltandeio denwritoopTMiptewlifc Dit goed beleende ea sedert lang la lencbilleade landen beproerde ijitean verzekert een Jaarlijks inkomen Tan f 3 000 met een kapitaal In r U of in irectenj van f 0 000 1 1 000 met f 3 00 f SOOinM 1 200 eDS De fondsen lya altijd bescbikbaar De winst wordt niftii delljki per pMtwlssel opgexondea Dutdeltjk uUÜggaide hroehvrm orden op daartoe gtdane aanvraag nunco m HmMoos mmswik ien door den Beer Directeur 4 r AJaemeono B lgimebm StaÜL BANaU £ GËNfRALE D £ BELOiaUE 6 BM dB Congièa Bmssal Gevonden en aan het Bureau van Politie gedeponeerd en nog niet afgehaald een zilveren Naaldenkokertje een gouden Broche een bloedkoralen Kettinkje met goud een binnen werk vnn een Horlogie een zilveren Oorbelletje met steentjes een Knipmesje een nieuwe Handdoek een verlakt Kinderschoentje een phantasie Armband een dames Handschoen een kinder Zakdoek met een letter jmXr ktbebichten OOUda 18 September 1884 Granen flauw in een doen Beste oude tarwe niet getoond Nieuwe Zeeuwsohe vah pnike kwaliteit ƒ 8 25 a ƒ 9 poldertarwe en mindere soorten ƒ 7 60 a ƒ 8 10 afwijkende zelfs a ƒ 7 onverkoopbaar Bogge in goede soort van ƒ 6 25 ü ƒ 6 75 mindere ƒ 6 75 a ƒ 6 Gerst n g tomelgk vast chevalier ƒ 7 a ƒ 7 50 winter en zomer 6 50 a ƒ 5 25 riaver f 4 i ƒ 4 50 en mnis ƒ 5 70 l f 6 Erwten en booiien zonder handel De veemarkt met gewonen aanvoer prgzen hoog de handel echter traag vette varkens 28 a 25 et varkens voor Landen 1 9 a 21 et per half kilo magere varkens en biggen traag biggeI ƒ 0 90 a ƒ 1 25 per week schapen vjug verkocht Ka aangevoerd 81 partgen eerste kwaliteit ƒ 25 a ƒ 27 2de kwaliteit ƒ 21 a ƒ 24 Noordhollamlsohe ƒ 25 a ƒ 34 handel raatig Goe boter ƒ 1 45 A ƒ 1 60 Weiboter ƒ l 20 ü ƒ 1 30